งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับการชุมนุมประท้วง 1 10 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับการชุมนุมประท้วง 1 10 มกราคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับการชุมนุมประท้วง 1 10 มกราคม 2557

2 โครงสร้างทีมจัดการภาวะวิกฤติและการกอบกู้กิจกรรม สำคัญ (Business Continuity and Crisis Management Team : BCMT) ผู้อำนวยการ อภ. ประธาน รองผู้อำนวยการทุกท่านกรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกท่านกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทุกท่านกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้จัดการโรงงาน ทุกท่านกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการเลขานุการ ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในผู้ช่วยเลขานุกา ร หน้าที่ความรับผิดชอบ - พิจารณาขอบเขตวิกฤติการณ์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น - พิจารณาตัดสินใจภาวะวิกฤติ เพื่ออนุมัติใช้แผนความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ - สั่งการให้ ผอ. ฝ่าย / ผู้จัดการโรงงาน ที่ได้รับผลกระทบ นำแผนความ ต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์การ / หน่วยงานมาใช้ ติดตามและรายงานสถานการณ์ - ชี้แจงหรือให้ข้อมูลข่าวสาร ภายในและภายนอกองค์กร - อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน 2

3 โครงสร้างทีมจัดการเหตุขัดข้อง (Incident Response Team: IRT) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประธาน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขายกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรมกรรมการ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมการ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์กรรมการ ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกรรมการ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเลขานุการ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประเมินผลกระทบของสถานการณ์, ความเสียหายต่อบุคคล / สถานที่ปฏิบัติงาน, สิ่ง อำนวยความสะดวก, ระบบ IT และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ - ประสานงาน สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหา กับฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ - ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและแนวโน้มของระดับความรุนแรง ของสถานการณ์เพื่อเสนอต่อ คณะ BCMT เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจประกาศภาวะวิกฤติ - สนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กร 3

4 กิจกรรมระดับ 1 (13 ม. ค.57) ระดับ 2 ระดับ 3 ไฟฟ้า - ประปา ไม่ถูกตัด ถูกตัด / ไม่ถูกตัด ลักษณะ เหตุการณ์ ตั้งเวที 7 จุด + ปิดสถานที่ราชการ 1) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 2) สี่แยกปทุมวัน 3) แยกราชประสงค์ 4) ห้าแยกลาดพร้าว 5) อนุสาวรีย์ชัย 6) แยกอโศก 7) สวนลุมพินี เหตุการณ์ยืดเยื้อไม่เกิน 7 วัน ปิดการจราจรเพิ่มมากขึ้น เหตุการณ์ยืดเยื้อเกิน 7 วัน หรือ เกิดเหตุจลาจล การเดินทางมา อภ. การเดินทางมา อภ. ได้ แต่ไม่สะดวก มีรถบริการรับพนักงานปกติ ( เช้า ) การเดินทางมา อภ. ไม่สะดวกมากขึ้นไม่สามารถเดินทางมา อภ. ได้ การผลิต ผลิตปกติ แต่เน้นผลิต ยา Life Saving Drug 3 รายการ และ ยาเม็ด 10 รายการ และยาจิตเวช ผลิตยาเพียงบางส่วน พนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันที่ลงชื่อไว้ ให้ไปทำงานที่รังสิต หยุดผลิต Maintain ระบบอย่างเดียว การขนส่งยา ขนส่งได้ปกติ ( โดยใช้รถส่งยาด่วน ) มีสถานี สำรองที่ อคส.( ราษฎร์บูรณะ ), โรงงานยา รังสิต, สาขาภาค, ร้านยา ใช้รถมอเตอร์ไซด์ ( กรณีเร่งด่วน ) ประสานงานกับรถรพ. ให้ส่งยา แทน ( ติดต่อกับ ผอฝ. บริหารพัสดุฯ ) ใช้ อคส.( ราษฎร์บูรณะ ) เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหลัก, ( โดยใช้รถส่งยาด่วน ) เน้นการส่งยาจำเป็นตามที่สถานพยาบาลแจ้งความต้องการ สาขาภาคเป็นศูนย์กระจายยา ระบบ IT ระบบสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ + สำรองที่รังสิตบางส่วน ระบบสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ + สำรองที่รังสิตบางส่วน กรณีตัดไฟ ใช้ Server ที่ศูนย์สำรอง ฉุกเฉิน (DR Site : CAT) โดยใช้งาน ภายนอกได้ผ่าน Internet พนักงาน มาทำงานตามปกติ ทีม IRT พิจารณาทบทวนสถานการณ์ เพื่อให้ ผอ. อภ. ใช้ตัดสินใจประกาศระดับ ของภาวะวิกฤติ พนักงานบางส่วนที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานให้ นอนค้างที่ อภ. ประกาศสั่งหยุดงาน มี Key Person ค้างคืน เพื่อ Maintain ระบบ แจ้งข่าว พนักงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชม. ที่เบอร์ และ Internet, Intranet, และช่องทางที่เป็นตัววิ่งหน้าจอ TV ช่อง 11 (NBT)www.gpoproduct.com/sos


ดาวน์โหลด ppt การจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับการชุมนุมประท้วง 1 10 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google