งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม

2 เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2556 ปี 2557 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 ประเทศ ไทย ไตรมาส 1 โดย สศช. ภาวะเศรษฐกิจ %yo y 27.1 2.4 -0.6 ด้านอุปทาน - การ ผลิต (Supply Side) %yo y 33.3 -4.4 ดัชนีผลผลิตภาค เกษตรกรรม %yo y 410.5 -91.0 ดัชนีผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม %yo y 25.7 -6.4 ดัชนีผลผลิตภาค บริการ %yo y 5.2 27.4

3 เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2556 ปี 2557 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 ด้านอุปสงค์ - การใช้ จ่าย (Demand Side) %yoy19.4 11.7 ดัชนีการบริโภค ภาคเอกชน %yoy35.5 21.3 ดัชนีการลงทุน ภาคเอกชน %yoy19.7 0.0 ดัชนีการใช้จ่าย ภาครัฐ %yoy-11.1 -6.1

4 ด้านเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ หน่ว ย ปี 2556 ปี 2557 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 จังหวัด นครพนม ไตรมาส 1 ประเทศ ไทย ไตรมาส 1 โดย สศช. อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ร้อย ละ 4.9 2.6 1.9- 2.9 การจ้างงาน (Employment) %yo y 0.4 0.6-

5 ประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ปี 2557... คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 โดยมี ภาคบริการและการลงทุน ภาคเอกชน เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปีนี้ ขยายตัวต่ำ สศช. ได้ปรับลด เศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ ขยายตัวร้อยละ 1.5 -2.5

6

7

8 มูลค่าการค้าชายแดน นำเข้า - ส่งออก ปี 2557 หน่วย : ล้าน บาท เดือน หนองคายมุกดาหารนครพนม นำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออก มกราค ม 157.05 5,240.0 1 2,483.8 8 3,047.7 8 2,694.8 5 3,458.0 9 กุมภาพั นธ์ 172.30 4,865.6 7 2,578.5 2 3,344.1 1 2,097.6 7 3,326.5 4 มีนาคม294.62 5,189.2 6 2,210.7 9 3,489.4 9 2,879.0 2 4,610.0 5 เมษายน206.23 4,620.9 1 2,076.2 0 2,376.7 9 3,414.0 1 2,814.5 5 รวม830.20 19,915. 84 9,349.3 9 12,258. 17 11,085. 55 14,209. 22 มูลค่ารวม นำเข้า - ส่งออก 20,746.0321,607.5625,294.77

9

10 เดือน 25572556 เข้าออกเข้าออก มกราคม 21,92131,09623,79426,224 กุมภาพันธ์ 35,43222,744 27,78423,777 มีนาคม 28,56125,02728,65824,125 เมษายน 27,60225,02728,10427,132 รวม 113,516 103,894 108,340 101,258 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน ( เข้า / ออก ) ร้อยละ +4.78/+2.60 หมายเหตุ : จำนวนบุคคลเดินทาง เข้า – ออก ด่านศุลกากร เป็นยอดรวมของด่านพรมแดนสะพาน และท่าเทียบ เรือโดยสาร

11 เดือน 25572556 เข้าออกเข้าออก มกราคม 4,7564,8343,2813,342 กุมภาพันธ์ 4,7084,733 3,4583,494 มีนาคม 4,9905,0043,4833,563 เมษายน 5,0145,0473,5303,581 รวม 19,46819,61813,75213,980 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน ( เข้า / ออก ) ร้อยละ +41.56/+40.33 ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

12 เดือน 25572556 เข้าออกเข้าออก มกราคม 6751,8806201,639 กุมภาพันธ์ 5781,684 896935 มีนาคม 7121,9118531,447 เมษายน 4202,9676531,984 รวม 2,3858,4423,0226,005 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน ( เข้า / ออก ) ร้อยละ - 21.08/+40.58 ที่มา : ด่านศุลกากรนครพนม

13 *** ทุกหน่วยงานที่ให้การ สนับสนุนข้อมูล

14 สามารถ Download ข้อมูล PowerPoint ได้ที่ Website สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม http://klang.cg d.go.th/npa/

15 จบการนำเสนอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมเศรษฐกิจ จังหวัดนครพนม ไตรมาสที่ 1/2557 โดย.. สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google