งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

2 หัวข้อบรรยาย ภาพรวมระบบ GFMIS ระบบบัญชี GFMIS การจัดเก็บเอกสาร
การตรวจสอบรายงานต่างๆ

3 (e-Shopping, e-Catalog)
ภาพรวมระบบ GFMIS BIS DPIS e-Procurement (e-Shopping, e-Catalog) e-Payroll, e-Pension Operating System SAP R/3 (GFMIS) MIS - BW SEM PO Purchasing Order FM Fund Management HR Human Resource CO Controlling FI RP – Receipt AP – Account Payable FA – Fixed Assets GL – General Ledger

4 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย
ระบบบัญชี GFMIS เอกสารประกอบรายการ สมุดบันทึกรายการขั้นต้น สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย รายงานการเงิน

5 รายงานในระบบบัญชี GFMIS
ชื่อรายงานจากระบบ GFMIS Terminal Web Report เอกสารประกอบรายการ ZINF_R09 SAP R3 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น สมุดรายวันเอกสารสำหรับเอกสารผ่านรายการ ZGL_RPT001 G02C สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย บัญชีแยกประเภท FBL3N G17C รายงานการเงิน งบทดลอง Y_DEV_ ZGL_MVT_MONTH G12C งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย S_ALR_

6 ระบบการจัดเก็บเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง * รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 (แบบ บส 01) หรือ ZINF_R09 ของคำสั่งงาน ME21N, MIGO * ต้นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง) * การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย/ใบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

7 ระบบการจัดเก็บเอกสาร (ต่อ)
2. การเบิกจ่ายเงิน 2.1 กรณีจ่ายตรงผู้ขาย รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 แบบ บส01 หรือ ME21N แบบ บร01 หรือ MIGO แบบ ขบ01 หรือ ZMIRO_KA ,K… ต้นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง) ใบตรวจรับของที่กรรมการลงนามแล้ว ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้หรือ รายงานการจ่ายชำระเงินจากระบบ ZAP_RPT506

8 ระบบการจัดเก็บเอกสาร (ต่อ)
2. การเบิกจ่ายเงิน 2.2 กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน * รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 - แบบ ขบ 02 หรือ แบบ ขบ 03 หรือ ZFB60_K.. - แบบ ขจ 05 หรือ ZF_53_PM * หลักฐานการจ่ายเงิน

9 ระบบการจัดเก็บเอกสาร (ต่อ)
3. การเบิกเกินส่งคืน * รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 - แบบ บช 01 หรือ ZGL_BD/ZGL_BE.. - แบบ นส 02-1 / นส 02-2 และใบนำฝากเงิน ZRP_R6, R7 * สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

10 ระบบการจัดเก็บเอกสาร (ต่อ)
4. การรับและนำส่งเงิน * รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 -แบบ นส 01 หรือ ZRP_RA, RB.... -แบบ นส 02-1 / นส 02-2 หรือ ZRP_R1 ,R2) * สำเนาใบนำฝากเงินที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทย

11 ระบบการจัดเก็บเอกสาร (ต่อ)
5. การบัญชี * รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 (แบบ บช 01 หรือ ZGL_J….) JV = การปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน JR = การปรับปรุงบัญชีเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร JM = การปรับปรุงวัสดุคงคลัง RE = การรับเงินนอกงบประมาณที่ไม่ฝากคลัง PP = การจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ไม่ฝากคลัง

12 การตรวจสอบรายงานต่างๆ
ระบบงบประมาณ รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA46 / F10C รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ZFMA55

13 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA46 / F10C

14 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ZFMA55

15 การตรวจสอบรายงานต่างๆ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง แบบขออนุมัติ / เปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลักผู้ขาย รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ZMM_ME2N

16 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ZMM_ME2N

17 การตรวจสอบรายงานต่างๆ
ระบบเบิกจ่าย รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงิน ZAP_RPT503 / G53C รายงานสรุปรายการขอเบิก ZAP_RPTW01 / A07C / A06C

18 รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงิน ZAP_RPT503 / G53C

19 รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน ZAP_RPTW01 / A06C / A07C

20 การตรวจสอบรายงานต่างๆ
ระบบรับและนำส่งเงิน รายงานจัดเก็บและนำส่งของหน่วยงาน ZRP_R06 / R02M

21 รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตาม
แหล่งของเงิน ZRP_R06 / R02M

22 การตรวจสอบรายงานต่างๆ
ระบบบัญชีแยกประเภท รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZGL_CASHBAL / G14C รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 / G21C รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ZGL_R02 / G05C รายงานงบทดลอง ZGL_MVT_MONTH / G12C

23 รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL / G14C

24 รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 / G21C

25

26

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google