งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานใน ห้องสมุดเฉพาะ การบริหารจัดการ งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานใน ห้องสมุดเฉพาะ การบริหารจัดการ งบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานใน ห้องสมุดเฉพาะ การบริหารจัดการ งบประมาณ

2 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ  1. การแจกแจงงบประมาณแต่ละ รายการ (List item budget)  2. การจัดทำงบประมาณแบบก้อน (Lump sum budget)  3. การจัดทำงบประมาณแบบสูตร (Formula budget)  4. การจัดทำงบประมาณโดยแยก เป็นแต่ละงานหรือโครงการของ ห้องสมุด (Program budget)

3 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ  1. การแจกแจงงบประมาณแต่ ละรายการ (List item budget)  เงินเดือน 100,000  ค่าหนังสือวารสาร 55,000  ค่าวัสดุสำนักงาน 15,000  ค่าใช้สอยอื่นๆ 10,000

4 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ  2. การจัดทำงบประมาณ แบบก้อน (Lump sum budget) งบประมาณห้องสมุด 1,500,000

5 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ  3. การจัดทำงบประมาณ แบบสูตร (Formula budget) ตามจำนวนผู้ใช้ ตามสัดส่วนสาขาวิชา

6 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ  4. การจัดทำงบประมาณโดยแยก เป็นแต่ละงานหรือโครงการของ ห้องสมุด (Program budget) รายการงานบริการ สารสนเทศ งานจัดระบบ ทรัพยากรฯ เงินเดือน 100,000200,000 ค่าวัสดุ สำนักงาน 50,00060,000 รายจ่าย อื่นๆ 30,00040,000 รวม 180,000300,000

7 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ  การเตรียมการจัดทำ งบประมาณ 1. ศึกษาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง บริการสารสนเทศ หรือ ทรัพยากรสารสนเทศ 2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการจัดทำงบประมาณ 3. การพิจารณาปัจจัยภายนอก

8 รายละเอียดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด  1. เงินเดือน  2. ทรัพยากรสารสนเทศ 2.1 ทรัพยากรประเภทตีพิมพ์ หนังสือ วารสาร คู่มือบริการที่เป็นสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศเบ็ดเตล็ด

9 รายละเอียดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด 2.2 บริการฐานข้อมูลจาก ภายนอก ฐานข้อมูลออนไลน์เชิง พาณิชย์ ฐานข้อมูลซีดีรอม สมาชิกข่ายงานบรรณานุกรม ค่าซอฟต์แวร์

10 รายละเอียดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด  3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ เอง  4. บริการจากแหล่งภายนอก  5. งบประมาณรายการอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ห้องสมุด วัสดุสำนักงาน ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานใน ห้องสมุดเฉพาะ การบริหารจัดการ งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google