งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา Video Production for Education รหัสวิชา : 9053011 NATHEE YONGYUT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา Video Production for Education รหัสวิชา : 9053011 NATHEE YONGYUT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา Video Production for Education รหัสวิชา : 9053011 NATHEE YONGYUT Y.NATHEE@GMAIL.COM

2 การผลิตวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา จำนวนหน่วยกิต ◦ 3 (2-2-5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ◦ อาจารย์นที ยงยุทธ ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ◦ 1 / 2557 สถานที่เรียน ◦ ห้อง 431 อาคาร 4 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างวีดิทัศน์ที่ เหมาะสมเพื่อใช้ในการศึกษาได้

4 คำอธิบายรายวิชา ◦ การวิเคราะห์ การวางแผนและเตรียมการด้าน โปรแกรมวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน โดยการผสมผสาน ระหว่างวีดิทัศน์กับคอมพิวเตอร์ สาระต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิคของ ควิกไทม์ และวีดิทัศน์ แบบดิจิทัล ฝึกทักษะการใช้กล้องถ่ายวีดิโอดิจิทัล การ จับภาพ การตัดต่อภาพ วีดิทัศน์เพื่อนำเสนอภาพทางคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล ด้วยสื่อดิจิทัล รวมทั้งการนำเสนอด้วยสื่อ ดิจิทัล

5 แผนการสอน สัปดา ห์ที่ เรื่องจำนวน ชั่วโมง 1 แนวคิดในการผลิตรายการวีดิทัศน์ เพื่อการศึกษา 4 2 ประเภทและรูปแบบของวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา 4 3 คุณลักษณะของระบบ ความถี่ ของ โทรทัศน์ 2 3 กระบวนการผลิตวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา 2 4 บุคลากรในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา 4 5 วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตวีดิทัศน์ เพื่อการศึกษา 4

6 แผนการสอน สัปดา ห์ที่ เรื่องจำนวน ชั่วโมง 6 การประกอบภาพวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา 4 7 ฉาก สี และแสง ในการผลิตวีดิทัศน์ เพื่อการศึกษา 4 8 การเขียนบท (Script writing) 4 9 การลำดับและการตัดต่อภาพและเสียง 4 10- 14 การลำดับและการตัดต่อภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 20 15 นำเสนอโครงการ 4

7 ทรัพยากรประกอบการเรียน การสอน ตำราและเอกสารหลัก ◦ ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ. (2556). Premier Pro After Effects CS6. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์ เอกสารและข้อมูลสำคัญ ◦ สุรพล บุญลือ. (2556). การผลิตรายการโทรทัศน์และวีดิ ทัศน์เพื่อการศึกษา เอกสารประกอบ การอบรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, เว็บไซด์ ◦ http://helpx.adobe.com/premiere-pro/topics- cs6.html

8 การประเมินผล วีดิโอ ( ชิ้นงานที่ 1)= 20 คะแนน วีดิโอ ( ชิ้นงานที่ 2) = 20 คะแนน โครงงานกลุ่ม = 20 คะแนน การทดสอบย่อย ( การใช้โปรแกรม )= 10 คะแนน สอบปลายภาค = 30 คะแนน

9 END THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การผลิตวีดิทัศน์เพื่อ การศึกษา Video Production for Education รหัสวิชา : 9053011 NATHEE YONGYUT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google