งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับการชุมนุมประท้วง 1 10 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับการชุมนุมประท้วง 1 10 มกราคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับการชุมนุมประท้วง 1 10 มกราคม 2557

2 โครงสร้างทีมจัดการภาวะวิกฤติและการกอบกู้กิจกรรม สำคัญ (Business Continuity and Crisis Management Team : BCMT) ผู้อำนวยการ อภ. ประธาน รองผู้อำนวยการทุกท่านกรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกท่านกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทุกท่านกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้จัดการโรงงาน ทุกท่านกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการเลขานุการ ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในผู้ช่วยเลขานุกา ร หน้าที่ความรับผิดชอบ - พิจารณาขอบเขตวิกฤติการณ์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น - พิจารณาตัดสินใจภาวะวิกฤติ เพื่ออนุมัติใช้แผนความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ - สั่งการให้ ผอ. ฝ่าย / ผู้จัดการโรงงาน ที่ได้รับผลกระทบ นำแผนความ ต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์การ / หน่วยงานมาใช้ ติดตามและรายงานสถานการณ์ - ชี้แจงหรือให้ข้อมูลข่าวสาร ภายในและภายนอกองค์กร - อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน 2

3 โครงสร้างทีมจัดการเหตุขัดข้อง (Incident Response Team: IRT) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประธาน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขายกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรมกรรมการ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมการ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์กรรมการ ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกรรมการ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเลขานุการ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประเมินผลกระทบของสถานการณ์, ความเสียหายต่อบุคคล / สถานที่ปฏิบัติงาน, สิ่ง อำนวยความสะดวก, ระบบ IT และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ - ประสานงาน สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหา กับฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ - ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและแนวโน้มของระดับความรุนแรง ของสถานการณ์เพื่อเสนอต่อ คณะ BCMT เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจประกาศภาวะวิกฤติ - สนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กร 3

4 กิจกรรมระดับ 1 (13 ม. ค.57) ระดับ 2 ระดับ 3 ไฟฟ้า - ประปา ไม่ถูกตัด ถูกตัด / ไม่ถูกตัด ลักษณะ เหตุการณ์ ตั้งเวที 7 จุด + ปิดสถานที่ราชการ 1) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 2) สี่แยกปทุมวัน 3) แยกราชประสงค์ 4) ห้าแยกลาดพร้าว 5) อนุสาวรีย์ชัย 6) แยกอโศก 7) สวนลุมพินี เหตุการณ์ยืดเยื้อไม่เกิน 7 วัน ปิดการจราจรเพิ่มมากขึ้น เหตุการณ์ยืดเยื้อเกิน 7 วัน หรือ เกิดเหตุจลาจล การเดินทางมา อภ. การเดินทางมา อภ. ได้ แต่ไม่สะดวก มีรถบริการรับพนักงานปกติ ( เช้า ) การเดินทางมา อภ. ไม่สะดวกมากขึ้นไม่สามารถเดินทางมา อภ. ได้ การผลิต ผลิตปกติ แต่เน้นผลิต ยา Life Saving Drug 3 รายการ และ ยาเม็ด 10 รายการ และยาจิตเวช ผลิตยาเพียงบางส่วน พนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันที่ลงชื่อไว้ ให้ไปทำงานที่รังสิต หยุดผลิต Maintain ระบบอย่างเดียว การขนส่งยา ขนส่งได้ปกติ ( โดยใช้รถส่งยาด่วน ) มีสถานี สำรองที่ อคส.( ราษฎร์บูรณะ ), โรงงานยา รังสิต, สาขาภาค, ร้านยา ใช้รถมอเตอร์ไซด์ ( กรณีเร่งด่วน ) ประสานงานกับรถรพ. ให้ส่งยา แทน ( ติดต่อกับ ผอฝ. บริหารพัสดุฯ ) ใช้ อคส.( ราษฎร์บูรณะ ) เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหลัก, ( โดยใช้รถส่งยาด่วน ) เน้นการส่งยาจำเป็นตามที่สถานพยาบาลแจ้งความต้องการ สาขาภาคเป็นศูนย์กระจายยา ระบบ IT ระบบสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ + สำรองที่รังสิตบางส่วน ระบบสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ + สำรองที่รังสิตบางส่วน กรณีตัดไฟ ใช้ Server ที่ศูนย์สำรอง ฉุกเฉิน (DR Site : CAT) โดยใช้งาน ภายนอกได้ผ่าน Internet พนักงาน มาทำงานตามปกติ ทีม IRT พิจารณาทบทวนสถานการณ์ เพื่อให้ ผอ. อภ. ใช้ตัดสินใจประกาศระดับ ของภาวะวิกฤติ พนักงานบางส่วนที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานให้ นอนค้างที่ อภ. ประกาศสั่งหยุดงาน มี Key Person ค้างคืน เพื่อ Maintain ระบบ แจ้งข่าว พนักงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชม. ที่เบอร์ 02-203 - 8888 และ 02-203 - 8770 Internet, Intranet, www.gpoproduct.com/sos และช่องทางที่เป็นตัววิ่งหน้าจอ TV ช่อง 11 (NBT)www.gpoproduct.com/sos


ดาวน์โหลด ppt การจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับการชุมนุมประท้วง 1 10 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google