งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส 3 ( เม. ย.- มิ. ย.56) ไตรมาส 4 ( ก. ค.- ก. ย. 56) รายจ่ายภาพรวม มติ ครม. 22.0046.0070.0095.00 แผน ส. ป. ก. 31.0060.0082.00100.00 ผลจ่ายภาพรวม 10.6141.0362.84 รายจ่ายลงทุน มติ ครม. 15.0035.0070.0082.00 แผน ส. ป. ก. 38.0078.0098.00100.00 ผลจ่ายรายจ่ายลงทุน 3.1344.3866.74 หมายเหตุ... ณ 20 มิถุนายน 2557 ภาพรวม ร้อยละ 67.36 / งบลงทุน ร้อยละ 66.15 หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 2

3 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 3 งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15 หน่วย : บาท

4 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 4 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

5 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 5 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

6 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 6 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

7 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 7 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

8 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 8 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

9 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 9 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

10 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 10 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

11 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 11 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

12 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 12 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

13 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 13 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

14 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนัก / กอง / ศูนย์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 14 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

15 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนัก / กอง / ศูนย์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 15 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

16 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนัก / กอง / ศูนย์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 16 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

17 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนัก / กอง / ศูนย์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 17 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

18 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 สำนัก / กอง / ศูนย์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 18 หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน 67.36 งบลงทุน 66.15

19 ตารางรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 19

20 ตารางรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 20

21 ตารางรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 21


ดาวน์โหลด ppt 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google