งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม

2 เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2556 ปี 2557 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 ประเทศ ไทย ไตรมาส 1 โดย สศช. ภาวะเศรษฐกิจ %yo y ด้านอุปทาน - การ ผลิต (Supply Side) %yo y ดัชนีผลผลิตภาค เกษตรกรรม %yo y ดัชนีผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม %yo y ดัชนีผลผลิตภาค บริการ %yo y

3 เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2556 ปี 2557 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 ด้านอุปสงค์ - การใช้ จ่าย (Demand Side) %yoy ดัชนีการบริโภค ภาคเอกชน %yoy ดัชนีการลงทุน ภาคเอกชน %yoy ดัชนีการใช้จ่าย ภาครัฐ %yoy

4 ด้านเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ หน่ว ย ปี 2556 ปี 2557 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 ประเทศ ไทย ไตรมาส 1 โดย สศช. อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ร้อย ละ การจ้างงาน (Employment) %yo y

5 ประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ปี คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 โดยมี ภาคบริการและการลงทุน ภาคเอกชน เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปีนี้ ขยายตัวต่ำ สศช. ได้ปรับลด เศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ ขยายตัวร้อยละ

6

7

8 มูลค่าการค้าชายแดน นำเข้า - ส่งออก ปี 2557 หน่วย : ล้าน บาท เดือน หนองคายมุกดาหารนครพนม นำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออก มกราค ม , , , , , กุมภาพั นธ์ , , , , , มีนาคม , , , , , เมษายน , , , , , รวม , , , , , มูลค่ารวม นำเข้า - ส่งออก 20, , ,294.77

9

10 เดือน เข้าออกเข้าออก มกราคม 21,92131,09623,79426,224 กุมภาพันธ์ 35,43222,744 27,78423,777 มีนาคม 28,56125,02728,65824,125 เมษายน 27,60225,02728,10427,132 รวม 113, , , ,258 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน ( เข้า / ออก ) ร้อยละ +4.78/+2.60 หมายเหตุ : จำนวนบุคคลเดินทาง เข้า – ออก ด่านศุลกากร เป็นยอดรวมของด่านพรมแดนสะพาน และท่าเทียบ เรือโดยสาร

11 เดือน เข้าออกเข้าออก มกราคม 4,7564,8343,2813,342 กุมภาพันธ์ 4,7084,733 3,4583,494 มีนาคม 4,9905,0043,4833,563 เมษายน 5,0145,0473,5303,581 รวม 19,46819,61813,75213,980 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน ( เข้า / ออก ) ร้อยละ / ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

12 เดือน เข้าออกเข้าออก มกราคม 6751, ,639 กุมภาพันธ์ 5781, มีนาคม 7121, ,447 เมษายน 4202, ,984 รวม 2,3858,4423,0226,005 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน ( เข้า / ออก ) ร้อยละ / ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

13 *** ทุกหน่วยงานที่ให้การ สนับสนุนข้อมูล

14 สามารถ Download ข้อมูล PowerPoint ได้ที่ Website สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม d.go.th/npa/

15 จบการนำเสนอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google