งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557 โดย.. สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

2 -0.6 ปี 2556 ปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจ 2.4 -4.4 -91.0 -6.4 27.4
เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2556 ปี 2557 จังหวัดนครพนม ไตรมาส 1 ประเทศไทย โดย สศช. ภาวะเศรษฐกิจ %yoy 27.1 2.4 -0.6 ด้านอุปทาน - การผลิต (Supply Side) 33.3 -4.4 ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม 410.5 -91.0 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 25.7 -6.4 ดัชนีผลผลิตภาคบริการ 5.2 27.4

3 ด้านอุปสงค์ - การใช้จ่าย
เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2556 ปี 2557 จังหวัดนครพนม ไตรมาส 1 ด้านอุปสงค์ - การใช้จ่าย (Demand Side) %yoy 19.4 11.7 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน 35.5 21.3 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 19.7 0.0 ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ -11.1 -6.1

4 ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
หน่วย ปี 2556 ปี 2557 จังหวัดนครพนม ไตรมาส 1 จังหวัดนครพนมไตรมาส 1 ประเทศไทย โดย สศช. อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ร้อยละ 4.9 2.6 การจ้างงาน (Employment) %yoy 0.4 0.6 -

5 ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ปี 2557...
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 โดยมี ภาคบริการและการลงทุนภาคเอกชน เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ขยายตัวต่ำ สศช.ได้ปรับลดเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ ขยายตัวร้อยละ

6 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด..
ส่งสัญญาณชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ต่อปี ลดลงจากปีก่อน และอัตราการว่างงานจะอยู่ในระดับต่ำ

7

8 มูลค่าการค้าชายแดน นำเข้า - ส่งออก ปี 2557
หน่วย : ล้านบาท เดือน หนองคาย มุกดาหาร นครพนม นำเข้า ส่งออก มกราคม 157.05 5,240.01 2,483.88 3,047.78 2,694.85 3,458.09 กุมภาพันธ์ 172.30 4,865.67 2,578.52 3,344.11 2,097.67 3,326.54 มีนาคม 294.62 5,189.26 2,210.79 3,489.49 2,879.02 4,610.05 เมษายน 206.23 4,620.91 2,076.20 2,376.79 3,414.01 2,814.55 รวม 830.20 19,915.84 9,349.39 12,258.17 11,085.55 14,209.22 มูลค่ารวม นำเข้า - ส่งออก 20,746.03 21,607.56 25,294.77

9

10 เปรียบเทียบจำนวนบุคคลเดินทาง เข้า-ออก ด่านศุลกากรนครพนม
เดือน 2557 2556 เข้า ออก มกราคม 21,921 31,096 23,794 26,224 กุมภาพันธ์ 35,432 22,744 27,784 23,777 มีนาคม 28,561 25,027 28,658 24,125 เมษายน 27,602 28,104 27,132 รวม 113,516 103,894 108,340 101,258 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (เข้า/ออก) ร้อยละ +4.78/+2.60 หมายเหตุ : จำนวนบุคคลเดินทาง เข้า – ออก ด่านศุลกากร เป็นยอดรวมของด่านพรมแดนสะพาน และท่าเทียบเรือโดยสาร

11 เปรียบเทียบจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคล เข้า-ออก ด่านศุลกากรนครพนม
เดือน 2557 2556 เข้า ออก มกราคม 4,756 4,834 3,281 3,342 กุมภาพันธ์ 4,708 4,733 3,458 3,494 มีนาคม 4,990 5,004 3,483 3,563 เมษายน 5,014 5,047 3,530 3,581 รวม 19,468 19,618 13,752 13,980 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (เข้า/ออก) ร้อยละ /+40.33 ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

12 เปรียบเทียบจำนวนรถบรรทุก เข้า-ออก ด่านศุลกากรนครพนม
เดือน 2557 2556 เข้า ออก มกราคม 675 1,880 620 1,639 กุมภาพันธ์ 578 1,684 896 935 มีนาคม 712 1,911 853 1,447 เมษายน 420 2,967 653 1,984 รวม 2,385 8,442 3,022 6,005 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (เข้า/ออก) ร้อยละ-21.08/+40.58 ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

13 ***ทุกหน่วยงานที่ให้การ สนับสนุนข้อมูล
ขอขอบคุณ ***ทุกหน่วยงานที่ให้การ สนับสนุนข้อมูล

14 http://klang.cgd.go.th/npa/ สามารถ Download ข้อมูล PowerPoint ได้ที่
Website สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google