งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด ร้อยละของ เทศบาลและองค์การ บริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด ร้อยละของ เทศบาลและองค์การ บริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด ร้อยละของ เทศบาลและองค์การ บริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด

2 นิยาม / คำอธิบาย เทศบาลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล หมายถึง เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ มีอยู่ตามฐานข้อมูลกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗. ๗๗๕ แห่ง แบ่งเป็น เทศบาล ๒. ๒๖๖ แห่ง องค์การ บริหาร ส่วนตำบล ๕. ๕๐๙ แห่ง

3 นิยาม / คำอธิบาย แผนชุมชน หมายถึง แผนพัฒนา หมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน ที่ กำหนดทิศทางของการพัฒนา หมู่บ้าน ชุมชน โดยเกิดจากการ จัดการและกระบวนการเรียนรู้ของคน ในชุมชน ซึ่งร่วมกันคิดและร่วมกัน กำหนดกิจกรรมขึ้นมาเอง โดยให้ ความสำคัญกับการพึ่งตนเอง เป็น กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาและ ความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชน และเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเป็นแผนที่เกิด จากกระบวนการที่เปิดโอกาสให้กับ ทุกคนในชุมชนได้ร่วมกันสำรวจ ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กำหนด แนวทางแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน

4 นิยาม / คำอธิบาย การนำแผนชุมชนสู่การพัฒนา ท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด ตาม ขั้นตอนที่กำหนด ๕ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๑ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๒

5 เทศบาลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล ส่งเสริมกระบวนการ แผนชุมชน โดยมีการตั้ง คณะทำงานสนับสนุน กระบวนการแผนชุมชนระดับ ท้องถิ่น หรือมีคณะทำงานอื่น ในระดับตำบลที่มีอยู่แล้ว หน่วยงาน องค์กร ผู้นำภาค ประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น คณะทำงานและมีแนวทางการ ดำเนินงานร่วมกัน ขั้นตอนที่ ๑ขั้นตอนที่ ๑

6 องค์ประกอบ - นายก อปท./ รองนายกที่นายก มอบหมาย เป็นประธาน - กำนัน เป็นที่ปรึกษา - พัฒนาการอำเภอ / ผู้แทน, ท้องถิ่น อำเภอ / ผู้แทน ประธาน ศอช. ต ประธานสภา สอช. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคประชาชน ภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน - โดยมีปลัด อปท./ ผู้ที่นายกฯ มอบหมาย เป็นเลขานุการ คณะทำงาน

7 เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชนจัดให้มี เวทีประชาคม ทบทวนปรับปรุง แผนชุมชนให้ครอบคลุมมิติการ พัฒนาอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัญหาและ ความต้องการของหมู่บ้าน โดยใช้ ข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชนหรือข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เช่น จปฐ. กชช. ๒ ค ประกอบการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๒

8 เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สนับสนุนให้ ศูนย์ประสานงาน องค์กรชุมชนระดับตำบล ( ศอช. ต.) สภาองค์กรชุมชน ( สอช.) ถ้ามี หรือองค์กรภาคประชาชนอื่นระดับ ตำบลหรือประชาชนคมตำบล ร่วมกับแกนนำหมู่บ้าน ชุมชน จัด เวทีประชาคมระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อ บูรณาการแผนชุมชนระดับ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีมีติการพัฒนาอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่ ๓

9 เ ทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล นำโครงการ / กิจกรรมจากแผน ชุมชนที่เกิดจากเวทีประชาคม และ อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามลำดับ ความสำคัญซึ่งไม่นับรวมโครงการ กิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการเอง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ กำหนดไว้ใน แผนพัฒนาของท้องถิ่นของปี ต่อไป ขั้นตอนที่ ๔

10 โครงการ / กิจกรรมในแผนชุมชนที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ปีถัดไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเข้า การบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณของเทศบาลหรือ องค์กรปกครองส่วนตำบล ใน ปีงบประมาณถัดไป ขั้นตอนที่ ๕

11 ผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดฯ จังหวัดแพร่ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด ร้อยละของ เทศบาลและองค์การ บริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google