งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน โครงการ หนึ่ง หลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2557 ชื่อโครงการ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ฟื้นฟู การย้อมคราม บ้านหนองบัวน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน โครงการ หนึ่ง หลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2557 ชื่อโครงการ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ฟื้นฟู การย้อมคราม บ้านหนองบัวน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน โครงการ หนึ่ง หลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2557 ชื่อโครงการ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ฟื้นฟู การย้อมคราม บ้านหนองบัวน้อย

2 บทนำ จากการดำเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน บ้านคำ แก้ว ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้ สร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถเป็นกลุ่มที่ สามารถเป็นต้นแบบในการผลิตและใช้สีจากธรรมชาติใน ชุมชนมากขึ้น และได้มีการขยายพื้นที่การย้อมสีธรรมชาติ มาที่บ้านบ้านหนองบัวน้อย ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นหมู่บ้านิยู่ไกล้เคียงกัน และ หมู่บ้านนี้มีการสืบทอดวัฒนธรรมในด้านการปลูกหม่อน การ เลี่ยงไหม การทอผ้า หรือแม้แต่การนำวัตถุดิบจาก ธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการย้อม จากบรรพ บุรุษ แต่กระบวนการย้อมสีบางอย่างยังเหลือในชุมชน เช่น การย้อมแก่นขนุน ได้สีเหลือง การย้อมมะเกลือ แต่สีที่สูญ หายไปจากชุมชน ไม่น้อยกว่า 50 ปี คือการย้อมสีคราม ดังนั้นชุมชนจึงมีความต้องการที่จะนำภูมิปัญญาด้านการ ย้อมสีครามนั้นกลับมาในชุมชนอีกครั้งและมีความตั้งใจที่จะ ให้คราม อยู่คู่บ้านหนองบัวน้อยสืบต่อไป

3 วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ เพื่อศึกษาสถานการณ์การย้อมสีครามในชุมชน โดยการจัดเวทีการสอบถามสถานการณ์ในการ ย้อมครามของชุมชน ถ่ายทอดเทคนิคการย้อมสีครามทีเหมาะสมกับ ชุมชน เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์การปลูกคราม ได้ชุดความรู้การย้อมครามและเผยแพร่แก่ ชุมชน

4 การดำเนินโครงการ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสถานการณ์การย้อมสีครามใน ชุมชน โดยการจัดเวทีการสอบถามสถานการณ์ ในการย้อมครามของชุมชนโดยผลจากการสัม ภาสณ์ เตรียมการประชุมกลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านพื้นที่ที่ใช้ปลูก และเมล็ดพันธุ์ ภาพที่ 1 สอบถาม สถานการณ์ชุมชน ภาพที่ 3 เตรียมเมล็ดครามภาพที่ 2 สมาชิกในชุมชน

5 ภาพ กิจกรรมการทำเนื้อ คราม การเกี่ยวต้นครามนำมามัดเพื่อนำมาแช่น้ำเตรียม หมัก ลักษณะของน้ำจากต้นครามและเศษครามที่ได้จากการแช่ ทิ้งไว้ประมาณ 48 ชั่วโมง

6 นำน้ำครามที่หมักได้มากรอง เศษใบไม้ออก ชั่งปูนขาวเตรียมทำเนื้อคราม ละลายปูนขาวที่เตรียมไว้ผสมกับ น้ำครามเล็กน้อย

7 การทำเนื้อคราม ( ต่อ ) ผสมน้ำครามกับปูนขาวจนเกิด ฟอง ลักษณะของครามที่ผสมกับปูน ขาวจนเหมาะสมแล้วปล่อยให้ ตกตะกอน 24 ชั่วโมง หลัง 24 ชั่วโมงตักน้ำใสออก แล้วน้ำเนื้อตะกอนด้านล่างมา กรองอีกครั้ง

8 ภาพกิจกรรมการก่อหม้อคราม และการย้อมคราม ภาพ วัตถุดิบในการย้อมคราม ภาพการย้อมคราม น้ำด่างจากเถ้า น้ำด่างมะขามเปรี้ยว เนื้อคราม นำมาผสมกันตามอัตราส่วน แล้วคนให้เข้ากัน

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้อนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกครามให้มีกลับมาใน ชุมชนอีกครั้งหนึ่ง สร้างความสามัคคีในชุมชน และชุมชนมีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น เนื่องจาก การดูแลหม้อครามและการย้อมสีครามต้องใช้ ความสนใจ และเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ และ จากการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ยังได้สร้าง ชุดความรู้เรื่อง คราม ให้กับชุมชนและคนทั่วไป ที่สนใจในเรื่องการย้อมสีจากคราม และเป็น แหล่งผลิตเนื้อคราม ย้อมคราม ในจังหวัด มหาสารคาม

10 ผลจากการดำเนินงานโครงการ ชุมชนบ้านหนองบัวน้อยได้ส่งหมู่บ้านเข้า ประกวด 2 โครงการ คือ 1 โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และ 2 โครงการเครือข่ายพัฒนาชุมชน โดยการส่ง ประกวดผลงานทางพัฒนาชุมชน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557 ** การดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมในการ ประกวด โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีการนำ วัตถุดิบในชุมชนมาใช้ และยังสร้างแหล่งวัตถุดิบ ได้แก่ แปลงปลูกคราม ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และยังช่วยในด้าน ทำนุ ศิลปวัฒนธรรม ของชุมชนควบคู่บริการวิชาการ ในการส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์การย้อมสีครามที่ สูญหายไปจากชุมชน

11 ผลการประกวด โครงการ ที่ 1 โครงการ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลที่ 1 * รับรางวัลวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ผลการประกวด โครงการ ที่ 2 โครงการเครือข่ายพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับรางวัลวันที่ 29 กันยายน 2557


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน โครงการ หนึ่ง หลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2557 ชื่อโครงการ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ฟื้นฟู การย้อมคราม บ้านหนองบัวน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google