งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสุขที่กลับมา เหมือนเดิม โรงพยาบาลบาง ปะอิน Asthma Clinic รพ. บางปะ อิน มุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างรอตรวจ การรักษาที่ไม่ ใช้ยา เน้นรายบุคคล ให้ความรู้เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสุขที่กลับมา เหมือนเดิม โรงพยาบาลบาง ปะอิน Asthma Clinic รพ. บางปะ อิน มุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างรอตรวจ การรักษาที่ไม่ ใช้ยา เน้นรายบุคคล ให้ความรู้เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสุขที่กลับมา เหมือนเดิม โรงพยาบาลบาง ปะอิน

3 Asthma Clinic รพ. บางปะ อิน มุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างรอตรวจ การรักษาที่ไม่ ใช้ยา เน้นรายบุคคล ให้ความรู้เรื่อง โรค แนะนำการ ปฏิบัติตน คำแนะนำราย กรณี การรักษาโดยการใช้ ยา (ICS) มาตรฐาน -CPG ครอบคลุม รอบด้าน ต่อเนื่อง เหมาะสม ทำงานเป็นทีมแบ่ง หน้าที่กันชัดเจน ใช้แบบฟอร์มในการ กำกับงานและ การสื่อสาร

4 ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสมรรถภาพปอด ซัก ประวัติอาการผิดปกติ

5

6 ขั้นตอนที่ 2 ประเมิน ผลการรักษา

7

8 - สอนการใช้ยาชนิดสูดพ่น - ประเมินการพ่นยา ขั้นตอนที่ 3 เภสัชกร ประเมินการใช้ยา

9 ประเมินติดตามการใช้ยา โดยเภสัชกร ทุกครั้งที่มาพบแพทย์ ฟอร์ม

10 ขั้นตอนที่ 4 การรักษาโดย แพทย์

11 ฟอร์ม รูป OPD

12 ประเมิน Asthma Scores ครั้ง ที่ 1 ครั้ง ที่ 2 ครั้ง ที่ 3 ครั้งที่ 4 Severity 012 RR >5 ปี <30 30- 40>40 < 5 ปี <40 40- 60>60 Retracti on non e1>1 Wheezi ng non eExp. Bot h Dyspne a non emild mar k % O 2 Sat > 95 % 92- 94 < 91 % Total Scores ให้การรักษาโดยแบ่งตาม Scores ที่ได้ ดังนี้ 1. Total Score ≥8 ให้การรักษา  Salbutamol NB Stat Dexamethasone 8 mg v Stat - ตามแพทย์เวรพิจารณา Admit หรือ Refer 2. Total Score 4-7 ให้การรักษา - Dexamethasone 8 mg v Stat 3. Total Score < 4 ให้การรักษา - Prednisolone ๏ 6 tab stat - Salbutamol NB ประเมิน Severity Score หลังพ่น 20 นาที ถ้า < 4 ให้ D/C ได้ - Salbutamol NB หลังพ่น 20 นาที ให้ประเมิน Severity Score ซ้ำ ถ้า Severity Score < 4 ให้ D/C ได้ ถ้า Severity Score > 4 ให้พ่นยาซ้ำ ถ้า Severity Score > 4 หลังพ่นยาซ้ำ 3 ครั้งแล้ว ให้รายงานแพทย์เพื่อ พิจารณา Admit การดูแลรักษาใน ER - กำหนด guideline ในการดูแล ผู้ป่วย - นัดผู้ป่วยเข้าคลินิก

13 การดูแลรักษาใน Ward CPG การประเมินผู้ป่วยโดยทีม กรณีซับซ้อน / admit บ่อย จัด ทีมลงเยี่ยมบ้าน นัดหมายผู้ป่วยเข้าคลินิก

14 ผลลัพธ์ ภาพรวม จาก สปสช. ปี 2556 HNAME จัดสรรงบ ( บาท ) Asth_Admit < 8 % จัดสรรงบ ( บาท ) Asth_ICS รพ. บางปะ อิน 215,233216,200

15 ผลลัพธ์ด้าน Process การติดตามการใช้ยา ตัวชี้วัด 255 5 2556 ร้อยละของผู้ป่วย ใช้ยาพ่นสูดได้ถูกต้อง 9894.7 5

16 ตัวชี้วัดปี 55 ปี 56 ปี 57 ( ไตรมาส แรก ) ER Visited10.8 %6.7 %6.4 % Admission rate 5.3 %4.5 %3.6 % ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย

17 ผลลัพธ์การลดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเด็ก 5 ราย ค่ารักษาต่อปี ( บาท ) ผู้ป่วยก่อนเข้าคลินิกหลังเข้าคลินิก รายที่ 1 12,1422,044 รายที่ 2 11,4794,520 รายที่ 3 8,9607,286 รายที่ 4 6,2332,160 รายที่ 5 17,5606,805 ค่าเฉลี่ย 11,274.84,563

18 Asthma admission rate near Zero ?

19 ปัญหาโรคหืดใน เด็ก 1. การวินิจฉัย 2. การดูแลรักษา อาการหอบในเด็ก

20 การพัฒนาการดูแลเด็ก โรคหืด การอบรม จาก รพ. เจ้าพระยายมราช

21 การดำเนินการหลังการ อบรม 1. จัดทำ CPG โรคหืดในเด็ก แนวทางเวชปฏิบัติ โรคหอบหืดสำหรับ เด็ก คปสอ. บางปะอิน มกราคม 2556

22 การวินิจฉัย ปัจจุบัน การวินิจฉัยใช้ Modified Asthma predictive Index โดยกำหนด Criteria ดังนี้ มีอาการหอบมากกว่า 3 ครั้ง ร่วมกับ 1 major criteria หรือ 2 minor criteria Major criteria 1. พ่อ หรือ แม่ เป็นโรคหืด 2. มีประวัติผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง Minor criteria 1. มีอาการหอบโดยไม่ได้เป็นหวัด 2.CBC eosinophil > 4 % 3. มีประวัติ Allergic Rhinitis

23 VIRAL INDUCED WHEEZING แนวทางการดูแล 1. นัดติดตามอาการซ้ำอีก 1 เดือน ถ้ามีอาการซ้ำ อีกให้ Budesonide 200 mcg / วัน นาน 2 เดือน 2. ถ้า ไม่ดีขึ้น ต้องคิดถึงการวินิจฉัยโรคอื่นๆ หรือถ้าดีขึ้น ให้หยุด Budesonide ถ้ามี อาการหอบอีกให้กลับมารับการรักษา โดยให้การ วินิจฉัยเป็น Asthma

24 แนวทางในการรักษา และปรับ ยา Step การใช้ยา 1. ß 2 - agonist as needed 2. ICS (low dose) 3. ICS (low dose) + LABA 4. ICS (medium dose) +LABA 6. ICS (high dose) +LABA 7. ICS (high dose) +LABA + Prednisolone ๏ Salbutamol Inhaler prn Budesonide 1 Puff / day Seretide (25/50) 1x 2 P / day Seretide (25/50) 2 x 2 Seretide (25/125) 1x 2 P / day Seretide (25/125) 2 x 2 Budesonide 1 x 2 + Seretide (25/125) 2 x 2 Budesonide 2 x 2 + Seretide (25/125) 2 x 2 Budesonide 3 x 2 + Seretide (25/125) 2 x 2 +Prednisolone dose ต่ำสุดที่ควบคุมได้

25 แนวทางการปรับลดยา ถ้าผู้ป่วยคุมอาการได้ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ปรับลดยา Steroid ลงทีละ Step ยาอื่นที่ใช้ร่วมให้คงไว้ จนกระทั่งเหลือ Budesonide 1x1 จึงหยุดยาอื่น ถ้าอาการยังควบคุมได้ดีครบ 1 ปี ให้หยุดยาทั้งหมดได้

26 2. จัดทำฟอร์มสำหรับการ วินิจฉัยโรคและรักษา

27 แบบฟอร์มสำหรับการวินิจฉัยโรค และรักษา

28 ปัญหา

29 โครงการคัดกรองผู้ป่วย โรคหืดในชุมชน วัตถุประสงค์ - ค้นหาผู้ป่วยใน ชุมชนเน้นเด็กเล็ก - เครือข่ายเฝ้าระวัง - จนท. รพ. สต. - ครูเด็กเล็ก - ช่องทางติดต่อกับ เรา

30 การ ดำเนินงาน การคัดกรองเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และ เด็กอนุบาล จำนวน 32 แห่ง ใน อ. บาง ปะอิน ทั้ง รร. รัฐบาล และเอกชน

31 เครื่องมือ 1. สื่อให้ ความรู้

32

33 ประสานความ ร่วมมือ การลงพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ รพ. สต. - องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - ครูและผู้ดูแลเด็ก

34 1. ให้ ความรู้ - ครู, ผู้บริหาร - เ จ้าหน้าที่ รพ. สต. - ผู้ปกครอง

35

36 2. แบบคัดกรองโรคหืดในเด็ก 1

37 ผลของโครงการ ลงพื้นที่ ครบทั้ง 32 แห่ง ในเดือน พย. 2556 รายที่มีอาการชัดเจน ได้รับการส่งต่อ ผู้ป่วยจาก ผู้ปกครอง ครู และ เจ้าหน้าที่ รพ. สต. เข้าระบบการรักษา รายที่ไม่ชัดเจนอยู่ระหว่าง รพ. คัด กรอง และติดต่อให้มารับการตรวจ วินิจฉัย

38 การทำงานเชิงรุกในการ ค้นหาผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ เริ่มแรก กลุ่มเด็ก แผนพัฒนา ต่อเนื่อง

39 Asthma admission rate near Zero การวินิจฉัยเร็ว

40 ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโรคหืด คือ... ความสุข ความสุข ของผู้รับบริการ เรา

41

42

43

44 ความสุขที่กลับมา เหมือนเดิม

45


ดาวน์โหลด ppt ความสุขที่กลับมา เหมือนเดิม โรงพยาบาลบาง ปะอิน Asthma Clinic รพ. บางปะ อิน มุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างรอตรวจ การรักษาที่ไม่ ใช้ยา เน้นรายบุคคล ให้ความรู้เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google