งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญของ กฏหมายปกครอง 1. สาขาของกฎหมาย มหาชน 2. วางหลักเกี่ยวกับ การจัดระเบียบในทาง ปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญของ กฏหมายปกครอง 1. สาขาของกฎหมาย มหาชน 2. วางหลักเกี่ยวกับ การจัดระเบียบในทาง ปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สาระสำคัญของ กฏหมายปกครอง 1. สาขาของกฎหมาย มหาชน 2. วางหลักเกี่ยวกับ การจัดระเบียบในทาง ปกครอง

3 3. วางระเบียบเกี่ยวกับ บริการสาธารณะ และวิธี จัดทำบริการสาธารณะ 4. วางหลักความสัมพันธ์ ระหว่างฝ่ายปกครองกับ เอกชน

4 หลักความเสมอ ภาค 1. เมื่อมีบทกฎหมายให้ อำนาจแก่ฝ่ายปกครอง ที่จะ ออกกฎข้อบังคับวางระเบียบ เป็นการทั่วไป ฝ่ายปกครอง จะงดเว้นไม่ออกกฎข้อบังคับ เช่นนั้น และพิจารณาออก คำสั่งเฉพาะกรณีเป็นรายๆ ไปไม่ได้

5 2. บทกฎหมายหรือ ข้อบังคับอย่างอื่น ๆ ที่ออก โดยอาศัยอำนาจกฎหมาย ย่อมมีผลบังคับฝ่าย ปกครองเช่น เดียว กับเอกชน 3. ฝ่ายปกครองจะต้อง เคารพต่อหลักเสมอภาค แม้แต่ในกรณีที่กฎหมายให้ อำนาจฝ่ายปกครองที่จะใช้ ดุลพินิจได้

6 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ มี 2 รูปแบบ 1. อำนาจผูกพัน คือ อำนาจหน้าที่ที่ฝ่าย ปกครองต้องปฏิบัติ เมื่อ มีข้อเท็จจริงอย่างใด เกิดขึ้นตามที่กฎหมาย เรื่องนั้นได้บัญญัติ กำหนดไว้ล่วงหน้า

7 2. อำนาจดุลพินิจ คือ เสรีภาพที่กฎหมายให้แก่ ฝ่ายปกครองในอันที่จะ ตัดสินใจว่าในกรณีเฉพาะ เรื่องกรณีใดกรณีหนึ่ง สมควรเลือกคำสั่งใดใน บรรดาคำสั่งหลายๆอย่างที่ แตกต่างกันออกไป ที่ตน เห็นว่าสามารถดำเนินการให้ เป็นไปตามความมุ่งหมาย แห่งอำนาจหน้าที่ของตนได้ ดีที่สุด

8 ความหมายของ ฝ่ายปกครอง 1. หน่วยงานของรัฐฝ่าย บริหาร 2. องค์กรของรัฐฝ่าย ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่ายปกครอง 3. องค์กรของรัฐที่เป็น อิสระ 4. หน่วยงานอิสระ ของรัฐ

9 หลักการพื้นฐานใน กฎหมายปกครอง 1. หลัก นิติรัฐ “ รัฐที่ต้องยอมตนอยู่ใต้ ระบบกฎหมายใน ความสัมพันธ์กับปัจเจก ชน ”

10 หลักนิติรัฐมีสาระในทาง กฎหมายปกครอง ดังนี้ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย ปกครองกับเอกชนต้องอยู่ภายใต้ กฎหมาย 2. กฎหมายต้องบัญญัติให้ สิทธิแก่บุคคลอย่างเสมอภาค

11 3. หากมีกฎหมายให้ อำนาจฝ่ายปกครองใช้ ดุลพินิจ ฝ่ายปกครองต้อง ใช้ดุลพินิจในกรอบแห่ง กฎหมาย 4. ศาลมีอำนาจที่จะควบคุม ตรวจสอบว่าการกระทำทาง ปกครองว่าชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่

12 2. หลักการว่าการกระทำ ทางปกครองต้องชอบด้วย กฎหมาย 3. หลักการควบคุม ความชอบด้วยกฎหมายของ การกระทำทางปกครองโดย องค์กร ตุลาการ

13 4. หลักความพอสมควร แก่เหตุ หรือ หลักความได้ สัดส่วน ก. หลักสัมฤทธิผล หรือ หลักเหมาะสม ข. หลักความ จำเป็น ค. หลักความพอสมควรแก่ เหตุในความหมายอย่าง แคบ

14 5. หลักความชัดเจนแน่นอน และคาดหมายได้จากการ กระทำทางปกครอง 6. หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ โดยอำเภอใจ 7. หลักความคุ้มครอง ความเชื่อถือ 8. หลักคุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะ และไว้วางใจ


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญของ กฏหมายปกครอง 1. สาขาของกฎหมาย มหาชน 2. วางหลักเกี่ยวกับ การจัดระเบียบในทาง ปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google