งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

@ จังหวัดสุพรรณบุรี.  ประธาน : คุณสุนทร อุทรทวิการ ณ อยุธยา  รองประธาน : คุณเจิด ปิ่นทศิริ หน. กลุ่มงานสร้างสุขภาพ ภาคประชาชน  เลขา : คุณประทีป สุภาภาและผู้รับผิดชอบงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "@ จังหวัดสุพรรณบุรี.  ประธาน : คุณสุนทร อุทรทวิการ ณ อยุธยา  รองประธาน : คุณเจิด ปิ่นทศิริ หน. กลุ่มงานสร้างสุขภาพ ภาคประชาชน  เลขา : คุณประทีป สุภาภาและผู้รับผิดชอบงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 @ จังหวัดสุพรรณบุรี

2  ประธาน : คุณสุนทร อุทรทวิการ ณ อยุธยา  รองประธาน : คุณเจิด ปิ่นทศิริ หน. กลุ่มงานสร้างสุขภาพ ภาคประชาชน  เลขา : คุณประทีป สุภาภาและผู้รับผิดชอบงาน สช.  สมาชิก คุณสุภาพ ฉัตรนุกูล สสอ. สองพี่น้อง คุณพิทักษ์ กาฬภักดี สสอ. ด่านช้าง คุณธีระพงษ์ ศรีสุวรรณ สสอ. บางปลาม้า คุณธานินทร์ เพ็งอ้น สสอ. เมือง คุณปรีชา พลายละหาร สสอ. ศรีประจันต์และ ผู้รับผิดชอบงาน สช. คุณศรราม สุข ตะกั่ว สสอ. หนองหญ้าไซ คุณภัควัฒน์ ใจบุญ สสอ. สามชุก คุณพรรณิภา นวกุล สสอ. อู่ทอง คุณธงเทพ วงษ์ศรีสังข์ และผู้รับผิดชอบงาน สช. สสอ. เดิมบางนางบวช

3 1. อบรมเป็นรายอำเภอ โดยใช้ - ทีมครู ก - ทีมอำเภอ ( ครู ข ) - ทีมวิทยากรเฉพาะด้าน ( 3 อ + 2 ส )

4 1. อบรม อสม. นักจัดการสุขภาพ ( ตำบล เป้าหมาย ) เมษายน - พฤษภาคม 2556 2. อมรบอสม. เชี่ยวชาญ 2 สาขา เมษายน 2556 ดังนี้ 2.1 การจัดการสุขภาพ 2.2 สาขาอื่นๆตามสภาพปัญหา * สาขาส่งเสริมสุขภาพ (NCD) อมรมพร้อม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน

5  เป้าหมายอบรม อสม. ปี 2556 จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอสาขานัก จัดการสุขภาพ สาขาส่งเสริมสุขภาพ (NCD) วันที่อบรม อู่ทอง 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ 14-15 พ. ค. 56 สองพี่น้อง 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ 8-9 พ. ค.56 ดอนเจดีย์ 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ 21-22 พ. ค.56 ด่านช้าง 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ 28-29 พ. ค.56 ศรีประจันต์ 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ 29-30 พ. ค.56

6 อำเภอสาขานักจัดการ สุขภาพ สาขาส่งเสริมสุขภาพ (NCD) วันที่อบรม เมือง 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ 22-23 พ. ค.56 สามชุก 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ 22-23 พ. ค.56 บางปลาม้า 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ เม. ย.56 เดิมบางนาง บวช 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ 8-9 พ. ค.56 หนองหญ้าไซ 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ พ. ค.56

7 วันที่ / เวลา 9.00 - 12.0012.00- 13.00 13.00 -16.00 วันแรกเปิดการอบรม 1.Empowerment 2. การประเมินตำบลจัดการ - วิธีการประเมิน - แบบกระทรวง - คิดเองโดยทีมสุพรรณ - อสม. นักจัดการ ( ขณะ อบรม และหลังอบรม - แบบประเมิน - บทบาทนักจัดการร่วมประเมิน - ทีมประเมินชุดใหญ่ - สาธารณสุข / พัฒนาชุมชน / เกษตร / ภาคีเครือข่าย / อื่นๆ พัก กลางวัน 3. การจัดทำแผน ( แผนการมีส่วนร่วม ของประชาชน แบบง่ายตามวิถี ชาวบ้าน ) - Empowerment - งานฝีมือ

8 วันที่ / เวลา 9.00 - 12.0012.00- 13.00 13.00 -16.00 วันที่ สอง 4. กาจัดการสื่อสรและ ประสานงาน - ใบแบบการเรียนการสอน ปี 53 5. กระบวนการ 3 อ. 2 ส. ( รูปแบบโดยการจัดการเรียน การสอนแบ่งเป็น 3 ฐาน ) พัก กลางวัน 6. การจัดการอารมณ์ - อภิปราย / สรุป ( สรุปแผนการประเมินทุก 3 เดือน โดยรวมเรื่อง วิสาหกิจ ชุมชน สุขภาพดีวิถีไทย ) 7. รับใบประกาศ ปิดการอบรม

9  อบรม ปี 55 แล้ว 20% ( ทุกสาขา )  ปี 56 อบรมให้ได้ 50% ( สาขาการจัดการสุขภาพ และ ตามความต้องการของแต่ละอำเภอ )  กำหนดการอบรม 9-10 เมษายน 2556 ณ โรงแรมศรีอู่ ทองแกรนด์  ติดตามประสานงานกันเป็นระยะๆ โดยผู้รับผิดชอบ ระดับจังหวัด และอำเภอ

10  ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( โดย รพ. สต. ในพื้นที่ ) ทุก 1 เดือน จำนวน 2 ครั้ง  นิเทศติดตาม โดยจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตำบลจัดการ สุขภาพเป้าหมาย ( ทีมไขว้ ของ ตำบล )


ดาวน์โหลด ppt @ จังหวัดสุพรรณบุรี.  ประธาน : คุณสุนทร อุทรทวิการ ณ อยุธยา  รองประธาน : คุณเจิด ปิ่นทศิริ หน. กลุ่มงานสร้างสุขภาพ ภาคประชาชน  เลขา : คุณประทีป สุภาภาและผู้รับผิดชอบงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google