งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญวันครู ปี 2557 เทิดพระเกียรติทั่ว หล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่ง แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญวันครู ปี 2557 เทิดพระเกียรติทั่ว หล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่ง แผ่นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขวัญวันครู ปี 2557 เทิดพระเกียรติทั่ว หล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่ง แผ่นดิน

2 ผู้จัดทำ ด. ญ. วรารักษ์ เวียง งาม ด. ช. เกริกพล ยิ่ง นอก ด. ญ. กฤษณา บุตร สีนอก

3 ดอกเข็ม เพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลม สติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็ม และก็อาจเป็นได้ว่า เกสรดอกเข็มมีรส หวาน การใช้ดอกเข็มไหว้ครู วิชาความรู้ จะให้ประโยชน์กับชีวิต ทำให้ชีวิตมีความ สดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม 1. ดอกเข็ม

4 ดอกมะเขือ เป็นดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอ ไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้น คนโบราณจึง กำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครู ไม่ ว่าจะเป็นครูดนตรี ครูมวย ครูสอนหนังสือ ก็ให้ใช้ดอกมะเขือนี้ เพื่อศิษย์จะได้อ่อน น้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ ต่างๆ นอกจากนี้มะเขือยังมีเมล็ดมาก ไป งอกงามได้ง่ายในทุกที่ เช่นเดียวกับหญ้า แพรก 2. ดอกมะเขือ

5 หญ้าแพรก เป็นหญ้าที่เจริญงอกงาม แพร่กระจายพันธ์ ไปได้อย่างรวดเร็วมาก หญ้าแพรกดอกมะเขือจึงมีความหมาย ซ่อนเร้นอยู่ คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ด ว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครู แล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงาม เหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง หญ้าแพรก 3. หญ้าแพรก

6 ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมี ระเบียบวินัย แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้ว คนเรามักจะมีความซุกซน ความเกียจ คร้าน เป็นสมบัติมากบ้าง น้อยบ้างก็ตาม ตาเมื่อเขามีความต้องการศึกษาหาความรู้ เขาก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ใน กรอบ ในระเบียบหรือในกฎเกณฑ์ที่ สถาบันได้กำหนดไว้ ใครก็ตามหาก ตามใจตนเอง ไม่สามารถควบคุมตัวเอง ได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ ถูกคั่ว แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอก 4. ข้าวตอก

7 บทที่ 2 สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ศาสตร์และศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง รวมพลัง คนเก่ง และคนกล้า สิบรวงข้าว ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา ย่อมดีกว่า หนึ่งก้านเดียว ทานแรงเอย

8 กิจกรรมในโรงเรียน ปลูกป่า ชายเลน วัน ไหว้ ครู ปูหญ้า ประชุม ผู้ปกคร อง เลือก ตั้ง ประธ าน

9 กิจกรรมในโรงเรียน วันครู ประชุม ผู้ปกครอ ง ปู หญ้า ทัศ น ศึก ษา เลือก ตั้ง ประธ าน ปู หญ้า

10 กิจกรรมใน โรงเรียน ปูหญ้า เลือกตั้ง ประธาน ประชุม ผู้ปกคร อง วันครู ปลูก ป่า

11 สมาชิกอาเซียน ลำดับประเทศ 1 สิงคโปร์ 2 ไทย 3 บรูไน 4 ฟิลิปปินส์ 5 ลาว 6 กัมพูชา 7 เวียดนาม 8 มาเลเซีย 9 อินโดนีเซีย 10 เมียนมาร์

12 แผนผังความคิด เพลง ยานพาหน ะ ชุด สัตว์ เงิน ดอกไม้ อาหาร มาจูละห์ ซีงาปูรา

13 ค้นหาข้อมูลของประเทศสิงคโปร์ 1. ธงประเทศสิงคโปร์มีกี่สี่ และมีสีอะไรบ้าง ตอบ 2 สี ขาว แดง 2. รถประจำของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ สามล้อถีบสิงคโปร์ 3. ผู้นำของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ ประธานาธิบดี : นายโทนี ตัน เค็ง ยัม 4. อาหารประจำของประเทศสิงคโปร์ ตอบ ลักซา 5. ชุดประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ ชุดเกบาย่า

14 6. ชื่อทางการของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 7. สกุลของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ ดอลลาร์สิงคโปร์ 8. สภาพภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว จึงไม่ต่างกันมากนัก 9. การปกครองของประเทศสิงคโปร์ ตอบ สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 10. สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ ตอบ เซ็นโตซ่า สวนสัตว์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ไนต์ซาฟารี สวนนกจูรง

15 11. พื้นที่ของประเทศสิงคโปร์ ตอบ 699.4 ตารางกิโลเมตร 12. สัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ ตอบ สิงโต 13. ดอกไม้ของประเทศสิงคโปร์ ตอบ แวนด้า 14. สิงคโปร์หมายความว่าอะไร ตอบ ความหมายสำคัญขององค์ประกอบต่างๆ ในธง อันได้แก่ สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่ว หน้า สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลาย และคงอยู่ตลอดกาล รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยว ข้างขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค 15. ส่วนใหญ่ประเทศสิงคโปร์นับถือศาสนาอะไร ตอบ ชาวจีน


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญวันครู ปี 2557 เทิดพระเกียรติทั่ว หล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่ง แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google