งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Phrasal Verb น่ารู้ Miss Rachaya Sirithep Maechaiwittayakom School, Phayao The Secondary Education service Area Office 36 สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน By…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Phrasal Verb น่ารู้ Miss Rachaya Sirithep Maechaiwittayakom School, Phayao The Secondary Education service Area Office 36 สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน By…"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Phrasal Verb น่ารู้ Miss Rachaya Sirithep Maechaiwittayakom School, Phayao The Secondary Education service Area Office 36 สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน By…

2 มาตรฐานและตัวชี้วัด สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.1.3 อธิบายและเขียน ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ เรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับ ประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน Page  2

3 Exercise Page 3 Table of Contents Phrasal Verb คืออะไร ? หลักการใช้ Phrasal Verbs ประเภทของ Phrasal Verbs ตัวอย่าง Phrasal Verbs

4 Page 4 Phrasal Verb คือ อะไร ? Phrasal verb หรือ กริยาวลี คือ การ ใช้คำกริยามาประกอบกับ preposition หรือ particle แล้วทำให้เกิดความหมาย ใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่มีเค้าความหมาย ของคำกริยาเดิมเลย Example Verb + prep./par. = New meaning Break + out = to happen Give + away = reveal

5 Page  5 หลักการใช้ Phrasal Verbs 1. เมื่อไม่มี direct object ต้องวาง adverb ไว้ ติดกับ verb เช่น - please come in. - Don't give up, whatever happens. 2. เมื่อมี object pronoun เช่น him, her, it, them, me, us, เป็น direct object ต้องวาง object เหล่านี้ไว้หน้า adverb เช่น - I can't make it out. ( ) - I can't make out it.(  )

6 Page 6 หลักการใช้ Phrasal Verbs 3. เมื่อมี noun เช่น book, pen, houses, etc. เป็น direct object จะวาง noun ไว้หน้า หรือหลัง adverb ก็ได้ เช่น - Turn on the light. ( ) - Turn the light on. ( ) 4. ถ้า object เป็นคำยาว เช่นมี object clause ขยายต้องวาง object ไว้หลัง adverb เช่น - He gave away every book that he possessed. ( ) - He gave every book that he possessed away. (  )

7 Page 7 ประเภทของ Phrasal Verbs 1. Inseparable Verbs with no objects คือ phrasal verb ที่ต้องติดกัน ไม่ สามารถแยกจากกันได้ ไม่ต้องมีกรรม เช่น Set off = ออกเดินทาง Speed up = เร่งความเร็ว Wake up = ตื่นนอน Stand up = ยืนขึ้น Come in = เข้ามาถึง Get on = ขึ้น ( รถ ) / เข้ากันได้ Carry on = ทำต่อไป Find out = เรียนรู้ Grow up = เติบโต Turn up = ปรากฏตัว

8 Page 8 ประเภทของ Phrasal Verbs 2. Inseparable Verbs with objects คือ phrasal verb ที่ต้องอยู่ติดกัน ไม่สามารถแยกจาก กันได้ แต่ต้องมีกรรม เช่น Look after = เลี้ยงดู Look into = สอบถาม, ตรวจสอบ Run into = ชน Come across = พบโดยบังเอิญ Take after = เหมือน, เจริญรอยตาม Deal with = ติดต่อ, เกี่ยวข้อง Go off = ออกไป, จากไป, หยุดทำงาน Cope with = จัดการ

9 Page 9 ประเภทของ Phrasal Verbs 3. Separable verbs คือ ที่แยกจากกันได้ มักจะต้องการกรรม Turn on = เปิด ( ไฟ ) Turn off = ปิด ( ไฟ ) Turn down = หรี่ ( เสียง ) Switch off = ปิด Look up = มองหา Take off = ถอด, ออกเดินทาง

10 Page 10 ประเภทของ Phrasal Verbs 4. Three-Word Phrasal Verbs คือ phrasal verb ที่ไม่มีกรรมและบางครั้งมีการใช้บุพบทมากกว่า 1 ตัว เช่น Get on with = ทำต่อไป, ไม่หยุด Cut down on = ลดปริมาณลง Look out for = เตรียมพร้อม Catch up with = ตามทัน Run out of = หมด Get down to = เอาจริงเอาจัง Stand up for = ปกป้อง, เดือดร้อนแทน Look down to = ดูถูก Look up to = ยอมรับนับถือ Put up with = อดทน Look out on = มองออกไป

11 Page 11 ตัวอย่าง Phrasal Verbs + down = ดูถูก  You must not look down on the poor. + for = ค้นหา, มองหา  Would you help me look for my keys? + forward = รอคอย  We look forward to receive your email. +after = ดูแล, เลี้ยงดู  I'll look after the children while you go shopping. + out = ระวัง  Look out for pickpockets. + over = ตรวจสอบ  I would like you to look over these documents. Look

12 Page 12 ตัวอย่าง Phrasal Verbs + in = ส่งงาน  You should turn in your paper by next Saturday. + out = กลายเป็น  I hope everything will turn out well in the end. + on/off = เปิด / ปิดไฟ  Please turn on the television. + up / down = หรี่ / เร่งเสียง  Please turn up the air conditioner. +into = กลายเป็น  The rain began to turn into snow. Turn

13 Page 13 ตัวอย่าง Phrasal Verbs +up = ค้างคืน  Let’s put up here tonight. +on/off = สวมใส่ / ถอด ออก  Please Put on your coat. +across = ทำให้สำเร็จ You must put across your promise. + out = ดับไฟ  Be sure to put out the fire before you leave. + aside = เก็บ รักษา  Bill put aside a hundred dollars for his trip. Put

14 Page 14 ตัวอย่าง Phrasal Verbs +up = ตื่น  When did you get up this morning? +on = สวมใส่  I want to get this shirt on. +along = เข้ากันได้  Do you get along with your boss? + by = ผ่านไปได้, เอาตัวรอด  I can't get by on such a small income. + out = ออกไป  Get out of here! Get +in = มาถึง  When the train will get in?

15 Exercise : Choose the best answer 1. What is the meaning of “Come across”? C. พบกันโดยบังเอิญ A. ดับไฟ B. เรียนรู้ D. ผ่านไปได้

16

17

18

19

20 Exercise : Choose the best answer 2. What is the meaning of “Run out of”? C. สำเร็จ A. หมด B. ชน D. ถอดออก

21

22

23

24

25 Exercise : Choose the best answer 3. What is the meaning of “Turn out”? C. เลี้ยงดู A. ดับไฟ B. เก็บรักษา D. กลายเป็น

26

27

28

29

30 Exercise : Choose the best answer 4. What is the meaning of “Set off”? C. มองหา A. ตั้งใจ B. ออกเดินทาง D. ค้างคืน

31

32

33

34

35 Exercise : Choose the best answer 5. What is the meaning of “Look over”? C. ตรวจสอบ A. ดูแล B. มองดู D. รอคอย

36

37

38

39

40 Page  40 ผู้จัดทำ นางสาวรชยา ศิริ เทพ ตำแหน่ง : ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพ ม. เขต 36 Contact : E-mail : rachaya.peat@gmail.co m


ดาวน์โหลด ppt Phrasal Verb น่ารู้ Miss Rachaya Sirithep Maechaiwittayakom School, Phayao The Secondary Education service Area Office 36 สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน By…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google