งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- การบริหารงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน (Performance Bared Budgeting) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- การบริหารงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน (Performance Bared Budgeting) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - การบริหารงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน (Performance Bared Budgeting) 1

2 - ความโปร่งใส (Transparency) - ความรับผิดชอบ (Accountability) 2

3 3 เครื่องมือ - การควบคุมภายใน - การตรวจสอบ ภายใน

4 1. การดำเนินงาน (Operation) 2. การรายงานทางการเงิน (Financial) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance) 4

5 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 4. สารสนเทศ (Information and Communications) 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 5

6 6

7 1. ระดับ สพฐ. - มีกลุ่ม ตรวจสอบภายใน 2. ระดับ สพท. - มีหน่วย ตรวจสอบภายใน 3. ระดับสถานศึกษา - งานด้าน บริหารทั่วไป 7

8 1. มีอิสระ และเที่ยงธรรม ในกิจกรรม ที่ประเมิน 2. ต้องมีความรู้ ความสามารถ 3. ประเมินผลการความคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง 4. รายงาน และให้ข้อเสนอแนะ แก่ ผู้บริหารผู้เกี่ยวข้อง 5. ให้คำแนะนำการควบคุมภายในแก่ หน่วยตรวจรับ 8

9 9


ดาวน์โหลด ppt - การบริหารงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน (Performance Bared Budgeting) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google