งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

2 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก

3

4 มีแนวโน้ม ที่จะเกิน เป้าหมาย

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก รายล่าสุด วินิจฉัย D.H.F. syndrome ป่วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รักษาที่ รพ. ป่าติ้ว พื้นที่ บ้านกระจาย ต. กระจาย อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร

6 อำเภอป่าติ้ว สูงกว่า เป้าหมาย

7 สรุป Web Conferenc e 26 กค. 54

8 จากการติดตามของทีม SRRT ในระดับ จังหวัด พบสาเหตุของการระบาด พอจะ สรุปได้ดังนี้ การดำเนินการควบคุมโรคยังขาด ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ ควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย ยัง ขาดความละเอียด ไม่ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะภายนอก บ้าน ค่า HI, CI ไม่เป็น 0 การรายงานโรคล่าช้า ส่งผลทำให้ การควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีการระบาด ล่าช้าไปด้วย

9 การดำเนินการควบคุมโรคหลังได้รับ รายงานยัง ดำเนินการไม่ครอบคลุม พื้นที่ที่มีการระบาด และหลายพื้นที่ มี ปัญหาเรื่องเครื่องพ่นชำรุดไม่พร้อม ใช้งาน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยัง ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจากการติดตามของทีม SRRT ใน ระดับจังหวัด พบสาเหตุของการระบาด ( ต่อ )

10 มาตรการดำเนินการทุกรพ. สต. / อำเภอดังนี้ ให้ถือว่าการควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นนโยบายเร่งด่วนของรพ. สต./ อำเภอที่จะต้องดำเนินการ ให้ตำบลที่มีการระบาดทุกตำบล ทำ ประชาคมชาวบ้านเพื่อหาแนว ทางการควบคุมการระบาดในพื้นที่

11 ขอให้ทุกอำเภอเร่งรัด ปฏิบัติการ ยโสธร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3 ชั่วโมงแรก คือการรายงานโรค ให้ถึง อสม. ภายใน 3 ชั่วโมง ใน ภาคเช้า ตั้งแต่ 8.00 น. ให้ถึง น. และในภาค บ่าย ตั้งแต่เวลา น. ถึง น 3 ชั่วโมงหลัง คือการควบคุมโรคโดย อสม. คือให้ อสม. เข้าไป Knock Down และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่ บ้านผู้ป่วย และต้องรายงานผลการปฏิบัติ กลับมา ถึง สสจ. ภายใน น. หลัง ได้รับรายงานในภาคเช้า และ ภายใน น. หากได้รับรายงานในภาคบ่าย 1 คือ การพ่นยุงภายใน 24 ชั่วโมงหรือ ใน วันรุ่งขึ้น

12 มาตรการดำเนินการทุกรพ. สต. / อำเภอดังนี้ - ทุก รพ. สต. ประสานร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม. รณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งทางตรง และ ผ่านสื่อต่างๆโดยใช้หลัก 5 ร, 5 ป - 5 ร คือ โรงเรือน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, โรงงาน และโรงทานหรือ วัด - 5 ป คือ ปิด ปล่อย เปลี่ยน ปรับ และ ปฏิบัติ

13 การประเมินผลประสิทธิภาพการ ปฏิบัติการ กรณีพบ ผู้ป่วย วินิจฉัย D.H.F. syndrome ป่วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รักษาที่ รพ. ป่า ติ้ว พื้นที่ บ้านกระจาย ต. กระจาย อ. ป่า ติ้ว จ. ยโสธร

14 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2554 อำเภอป่าติ้ว ระยะรณรงค์ : 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2554 กลุ่มเป้าหมาย : 1. บุคลากรสาธารณสุข + ทีมทำลายไก่ 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง - หญิงมีครรภ์ (7 เดือน + ) - โรคอ้วน (>100 กก. หรือ BMI >35 kg./m 2 ) - ผู้พิการทางสมอง - ผู้ป่วยเรื้อรัง - ผู้สูงอายุ 65 ปี + - เด็ก 6 เดือน – 2 ปี

15 - เร่งรัดให้ทุก รพ. สต. คีย์ข้อมูล การฉีดผ่านเวปไซด์ สปสช. fluenzaibatis/FrmLogin.actio n ภายใน 31 สิงหาคม fluenzaibatis/FrmLogin.actio n - ให้เบิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อม วัคซีน 0 – 72 แห่งละ 50 โด๊ส รายการเบิกจะส่งให้ รพ. ภายในวัน พฤหัสบดี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google