งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปิดเผยข้อมูล ตามแบบ 56-1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปิดเผยข้อมูล ตามแบบ 56-1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปิดเผยข้อมูล ตามแบบ 56-1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1

2 2 ความสำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1) บริษัทจดทะเบียน เป็นช่องทางในการ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น / ผู้ลงทุน เป็นภาพลักษณ์ / เพิ่ม value added แก่บริษัท ช่วยในการระดมทุน (filing ตราสารหนี้) บริษัทจดทะเบียน เป็นช่องทางในการ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น / ผู้ลงทุน เป็นภาพลักษณ์ / เพิ่ม value added แก่บริษัท ช่วยในการระดมทุน (filing ตราสารหนี้) ผู้ลงทุน เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ใช้ติดตาม/ตรวจสอบการบริหารงาน ของฝ่ายจัดการ ผู้ลงทุน เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ใช้ติดตาม/ตรวจสอบการบริหารงาน ของฝ่ายจัดการ

3 3 ในการสุ่มแบบ 56- 1 ประจำปี 2556 พบว่า มี บริษัทที่ใช้แบบฟอร์มเดิม จำนวน 3 บริษัท แบบ 56-1 ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2557

4 4 ใช้แบบ 56-1 ของเดิม

5 5 เปรียบเทียบแบบ 56-1 ของเดิมและของใหม่ แบบ 56-1 เดิม แบบ 56-1 ปัจจุบัน

6  ปัจจัยความเสี่ยง  โครงสร้างเงินทุน  โครงสร้างการจัดการ  การกำกับดูแลกิจการ  รายการระหว่างกัน  CSR & Anti corruption  MD&A  ปัจจัยความเสี่ยง  โครงสร้างเงินทุน  โครงสร้างการจัดการ  การกำกับดูแลกิจการ  รายการระหว่างกัน  CSR & Anti corruption  MD&A 6 ประเด็นบกพร่องที่สำคัญ ๆ ในส่วนอื่น ๆ

7 7 ปัจจัยความเสี่ยง : ไม่เปิดเผยความเสี่ยงการบริหารจัดการ กรณีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ควบคุมสิทธิออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ตัวอย่างการเปิดเผยที่ดี

8 8 ปัจจัยความเสี่ยง : ไม่ได้ปรับปรุงความเสี่ยงของธุรกิจให้เป็น ปัจจุบัน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ถุงพลาสติก ปัจจุบันในบางประเทศได้มีการออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกบางประเภท เช่น ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการออกหมายห้ามการผลิตถุงพลาสติกที่บางกว่า 0.025 มิลลิเมตรและห้ามใช้ถุงดังกล่าวในซุปเปอร์มาร์เกต และร้านค้าต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ค้าปลีกเรียกเก็บค่าถุงจากลูกค้าที่ต้องการใช้ถุงพลาสติก, ประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลีอยู่ระหว่าง การดำเนินการที่จะออกกฎหมายห้ามใช้ถุงที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป ดังนั้น การออกกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการ ใช้ถุงพลาสติกในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ จำหน่ายวัตถุดิบให้แก่กลุ่มผู้ผลิตถุงพลาสติกได้ อย่างไรก็ดี ผู้บริหารของบริษัทประเมิน ว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ถุงพลาสติกดังกล่าว เป็นเพียงการลดหรือเลิกใช้ ถุงพลาสติกบางประเภทซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนประเภทของการใช้ถุงพลาสติก เท่านั้น ซึ่งในฐานะที่บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก การเพิ่มข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ พลาสติกจึงนับเป็นโอกาสของบริษัทในการที่จะเสนอบริการและเข้าไปมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสินค้ากับผู้ประกอบการผลิตถุงพลาสติกต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด ของประเทศต่าง ๆ ได้มากขึ้น อาทิ การพัฒนาวัตถุดิบซึ่งทำให้ผลิตถุงพลาสติกที่มี คุณสมบัติตามที่ต้องการ หรือ การพัฒนาวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตถุงพลาสติกที่สามารถย่อย สลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นต้น โดยในปัจจุบัน บริษัทเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้จัดตั้งสมาคม พลาสติกชีวภาพไทย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ในประเทศ ตัวอย่างการเปิดเผยที่ไม่ดี

9 9 ปัจจัยความเสี่ยง : ไม่ได้เปิดเผยผลกระทบเป็นตัวเลข ปัจจัยความเสี่ยง 3.1.2 ความเสี่ยงจากภัยการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัทมีการรับงานก่อสร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี โดยทางบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของรายได้ที่เกิดในสองจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีมูลค่างานก่อสร้างในสองจังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ยังไม่รับรู้รายได้ จำนวน 181.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่างานที่ยังไม่ รับรู้รายได้ ดังนั้น บริษัทอาจประสบปัญหาการก่อสร้างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งมอบงาน ก่อสร้างได้ทันตามกำหนดเวลาของสัญญา หรือบริษัทอาจประสบปัญหาการขาดแคลน แรงงานในการก่อสร้าง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเป้าหมายหลักของการก่อความไม่สงบเรียบร้อย คือ แหล่งชุมชน และตลาด ซึ่งงานก่อสร้างของบริษัท ไม่ได้อยู่ในบริเวณเป้าหมายหลักของผู้ก่อการร้าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่จะไม่รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ที่ตกเป็นเป้าหมายของ ผู้ก่อการร้าย ประกอบกับที่ผ่านมาโครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างยังไม่เคย ถูกก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของแรงงาน พนักงาน และสถานที่ ก่อสร้าง บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากปกติ และยังได้ ประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงบริษัทได้ขุดคูน้ำ ไว้โดยรอบสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งมีความกว้างเกินความสามารถในการกระโดด และมีการล้อม รั้วลวดหนามรอบสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งบริษัทจะเปิดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ส่วน การจ้างแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นบริษัทจะไม่ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อป้องกันปัญหาผู้ก่อการร้ายแฝงตัว โดยบริษัทจะจัดจ้างแรงงานจาก ส่วนกลางในอัตราพิเศษ ซึ่งสูงกว่าอัตราจ้างปกติ ประมาณร้อยละ 50 ทั้งนี้ นับแต่ปี 2548 บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจังหวัดยะลา จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่ประสบปัญหาการก่อการร้ายในสถานที่ก่อสร้างและไม่ประสบปัญหาขาดแคลน แรงงานแต่อย่างใด ตัวอย่างการเปิดเผยที่ดี

10 10 ปัจจัยความเสี่ยง : ไม่เปิดความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ ๆ ของ บริษัทหรือไม่เปิดเผยความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตัวอย่างการเปิดเผยที่ไม่ดี

11 11 โครงสร้างเงินทุน : ไม่ได้เปิดเผย Ultimate shareholder หรือ ไม่ได้ระบุกลุ่มผู้ถือหุ้น ตัวอย่างการเปิดเผยที่ดี

12 12 หมายเหตุ (1) สัดส่วนการถือหุ้นของเทเลนอร์ข้างต้น ไม่รวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP ในตลาด หลักทรัพย์สิงคโปร์ จำนวน 350,000 หุ้น หากรวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP หุ้นที่ เทเลนอร์ถืออยู่ในบริษัทจะมีจำนวน 1,009,172,497 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.62 ทัง้ นี ้เทเลนอร์เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท Telenor ASA ซึ่งประกอบธุรกิจโดย การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีรัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้น มากกว่าร้อยละ 50 เล็กน้อย และในปี 2550 เทเลนอร์ร่วมกับ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิง้ ส์ และยูคอมได้แจ้งความเป็นกลุ่ม ไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของตนใน บริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ปัจจุบัน ยูคอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว ตัวอย่างการเปิดเผยที่ดี โครงสร้างเงินทุน : ไม่ได้เปิดเผย Ultimate shareholder

13 13 โครงสร้างเงินทุน : ไม่ได้เปิดเผย Ultimate shareholder ตัวอย่างการเปิดเผยที่ดี ข้อแนะนำ บริษัทควรระบุด้วยว่า กลุ่มเดียวกัน เป็น acting in concert หรือไม่

14 14 โครงการจัดการ : เปิดเผยรายชื่อผู้บริหาร 4 รายแรก ไม่ตรง กับ organization chart ชื่อตำแหน่ง 1.นาย AA 2.นาย BB 3.นาง CC 4.นาย DD 5.น.ส. FF รองประธาน ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน รองประธานและผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บริษัท HHH ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่านดังนี้ ตัวอย่างการเปิดเผยที่ไม่ดี

15 15 โครงการจัดการ : เปิดเผยรายชื่อผู้บริหาร 4 รายแรก ไม่ตรง กับ organization chart ฝ่ายบัญชี และการเงิน ฝ่ายบัญชี และการเงิน คณะกรรมการบริษัท HHH คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการ ดูแลกำกับกิจการที่ดี รองประธาน ประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ รองประธาน หัวหน้าฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง รองประธาน และผู้จัดการ ทั่วไป โรงงานลำพูน ฝ่ายบัญชี และการเงิน ฝ่ายบัญชี และการเงิน ผู้จัดการ อาวุโสฝ่าย บัญชี และการเงิน ผู้อำนวยการฝ่าย คอมพิวเตอร์ และสาระสนเทศ ฝ่าย Corporate Affairs รองประธาน และผู้จัดการ ทั่วไปโรงงาน อยุธยา รองประธาน และผู้จัดการ ทั่วไป โรงงานจีน รองประธาน และผู้จัดการ ทั่วไป โรงงานลพบุรี หน่วยตรวจสอบภายใน ตัวอย่างการเปิดเผยที่ไม่ดี

16 16 การกำกับดูแลกิจการ : ไม่ได้ระบุวงเงินของผู้มีอำนาจในการอนุมัติ คำแนะนำจากคู่มือ 56-1

17 17 การกำกับดูแลกิจการ : บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา และ ไม่ได้ระบุวิธีสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง คำแนะนำจากคู่มือ 56-1

18 18 รายการระหว่างกัน : เปิดเผยข้อมูลโดยการอ้างอิงไปยัง หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทยังเปิดเผยไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในแบบ 56-1 เช่น ยังขาดข้อมูล  ความเห็นของ BOARD หรือ AC เกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ การทำรายการ  แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้อง กันโดยการถือหุ้น โดยบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 99.99 และ / หรือ มี กรรมการร่วมกัน รายการซื้อขายหรือรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เป็นรายการระหว่าง นิติบุคคล ต่อ นิติบุคคล ไม่มีรายการใดทำกับบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวโยง รวมทั้งเงื่อนไข การกำหนดราคาหรือผลตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ซึ่งได้แสดงขนาดของรายการ และ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไว้แล้ว ตัวอย่างการเปิดเผยที่ไม่ดี

19 19 รายการระหว่างกัน : เปิดเผยลักษณะของรายการไม่ชัดเจน โดย ระบุเพียงว่าเป็น “รายได้” และ “ค่าใช้จ่าย” รายการระหว่างกัน บจ. AAAบจ. BBB รายได้และค่าใช้จ่าย : (ล้านบาท) มูลค่าการขายสินค้า14.0025.00 มูลค่าการซื้อสินค้า70..5050.00 มูลค่าของค่าเช่าสำนักงาน-- ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้บริหาร ร่วมกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือ หุ้นและผู้บริหารร่วมกัน (1) เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา - ไม่มี - (2) อธิบายความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท - ไม่มี - (3) อธิบายมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน - ไม่มี - (4) อธิบายนโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต - ไม่มี – อนึ่ง รายการระหว่างกันส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันตามหมายเหตุงบการเงิน ตัวอย่างการเปิดเผยที่ไม่ดี

20 20 รายการระหว่างกัน : ระบุความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เช่น ระบุว่าเป็น บุคคลเกี่ยวโยงเท่านั้น ตัวอย่างการเปิดเผยที่ดี

21 21 รายการระหว่างกัน : ระบุความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เช่น ระบุว่าเป็น บุคคลเกี่ยวโยงเท่านั้น ตัวอย่างการเปิดเผยที่ไม่ดี

22 22 รายการระหว่างกัน : ระบุความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เช่น ระบุว่าเป็น บุคคลเกี่ยวโยงเท่านั้น ตัวอย่างการเปิดเผยที่ไม่ดี

23 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป้าหมาย : 60% ของ บจ. มี SD ที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ (integrated) CSR in-process เป้าหมาย : ภายในปี 2561 60% บจ. ทั้งหมด ได้ CAC Anti-corruption in practice เป็นบริษัทต้นแบบที่มีแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง สร้างวัฒนธรรมการไม่คอร์รัปชันให้ภาค ธุรกิจไทย Anti-corruption 23 CSR in process บริษัทดำเนินธุรกิจปกติด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงผลักดัน ให้ภาคเอกชนอื่นดำเนินการด้วย

24 เรื่องที่นำมาเปิดเผยในแบบ 56-1 CSR Anti-corruption : แยกเปิดเผยเป็นหัวข้อย่อย ต่างหากจาก CSR CSR after process โครงการ / กิจการเพื่อสังคม / การบริจาค CSR in process อยู่ในกระบวนการทำงานหลัก ของกิจการ 24

25 การเปิดเผยข้อมูล CSR ในแบบ 56-1 วัตถุประสงค์ เน้นการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ (CSR-in process) แนวปฏิบัติ CSR ตามหลัก 8 ข้อ เรื่องที่จะดำเนินการ – ถ้าเพิ่งเริ่ม อาจเปิดเท่าที่ทำอยู่แล้ว – ถ้าพร้อม เลือกเรื่องที่สำคัญต่อ บจ. & stakeholders และกำหนดเป็นกลยุทธ์ + แผนการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัด และรายงานผลตามเล่มม่วง / GRI วิธีการรายงาน – เป็นหัวข้อใน 56-1 – แยกเล่ม และอ้างอิง – เป็น integrated report รวมเนื้อหา กับ annual report วิธีเขียนการดำเนินการ – เรียงตามหลัก แต่ละข้อ – เรียงตามกระบวนการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลที่ให้เปิดเผย 1. นโยบายภาพรวม 2. การดำเนินงาน 2.1 การทำรายงาน (เช่น อ้างอิง GRI) 2.2 การดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบาย 3. หากการดำเนินธุรกิจมีปัญหาเกี่ยวกับ CSR ต้องอธิบาย โดยเฉพาะกรณี 3.1 ถูกพิจารณา/อยู่ระหว่างตรวจสอบ จากหน่วยงานรัฐว่า ฝ่าฝืนกฎหมาย 3.2 มีข่าวต่อสาธารณชน/ถูกกล่าวหา ว่าสร้างผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทบการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ 4. กิจกรรม CSR-after-process ตามที่ ประสงค์จะเปิดเผย 25

26 การนำข้อมูล CSR in-process ไปเปิดเผยในแบบ 56-1 ข้อมูลที่ให้เปิดเผยรายละเอียดที่นำมาเปิดเผย 26

27 รายละเอียด CSR in-process ที่นำมาเปิดเผย วิเคราะห์ stakeholders วางแผนกลยุทธ์ ดำเนินงาน Structure, Process, People, Infrastructure จัดทำรายงาน Trends & Issues ซึ่งรวมประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้าน สังคม สิ่งแวดล้อม เลือกเรื่องสำคัญ มากำหนดแผน เช่น พัฒนา ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ฯลฯ เลือกระดับที่ต้องการพัฒนา compliance, do it better, differentiate และกำหนด ตัวชี้วัดในแต่ละเรื่อง CSR in-process: คำนึงถึงความเป็นธรรม และผลกระทบในด้านต่างๆ มีหลายมาตรฐาน ที่ใช้กันมาก คือ GRI, Integrated Report โดยควรเชื่อมโยงกลยุทธ์ กับ ESG และมีตัวชี้วัด 27

28 ขอความร่วมมือ บจ. นำส่ง Content index form เมื่อส่งแบบ 56-1 ที่ sd@sec.or.th CSR Content index form 28

29 ข้อสังเกตในการเปิดเผยเรื่อง CSR ในปีที่ผ่านมา ข้อมูล CSR ใน แบบ 56-1 การกรอก ข้อมูลใน Content index form - เพิ่งเริ่มดำเนินการ / ดำเนินการมาบ้างแล้ว / ยังไม่เปิดเผยข้อมูล public / ไม่ได้นำมาเปิดเผย - มีการดำเนินการแล้ว เปิดเผยในแหล่งอื่น แต่ไม่ระบุแหล่งเปิดเผย ในแบบ 56-1 29 - ปัญหาในการสื่อสารในองค์กร * ไม่ส่ง content index form 329 บริษัท (55.48%) / ขอปรับปรุง 38 บริษัท * ชี้ข้อมูลใน content index form ไม่ครบถ้วน รวมทั้ง ผู้กรอก form ไม่ใช่ฝ่ายงานรับผิดชอบเรื่อง CSR / SD - ข้อมูลไม่เปิดเผย public - มีการดำเนินการ แต่ข้อมูลไม่เปิดเผย - บจ. บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CSR in process การประเมิน CSR progress indicator

30 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล CSR in-process 30 การวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสีย การวาง กลยุทธ์การ ดำเนินงาน การดำเนินงาน การจัดทำ รายงาน ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย - พนักงาน ตัวอย่าง การวิเคราะห์ผู้มี ส่วนได้เสีย ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล : ธนาคารกสิกรไทย

31 31 การวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสีย การวาง กลยุทธ์การ ดำเนินงาน การดำเนินงาน การจัดทำ รายงาน ตัวอย่าง การคัดเลือกผู้มีส่วน ได้เสีย รวมถึงประเด็น และแง่มุมการ ดำเนินงานที่มี นัยสำคัญ ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล CSR in-process ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล : ธนาคารกสิกรไทย

32 32 การวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสีย การวาง กลยุทธ์การ ดำเนินงาน การดำเนินงาน การจัดทำ รายงาน นโยบายการดำเนินการของบริษัทด้าน CSR ตัวอย่าง นโยบายการดำเนินการ ด้าน CSR ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล CSR in-process ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล : ธนาคารกสิกรไทย

33 33 การวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสีย การวาง กลยุทธ์การ ดำเนินงาน การดำเนินงาน การจัดทำ รายงาน ตัวอย่าง การดำเนินงานให้เป็นไป ตามนโยบายของบริษัท ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล CSR in-process ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล : ธนาคารกสิกรไทย

34 34 การวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสีย การวาง กลยุทธ์การ ดำเนินงาน การดำเนินงาน การจัดทำ รายงาน ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล CSR in-process ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล : ธนาคารกสิกรไทย

35 การเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ในแบบ 56-1 : ควรแยกเป็นหัวข้อต่างหากจาก CSR มีนโยบาย 1.นโยบายการไม่มีส่วนในการเรียก รับ ให้สินบน หรือมีส่วนร่วมกับการคอร์ร้ปชั่นนโยบาย – ถ้าร่วม CAC / เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ระบุไว้ด้วย 2. การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกันและ ติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน สื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ให้ AC/ผู้สอบบัญชีสอบภายนอกสอบทาน ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ ดูแบบประเมิน หรืออ้างถึงการเข้าร่วมโครงการ CAC ก็ได้ ไม่มีนโยบาย /ไม่เปิดเผย ควรเสนอให้ คกก. รับทราบว่า คกก. มีหน้าที่ ดูแลให้ บ.ปฏิบัติตาม กม. – “กฎหมาย” รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการ ห้ามจ่ายสินบน หรือสนับสนุนการ คอร์รัปชัน – “ดูแลให้ บ. ปฏิบัติ” ดูแลให้บริษัทมี ระบบทำนองข้อ 2. ควรเสนอให้ คกก. ทบทวนความเหมาะสม ทุกปี มาตรการอื่น ผลักดันให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ TIA ติดตาม ขอความร่วมมือให้ บล. เปิดเผย progress indicator ของ บจ. แต่ละแห่งในงานวิจัย ชักชวนกองทุนต่าง ๆ ให้ไม่ลงทุนใน บจ. ที่มี progress indicator ระดับ “0” โดย เริ่มตั้งแต่ ม.ค. 2558 เปิดเผยชื่อกองทุนที่ลงทุนใน บจ. ที่มี progress indicator ระดับ “0” 35

36 Anti-corruption Content index form 36 ขอความร่วมมือ บจ. นำส่ง Content index form เมื่อส่งแบบ 56-1 ที่ sd@sec.or.th

37 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล Anti-corruption 37 1. นโยบาย Anti- corruption 2. การดำเนินการ ให้เป็นไปตาม นโยบาย ตัวอย่าง นโยบายของ คณะกรรมการเกี่ยวกับ เรื่อง Anti-corruption ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล : ธนาคารกสิกรไทย

38 38 ตัวอย่าง การกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อควบคุมป้องกันและ ติดตามความเสี่ยงด้าน corruption 1. นโยบาย Anti- corruption 2. การดำเนินการ ให้เป็นไปตาม นโยบาย ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล Anti-corruption ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล : ธนาคารกสิกรไทย

39 39 ตัวอย่าง การสื่อสารและการ ฝึกอบรมพนักงาน 1. นโยบาย Anti- corruption 2. การดำเนินการ ให้เป็นไปตาม นโยบาย ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล Anti-corruption ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล : ธนาคารกสิกรไทย

40 วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล MD&A : (1) ผู้ลงทุนสามารถรู้และเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อฐานะการเงินฯ เพื่อ  การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนทั้งผู้ลงทุนเดิม/ ใหม่  ประเมินความคุ้มค่าของผลตอบแทน  คาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต  ติดตาม/ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการว่า เป็นไปตาม เป้าหมาย / อยู่ในระดับที่พึงพอใจหรือไม่ อย่างไร (2) แสดงถึงการมี Good Corporate Governance ของ บจ. MD&A MD&A : การอธิบายเชิงวิเคราะห์ในมุมมองของฝ่ายจัดการระดับสูง ในเรื่องดังนี้ (1) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (“ฐานะการเงินฯ”) ที่มีนัยสำคัญ ในปีที่ผ่านมา และ (2) ปัจจัย/สาเหตุ/เหตุการณ์ที่มีผลกระทบหรือมีแนวโน้ม ที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินฯ อย่างมีนัยสำคัญ MD&A MD&A : การอธิบายเชิงวิเคราะห์ในมุมมองของฝ่ายจัดการระดับสูง ในเรื่องดังนี้ (1) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (“ฐานะการเงินฯ”) ที่มีนัยสำคัญ ในปีที่ผ่านมา และ (2) ปัจจัย/สาเหตุ/เหตุการณ์ที่มีผลกระทบหรือมีแนวโน้ม ที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินฯ อย่างมีนัยสำคัญ 40 MD&A : What ? & Why ?

41 41 TIPs : NO. 1 การเขียนให้อธิบายเชิงวิเคราะห์ Don’t เขียนตัวเลขรายการในงบการเงิน โดยไม่อธิบายและ วิเคราะห์ เช่น รายได้ปี 2556 มีมูลค่า XX ลบ. รายได้ปี 2556 มีมูลค่า XX ลบ. ปี 2555 มีมูลค่า XX ลบ. รายได้ปี 2556 มีมูลค่า XX ลบ. เพิ่มขึ้น X% จากปี 2555 Do รายได้จาก...ปี 2556 มีมูลค่า XX ลบ. เพิ่มขึ้น X% มีสาเหตุจาก... (วิเคราะห์สาเหตุแยกราคาขายและปริมาณการขาย แยกประเภทผลิตภัณฑ์ / ธุรกิจ / segment / SBU) MD&A : แนวทางการเปิดเผย

42 42 NO. 2 ใช้ตัวเลข กราฟ หรือตาราง ประกอบการอธิบายเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ชัดเจน เข้าใจง่าย Don’t อธิบายตัวเลข (quantitative) แต่ไม่อธิบายและ วิเคราะห์สาเหตุฯ Do ใช้เป็นข้อมูลประกอบการอธิบายเท่านั้น NO. 3 อธิบายเชิงวิเคราะห์ให้ชัดเจน (ถึงเหตุผลและสาเหตุที่มี ผลกระทบต่อฐานะการเงินฯ) ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสม NO. 4. ใช้ภาษาเข้าใจง่าย Don’tใช้ภาษาเทคนิค / ศัพท์เฉพาะทางบัญชี โดยไม่จำเป็น MD&A : แนวทางการเปิดเผย

43 43 NO. 5 จัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง เพื่อใช้ประกอบการอธิบายเชิงวิเคราะห์ (งบแสดงฐานะการเงิน /งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ / งบกระแสเงินสด รวมทั้ง ratio ที่สำคัญ) NO. 6 อธิบายและวิเคราะห์เชิง qualitative Do - ระบุปัจจัย/เหตุผลที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ปัจจัยกว้างๆ / ปัจจัยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้อง - อธิบายเชิงวิเคราะห์ทั้งแง่ positive และ negative MD&A : แนวทางการเปิดเผย

44 44 NO. 7 อธิบายเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลดังนี้  รายการในงบการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  แยกประเภทรายได้ / สายผลิตภัณฑ์ / SBU เป็นต้น  ข้อมูลการเงินปีที่ผ่านมา วิเคราะห์เปรียบเทียบกับ  ข้อมูลอดีต (ปีก่อนหน้า) / คู่แข่งขัน / บริษัทใน อุตสาหกรรมเดียวกัน  Key Performance Indicators (KPIs) เทียบกับ อุตสาหกรรม  ใช้ ratio ประกอบการอธิบายเชิงวิเคราะห์ด้วย MD&A : แนวทางการเปิดเผย

45 45 NO. 7 อธิบายเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลดังนี้ (ต่อ)  Trends และปัจจัย ที่มีแนวโน้มกระทบฐานะการเงินฯ ในอนาคต  แผน/เป้าหมาย และผลการดำเนินการตามแผน/เป้าหมาย ที่เปิดเผยในปีก่อนหน้า  แผนการลงทุน พร้อมกับวิเคราะห์แหล่งเงินทุนที่จะใช้ ผลกระทบต่อสภาพคล่อง / ข้อจำกัดการกู้ยืมที่มีอยู่ / Covenant  มีรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญ ระหว่างปี หรือเกิดขึ้นหลังวันที่ในงบการเงินซึ่งได้เปิดเผยแล้ว (เช่น ผ่านข่าว SET หรือสื่ออื่น)  ภาระผูกพัน และรายการพิเศษ (ถ้ามี)  หากมีการ breach of Covenant ควรอธิบายมาตรการ แก้ไขด้วย MD&A : แนวทางการเปิดเผย

46 46 NO. 7 อธิบายเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลดังนี้ (ต่อ) Update ความคืบหน้าของ  Update ความคืบหน้าของ แผนการดำเนินงาน หรือประมาณการงบการเงินที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบ filing หรือแบบ 56-1 ปีก่อน  หากบริษัทเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มหรือประมาณการ ผลการดำเนินงานในเชิงตัวเลขต่อนักวิเคราะห์ / ผู้ลงทุน ต้องแสดงในแบบ 56-1 ด้วย MD&A : แนวทางการเปิดเผย

47 47 Bank of America ถูกปรับในส่วน MD&A

48 48


ดาวน์โหลด ppt การเปิดเผยข้อมูล ตามแบบ 56-1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google