งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 1. ภาษาไทย  สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท 3.1  สาระหลักการใช้ภาษา มฐ. ท 4.1  สาระวรรณคดีและวรรณกรรม มฐ. ท 5.1  2. คณิตสาสตร์  สาระจำนวนและการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 1. ภาษาไทย  สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท 3.1  สาระหลักการใช้ภาษา มฐ. ท 4.1  สาระวรรณคดีและวรรณกรรม มฐ. ท 5.1  2. คณิตสาสตร์  สาระจำนวนและการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7  1. ภาษาไทย  สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท 3.1  สาระหลักการใช้ภาษา มฐ. ท 4.1  สาระวรรณคดีและวรรณกรรม มฐ. ท 5.1  2. คณิตสาสตร์  สาระจำนวนและการดำเนินงาน มฐ. ค 1.2  สาระกากรวัด มฐ. ค 2.2  การวิเคราะห์ข้อมูลฯ มฐ. ค 5.1 5.2  ทักษะกระบวนการคณิตฯ มฐ. ค 6.1

8  3. วิทยาศาสตร์  สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต มฐ. ว 1.2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มฐ. ว 2.1  สาระแรงและการเคลื่อนที่ มฐ. ว 4.1 4.2  สาระพลังงาน มฐ. ว 5.1  สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มฐ. ว ว 6.1  4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระเศรษฐศาสตร์ ส 3.1 

9  5. ภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ )  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก มฐ. ต 4.1 


ดาวน์โหลด ppt  1. ภาษาไทย  สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท 3.1  สาระหลักการใช้ภาษา มฐ. ท 4.1  สาระวรรณคดีและวรรณกรรม มฐ. ท 5.1  2. คณิตสาสตร์  สาระจำนวนและการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google