งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญของกฏหมายปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญของกฏหมายปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสำคัญของกฏหมายปกครอง
1. สาขาของกฎหมายมหาชน 2. วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบในทางปกครอง

2 3. วางระเบียบเกี่ยวกับบริการสาธารณะ และวิธีจัดทำบริการสาธารณะ
4. วางหลักความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน

3 หลักความเสมอภาค 1. เมื่อมีบทกฎหมายให้อำนาจแก่ฝ่ายปกครอง ที่จะออกกฎข้อบังคับวางระเบียบเป็นการทั่วไป ฝ่ายปกครองจะงดเว้นไม่ออกกฎข้อบังคับเช่นนั้น และพิจารณาออกคำสั่งเฉพาะกรณีเป็นรายๆ ไปไม่ได้

4 2. บทกฎหมายหรือข้อบังคับอย่างอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจกฎหมายย่อมมีผลบังคับฝ่ายปกครองเช่นเดียวกับเอกชน 3. ฝ่ายปกครองจะต้องเคารพต่อหลักเสมอภาคแม้แต่ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจฝ่ายปกครองที่จะใช้ดุลพินิจได้

5 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี 2 รูปแบบ
1. อำนาจผูกพัน คือ อำนาจหน้าที่ที่ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ เมื่อมีข้อเท็จจริงอย่างใด เกิดขึ้นตามที่กฎหมายเรื่องนั้นได้บัญญัติกำหนดไว้ล่วงหน้า

6 2. อำนาจดุลพินิจ คือเสรีภาพที่กฎหมายให้แก่ฝ่ายปกครองในอันที่จะตัดสินใจว่าในกรณีเฉพาะเรื่องกรณีใดกรณีหนึ่ง สมควรเลือกคำสั่งใดในบรรดาคำสั่งหลายๆอย่างที่แตกต่างกันออกไป ที่ตนเห็นว่าสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งอำนาจหน้าที่ของตนได้ดีที่สุด

7 ความหมายของฝ่ายปกครอง
1. หน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร 2. องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง 3. องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 4. หน่วยงานอิสระของรัฐ

8 หลักการพื้นฐานในกฎหมายปกครอง
1. หลักนิติรัฐ “รัฐที่ต้องยอมตนอยู่ใต้ระบบกฎหมายในความสัมพันธ์กับปัจเจกชน”

9 หลักนิติรัฐมีสาระในทางกฎหมายปกครอง ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 2. กฎหมายต้องบัญญัติให้สิทธิแก่บุคคลอย่างเสมอภาค

10 3. หากมีกฎหมายให้อำนาจฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจ ฝ่ายปกครองต้องใช้ดุลพินิจในกรอบแห่งกฎหมาย
4. ศาลมีอำนาจที่จะควบคุมตรวจสอบว่าการกระทำทางปกครองว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

11 2. หลักการว่าการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย
3. หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองโดยองค์กร ตุลาการ

12 4. หลักความพอสมควรแก่เหตุ หรือ หลักความได้สัดส่วน
ก. หลักสัมฤทธิผล หรือ หลักเหมาะสม ข. หลักความจำเป็น ค. หลักความพอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบ

13 5. หลักความชัดเจนแน่นอนและคาดหมายได้จากการกระทำทางปกครอง
6. หลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอำเภอใจ หลักความคุ้มครองความเชื่อถือ และไว้วางใจ 8. หลักคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญของกฏหมายปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google