งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส 3 ( เม. ย.- มิ. ย.56) ไตรมาส 4 ( ก. ค.- ก. ย. 56) รายจ่ายภาพรวม มติ ครม แผน ส. ป. ก ผลจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน มติ ครม แผน ส. ป. ก ผลจ่ายรายจ่ายลงทุน หมายเหตุ... ณ 20 มิถุนายน 2557 ภาพรวม ร้อยละ / งบลงทุน ร้อยละ หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 2

3 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน งบ ดำเนินงาน งบลงทุน หน่วย : บาท

4 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

5 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

6 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

7 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

8 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

9 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

10 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

11 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

12 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

13 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

14 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนัก / กอง / ศูนย์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

15 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนัก / กอง / ศูนย์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

16 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนัก / กอง / ศูนย์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

17 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนัก / กอง / ศูนย์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

18 สรุปรายจ่าย งบดำเนินงาน - งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ สำนัก / กอง / ศูนย์ ณ วันที่ 20 มิถุนายน หน่วย : บาท งบ ดำเนินงาน งบลงทุน 66.15

19 ตารางรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน

20 ตารางรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน

21 ตารางรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน


ดาวน์โหลด ppt 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google