งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

2 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก

3

4 มีแนวโน้ม ที่จะเกิน เป้าหมาย

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก รายล่าสุด วินิจฉัย D.H.F. syndrome ป่วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รักษาที่ รพ. ป่าติ้ว พื้นที่ บ้านกระจาย ต. กระจาย อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร

6 อำเภอป่าติ้ว สูงกว่า เป้าหมาย

7 สรุป Web Conferenc e 26 กค. 54

8 จากการติดตามของทีม SRRT ในระดับ จังหวัด พบสาเหตุของการระบาด พอจะ สรุปได้ดังนี้ การดำเนินการควบคุมโรคยังขาด ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ ควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย ยัง ขาดความละเอียด ไม่ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะภายนอก บ้าน ค่า HI, CI ไม่เป็น 0 การรายงานโรคล่าช้า ส่งผลทำให้ การควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีการระบาด ล่าช้าไปด้วย

9 การดำเนินการควบคุมโรคหลังได้รับ รายงานยัง ดำเนินการไม่ครอบคลุม พื้นที่ที่มีการระบาด และหลายพื้นที่ มี ปัญหาเรื่องเครื่องพ่นชำรุดไม่พร้อม ใช้งาน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยัง ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจากการติดตามของทีม SRRT ใน ระดับจังหวัด พบสาเหตุของการระบาด ( ต่อ )

10 มาตรการดำเนินการทุกรพ. สต. / อำเภอดังนี้ ให้ถือว่าการควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นนโยบายเร่งด่วนของรพ. สต./ อำเภอที่จะต้องดำเนินการ ให้ตำบลที่มีการระบาดทุกตำบล ทำ ประชาคมชาวบ้านเพื่อหาแนว ทางการควบคุมการระบาดในพื้นที่

11 ขอให้ทุกอำเภอเร่งรัด ปฏิบัติการ ยโสธร 3-3- 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3 ชั่วโมงแรก คือการรายงานโรค ให้ถึง อสม. ภายใน 3 ชั่วโมง ใน ภาคเช้า ตั้งแต่ 8.00 น. ให้ถึง 11.00 น. และในภาค บ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น 3 ชั่วโมงหลัง คือการควบคุมโรคโดย อสม. คือให้ อสม. เข้าไป Knock Down และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่ บ้านผู้ป่วย และต้องรายงานผลการปฏิบัติ กลับมา ถึง สสจ. ภายใน 14.00 น. หลัง ได้รับรายงานในภาคเช้า และ ภายใน 19.00 น. หากได้รับรายงานในภาคบ่าย 1 คือ การพ่นยุงภายใน 24 ชั่วโมงหรือ ใน วันรุ่งขึ้น

12 มาตรการดำเนินการทุกรพ. สต. / อำเภอดังนี้ - ทุก รพ. สต. ประสานร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม. รณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งทางตรง และ ผ่านสื่อต่างๆโดยใช้หลัก 5 ร, 5 ป - 5 ร คือ โรงเรือน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, โรงงาน และโรงทานหรือ วัด - 5 ป คือ ปิด ปล่อย เปลี่ยน ปรับ และ ปฏิบัติ

13 การประเมินผลประสิทธิภาพการ ปฏิบัติการ 3-3-1 กรณีพบ ผู้ป่วย วินิจฉัย D.H.F. syndrome ป่วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รักษาที่ รพ. ป่า ติ้ว พื้นที่ บ้านกระจาย ต. กระจาย อ. ป่า ติ้ว จ. ยโสธร

14 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2554 อำเภอป่าติ้ว ระยะรณรงค์ : 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2554 กลุ่มเป้าหมาย : 1. บุคลากรสาธารณสุข + ทีมทำลายไก่ 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง - หญิงมีครรภ์ (7 เดือน + ) - โรคอ้วน (>100 กก. หรือ BMI >35 kg./m 2 ) - ผู้พิการทางสมอง - ผู้ป่วยเรื้อรัง - ผู้สูงอายุ 65 ปี + - เด็ก 6 เดือน – 2 ปี

15 - เร่งรัดให้ทุก รพ. สต. คีย์ข้อมูล การฉีดผ่านเวปไซด์ สปสช. http://ucapps2.nhso.go.th/in fluenzaibatis/FrmLogin.actio n ภายใน 31 สิงหาคม 2554 http://ucapps2.nhso.go.th/in fluenzaibatis/FrmLogin.actio n - ให้เบิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อม วัคซีน 0 – 72 แห่งละ 50 โด๊ส รายการเบิกจะส่งให้ รพ. ภายในวัน พฤหัสบดี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google