งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบและการ วิเคราะห์รายงาน การเงิน สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบและการ วิเคราะห์รายงาน การเงิน สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบและการ วิเคราะห์รายงาน การเงิน สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ

2 2 หัวข้อบรรยาย 1. ภาพรวมระบบ GFMIS 2. ระบบบัญชี GFMIS 3. การจัดเก็บเอกสาร 4. การตรวจสอบรายงานต่างๆ

3 3 BISDPIS e-Procurement (e-Shopping, e-Catalog) e-Payroll, e-Pension Operating System SAP R/3 (GFMIS) MIS - BW SEM PO Purchasing Order FM Fund Managem ent HR Human Resource CO Controllin g FI RP – Receipt AP – Account Payable FA – Fixed Assets GL – General Ledger ภาพรวมระบบ GFMIS

4 เอกสารประกอบรายการ สมุดบันทึกรายการขั้นต้น สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย รายงานการเงิน 4 ระบบบัญชี GFMIS

5 ชื่อรายงานจากระบบ GFMIS TerminalWeb Report เอกสารประกอบรายการ ZINF_R09SAP R3 สมุดบันทึกรายการขั้นต้นสมุดรายวันเอกสารสำหรับ เอกสารผ่านรายการ ZGL_RPT001G02C สมุดบันทึกรายการขั้นปลายบัญชีแยกประเภท FBL3NG17C รายงานการเงินงบทดลอง Y_DEV_80000030 ZGL_MVT_MONTH G12C งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย S_ALR_87012284 5 รายงานในระบบบัญชี GFMIS

6 6 ระบบการจัดเก็บเอกสาร  การจัดซื้อจัดจ้าง * รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 ( แบบ บส 01) หรือ ZINF_R09 ของคำสั่งงาน ME21N, MIGO * ต้นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ( ใบสั่งซื้อ / สั่ง จ้าง / สัญญา / ข้อตกลง ) * การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย / ใบ ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

7 7 2. การเบิกจ่ายเงิน 2.1 กรณีจ่ายตรงผู้ขาย รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 – แบบ บส 01 หรือ ME21N – แบบ บร 01 หรือ MIGO – แบบ ขบ 01 หรือ ZMIRO_KA,K… ต้นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ( ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง / สัญญา / ข้อตกลง ) ใบตรวจรับของที่กรรมการลงนามแล้ว ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้หรือ รายงานการจ่ายชำระ เงินจากระบบ ZAP_RPT506 ระบบการจัดเก็บเอกสาร ( ต่อ )

8 8 2. การเบิกจ่ายเงิน 2.2 กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน * รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 - แบบ ขบ 02 หรือ แบบ ขบ 03 หรือ ZFB60_K.. - แบบ ขจ 05 หรือ ZF_53_PM * หลักฐานการจ่ายเงิน ระบบการจัดเก็บเอกสาร ( ต่อ )

9 9 3. การเบิกเกินส่งคืน * รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 - แบบ บช 01 หรือ ZGL_BD/ZGL_BE.. - แบบ นส 02-1 / นส 02-2 และใบนำฝากเงิน ZRP_R6, R7 * สำเนาใบเสร็จรับเงิน ( ถ้ามี ) ระบบการจัดเก็บเอกสาร ( ต่อ )

10 10 4. การรับและนำส่งเงิน * รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 หรือ ZINF_R09 - แบบ นส 01 หรือ ZRP_RA, RB.... - แบบ นส 02-1 / นส 02-2 หรือ ZRP_R1,R2) * สำเนาใบนำฝากเงินที่ได้รับจาก ธนาคารกรุงไทย ระบบการจัดเก็บเอกสาร ( ต่อ )

11 11 5. การบัญชี * รายงานเอกสารจากระบบ SAP R/3 ( แบบ บช 01 หรือ ZGL_J….) JV = การปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่ไม่ เกี่ยวข้องกับตัวเงิน JR = การปรับปรุงบัญชีเงินสดหรือเงิน ฝากธนาคาร JM = การปรับปรุงวัสดุคงคลัง RE = การรับเงินนอกงบประมาณที่ไม่ ฝากคลัง PP = การจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ไม่ ฝากคลัง ระบบการจัดเก็บเอกสาร ( ต่อ )

12 12 การตรวจสอบรายงานต่างๆ ระบบงบประมาณ รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA46 / F10C รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA55

13 13 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA46 / F10C

14 14 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับ งบประมาณ ZFMA55

15 15 การตรวจสอบรายงานต่างๆ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง แบบขออนุมัติ / เปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลัก ผู้ขาย รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ZMM_ME2N

16 16 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ZMM_ME2N

17 17 การตรวจสอบรายงานต่างๆ ระบบเบิกจ่าย รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงิน ZAP_RPT503 / G53C รายงานสรุปรายการขอเบิก ZAP_RPTW01 / A07C / A06C

18 18 รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงิน ZAP_RPT503 / G53C

19 19 รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน ZAP_RPTW01 / A06C / A07C

20 20 การตรวจสอบรายงานต่างๆ ระบบรับและนำส่งเงิน รายงานจัดเก็บและนำส่งของหน่วยงาน ZRP_R06 / R02M

21 21 รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของ ตนเอง จำแนกตาม แหล่งของเงิน ZRP_R06 / R02M รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของ ตนเอง จำแนกตาม แหล่งของเงิน ZRP_R06 / R02M

22 22 การตรวจสอบรายงานต่างๆ ระบบบัญชีแยกประเภท รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZGL_CASHBAL / G14C รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 / G21C รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ZGL_R02 / G05C รายงานงบทดลอง ZGL_MVT_MONTH / G12C

23 รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL / G14C 23

24 รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 / G21C 24

25

26

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบและการ วิเคราะห์รายงาน การเงิน สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google