งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะข้อสอบการอ่าน PISA 2009. การอ่านใน PISA ความรู้และทักษะที่จะเข้าใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ได้อ่าน คิดวิเคราะห์ แปลความ ตีความ ประเมินสาระที่ได้อ่านและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะข้อสอบการอ่าน PISA 2009. การอ่านใน PISA ความรู้และทักษะที่จะเข้าใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ได้อ่าน คิดวิเคราะห์ แปลความ ตีความ ประเมินสาระที่ได้อ่านและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะข้อสอบการอ่าน PISA 2009

2 การอ่านใน PISA ความรู้และทักษะที่จะเข้าใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ได้อ่าน คิดวิเคราะห์ แปลความ ตีความ ประเมินสาระที่ได้อ่านและ สะท้อนออกมาเป็นความคิดของตน นิยามของการอ่าน “ การอ่านเพื่อการเรียนรู้ ”

3 สมรรถนะการอ่าน ตีความ (Interpretation) ค้นสาระ (Retrieving information) วิเคราะห์ และประเมิน (Reflection and Evaluation)

4 ลักษณะการประเมิน ไม่ถามเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 1 เน้นวัดสมรรถนะด้านการอ่าน 2 เน้นการคิดวิเคราะห์หาคำอธิบาย 3 เน้นข้อสอบที่นักเรียนต้องเขียนตอบ 4

5 เลือกตอบ 1 เลือกตอบเชิงซ้อน 2 เขียนคำตอบสั้นๆ 3 เขียนตอบแบบเปิด 4 ลักษณะแบบทดสอบ เลือกตอบเชิงซ้อน

6 ลักษณะแบบทดสอบ เขียนตอบแบบเปิด

7 ลักษณะแบบทดสอบ นักเรียนจะไม่ได้คะแนนจากการลอกเนื้อเรื่อง บางส่วนหรือลอกส่วนหนึ่งของคำถามมาตอบ ! เลือกตอบ 1 เลือกตอบเชิงซ้อน 2 เขียนคำตอบสั้นๆ 3 เขียนตอบแบบเปิด 4

8 สถานการณ์ในการอ่าน ส่วนตัว สังคม การศึกษา อาชีพ

9 ลักษณะของบทความ  บทความโฆษณา ชักชวน เช่น ป้ายโฆษณา ใบปลิว ประกาศเชิญชวน  บทความเชิงพรรณนาสั้นๆ  บทความเชิงอธิบาย มีภาพ /กราฟ /แผนผัง /ตาราง เพิ่มเติม  บทความสั้นๆ เริ่มต้นด้วยการใช้คำถามเชิงเล่นสำนวน  บทความยาวมีหลายย่อหน้าในเชิงพรรณนา  บทละครสั้นๆ  บทวิจารณ์ 2 บทที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน  นิทานสั้นๆ

10 ลักษณะของบทความ บทความ โฆษณา รู้จุดประสงค์หลักของป้ายประกาศ รู้ถึงสาระสำคัญ รู้สาระในส่วนต่างๆ ของเรื่อง สามารถระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจูงใจ บทความเชิง พรรณนาสั้นๆ บทความเชิง พรรณนาสั้นๆ บทความ เชิงอธิบาย บทความ เชิงอธิบาย รู้ใจความสำคัญของเรื่อง บอกตำแหน่งของสาระสำคัญในเรื่อง รู้แนวคิดของเรื่อง เชื่อมโยงเนื้อเรื่องกับภาพประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบต่างๆ สรุปข้อมูล

11 ลักษณะของบทความ บทความสั้นๆ เชิงเล่นสำนวน รู้จุดประสงค์ของการเริ่มเรื่องด้วยการใช้คำถาม เชิงเล่นสำนวน รู้ว่าคำอุทานในเรื่องต้องการสื่อถึงอะไร บทความยาว บทละครสั้นๆ เข้าใจความคิดของผู้เขียน รู้จุดประสงค์ของการเขียน รู้ว่าใครคือผู้เขียน เชื่อมโยงประโยคหรือย่อหน้าสุดท้ายกับลำดับ เหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง อธิบายลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวละคร เข้าใจบทบาทของตัวละคร เข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนบทละครต้องการสื่อสาร

12 ลักษณะของบทความ บทวิจารณ์ 2 บท ที่แตกต่างกัน รู้ว่าบทวิจารณ์ทั้งสองแตกต่างกันอย่างไร แสดงความคิดเห็นสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พร้อม อธิบายเหตุผล นิทานสั้นๆ รู้ลำดับเหตุการณ์ในนิทาน รู้สาระสำคัญของนิทาน เข้าใจการแสดงออกของตัวละคร เชื่อมโยงสาระสำคัญกับเนื้อเรื่องในนิทาน

13 Click to edit company slogan.


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะข้อสอบการอ่าน PISA 2009. การอ่านใน PISA ความรู้และทักษะที่จะเข้าใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ได้อ่าน คิดวิเคราะห์ แปลความ ตีความ ประเมินสาระที่ได้อ่านและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google