งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่าย ท้องถิ่น (Topologies and LAN Components)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่าย ท้องถิ่น (Topologies and LAN Components)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่าย ท้องถิ่น (Topologies and LAN Components)

2 วัตถุระสงค์ สามารถเปรียบเทียบและอธิบายโทโพโลยีแต่ละรูปแบบได้ อย่างถูกต้อง สามารถบอกข้อดีและข้อเสียของโทโพโลยีแต่ละรูปแบบได้ สามารถอธิบายรายละเอียดในส่วนประกอบของเครือข่าย ท้องถิ่นได้ บอกหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อเครือข่าย ได้อย่างถูกต้อง

3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topologies) Bus Topology Star Topology Ring Topology Mesh Topology

4 Bus Topology เป็นรูปแบบที่ง่าย ประกอบด้วยสายเคเบิลเส้นหนึ่งที่นำมาใช้เป็นแกนหลักเป็น Backbone ทุกโหนดเชื่อมต่อกับ Backbone

5 Bus Topology ข้อดี โครงสร้างไม่ซับซ้อน ติดตั้งง่าย เพิ่มโหนดง่าย ประหยัดสาย ข้อเสีย หากสายขาดจะทำงานไม่ได้ ค้นหาจุดผิดพลาดยาก ระยะห่างของโหนดต้องตรงตามข้อกำหนด

6 Star Topology ใช้ฮับในการเป็นศูนย์ควบคุมการสื่อสาร ทุกโหนดเชื่อมโยงผ่านฮับ การรับส่งข้อมูลภายในจะกระจายไปทุกพอร์ตเหมือนระบบ บัส ทุกพอร์ตเชื่อมโยงกับบัสเส้นเดียว

7 Star Topology ข้อดี คงทนสูง ถ้าสายใดชำรุดยังทำงานได้ การจัดการดูแลง่านและสะดวก ข้อเสีย สิ้นเปลืองสายเคเบิล การเพิ่มโหนดต้องพอร์ตว่างที่ฮับ หากฮับชำรุดจะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

8 Ring Topology ใช้สายเชื่อมจากโหนดหนึ่งไปสู่โหนดหนึ่งไปเรื่อย ๆ เชื่อมโยงจนครบกลายเป็นวงแหวน สัญญานส่งไปในทิศทางเดียวกันในวงแหวน ใช้การส่งทอดต่อกันไปเรื่อย ๆ แต่ละโหนดทำหน้าที่ทวนสัญญานไปในตัว

9 Ring Topology ข้อดี การส่งข้อมูลมีความเท่าเทียมกัน ประหยัดสายสัญญาณ ง่ายต่อการติดตั้งและการเพิ่มจำนวนโหนด ข้อเสีย หากวงแหวนชำรุดจะส่งข้อมูลไม่ได้ ตรวจสอบความผิดพลาดได้ยาก ต้องตรวจสอบทีละจุด

10 Mesh Topology แต่ละโหนดจะมีลิงค์สื่อสารระหว่างกันเป็นของตนเอง

11 Mesh Topology ข้อดี ใช้แบนด์วิดธ์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องแชร์กัน มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูง ทนทานต่อความผิดพลาด เพราะเลี่ยงไปใช้ทางอื่นได้ ข้อเสีย สิ้นเปลืองสายในการสื่อสารมากที่สุด

12 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย (Connecting Devices) Repeaters / Hubs Bridges Switch Router Gateway

13 Repeater / Hubs Repeater ทำงานอยู่ในชั้นฟิสิคัลบนแบบจำลอง OSI มีพอร์ตจำนวน 2 พอร์ต เชื่อมต่อได้ทั้งสายที่ชนิดเดียวกันและคนละชนิดกัน Hubs เหมือน Repeater แต่มีพอร์ตมากกว่า เป็นศูนยกลางการสื่อสาร เป็นอุปกรณ์ทวนสัญญานไปในตัว

14 Hubs แบ่งออกเป็น 2 ประเภท Active Hubs ทำหน้าที่ทวนสัญญาน นำสัญญานที่รับเข้ามาจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง ลดสัญญานรบกวน ปรับแต่งสัญญาน Regenerate ให้เหมือนต้นฉบับ ส่งสัญญานแบบกระจายไปทุกพอร์ต

15 Hubs แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ( ต่อ ) Passive Hubs ไม่มีการปรับแต่งสัญญานใด ๆ การใช้งานไม่ต้องใช้กำลังไฟฟ้า (Patch Panel) ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสายสองเส้นมาบรรจบกัน (Junction Point)

16 Bridges อยู่ในชั้นฟิสิคัลและดาต้าลิงค์ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลเดียวกัน หรือต่างกันก็ได้ ระหว่างอีเทอร์เน็ตกับอีเทอร์เน็ต

17 Bridges ( ต่อ ) มีการตรวจสอบแอดเดรสปลายทางและส่งไปยังฌซกเมนต์นั้น เท่านั้น ลดความหนาแน่นบนเครือข่ายได้ มีการทำงานที่เหนือกว่าฮับ

18 Switch ลักษณะการทำงานเหมือน Bridges ( มีสองพอร์ต ) มีหลายพอร์ตในการเชื่อมโยง ถ้าทำงานเป็นบริดจ์จะเรียกว่า สวิตซ์เลเยอร์ 2 ถ้าทำงานเทียบเร้าเตอร์จะเรียกว่า สวิตซ์เลเยอร์ 3 มีความคล้ายคลึงกับฮับ

19 Router ใช้สำหรับเชื่อมโยงเครือค่ายหลาย ๆ กลุ่มเข้าด้วยกัน อยู่ในชั้นฟิสิคัล ดาต้าลิงค์ และ เน็ตเวิร์ก ของ OSI เช่น เชื่อมต่อแลนกับแลน หรือ แลนกับแวน การเลือกเส้นทางส่งแพ็กเกตข้อมูลไปยังปลายทาง สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้หากเกิดการขัดข้อง

20 Gateway สามารถทำงานได้ทุกชั้นของการ OSI สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายที่โปรโตคอลต่างกันและสถาปัตยกรรมที่ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่าย ท้องถิ่น (Topologies and LAN Components)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google