งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาคมชุมชน โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาคมชุมชน โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯของประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาคมชุมชน โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯของประเทศไทย วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก การประชาคมชุมชน โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯของประเทศไทย วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

2 กำหนดการกำหนดการ เวลา 13.30 น.ลงทะเบียน เวลา 14.00 น.นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวเปิดการ ประชาคม เวลา 14.30 น.ข้อมูลเบื้องต้นแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ เวลา 14.45 น.คำแนะนำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวลา 15.00 น.คัดเลือกประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เวลา 15.30 น.ปิดการประชาคม สมิต เสริมนิภารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก

3 กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหา อุทกภัยฯของประเทศไทย ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 7.00 น.-16.00 น. กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหา อุทกภัยฯของประเทศไทย ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 7.00 น.-16.00 น.

4 สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและ อุทกภัยแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ตำบลในเมืองอำเภอเมือง โดย เทศบาลนคร พิษณุโลก หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

5 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1.แผนงาน A1 :โครงการอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก 2.แผนงาน B1 :การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ 3.แผนงาน A2 :การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้ง การจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4.แผนงาน A3 :พื้นที่กักเก็บน้ำหลากชั่วคราว แก้มลิง 5.แผนงาน A4 :การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งริม แม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำยม น่าน เจ้าพระยา 6.แผนงาน A5 :การก่อสร้างคลองผันน้ำ 7.แผนงาน A6 B4 : ระบบคลังข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัย รวมทั้งการบริหาร จัดการน้ำ 8.แผนงาน B2 : การจัดทำผังการใช้ที่ดิน / การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้ง การจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ 9.แผนงาน B3 : การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริม แม่น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ

6 แผนงาน A1 : อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง อ. เนินมะปราง ต.ชมพู แผนงาน A2 : พื้นที่ปิดล้อม 2 แห่ง เทศบาลนครพิษณุโลก อ. เมือง เทศบาลตำบลพรหมพิราม อ. พรหมพิราม แผนงาน A3 : พื้นที่แก้มลิง 5 อำเภอ 33 ตำบล อ. บางกระทุ่ม (8 ตำบล) อ. บางระกำ (5 ตำบล) อ. พรหมพิราม (9 ตำบล) อ. เมือง (9 ตำบล) อ. วัดโบสถ์ (2 ตำบล) แผนงาน A1 : อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง อ. เนินมะปราง ต.ชมพู แผนงาน A2 : พื้นที่ปิดล้อม 2 แห่ง เทศบาลนครพิษณุโลก อ. เมือง เทศบาลตำบลพรหมพิราม อ. พรหมพิราม แผนงาน A3 : พื้นที่แก้มลิง 5 อำเภอ 33 ตำบล อ. บางกระทุ่ม (8 ตำบล) อ. บางระกำ (5 ตำบล) อ. พรหมพิราม (9 ตำบล) อ. เมือง (9 ตำบล) อ. วัดโบสถ์ (2 ตำบล) พื้นที่ดำเนินงานโครงการ ในจังหวัดพิษณุโลก

7 แผนงาน A2 : พื้นที่ปิดล้อม 2 แห่ง เทศบาลนครพิษณุโลก อ. เมือง เทศบาลตำบลพรหมพิราม อ. พรหมพิราม แผนงาน A2 : พื้นที่ปิดล้อม 2 แห่ง เทศบาลนครพิษณุโลก อ. เมือง เทศบาลตำบลพรหมพิราม อ. พรหมพิราม พื้นที่ดำเนินงานโครงการ ในจังหวัดพิษณุโลก

8

9

10 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก : 1.ข้อมูลเผยแพร่โครงการของรัฐ โครงการเพื่อออกแบบ และก่อสร้างระบบกำรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่าง ยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปิด ประกาศที่สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 2 แห่ง) 2.http://www.publicconsultation.opm.go.th

11 วิธีการ : การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ.2548 สถานที่ : หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันเวลา : วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 7.00 น. - 16.00 น. คำแนะนำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคำแนะนำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

12 เวลา 7.00 น.รับลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ในการเบิกค่า เดินทาง เวลา 8.00 น.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมรับฟังความ คิดเห็น เข้าประจำที่นั่ง หอประชุมศรีวชิรโชติ กิจกรรมภาคเช้า เวลา 8.00 น.การแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำฯ 9 รูปแบบ โดย กบอ. เวลา 10.00 น.การบรรยายแนวทางการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำฯ (กลุ่มใหญ่ 1 เวที) โดย อาจารย์สถาบันการศึกษา ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

13 กิจกรรมภาคบ่าย เวลา 13.00 น.การแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับฟังแนวทางการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ ในแต่ละด้าน (กลุ่มย่อย 20 เวที) โดย อาจารย์ สถาบันการศึกษา เวลา 16.00 น.หลังเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นฯ ผู้เข้าร่วม รับฟังความคิดเห็น กรอกแบบสอบถาม ใบสำคัญรับเงิน และเบิกจ่ายค่าเดินทางไปกลับ คนละ 400 บาท (จ่ายโดยจนท. ปภ.) ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

14 1.กรุณาศึกษาแผ่นแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและข้อมูลต่างๆ 2.ผู้เข้าร่วมรับฟังฯ ต้องให้ข้อมูลสถานะบุคคล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ ของตนเองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ระบบจะทำการ ตรวจสอบยืนยันสถานะบุคคลกับระบบทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 3.ผู้เข้าร่วมรับฟังฯ กรุณาให้ข้อมูล แบบสอบถาม ให้ครบถ้วน ทุกรายการใน แบบฟอร์ม 4.ผู้เข้าร่วมรับฟังฯ กรุณาให้แสดง ข้อดี ผลกระทบ และ ข้อเสียต่างๆ ตามความ เป็นจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดของท่าน ตามความเห็นของท่าน เพื่อการประมวลผล ที่ถูกต้อง เป็นจริงและสมบูรณ์ 5.ปิดรับแสดงความคิดเห็น หลังจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ของจังหวัด ภายใน 7 วัน เพื่อประมวลผล และหาข้อสรุปร่วมกับผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคำแนะนำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

15 คัดเลือกประชาชนกลุ่มเป้าหมายคัดเลือกประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 1.ประชาชนรับผลโดยตรง/อ้อม68 คน 2.หน่วยงานระดับจังหวัด 1 คน 3.หน่วยงานระดับท้องถิ่น 1 คน 4.ผู้นำชุมชน 1 คน 5.สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน 3 คน 6.ศาสนสถาน 1 คน 7.สถานพยาบาล 1 คน 8.หน่วยงานเอกชน/ผู้ประกอบการ 5 คน 9.องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 5 คน 10.สื่อมวลชน 2 คน 11.ประชาชนทั่วไป - คน รวม88 คน

16


ดาวน์โหลด ppt การประชาคมชุมชน โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google