งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท 1.วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 2.วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ระดับปริญญาเอก 1.ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 2.ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ. ม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา 1 ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์* ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 2 อ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี Ph.D. (Civil Engineering) University of Missouri-Rolla, USA 3 อ.ดร.วิชุดา โค้วธนพานิช* D.Eng. (Transportation Engineering) Asian Institute of Technology (AIT) 4 อ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ 5 อ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชา แผน ก (2) (หน่วยกิต) วิชาแกน
7 (ไม่นับหน่วยกิต, S/U) วิชาบังคับสาขาเอก 7 วิชาเลือกสาขาเอก 12 วิชาเลือกอื่น ๆ 3 วิทยานิพนธ์ 15 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หมายเหตุ : 1. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง 2. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมขนส่ง 4. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี 5. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ 6. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4 กลุ่มวิชาแกนบังคับทุกสาขา เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา
กลุ่มวิชาแกนบังคับทุกสาขา เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2-2-4) 2 (Research Methodology for Sciences and Health Science) 3 (English for Graduate Studies)* 2(1-2-4) 4 (English for Thesis Writing)* *S/U

5 Mathematics Techniques 3(3-0-9)
กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Mathematics Techniques 3(3-0-9) 2 Advanced Mathematics for Engineers 3 Advanced Mechanics of Solids 4 Structural Engineering Seminar 1(0-3-3)

6 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Computer Applications in Construction 3(3-0-9) 2 Advanced Design of ConcreteStructures 3 Advanced Prestressed Concrete 4 Theory of Plates and Shells 5 Structural Stability 6 Advanced Concrete Technology 7 Structural Dynamics 8 Theory of Finite Element Analysis 9 Energy Methods in Applied Mechanics 10 Numerical Methods in Structural Mechanics 11 Advanced Structural System Design

7 2. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
2. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศววิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Mathematics Techniques 3(3-0-9) 2 Advanced Mathematics for Engineers 3 Advanced Hydrology 4 Water Resources Engineering Seminar 1(0-3-3)

8 Control of Floods and Droughts
กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Advanced Hydraulic Engineering 3(3-0-9) 2 Irrigation Sciences 3 Control of Floods and Droughts 4 Geographical Information System for Irrigation Engineering 5 Optimization Approaches in Water Resources Project Development 6 River Basin Water Resources Planning and Management

9 7 Groundwater and Seepage 3(3-0-9) 8 Design of Drainage Systems 9 Design of Water Control Structures 10 Project Planning and Appraisal 3(3-0-9) 11 Hydropower Engineering 12 Research Methodology in Water Resources Engineering 1(1-0-3) 13 River Engineering 14 Water Resources Systems Environment

10 3. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Mathematics Techniques 3(3-0-9) 2 Advanced Mathematics for Engineers 3 Physical and Chemical Properties of Soil 4 Geotechnical Engineering Seminar 1(0-3-3)

11 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Earth Reinforcement and Foundation Structures 3(3-0-9) 2 Soil Improvement Technique 3 Geotechnical Instrumentation 4 Applied Rock Mechanics 5 Subsurface Investigation and Soil Testing

12 6 Advanced Soil Mechanics 3(3-0-9) 7 Soil Stabilization 8 Soil Dynamics 9 Geotechnics 10 Theoretical Soil Mechanics 11 Earth Structures 12 Advanced Foundation Engineering 13 Applied Soil Mechanics

13 4. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมขนส่ง
กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Mathematics Techniques 3(3-0-9) 2 Advanced Mathematics for Engineers 3 Transportation System 4 Transportation Engineering Seminar 1(0-3-3)

14 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Urban Transportation Planning 3(3-0-9) 2 Traffic Engineering 3 Transportation Analysis and Planning Methods 4 Geometric Design and Highway Safety 5 Transportation Economics and Project Evaluation 6 Pavement Design and Construction 7 Logistics Systems 8 Intelligent Transportation Systems 9 Transportation and Environment

15 5. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ
กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Organization and Management 3(3-0-9) 2 Infrastructure Planning and Management 3 Infrastructure Engineering Seminar 1(0-3-3)

16 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ
กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Advanced Design of Concrete Structures 3(3-0-9) 2 Advanced Structural System Design 3 River Basin Water Resources Planning and Management 4 Advanced foundation Engineering 5 IntelligentTransportation Systems 6 Transportation and Environment 7 Large Scale Infrastructure Project Case Study 8 Environmental System Planning and Management

17 6. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Mathematics Techniques 3(3-0-9) 2 Advanced Mathematics for Engineers 3 Physicochemical Principles in Environmental Engineering 4 Structural Engineering Seminar 1(0-3-3)

18 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Water Resources Systems Environment 3(3-0-9) 2 Advanced Water Treatment Processes 3 Advanced Wastewater Treatment Processes 4 Stream Sanitation

19 5 Remediation of Contaminated Groundwater and Soil 3(3-0-9) 6 Water Chemistry 8 Air Pollution Control Methods 9 Indoor Air Quality Management 10 Solid Waste Management 11 Public Health Engineering 12 Advanced Study in Environmental Engineering 13 Environmental Impact Assessment 14 Industrial and Hazardous Waste Treatment


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google