งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 9 ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิค การเข้ารหัส (NETWORK SECURITY AND CRYPTOGRAPHY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 9 ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิค การเข้ารหัส (NETWORK SECURITY AND CRYPTOGRAPHY)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 9 ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิค การเข้ารหัส (NETWORK SECURITY AND CRYPTOGRAPHY)

2 วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมาตรการความปลอดภัยขั้น พื้นฐาน  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาตรการความปลอดภัย ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้งานจริงได้

3 มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้น พื้นฐาน 1. ความปลอดภัยบนสภาพแวดล้อมภายนอก (External Security) 2. ความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน (Operational Security) 3. การตรวจตราเฝ้าระวัง (Surveillance) 4. การใช้รหัสผ่านและระบบแสดงตัวตน (Passwords and ID Systems) 5. การตรวจสอบ (Auditing) 6. สิทธิ์การเข้าถึง (Access Rights) 7. การป้องกันไวรัส (Guarding Against Viruses)

4 ความปลอดภัยบนสภาพแวดล้อม ภายนอก (External Security)  การป้องกันการเข้าห้องศูนย์บริการคอมพิวเตอร์  การจัดวางสายเคเบิลต่าง ๆ  การยึดอุปกรณ์ให้อยู่กับที่  เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์คอมพิวเตอร์  ควรมีระบบป้องกันทางไฟฟ้า  การป้องกันภัยธรรมชาติ

5 ความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน (Operational Security)  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างข้อจำกัดในบุคคลใด บุคคลหนึ่งในการเข้าถึงระบบ  ตัวอย่างเช่น ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวน มาก จำเป็นต้องมีการกำหนดระดับการใช้งานผู้ใช้แต่ ละฝ่าย  การระบุวันปฏิบัติงาน สามารถนำมาใช้ได้ดีเช่นกัน

6 การตรวจตราเฝ้าระวัง (Surveillance)  ผู้บริหารเครือข่ายจำเป็นต้องมีมาตรการหรือ กระบวนการตรวจตราเฝ้าระวัง เพื่อมิให้ระบบ คอมพิวเตอร์ถูกทำลายหรือถูกลักขโมย  เช่น การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, การส่ง สัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือ หากมีผู้บุกรุก

7 การใช้รหัสผ่านและระบบแสดงตัวตน (Passwords and ID Systems)  การใช้รหัสผ่านเป็นมาตรการหนึ่งของความปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน ที่นิยมใช้กันมานาน  การกำหนดรหัสผ่านยังมีกระบวนการปลีกย่อยต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อควบคุมและสร้างข้อจำกัดเพื่อ ความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดอายุการใช้งาน ของรหัสผ่าน  การแสดงตัวตนในระดับสูง ที่เรียกว่า ไบโอเมตริก (Biometric) เช่น เครื่องอ่านลายนิ้วมือ และเครื่องอ่าน เลนส์ม่านตา

8 การตรวจสอบ (Auditing)  ระบบตรวจสอบส่วนใหญ่มักใช้ซอฟต์แวร์เพื่อบันทึก ข้อมูล และตรวจสอบเฝ้าระวังทุก ๆ ทรานแซกชั่นที่ เข้ามายังระบบ  บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานในรูปแบบของ ไฟล์ที่เรียกว่า Log File

9 สิทธิ์การเข้าถึง (Access Rights)  การกำหนดสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์หรือไฟล์ข้อมูล ให้กับผู้ใช้บางกลุ่ม  เช่น Read, Write, Modify, Create

10 การป้องกันไวรัส (Guarding Against Viruses)  ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่จะเข้าไป แก้ไขเปลี่ยนแปลงการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทำ ให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นเกิดปัญหาต่าง ๆ

11 การนำมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้งานจริงได้ เก็บคะแนน 10 คะแนน กิจกรรม

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 9 ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิค การเข้ารหัส (NETWORK SECURITY AND CRYPTOGRAPHY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google