งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 9 ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส (Network Security and cryptography)

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้งานจริงได้

3 มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
ความปลอดภัยบนสภาพแวดล้อมภายนอก (External Security) ความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน (Operational Security) การตรวจตราเฝ้าระวัง (Surveillance) การใช้รหัสผ่านและระบบแสดงตัวตน (Passwords and ID Systems) การตรวจสอบ (Auditing) สิทธิ์การเข้าถึง (Access Rights) การป้องกันไวรัส (Guarding Against Viruses)

4 ความปลอดภัยบนสภาพแวดล้อมภายนอก (External Security)
การป้องกันการเข้าห้องศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ การจัดวางสายเคเบิลต่าง ๆ การยึดอุปกรณ์ให้อยู่กับที่ เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ควรมีระบบป้องกันทางไฟฟ้า การป้องกันภัยธรรมชาติ

5 ความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน (Operational Security)
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างข้อจำกัดในบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการเข้าถึง ระบบ ตัวอย่างเช่น ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการ กำหนดระดับการใช้งานผู้ใช้แต่ละฝ่าย การระบุวันปฏิบัติงาน สามารถนำมาใช้ได้ดีเช่นกัน

6 การตรวจตราเฝ้าระวัง (Surveillance)
ผู้บริหารเครือข่ายจำเป็นต้องมีมาตรการหรือกระบวนการตรวจตราเฝ้าระวัง เพื่อมิให้ระบบคอมพิวเตอร์ถูกทำลายหรือถูกลักขโมย เช่น การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, การส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือ หากมีผู้บุกรุก

7 การใช้รหัสผ่านและระบบแสดงตัวตน (Passwords and ID Systems)
การใช้รหัสผ่านเป็นมาตรการหนึ่งของความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ที่นิยมใช้ กันมานาน การกำหนดรหัสผ่านยังมีกระบวนการปลีกย่อยต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ เพื่อควบคุมและสร้างข้อจำกัดเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดอายุ การใช้งานของรหัสผ่าน การแสดงตัวตนในระดับสูง ที่เรียกว่า ไบโอเมตริก (Biometric) เช่น เครื่องอ่านลายนิ้วมือ และเครื่องอ่านเลนส์ม่านตา

8 การตรวจสอบ (Auditing)
ระบบตรวจสอบส่วนใหญ่มักใช้ซอฟต์แวร์เพื่อบันทึกข้อมูล และตรวจสอบเฝ้า ระวังทุก ๆ ทรานแซกชั่นที่เข้ามายังระบบ บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานในรูปแบบของไฟล์ที่เรียกว่า Log File

9 สิทธิ์การเข้าถึง (Access Rights)
การกำหนดสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์หรือไฟล์ข้อมูล ให้กับผู้ใช้บางกลุ่ม เช่น Read, Write, Modify, Create

10 การป้องกันไวรัส (Guarding Against Viruses)
ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่จะเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นเกิดปัญหาต่าง ๆ

11 กิจกรรม การนำมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ งานจริงได้ เก็บคะแนน 10 คะแนน

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google