งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Phrasal Verb น่ารู้ By… Miss Rachaya Sirithep Maechaiwittayakom School, Phayao The Secondary Education service Area Office 36

2 มาตรฐานและตัวชี้วัด สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน

3 Table of Contents Exercise Phrasal Verb คืออะไร?
หลักการใช้ Phrasal Verbs ประเภทของ Phrasal Verbs ตัวอย่าง Phrasal Verbs Exercise

4 Phrasal Verb คืออะไร? Phrasal verb หรือ กริยาวลี คือ การใช้คำกริยามาประกอบกับ preposition หรือ particle แล้วทำให้เกิดความหมายใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่มีเค้าความหมายของคำกริยาเดิมเลย Example Verb   prep./par. = New meaning Break out = to happen Give away    = reveal

5 หลักการใช้ Phrasal Verbs
1.เมื่อไม่มี direct object ต้องวาง adverb ไว้ติดกับ verb เช่น - please come in.    - Don't give up, whatever happens. 2. เมื่อมี object pronoun เช่น him, her, it, them, me, us, เป็น direct object ต้องวาง object เหล่านี้ไว้หน้า adverb เช่น    - I can't make it out. ()    - I can't make out it.()

6 หลักการใช้ Phrasal Verbs
3. เมื่อมี noun เช่น book , pen , houses , etc. เป็น direct object จะวาง noun ไว้หน้าหรือหลัง adverb ก็ได้ เช่น    - Turn on the light. () - Turn the light on. () 4. ถ้า object เป็นคำยาว เช่นมี object clause ขยายต้องวางobject ไว้หลัง adverb เช่น    - He gave away every book that he possessed. ()    - He gave every book that he possessed away. ()

7 ประเภทของ Phrasal Verbs
1. Inseparable Verbs with no objects  คือ phrasal verb ที่ต้องติดกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ ไม่ต้องมีกรรม เช่น    Set off = ออกเดินทาง         Speed up = เร่งความเร็ว    Wake up = ตื่นนอน            Stand up = ยืนขึ้น    Come in = เข้ามาถึง           Get on = ขึ้น (รถ) / เข้ากันได้    Carry on = ทำต่อไป           Find out = เรียนรู้    Grow up = เติบโต             Turn up = ปรากฏตัว

8 ประเภทของ Phrasal Verbs
2. Inseparable Verbs with objects คือ phrasal verb ที่ต้องอยู่ติดกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ แต่ต้องมีกรรม เช่น    Look after = เลี้ยงดู                        Look into = สอบถาม, ตรวจสอบ    Run into = ชน                              Come across = พบโดยบังเอิญ    Take after = เหมือน, เจริญรอยตาม     Deal with = ติดต่อ, เกี่ยวข้อง    Go off = ออกไป, จากไป, หยุดทำงาน   Cope with = จัดการ

9 ประเภทของ Phrasal Verbs
3. Separable verbs คือ ที่แยกจากกันได้ มักจะต้องการกรรม    Turn on = เปิด (ไฟ)           Turn off = ปิด (ไฟ)    Turn down = หรี่ (เสียง)     Switch off = ปิด    Look up = มองหา             Take off = ถอด, ออกเดินทาง

10 ประเภทของ Phrasal Verbs
4. Three-Word Phrasal Verbs  คือ phrasal verb ที่ไม่มีกรรมและบางครั้งมีการใช้บุพบทมากกว่า 1 ตัว เช่น    Get on with = ทำต่อไป, ไม่หยุด              Cut down on = ลดปริมาณลง    Look out for = เตรียมพร้อม                  Catch up with = ตามทัน    Run out of = หมด                              Get down to = เอาจริงเอาจัง    Stand up for = ปกป้อง, เดือดร้อนแทน     Look down to = ดูถูก    Look up to = ยอมรับนับถือ                   Put up with = อดทน    Look out on = มองออกไป

11 ตัวอย่าง Phrasal Verbs
+ out = ระวัง Look out for pickpockets. + down = ดูถูก You must not look down on the poor. + for = ค้นหา, มองหา Would you help me look for my keys? + over = ตรวจสอบ I would like you to look over these documents. Look + forward = รอคอย We look forward to receive your . +after = ดูแล, เลี้ยงดู I'll look after the children while you go shopping.

12 ตัวอย่าง Phrasal Verbs
+ in = ส่งงาน You should turn in your paper by next Saturday. + out = กลายเป็น I hope everything will turn out well in the end. Turn + on/off = เปิด/ปิดไฟ Please turn on the television. +into = กลายเป็น The rain began to turn into snow. + up / down = หรี่/เร่งเสียง Please turn up the air conditioner.

13 ตัวอย่าง Phrasal Verbs
+up = ค้างคืน Let’s put up here tonight. +on/off = สวมใส่ / ถอดออก Please Put on your coat. Put +across = ทำให้สำเร็จ You must put across your promise. + aside = เก็บรักษา Bill put aside a hundred dollars for his trip. + out = ดับไฟ Be sure to put out the fire before you leave.

14 ตัวอย่าง Phrasal Verbs
+up = ตื่น When did you get up this morning? +along = เข้ากันได้ Do you get along with your boss? + out = ออกไป Get out of here! Get +on = สวมใส่ I want to get this shirt on. + by = ผ่านไปได้, เอาตัวรอด I can't get by on such a small income. +in = มาถึง When the train will get in?

15 1. What is the meaning of “Come across”?
Exercise : Choose the best answer 1. What is the meaning of “Come across”? A. ดับไฟ B. เรียนรู้ C. พบกันโดยบังเอิญ D. ผ่านไปได้

16

17

18

19

20 2. What is the meaning of “Run out of”?
Exercise : Choose the best answer 2. What is the meaning of “Run out of”? A. หมด B. ชน C. สำเร็จ D. ถอดออก

21

22

23

24

25 3. What is the meaning of “Turn out”?
Exercise : Choose the best answer 3. What is the meaning of “Turn out”? A. ดับไฟ B. เก็บรักษา C. เลี้ยงดู D. กลายเป็น

26

27

28

29

30 4. What is the meaning of “Set off”?
Exercise : Choose the best answer 4. What is the meaning of “Set off”? A. ตั้งใจ B. ออกเดินทาง C. มองหา D. ค้างคืน

31

32

33

34

35 5. What is the meaning of “Look over”?
Exercise : Choose the best answer 5. What is the meaning of “Look over”? A. ดูแล B. มองดู C. ตรวจสอบ D. รอคอย

36

37

38

39

40 นางสาวรชยา ศิริเทพ ตำแหน่ง : ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้จัดทำ นางสาวรชยา ศิริเทพ ตำแหน่ง : ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 Contact : 40


ดาวน์โหลด ppt สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google