งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาชุมชน การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน การวางแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาชุมชน การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน การวางแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาชุมชน การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน การวางแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน การดำเนินงานพัฒนาชุมชน การประเมินผลงาน การทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

2 การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา การศึกษาชุมชน (Community Study) หมายถึง การสำรวจ และศึกษาวิเคราะห์ความจริงในข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชน ทั้งใน ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป 1. ประเภทของการศึกษาชุมชน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การศึกษาเฉพาะด้าน (Topical Community Study) 2) การศึกษาทั่ว ๆ ไป (General Community Study)

3 การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา 2. ความมุ่งหมายของการศึกษาชุมชน เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อทราบปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อทราบความต้องการต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชน และ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชนกับหน่วยงาน องค์การต่าง ๆ ทั้งในและนอกชุมชน เพื่อทราบถึงความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน เพื่อทราบถึงศักยภาพหรือขีดความรู้ความสามารถของ ชุมชน เช่น ผู้นำ กลุ่มองค์กร สถาบันต่าง ๆ ทรัพยากรทั้งที่ เป็นคนและวัตถุ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ดำเนินการพัฒนา ชุมชนในขั้นตอนต่าง ๆ

4 การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา 3. วิธีการศึกษาชุมชน การสังเกต (Observation) เป็นการศึกษาชุมชนเพื่อทราบ ถึงข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน ด้วยการบันทึกตามเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น ทำได้ 2 วิธีคือ การสังเกตแบบมีส่วน ร่วม (Participation Observation) กับการสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วม (Non-Participation Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นกระบวนการสื่อสาร ระหว่างบุคคลด้วยการพบปะกับผู้ให้ข้อมูลโดยตรง โดยทั่วไปการสัมภาษณ์มี 3 รูปแบบคือ การสัมภาษณ์เป็น รายบุคคลหรือรายกลุ่ม (Individual or Group Interview) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non- Structural Interview)

5 การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา การใช้แบบสอบถาม (Questionaire) เป็นคำถามหรือชุด ของคำถามที่สร้างขึ้นอย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อใช้รวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา การศึกษาด้วยวิธีนี้จะใช้ได้ กับคนอ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้เท่านั้น ทำได้ 2 แบบ คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close end Question) คือให้ตอบตอบคำถามตามที่กำหนดให้เลือก เท่านั้น และคำถามแบบปลายเปิด (Open end Question) ที่เปิดโอกาสให้ให้ผู้ตอบได้ตอบคำถามเองโดยอิสรเสรี การศึกษาจากผู้รู้และแหล่งวิชาการต่าง ๆ ทั้งเป็นบุคคล เช่น นักวิชาการ หรือผู้ที่มีความรู้ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ และจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ศึกษาไว้ แล้ว

6 การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา การสำรวจ (Surveys) เป็นการศึกษาชุมชนโดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยและอย่างมีระบบ ซึ่ง อาจใช้วิธีอื่น ๆ ร่วมกัน เช่น การทำแผนที่ การถ่ายรูป การสัมภาษณ์ การบันทึก การสืบประวัติ การขุดค้น ทางโบราณคดี เป็นต้น การวิจัย (Research) เป็นการค้นหาความรู้ ความ จริง ที่เชื่อถือได้ โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบแบบแผน ทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายความรู้ ความจริงที่ ทำการศึกษา และนำผลที่ได้ไปสร้างกฎเกณฑ์ทฤษฎี ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิง และเป็นการทำให้ สามารถทำนายและควบคุมการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้

7 การวิจัย มีขั้นตอนดำเนินงานตามลำดับ คือ การเลือกหัวข้อปัญหา การศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การให้คำจำกัดความปัญหาที่ศึกษา (กรอบแนวคิดใน การศึกษา) การสร้างสมมุติฐานในการศึกษา การพิจารณาขัดเกลาปัญหาและสมมุติฐาน การวางรูปแบบการวิจัย (วิธีวิทยา) การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การทดลองและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง การเก็บและรวบรวมข้อมูล การจัดกระทำกับข้อมูล (การวิเคราะห์) การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลการวิจัย

8 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา ต้องต่อเนื่องกันไปตลอดเวลา ใช้วิธีการหลาย ๆ วิธี และทดลองทำหลาย ๆ ครั้ง ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ ใช้หลักฐาน วัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ สร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ที่จะศึกษา 4. หลักในการศึกษาชุมชน

9 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 1. ประเภทของปัญหาชุมชน ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น ความยากจน ผลิตผลราคาต่ำ ปัญหาด้านสังคม เช่น การเพิ่มประชากร ด้อยการศึกษา ปัญหาด้านวัฒนธรรม เช่น วัตถุนิยม ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง เช่น การซื้อสิทธิ์ขาย เสียง การไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มพันธมิตร ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติถูก ทำลาย การสร้างเขื่อน เป็นต้น

10 2. ระดับของการพัฒนา ปัญหาที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริง (Felt Needs) เป็น สิ่งที่ชาวบ้านรู้สึกว่ามีความเดือดร้อนมากที่สุด ต้องขจัดให้ หมดไป ปัญหาที่เกิดจากความต้องการที่มีความรุนแรงน้อยลงมา (Unfelt Needs) เป็นปัญหาที่ชาวบ้านรู้สึกว่าเดือดร้อนบ้าง แต่ยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะทำการแก้ไขในทันทีทันใด ต้อง ให้การศึกษาและแนะนำให้เห็นถึงคุณและโทษของสิ่งเหล่านั้น ปัญหาที่เกิดจากความต้องการที่ประชาชนไม่รู้สึกเดือดร้อน (Unawared Needs) เป็นปัญหาที่ประสบอยู่ แต่ไม่รู้ว่าเป็น ปัญหาละควรแก้ไข ต้องให้การศึกษาแนะนำอย่างมาก ต้อง อดทนใช้เวลานาน จึงจะสามารถทำให้ประชาชนยอมรับว่าเป็น ปัญหาและร่วมกันขจัดให้หมดไป

11 3. ขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การค้นหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชน โดยการ - ใช้หลักเกณฑ์ช่วยในการพิจารณา ได้แก่ ความร้ายแรง เร่งด่วน ผลกระทบต่อคนส่วนมาก การยอมรับของชุมชน และ ผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต - ใช้ข้อมูลตัวชี้วัด เป็นการนำข้อมูลตัวเลข ซึ่งเป็นสถิติ ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบสภาวะปัญหา กับสภาวะปกติ - ยึดถือแนวทางบางอย่างในการพิจารณา เช่น มอง ปัญหาด้วยความเป็นกลาง มองการณ์ไกล อย่างปราศจากอคติ ระบุปัญหาให้ชัดเจน การค้นหาและระบุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา นั้น ๆ การค้นหาปัจจัยที่ซ่อนเร้น ซึ่งจะต้องนำเอาทฤษฎีทาง สังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหา ปัจจัยดังกล่าว โดยทำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Systemic Analysis)

12 การค้นหาสาเหตุของปัญหาชุมชน โดยพิจารณาว่าสิ่งที่ เป็นปัญหานั้นมีสภาพอย่างไร ค้นหาสาเหตุของปัญหาทุกแง่ ทุกมุม อะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง โดยสืบสาวจากผลของ ปัญหาที่เกิดขึ้นไปจนถึงรากเหง้าของปัญหา การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชน เมื่อค้นพบสาเหตุ ของปัญหาแล้ว ต้องแสวงหาแนวทางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา นั้นให้หมดไป โดยทำความเข้าใจกับรายละเอียดของปัญหา อย่างรอบด้าน มองหาปัจจัยที่จะสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน พยายามค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาหลาย ๆ วิธี ศึกษาความเป็นไปได้และสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐาน ของชุมชน วิธีแก้ไขปัญหาอาจแก้ไขโดยประชาชนในชุมชน เอง โดยความร่วมมือระหว่างประชาชนกับบุคคลหรือองค์กร ภายนอกชุมชน หรือแก้ไขโดยรัฐบาล

13 4. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 1. เป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหา ตามขีดความสามารถของชุมชน 2. ทำให้ทราบว่าปัญหาใดแก้ไขได้ง่าย ปัญหาใดแก้ไขได้ ยาก สามารถเลือกดำเนินการได้ก่อนหลังตามลำดับ 3. เป็นการเตรียมการสำหรับการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า ทำให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง เพราะการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน เป็นการเชื่อมโยงปัญหา ทั้งหมดเอาไว้ทุกแง่มุม

14 5. เทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal หรือ PRA) เป็นเทคนิคการศึกษาและ วิเคราะห์ปัญหาชุมชนที่เกิดจากแนวคิดที่ว่า การศึกษา ชุมชน คือ สิ่งที่ชุมชนควรกระทำเอง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ชุมชนที่เน้นให้คนในชุมชนสามารถรวมตัวกันในรูปของ องค์กรประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มคุณภาพของ คนในชุมชนด้วยระบบข้อมูล ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของข้อมูล และสามารถนำข้อมูลมาเป็นฐานในการพัฒนา ชุมชนได้

15 ลักษณะที่สำคัญของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ผู้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชนต้องไปใช้ชีวิตในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและถูกต้อง เน้นการจัดการชุมชนและการมีส่วนร่วมในรูปขององค์กรของ คนในชุมชน โดยผู้ศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนต้องทำหน้าที่ เป็นนักจัดการ ช่วยฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะของ การวิจัยให้เท่านั้น ให้ชุมชนคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่มีการครอบงำ นักพัฒนาชุมชนเพียงช่วยประสานให้ความรู้ทางวิชาการและ เทคนิคต่าง ๆ เท่านั้น เป็นการผสมผสานแนวคิดของการจัดการชุมชน (Community Organization)

16 ขั้นตอนของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 1. ระยะเวลาก่อนทำการศึกษาวิจัย คัดเลือกชุมชนและการเข้าถึงชุมชน การบูรณาการนักวิจัยเข้ากับชุมชน การศึกษาสำรวจข้อมูลเบื้องต้นสำหรับชุมชน การเผยแพร่แนวความคิดแก่ชุมชน

17 ขั้นตอนของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 2. ระยะดำเนินการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน การฝึกอบรมทีมงานวิจัยของชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นปละกำหนดแนว ทางออกด้วย การออกแบบการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมของชุมชน

18 ขั้นตอนของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 3. ระยะการจัดทำแผนงาน การฝึกอบรมทีมงานวางแผนชุมชน การกำหนดโครงการหรือกิจกรรม การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน การแสวงหางบประมาณและหน่วยงานที่สนับสนุน การวางแผนเพื่อติดตามและประเมินผล

19 ขั้นตอนของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การกำหนดทีมงานติดตามและประเมินผลชุมชน การฝึกอบรมให้ความรู้และเทคนิคในการติดตามและ ประเมินผล นำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมของชุมชนเพื่อรับทราบและ ข้อคิดเห็นเพิ่ม 4. ระยะการปฏิบัติงานตามแผน การกำหนดทีมงานปฏิบัติงาน การฝึกอบรมทักษะในการปฏิบัติงานให้กับทีมงาน 5. ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

20 ขั้นตอนที่ 3 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และความต้องการของชุมชน ปัญหาที่ชุมชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ควรเป็นปัญหา ที่สำคัญมากที่สุด ปัญหาที่เทื่อแก้ไขแล้ว นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ได้ง่าย ขึ้น ควรเป็นปัญหาที่สำคัญมาก ปัญหาที่อยู่ในขีดความสามารถของประชาชนที่จะแก้ไขได้ ควรเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมาก 1. แนวทางในการจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน

21 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และความต้องการของชุมชน 2. ประโยชน์ของการจัดลำดับความต้องการและปัญหาชุมชน ทำให้ทราบว่าปัญหาใดชุมชนเดือดร้อนมากที่สุด และต้องรีบ แก้ไขก่อนปัญหาอื่น ในชุมชนประสบปัญหามากมายหลายปัญหา จนไม่อาจจะทำ การแก้ไขไปพร้อม ๆ กันได้ จึงจัดลำดับก่อนหลังเป็นแนว ทางแก้ไขปัญหา ทำให้ทราบถึงความเกี่ยวพันของแต่ละปัญหา ถ้านำไปแก้ไข พร้อม ๆ กันก็จะไม่เสียเวลา เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดของ ชุมชนได้เป็นอย่างดี

22 ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนและโครงการ เพื่อการพัฒนาชุมชน การวางแผนและการวางโครงการพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการใน การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริหารและกำหนดวิถีทาง สำหรับปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ ลักษณะของการวางแผนและโครงการในการพัฒนาชุมชน

23 1. ลักษณะของการวางแผนและโครงการในการพัฒนาชุมชน มีลักษณะเป็นระบบ ประกอบด้วยปัจจัยที่นำเข้าไป (Input) เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ วิธีการจัดการ เป็นต้น ต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับปัญหา และ ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน ชุมชน มีการวางกรอบงานในอนาคต มีระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการที่แน่นอน เป็นงานที่ริเริ่มหรืองานพัฒนา ไม่ใช่งานประจำที่ต้องทำ ตามปกติ

24 2. หลักในการวางแผนและโครงการในงานพัฒนาชุมชน ในการวางแผนและโครงการเป็นผลจากการศึกษาวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงของสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และปัญหาของ ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา มีความสอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อ ข้อห้ามของประชาชนใน ชุมชน เริ่มจากสิ่งที่ประชาชนมีอยู่และสิ่งที่ประชาชนรู้แล้วไปหาสิ่งที่ยัง ไม่มีและไม่รู้ วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับความสนใจ ความพึงพอใจของ ประชาชน มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบแบบแผน ต้องเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ และผู้นำ ชุมชน ต้องบ่งชี้ถึงแนวทางในการประเมินผลได้เป็นอย่างดี

25 4. ขั้นตอนในการวางแผนและโครงการในงานพัฒนาชุมชน 1. ขั้นการกำหนดโครงการ การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด การคัดเลือกปัญหาเพื่อจัดทำโครงการโดยคัดเลือกจาก ปัญหาที่จัดลำดับความสำคัญไว้แล้ว การค้นหาสาเหตุและกำหนดวิธีแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ทางเลือกที่จะแก้ไขปัญหา

26 2. ขั้นจัดทำรายละเอียดของโครงการ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ วิธีดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน งบประมาณ การติดตามและการประเมินผลโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

27 ตัวอย่างโครงการ 1. ชื่อโครงการโครงการฝึกอบรมบุคลากรเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2. หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ มี ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก ทั้งบุคลากรของ มหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกสถาบัน จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด ในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกัน มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานีจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรเครือข่ายชุมชน เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยขึ้น

28 3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีบุคลากรทำหน้าที่เป็น วิทยากรเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายวิทยากรชุมชนเข้มแข็งทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน 3. เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 4. เป้าหมาย 1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา จำนวน 40 คน 2. บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ครู สมาชิกองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จำนวน 40 คน

29 5. วิธีดำเนินงาน 1. ขออนุมัติโครงการ 2. เตรียมการและประสานงาน 3. จัดฝึกอบรม 4. ประเมินผล 6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน กรกฎาคม – กันยายน 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ - ขออนุมัติโครงการกรกฎาคม 2552 - เตรียมการและประสานงานกรกฎาคม – สิงหาคม 2552 - จัดฝึกอบรม31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2552 - ประเมินผลการฝึกอบรม กรกฎาคม – กันยายน 2552

30 7. งบประมาณ ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 60,000 บาท จำแนกตามรายจ่ายดังนี้ 1. ค่าวัสดุจำนวน 6,000 บาท 2. ค่าใช้สอยจำนวน 40,000 บาท 3. ค่าตอบแทนจำนวน 14,000 บาท ทั้งนี้ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายทั้ง 3 หมวดรายจ่าย 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2. วิทยากรเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3. สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี

31 9. การติดตามและประเมินผล 1. ประเมินจากการเข้าร่วมในกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม 2. ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม 3. ประเมินจากการนำผลการฝึกอบรมไปใช้ในชุมชน 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีวิทยากรและบุคลากรเครือข่ายชุมชน เข้มแข็งเพียงพอแก่การดำเนินงานในด้านการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ ด้วย การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนจนประสบความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาชุมชน การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน การวางแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google