งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เล่าเรื่องพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลย อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี ราชสิรินธร โดย ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงษ์ ณ อยุธยา อดีตข้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เล่าเรื่องพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลย อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี ราชสิรินธร โดย ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงษ์ ณ อยุธยา อดีตข้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เล่าเรื่องพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลย อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี ราชสิรินธร โดย ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงษ์ ณ อยุธยา อดีตข้าหลวง รุ่นที่ ๔ ในสมเด็จเจ้าฟ้าวไลย อลงกรณ์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๗. ๐๐ – ๑๙. ๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์

2

3

4 วันประสูติ วันพุธที่ ๑๖ เมษายน พ. ศ. ๒๔๒๗ วันสิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๔๘๑ ( ๕๔ พรรษา ) พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระราชมาารดา สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราช เทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง เพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเป็น พระราชธิดา ลำดับที่ ๔๓ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระ ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประสูติวัน พุธที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๒๗ เดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ ปีวอก ณ พระ ตำหนักสมเด็พระนางเจ้า สว่างวัฒนาบรม ราชเทวี ใน พระบรมมหาราชวัง ทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระ อนุชา และพระขนิษฐา ดังนี้ ๑. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ต่อมาทรงได้สถาปนาพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกในรัชการที่ ๕ ๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอิศริยาภรณ์ ๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์ว โรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ ๕. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ๖. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ ๗. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุย เดช กรมหลวงสงขลานครินทร์

21 พระองค์สร้างสถานศึกษาใหม่ๆ ขึ้นทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โปรดอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงเรียนในพระ อนุเคราะห์ พระองค์โปรดประทานทุนให้ข้าหลวงที่สนใจ การศึกษา ไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อจะได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญการศึกษาของเด็ก หญิงไทย เมื่อครั้งเสด็จไปรักษาพระองค์ด้วยพระโรคพระ วักกะพิการที่ทวีปยุโรป ทรงไปดูงานการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ในยุโรป และกลับมาปรับปรุงสถานที่ & หลักสูตรการเรียน การสอนให้ทันสมัย

22 โดยมีพระประสงค์พัฒนาความรู้ ความสามารถของสตรีให้ก้าวหน้าทันสมัย ตลอดเวลา แม้วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาพล ศึกษา สมัยนั้นไม่เห็นความจำเป็นที่สตรีจะต้องเรียน เพราะขัดกับวัฒนธรรมประเพณีหญิงไทยที่ ต้องเรียบร้อย ละมุนละม่อม ในทุกอิริยาบถ ทรงได้บรรจุวิชาเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรด้วย ของประดับถ้าไม่รู้จักเก็บรักษาก็สูญหายได้ แต่วิชาความรู้นั้นติดตัวไปตลอดชีวิต --" พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๔๘๑ เวลา ๒๓. ๑๕ นาฬิกา ด้วยพระอาการสงบ ท่ามกลางความ เศร้าโสกเสียใจของพระบรมวงศานุวงศ์ ข้า ราชบริพาร ตลอดจนผู้ใกล้ชิด


ดาวน์โหลด ppt เล่าเรื่องพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลย อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี ราชสิรินธร โดย ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงษ์ ณ อยุธยา อดีตข้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google