งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.( วิศวกรรมโยธา )

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ( ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ) ลำดับที่ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขาสถาบันการศึกษา 1 ผศ. ดร. เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ * ปร. ด. ( วิศวกรรมโยธา ) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 2 อ. ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี Ph.D. (Civil Engineering) University of Missouri-Rolla, USA 3 อ. ดร. วิชุดา โค้วธนพานิช * D.Eng. (Transportation Engineering) Asian Institute of Technology (AIT) 4 อ. ดร. สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ ปร. ด. ( วิศวกรรมโยธา ) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 5 อ. ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง * ปร. ด. ( วิศวกรรมโยธา ) มหาวิทยาลัยธรรมศาส ตร์

3 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาแผน ก (2) ( หน่วยกิต ) วิชาแกน 7 ( ไม่นับหน่วยกิต, S/U) วิชาบังคับสาขาเอก 7 วิชาเลือกสาขาเอก 12 วิชาเลือกอื่น ๆ 3 วิทยานิพนธ์ 1515 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หมายเหตุ : 1. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง 2. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมขนส่ง 4. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี 5. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ 6. กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4 กลุ่มวิชาแกนบังคับทุกสาขา เรียนไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 11601 501 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) 21601 504 (Research Methodology for Sciences and Health Science) 3(2- 2-4) 31601 506 (English for Graduate Studies)* 2(1- 2-4) 41601 507 (English for Thesis Writing)* 2(1- 2-4) *S/U

5 กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต 10201 501 Mathematics Techniques 3(3-0- 9) 20300 801 Advanced Mathematics for Engineers 3(3-0- 9) 30300 802 Advanced Mechanics of Solids 3(3-0- 9) 40300 803 Structural Engineering Seminar 1(0-3- 3)

6 กลุ่มวิชาเลือก สาขา วิศวกรรมโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 804 Computer Applications in Construction 3(3- 0-9) 20300 805 Advanced Design of ConcreteStructures 3(3- 0-9) 30300 806 Advanced Prestressed Concrete 3(3- 0-9) 40300 807 Theory of Plates and Shells 3(3- 0-9) 50300 808 Structural Stability3(3- 0-9) 60300 809 Advanced Concrete Technology 3(3- 0-9) 70300 810 Structural Dynamics3(3- 0-9) 80300 811 Theory of Finite Element Analysis 3(3- 0-9) 90300 812 Energy Methods in Applied Mechanics 3(3- 0-9) 100300 813 Numerical Methods in Structural Mechanics 3(3- 0-9) 110300 814 Advanced Structural System Design 3(3- 0-9)

7 2. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศววิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่ รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10201 501 Mathematics Techniques 3(3- 0-9) 20300 801 Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-9) 30300 815 Advanced Hydrology 3(3- 0-9) 40300 816 Water Resources Engineering Seminar 1(0- 3-3)

8 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่ รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 817 Advanced Hydraulic Engineering 3(3- 0-9) 20300 818 Irrigation Sciences3(3- 0-9) 30300 819 Control of Floods and Droughts 3(3- 0-9) 40300 820 Geographical Information System for Irrigation Engineering 3(3- 0-9) 50300 821 Optimization Approaches in Water Resources Project Development 3(3- 0-9) 60300 822 River Basin Water Resources Planning and Management 3(3- 0-9)

9 100300 826 Project Planning and Appraisal 3(3- 0-9) 110300 827 Hydropower Engineering 3(3- 0-9) 120300 828 Research Methodology in Water Resources Engineering 1(1- 0-3) 130300 829 River Engineering3(3- 0-9) 140300 830 Water Resources Systems Environment 3(3- 0-9) 70300 823 Groundwater and Seepage 3(3- 0-9) 80300 824 Design of Drainage Systems 3(3- 0-9) 90300 825 Design of Water Control Structures 3(3- 0-9)

10 3. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10201 501 Mathematics Techniques 3(3- 0-9) 20300 801 Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-9) 30300 831 Physical and Chemical Properties of Soil 3(3- 0-9) 40300 832 Geotechnical Engineering Seminar 1(0- 3-3)

11 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 833 Earth Reinforcement and Foundation Structures 3(3- 0-9) 20300 834 Soil Improvement Technique 3(3- 0-9) 30300 835 Geotechnical Instrumentation 3(3- 0-9) 40300 836 Applied Rock Mechanics 3(3- 0-9) 50300 837 Subsurface Investigation and Soil Testing 3(3- 0-9)

12 60300 838 Advanced Soil Mechanics 3(3- 0-9) 70300 839 Soil Stabilization3(3- 0-9) 80300 840 Soil Dynamics3(3- 0-9) 90300 841 Geotechnics3(3- 0-9) 100300 842 Theoretical Soil Mechanics 3(3- 0-9) 110300 843 Earth Structures3(3- 0-9) 120300 844 Advanced Foundation Engineering 3(3- 0-9) 130300 845 Applied Soil Mechanics 3(3- 0-9)

13 4. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมขนส่ง กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10201 501 Mathematics Techniques 3(3- 0-9) 20300 801 Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-9) 30300 846 Transportation System 3(3- 0-9) 40300 847 Transportation Engineering Seminar 1(0- 3-3)

14 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 848 Urban Transportation Planning 3(3- 0-9) 20300 849 Traffic Engineering3(3- 0-9) 30300 850 Transportation Analysis and Planning Methods 3(3- 0-9) 40300 851 Geometric Design and Highway Safety 3(3- 0-9) 50300 852 Transportation Economics and Project Evaluation 3(3- 0-9) 60300 853 Pavement Design and Construction 3(3- 0-9) 70300 854 Logistics Systems3(3- 0-9) 80300 855 Intelligent Transportation Systems 3(3- 0-9) 90300 856 Transportation and Environment 3(3- 0-9)

15 5. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต 10300 857 Organization and Management 3(3-0- 9) 20300 858 Infrastructure Planning and Management 3(3-0- 9) 30300 859 Infrastructure Engineering Seminar 1(0-3- 3)

16 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 805 Advanced Design of Concrete Structures 3(3- 0-9) 20300 814 Advanced Structural System Design 3(3- 0-9) 30300 822 River Basin Water Resources Planning and Management 3(3- 0-9) 40300 844 Advanced foundation Engineering 3(3- 0-9) 50300 855 IntelligentTransport ation Systems 3(3- 0-9) 60300 856 Transportation and Environment 3(3- 0-9) 70300 860 Large Scale Infrastructure Project Case Study 3(3- 0-9) 80300 861 Environmental System Planning and Management 3(3- 0-9)

17 6. หลักสูตรป. โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาบังคับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10201 501 Mathematics Techniques 3(3- 0-9) 20300 801 Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-9) 30300 863 Physicochemical Principles in Environmental Engineering 3(3- 0-9) 40300 869 Structural Engineering Seminar 1(0- 3-3)

18 กลุ่มวิชาเลือก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 830 Water Resources Systems Environment 3(3- 0-9) 20300 864 Advanced Water Treatment Processes 3(3- 0-9) 30300 865 Advanced Wastewater Treatment Processes 3(3- 0-9) 40300 866 Stream Sanitation3(3- 0-9)

19 50300 867 Remediation of Contaminated Groundwater and Soil 3(3- 0-9) 60300 868 Water Chemistry3(3- 0-9) 80300 870 Air Pollution Control Methods 3(3- 0-9) 90300 871 Indoor Air Quality Management 3(3- 0-9) 100300 872 Solid Waste Management 3(3- 0-9) 110300 873 Public Health Engineering 3(3- 0-9) 120300 874 Advanced Study in Environmental Engineering 3(3- 0-9) 130300 875 Environmental Impact Assessment 3(3- 0-9) 140300 876 Industrial and Hazardous Waste Treatment 3(3- 0-9)


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google