งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.( วิศวกรรมโยธา )

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ( ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ) ลำดับที่ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขาสถาบันการศึกษา 1 ผศ. ดร. เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ * ปร. ด. ( วิศวกรรมโยธา ) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 2 อ. ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี Ph.D. (Civil Engineering) University of Missouri-Rolla, USA 3 อ. ดร. วิชุดา โค้วธนพานิช * D.Eng. (Transportation Engineering) Asian Institute of Technology (AIT) 4 อ. ดร. สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ ปร. ด. ( วิศวกรรมโยธา ) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 5 อ. ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง * ปร. ด. ( วิศวกรรมโยธา ) มหาวิทยาลัยธรรมศาส ตร์

3 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาแผน ก (2) ( หน่วยกิต ) วิชาแกน 7 ( ไม่นับหน่วยกิต, S/U) วิชาบังคับสาขาเอก 7 วิชาเลือกสาขาเอก 12 วิชาเลือกอื่น ๆ 3 วิทยานิพนธ์ 1515 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หมายเหตุ : 1. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง 2. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมขนส่ง 4. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี 5. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ 6. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4 กลุ่มวิชาแกนบังคับทุกสาขา เรียนไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) (Research Methodology for Sciences and Health Science) 3(2- 2-4) (English for Graduate Studies)* 2(1- 2-4) (English for Thesis Writing)* 2(1- 2-4) *S/U

5 กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต Mathematics Techniques 3(3-0- 9) Advanced Mathematics for Engineers 3(3-0- 9) Advanced Mechanics of Solids 3(3-0- 9) Structural Engineering Seminar 1(0-3- 3)

6 กลุ่มวิชาเลือก สาขา วิศวกรรมโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Computer Applications in Construction 3(3- 0-9) Advanced Design of ConcreteStructures 3(3- 0-9) Advanced Prestressed Concrete 3(3- 0-9) Theory of Plates and Shells 3(3- 0-9) Structural Stability3(3- 0-9) Advanced Concrete Technology 3(3- 0-9) Structural Dynamics3(3- 0-9) Theory of Finite Element Analysis 3(3- 0-9) Energy Methods in Applied Mechanics 3(3- 0-9) Numerical Methods in Structural Mechanics 3(3- 0-9) Advanced Structural System Design 3(3- 0-9)

7 2. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศววิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่ รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Mathematics Techniques 3(3- 0-9) Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-9) Advanced Hydrology 3(3- 0-9) Water Resources Engineering Seminar 1(0- 3-3)

8 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่ รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Advanced Hydraulic Engineering 3(3- 0-9) Irrigation Sciences3(3- 0-9) Control of Floods and Droughts 3(3- 0-9) Geographical Information System for Irrigation Engineering 3(3- 0-9) Optimization Approaches in Water Resources Project Development 3(3- 0-9) River Basin Water Resources Planning and Management 3(3- 0-9)

9 Project Planning and Appraisal 3(3- 0-9) Hydropower Engineering 3(3- 0-9) Research Methodology in Water Resources Engineering 1(1- 0-3) River Engineering3(3- 0-9) Water Resources Systems Environment 3(3- 0-9) Groundwater and Seepage 3(3- 0-9) Design of Drainage Systems 3(3- 0-9) Design of Water Control Structures 3(3- 0-9)

10 3. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Mathematics Techniques 3(3- 0-9) Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-9) Physical and Chemical Properties of Soil 3(3- 0-9) Geotechnical Engineering Seminar 1(0- 3-3)

11 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Earth Reinforcement and Foundation Structures 3(3- 0-9) Soil Improvement Technique 3(3- 0-9) Geotechnical Instrumentation 3(3- 0-9) Applied Rock Mechanics 3(3- 0-9) Subsurface Investigation and Soil Testing 3(3- 0-9)

12 Advanced Soil Mechanics 3(3- 0-9) Soil Stabilization3(3- 0-9) Soil Dynamics3(3- 0-9) Geotechnics3(3- 0-9) Theoretical Soil Mechanics 3(3- 0-9) Earth Structures3(3- 0-9) Advanced Foundation Engineering 3(3- 0-9) Applied Soil Mechanics 3(3- 0-9)

13 4. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมขนส่ง กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Mathematics Techniques 3(3- 0-9) Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-9) Transportation System 3(3- 0-9) Transportation Engineering Seminar 1(0- 3-3)

14 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Urban Transportation Planning 3(3- 0-9) Traffic Engineering3(3- 0-9) Transportation Analysis and Planning Methods 3(3- 0-9) Geometric Design and Highway Safety 3(3- 0-9) Transportation Economics and Project Evaluation 3(3- 0-9) Pavement Design and Construction 3(3- 0-9) Logistics Systems3(3- 0-9) Intelligent Transportation Systems 3(3- 0-9) Transportation and Environment 3(3- 0-9)

15 5. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต Organization and Management 3(3-0- 9) Infrastructure Planning and Management 3(3-0- 9) Infrastructure Engineering Seminar 1(0-3- 3)

16 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Advanced Design of Concrete Structures 3(3- 0-9) Advanced Structural System Design 3(3- 0-9) River Basin Water Resources Planning and Management 3(3- 0-9) Advanced foundation Engineering 3(3- 0-9) IntelligentTransport ation Systems 3(3- 0-9) Transportation and Environment 3(3- 0-9) Large Scale Infrastructure Project Case Study 3(3- 0-9) Environmental System Planning and Management 3(3- 0-9)

17 6. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Mathematics Techniques 3(3- 0-9) Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-9) Physicochemical Principles in Environmental Engineering 3(3- 0-9) Structural Engineering Seminar 1(0- 3-3)

18 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Water Resources Systems Environment 3(3- 0-9) Advanced Water Treatment Processes 3(3- 0-9) Advanced Wastewater Treatment Processes 3(3- 0-9) Stream Sanitation3(3- 0-9)

19 Remediation of Contaminated Groundwater and Soil 3(3- 0-9) Water Chemistry3(3- 0-9) Air Pollution Control Methods 3(3- 0-9) Indoor Air Quality Management 3(3- 0-9) Solid Waste Management 3(3- 0-9) Public Health Engineering 3(3- 0-9) Advanced Study in Environmental Engineering 3(3- 0-9) Environmental Impact Assessment 3(3- 0-9) Industrial and Hazardous Waste Treatment 3(3- 0-9)


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google