งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกลุ่มระดมความเห็น เพื่อเชื่อมโยงและออกแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกลุ่มระดมความเห็น เพื่อเชื่อมโยงและออกแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมกลุ่มระดมความเห็น เพื่อเชื่อมโยงและออกแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม
การประชุมกลุ่มระดมความเห็น เพื่อเชื่อมโยงและออกแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและประชาชน (วันที่ 5 เมษายน2556) @จังหวัดสุพรรณบุรี

2 ทีมงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ประธาน : คุณสุนทร อุทรทวิการ ณ อยุธยา รองประธาน : คุณเจิด ปิ่นทศิริ หน.กลุ่มงานสร้างสุขภาพภาคประชาชน เลขา: คุณประทีป สุภาภาและผู้รับผิดชอบงาน สช. สมาชิก คุณสุภาพ ฉัตรนุกูล สสอ.สองพี่น้อง คุณพิทักษ์ กาฬภักดี สสอ.ด่านช้าง คุณธีระพงษ์ ศรีสุวรรณ สสอ.บางปลาม้า คุณธานินทร์ เพ็งอ้น สสอ.เมือง คุณปรีชา พลายละหาร สสอ.ศรีประจันต์และผู้รับผิดชอบงาน สช. คุณศรราม สุขตะกั่ว สสอ.หนองหญ้าไซ คุณภัควัฒน์ ใจบุญ สสอ.สามชุก คุณพรรณิภา นวกุล สสอ.อู่ทอง คุณธงเทพ วงษ์ศรีสังข์ และผู้รับผิดชอบงาน สช.สสอ.เดิมบางนางบวช

3 รูปแบบการอบรม 1.อบรมเป็นรายอำเภอ โดยใช้ - ทีมครู ก - ทีมอำเภอ (ครู ข ) - ทีมวิทยากรเฉพาะด้าน ( 3 อ + 2 ส)

4 แนวทางการดำเนินงาน 1.อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ(ตำบลเป้าหมาย) เมษายน - พฤษภาคม อมรบอสม.เชี่ยวชาญ 2สาขา เมษายน 2556 ดังนี้ 2.1 การจัดการสุขภาพ 2.2 สาขาอื่นๆตามสภาพปัญหา * สาขาส่งเสริมสุขภาพ(NCD)อมรมพร้อม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน

5 สาขาส่งเสริมสุขภาพ(NCD)
เป้าหมายอบรม อสม.ปี 2556 จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอ สาขานักจัดการสุขภาพ สาขาส่งเสริมสุขภาพ(NCD) วันที่อบรม อู่ทอง 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ 14-15 พ.ค. 56 สองพี่น้อง 8-9 พ.ค.56 ดอนเจดีย์ 21-22 พ.ค.56 ด่านช้าง 28-29 พ.ค.56 ศรีประจันต์ 29-30 พ.ค.56

6 ปฏิทินการดำเนินงาน(ต่อ)
อำเภอ สาขานักจัดการสุขภาพ สาขาส่งเสริมสุขภาพ(NCD) วันที่อบรม เมือง 56 คน ตามเป้าหมายแต่ละพื้นที่ 22-23 พ.ค.56 สามชุก บางปลาม้า เม.ย.56 เดิมบางนางบวช 8-9 พ.ค.56 หนองหญ้าไซ พ.ค.56

7 รูปแบบและวิธีการอบรม
วันที่/เวลา วันแรก เปิดการอบรม 1.Empowerment 2.การประเมินตำบลจัดการ -วิธีการประเมิน - แบบกระทรวง - คิดเองโดยทีมสุพรรณ - อสม.นักจัดการ(ขณะอบรม และหลังอบรม -แบบประเมิน บทบาทนักจัดการร่วมประเมิน ทีมประเมินชุดใหญ่ - สาธารณสุข/พัฒนาชุมชน/เกษตร /ภาคีเครือข่าย /อื่นๆ พักกลางวัน 3. การจัดทำแผน(แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน แบบง่ายตามวิถีชาวบ้าน) - Empowerment - งานฝีมือ

8 รูปแบบและวิธีการอบรม
วันที่/เวลา วันที่สอง 4.กาจัดการสื่อสรและประสานงาน - ใบแบบการเรียนการสอน ปี 53 5.กระบวนการ 3อ. 2ส. (รูปแบบโดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ฐาน) พักกลางวัน 6.การจัดการอารมณ์ -อภิปราย/สรุป (สรุปแผนการประเมินทุก 3 เดือน โดยรวมเรื่อง วิสาหกิจชุมชน สุขภาพดีวิถีไทย) 7.รับใบประกาศ ปิดการอบรม

9 การอบรม อสม.เชี่ยวชาญ อบรม ปี55 แล้ว 20% (ทุกสาขา)
อบรม ปี55 แล้ว 20% (ทุกสาขา) ปี 56 อบรมให้ได้ 50% ( สาขาการจัดการสุขภาพ และ ตามความต้องการของแต่ละ อำเภอ) กำหนดการอบรม 9-10 เมษายน 2556 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ ติดตามประสานงานกันเป็นระยะๆ โดยผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด และอำเภอ

10 กิจกรรมหลังจากอบรม ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(โดย รพ.สต.ในพื้นที่)
ทุก 1 เดือน จำนวน 2 ครั้ง นิเทศติดตาม โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตำบลจัดการ สุขภาพเป้าหมาย (ทีมไขว้ ของตำบล)


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกลุ่มระดมความเห็น เพื่อเชื่อมโยงและออกแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google