งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนของวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. กำหนดหัวเรื่อง 2. รวบรวมข้อมูล 3. ประเมินคุณค่าของ หลักฐาน 4. การตีความหลักฐาน 5. วิเคราะห์และสังเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนของวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. กำหนดหัวเรื่อง 2. รวบรวมข้อมูล 3. ประเมินคุณค่าของ หลักฐาน 4. การตีความหลักฐาน 5. วิเคราะห์และสังเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนของวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. กำหนดหัวเรื่อง 2. รวบรวมข้อมูล 3. ประเมินคุณค่าของ หลักฐาน 4. การตีความหลักฐาน 5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูล

3 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดหัวเรื่อง เรื่อง วังเก่าวังใหม่

4 ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล

5 1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ อักษร - หนังสือพัทลุงศึกษา ( หน้า 379-382) โดย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา พัทลุง 2. หลักฐานที่ไม่เป็นลาย ลักษณ์อักษร - พระครูกิตติญาณโกวิท อายุ 87 ปี เจ้าอาวาสวัดวัง ตำบล ลำปำ อำเภอ เมือง จังหวัดพัทลุง

6 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินคุณค่าของ หลักฐาน

7 จากหลักฐานที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร วังเก่า - วังใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วังเก่า ผู้สร้างและเป็น เจ้าของวัง คือ พระยาวรวุฒิไวยฯ ( น้อย จันทโรจวงศ์ ) วังใหม่ ผู้สร้างและเป็น เจ้าของวัง คือ พระยาอภัยบริรักษ์ ( เนตร จันทโรจวงศ์ ) จากหลักฐานที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร วังเก่า - วังใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วังเก่า ผู้สร้างและเป็น เจ้าของวัง คือ พระยาวรวุฒิไวยฯ ( น้อย จันทโรจวงศ์ ) วังใหม่ ผู้สร้างและเป็น เจ้าของวัง คือ พระยาอภัยบริรักษ์ ( เนตร จันทโรจวงศ์ )

8 จากหลักฐานที่ไม่เป็นลาย ลักษณ์อักษร จากคำบอกเล่าของ พระ ครูกิตติญาณโกวิท เจ้าอาวาสวัดวัง ว่า “ วังเก่า - วังใหม่ เป็นวังเจ้า เมืองเดิม ที่สร้างขึ้นเพื่อว่า ราชการเมืองและเป็นที่พำนัก ของเจ้าเมือง ซึ่งสร้างอยู่ติด กับคลองลำปำ ซึ่งวัดวังก็มี ส่วนเกี่ยวข้องกับวังเก่า - วัง ใหม่แห่งนี้ด้วยคือ เป็นสถานที่ เก็บบรรจุอัฐิของเจ้าเมืองและ บรรดาพระญาติ ” จากหลักฐานที่ไม่เป็นลาย ลักษณ์อักษร จากคำบอกเล่าของ พระ ครูกิตติญาณโกวิท เจ้าอาวาสวัดวัง ว่า “ วังเก่า - วังใหม่ เป็นวังเจ้า เมืองเดิม ที่สร้างขึ้นเพื่อว่า ราชการเมืองและเป็นที่พำนัก ของเจ้าเมือง ซึ่งสร้างอยู่ติด กับคลองลำปำ ซึ่งวัดวังก็มี ส่วนเกี่ยวข้องกับวังเก่า - วัง ใหม่แห่งนี้ด้วยคือ เป็นสถานที่ เก็บบรรจุอัฐิของเจ้าเมืองและ บรรดาพระญาติ ”

9 พระยาวรวุฒิไวยฯ (น้อย จันทโรจวงศ์) พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์)

10 ขั้นตอนที่ 4 ตีความหลักฐาน

11 วังเก่า พระยาอภัย บริรักษ์ (น้อย จันทโรจ วงศ์) หรือ พระยาวรวุฒิ ไวยฯ (น้อย จันทโรจวงศ์) เจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปี พ.ศ. 2412-2431 ได้ สร้างวังเก่าเพื่อใช้เป็นที่ พำนักและว่าราชการเมือง

12 วังใหม่ วังใหม่เป็นจวน ของ พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์) เป็นผู้สร้าง วังใหม่ขึ้นด้านหลังวังเก่า ทางทิศใต้ติดกับคลอง ลำปำ ในปี พ.ศ. 2432

13 ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูล

14 วังเก่า ผู้สร้างและเป็นเจ้าของวัง คือ พระยาอภัย - บริรักษ์ ( น้อย จันทโรจวงศ์ ) เจ้าเมืองพัทลุง ระหว่างปี พ. ศ. 2412-2431 สร้างไว้เป็นที่ว่าราชการเมือง หลังจากท่านดำรงตำแหน่ง เจ้าเมืองพัทลุงอยู่ 19 ปี จึง กราบบังคมทูลลาออกจาก ราชการ ด้วยชราภาพและ ทุพพลภาพจักษุมืดมัวแลไม่ เห็นทั้งสองข้าง

15 ร.5 จึงพระราชทานราชทิน นามให้เป็น พระยาวรวุฒิไวย วัฒลุงควิสัย อิศรศักดิ์พิทักษ์ ราชกิจ นริศราชภักดี อภัยพิ ริยพาหะ และโปรดเกล้าฯให้หลวง จักรานุชิต ( เนตร จันทโรจวงศ์ ) บุตรชายคนโตซึ่งเป็นผู้ช่วย ราชการเมืองพัทลุงอยู่นั้น เป็นพระยาอภัยบริรักษ์ฯ เจ้า เมืองพัทลุงคนต่อมา

16 วังใหม่ พระยาอภัยบริรักษ์ ( เนตร จันทโรจวงศ์ ) เป็นผู้สร้างวังใหม่ขึ้นใน พ. ศ.2432 ด้านหลังวัง เก่าทางทิศใต้ติดกับ คลองลำปำ จึงมี ชาวบ้านเรียกว่า “ วังใหม่ ชายคลอง ” หรือ “ วังชาย คลอง ” แต่นิยมเรียก “ วังใหม่ ”

17 วังใหม่ หรือจวนใหม่ เป็นจวนของ พระยาอภัยบริรักษ์ ( เนตร จันทโรจวงศ์ ) ผู้ว่าราชการเมืองพัทลุง คนสุดท้าย ก่อนการปฎิ รูปการปกครองสมัย รัชกาลที่ 5

18 วังเก่า หรือ จวนเก่า

19 วังใหม่ หรือ จวนใหม่

20 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวธัตติมาสงด้วง เลขที่ 12 2. นางสาวนุชรีด้วงคง เลขที่ 13 3. นางสาวปาริฉัตรสีไข่ เลขที่ 26 4. นางสาวพรพิมล เหลือ จันทร์ เลขที่ 27 5. นางสาววิทยาภรณ์รัตนพงค์ เลขที่ 28 6. นางสาวสุพัตราแป้นด้วง เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนของวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. กำหนดหัวเรื่อง 2. รวบรวมข้อมูล 3. ประเมินคุณค่าของ หลักฐาน 4. การตีความหลักฐาน 5. วิเคราะห์และสังเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google