งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. คิดค้น พัฒนาดัดแปลง และผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย 2. ทดสอบเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้วยเครื่องมือ พิเศษเฉพาะอย่าง 3. ซ่อม ซ่อมสร้าง ซ่อมปรับปรุงสภาพยานพาหนะ เครื่องจักรกลที่เกินขีดความสามารถของศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ การวางระบบ การบริหาร เครื่องจักรกล รวมทั้งสนับสนุนด้าน การซ่อมให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 1. สนับสนุนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย และองค์กรเครือข่าย 2. ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ ใช้ในภารกิจ ของกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และองค์กรเครือข่าย 3. ซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ชุดส่วนประกอบ อุปกรณ์ สนับสนุนศูนย์ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยเขต และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอด วิชาการด้าน เครื่องจักรกล องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 5. เพิ่มขีดความสามารถ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 6. บูรณาการความร่วมมือด้านการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเครือข่าย 7. ประสาน สนับสนุน วิชาการ ด้านเครื่องกล 8. พัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรและองค์กร

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 1. สนับสนุนงานด้าน วิศวกรรมเครื่องกล กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และองค์กร เครือข่าย 1. ร้อยละของผลงานที่ ดำเนินการแล้วเสร็จเทียบกับ งานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 80 10 2. ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และองค์กรเครือข่าย 2. จำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ คิดค้น พัฒนา ดัดแปลงขึ้นมาใช้ งาน 1 ชิ้น 10 3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เทียบกับที่ได้รับมอบหมายหรือ ร้องขอ ร้อยละ 80 15 3. ซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ชุดส่วนประกอบอุปกรณ์ สนับสนุน ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ร้อยละของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ชุด ส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ซ่อมแล้ว เสร็จ เทียบกับที่ได้รับมอบหมายหรือ ร้องขอ ร้อยละ 80 15

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และ ถ่ายทอดวิชาการด้านเครื่องจักรกล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนด้าน วิชาการเทียบกับที่ร้องขอ ร้อยละ 80 10 5. เพิ่มขีดความสามารถ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 6. ร้อยละของสมรรถนะ เครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้น ภายหลังซ่อมแล้วเสร็จ เทียบกับ สมรรถนะเดิมก่อนซ่อม ร้อยละ 80 10 6. บูรณาการความร่วมมือด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หรือองค์กร เครือข่าย 7. ร้อยละของความร่วมมือกับ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่บรรลุผล เทียบกับที่ ร้องขอ ร้อยละ 80 10

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 7. ประสาน สนับสนุน วิชาการด้าน เครื่องกล 8. ร้อยละของการให้การ สนับสนุนด้านวิชาการเทียบกับที่ ร้องขอ ร้อยละ 80 10 8. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และองค์กร 9. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ การอบรม ร้อยละ 60 10


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google