งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการแจ้งหนี้และเรียกเก็บ เงิน (billing and collection system) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ วงจรรายได้ กิจการตกลงขาย สินค้าหรือบริการให้ลุกค้า เมื่อ สินค้าหรือบริการถูกส่งมอบให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการแจ้งหนี้และเรียกเก็บ เงิน (billing and collection system) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ วงจรรายได้ กิจการตกลงขาย สินค้าหรือบริการให้ลุกค้า เมื่อ สินค้าหรือบริการถูกส่งมอบให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระบบการแจ้งหนี้และเรียกเก็บ เงิน (billing and collection system) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ วงจรรายได้ กิจการตกลงขาย สินค้าหรือบริการให้ลุกค้า เมื่อ สินค้าหรือบริการถูกส่งมอบให้ ลูกค้าแล้วถือได้ว่าลูกค้าเป็นหนี้ กิจการและจะต้องชำระหนี้สินนั้น ระบบการแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน มีหน้าที่ติดตามทวงหนี้ และเก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ค้าง ชำระหนี้เหล่าหนี้

4

5

6 ขั้นตอนในการจัดทำใบแจ้งหนี้ ส่งไปยังลูกค้า พร้อมกับการบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับการขายลงใน แฟ้มข้อมูลหลักของสินค้าคงเหลือ แฟ้มข้อมูลหลักของลูกค้า แฟ้มข้อมูลหลักของบัญชีแยก ประเภททั่วไป

7 1. ข้อมูลเฉพาะ เช่น ชื่อกิจการ ที่ตั้ง รหัสใบ เรียกเก็บเงิน 2. รายละเอียดลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ที่ จะต้องส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งของ รหัสลูกค้า 3. เงื่อนไขการขาย 4. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า 5. ข้อกำหนดในการจัดส่งสินค้า 6. รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น รหัสสินค้า 7. จำนวนสินค้าที่จัดส่ง 8. ราคาสินค้าต่อหน่วย

8 9. จำนวนเงินที่คูณได้ของรายการสินค้าแต่ละ รายการ 10. จำนวนเงินรวมของรายการค้าที่อยู่ในใบ เรียกเก็บเงิน 11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า เช่น ภาษี ค่าบริการ ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง 12. จำนวนเงินรวมของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 13. จำนวนเงินรวมของใบเรียกเก็บเงิน

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ปฏิบัติงานในวงจรรายได้สำหรับการขาย เชื่อ กระบวนการปฏิบัติงานเริ่มต้น หลังจากลูกค้าได้ส่งเช็คพร้อมใบนำส่ง เงิน (remittance advice) ซึ่งเป็น หลักฐานในการชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ มายังกิจการ พนักงานจะรวบรวมเช็ค และใบนำส่งเงินมาตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนจัดทำรายงานการรับชำระ เงินประจำวัน

20 ต่อมาจะนำข้อมูลที่ปรากฏในเช็ค และใบนำส่งเงินป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ทีละรายการ พร้อมกับการบันทึกข้อมูล จากรายงานการรับชำระเงินประจำวัน เพื่อให้โปรแกรมการตรวจสอบ ทำการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า ก่อนที่จะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวลงใน แฟ้มข้อมูลใบแจ้งหนี้ แฟ้มข้อมูลหลักของลูกค้า แฟ้มข้อมูลการรับเงิน แฟ้มข้อมูลหลักของบัญชีแยกประเภท ทั่วไป แฟ้มข้อมูลบันทึกการเพิ่ม - ลดของ บัญชีลูกหนี้

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt ระบบการแจ้งหนี้และเรียกเก็บ เงิน (billing and collection system) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ วงจรรายได้ กิจการตกลงขาย สินค้าหรือบริการให้ลุกค้า เมื่อ สินค้าหรือบริการถูกส่งมอบให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google