งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดเตรียมโดย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดเตรียมโดย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดเตรียมโดย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)
การแข่งขัน “ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” ระดับอาชีวศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 จัดเตรียมโดย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)

2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับรู้การแข่งขัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ สปป.ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม จีน มาเลเซีย เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ครู เข้ารับการอบรม 500 คน (ที่ยังไม่เคยอบรม) - นักศึกษา ร่วมแข่งขัน 1,200 คน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรสายวิชาบัญชีระดับอาชีวศึกษา อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้นวัตกรรรมใหม่ๆด้านบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาชีพบัญชีเพื่อการนำทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการบัญชีให้มีความรู้ในระบบ ซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยเพื่อการถ่ายทอดที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานด้านบัญชีให้ได้มาตรฐานระดับอาเซียนเพื่อเป็นประตูสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นความต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมที่สมบูรณ์ในการแข่งขันในตลาดแรงงานเสรีตามกรอบ ASEAN Economic Community (AEC)

4 รูปแบบการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก
รอบชิงชนะเลิศ มีรางวัล 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกให้รางวัลระดับเขต (zone) และรอบชิงชนะเลิศ ให้รางวัลระดับภูมิภาค ASEAN รอบคัดเลือก แข่งขันที่ศูนย์ประจำจังหวัด รอบชิงชนะเลิศ แข่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก(อี-เทค) รายละเอียดของรางวัลและเกียรติบัตรจะชี้แจงต่อไป

5 คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการตัดสิน 4 ท่าน ประกอบด้วย
คณะกรรมการตัดสิน 4 ท่าน ประกอบด้วย - ผู้แทนจากสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย - ผู้บริหารจากบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด(มหาชน) - ผู้แทนจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในวงการบัญชี ท่าน อาทิ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมโปรแกรมบัญชี 400 ชุดเพื่อมอบให้แก่สถาบันการศึกษาใช้ฝึกฝนทักษะก่อนการแข่งขัน บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมการใช้ให้แก่อาจารย์วิชาบัญชีคอมพิวเตอร์ สถาบันละ 2 คน (ที่ยังไม่เคยรับการอบรม)โดยจัดอบรมที่กรุงเทพฯหรือในภูมิภาค อาจารย์ที่ได้รับการอบรมแล้ว จัดการฝึกฝนนักศึกษาเพื่อแข่งขันรอบคัดเลือก บริษัทฯมอบโปรแกรมให้ครูผู้รับผิดชอบและควบคุมการจัดส่งทีมแข่งขันโดยตรง เพื่อติดตั้งโปรแกรมล่วงหน้า รับสมัครสถานศึกษาแต่ละจังหวัดเป็นศูนย์สอบประจำจังหวัดเพื่อจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคและคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษาเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรวม 100 ทีม

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน เงื่อนไขการเป็นศูนย์สอบประจำจังหวัด
ให้ศูนย์สอบจัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับผู้ใช้ได้ 40 ทีม(อย่างน้อย 100 เครื่อง) โดยจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ได้อย่างน้อยทีมละ 2 เครื่อง ในหนึ่งจังหวัดจะมีศูนย์สอบเพียงศูนย์เดียวที่มีความพร้อม ศูนย์สอบแต่ละแห่งต้องมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทีม จากอย่างน้อย 4 สถานศึกษา ให้ศูนย์สอบจัดเตรียมห้องเพื่อรองรับทีมแข่งและครูคุมทีม 50 ทีม (ประมาณ 150 คน) ศูนย์สอบมีสิทธิเก็บค่าลงทะเบียนแข่งจากทีมได้ทีมละ 100 บาท ศูนย์สอบมีสิทธิเก็บค่าอาหารคนละ 100 บาท ตามความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรม โดยอาจจัดเตรียมเป็นคูปองอาหารได้ ศูนย์สอบที่มีคะแนนโหวตจากเครื่องของทีมแข่งขัน ผ่านระบบ e-voting เกินร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตรศูนย์สอบดีเด่น จัดการแข่งขันรอบตัดสินที่กรุงเทพฯ ช่วงเดือนสิงหาคม 2556

8 การแข่งขันรอบคัดเลือก
เงื่อนไขการสมัครและกติกาการแข่งขัน 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิก 2 คน โดยไม่กำหนดระดับชั้นปีและภาควิชา ครูคุมทีมทีมละไม่เกิน 2 คน จัดการแข่งขันระดับภูมิภาคออนไลน์ (e-testing) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ศูนย์สอบแต่ละจังหวัดพร้อมกันในครั้งเดียว แต่ละสถานศึกษาส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยส่งได้ไม่จำกัดจำนวนทีม หากสมัครแล้วไม่เข้าแข่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆจะถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมแข่งขันครั้งต่อไป (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการอำนวยการการแข่งขัน) ทีมร่วมแข่งต้องเตรียมค่าลงทะเบียนทีมละ 100 บาท โดยจ่ายให้ศูนย์สอบในวันแข่งขัน และเตรียมค่าอาหารคนละ 100 บาท ตามความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรมให้กับศูนย์สอบในวันแข่ง ทีมที่เข้าแข่งขันต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแข่งขันเอง ทีมสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแข่งได้มากกว่า 1 เครื่อง และอาจนำเครื่องพริ้นท์รวมถึงเครื่องคิดเลขมาใช้ด้วยได้ ครูคุมทีมสามารถเดินเข้าพื้นที่แข่งขันเพื่อช่วยแก้ปัญหาอุปกรณ์ได้ตลอดการแข่งขัน หากผู้แข่งขันร้องขอ และกรรมการคุมสอบอนุญาต

9 การแข่งขันรอบคัดเลือก
เงื่อนไขการสมัครและกติกาการแข่งขัน (ต่อ) ทีมที่เข้าแข่งขันต้องส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ ภายในวันที่กำหนด และการสมัครจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันการสมัครทางอีเมล์จากกรรมการกลางเท่านั้น ทีมจะต้องพิมพ์รายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องชัดเจน และจะแจ้งยืนยันสนามแข่งให้ทราบล่วงหน้าทางอีเมล์ของครูคุมทีมที่ระบุในใบสมัคร กรรมการกลางแข่งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสนามสอบตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทีมทราบล่วงหน้า คณะกรรมการกลางจะจัดส่งโปรแกรมสำหรับการแข่งให้ทางอีเมล์ของครูคุมทีมที่ระบุในใบสมัครเพื่อติดตั้งและใช้ในการแข่งชัน คณะกรรมการกลางจะจัดส่งข้อสอบให้ทางอีเมล์ของครูคุมทีมที่ระบุในใบสมัครเพื่อใช้ในการแข่งชัน โดยจะแจ้งรหัสเปิดข้อสอบที่ศูนย์สอบในวันแข่งขัน ผู้ร่วมแข่งขันต้องนำบัตรนักศึกษามาแสดงตนในวันแข่งขัน คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10 การแข่งขันรอบคัดเลือก
เงื่อนไขการสมัครและกติกาการแข่งขัน (ต่อ) ทีมที่ทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละเขต (zone) จะได้รับรางวัลพิเศษโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 เขตดังนี้ ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ภาคตอ./เหนือตอนบน ประกอบด้วย เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ ภาคตอ./เหนือตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ภาคกลางฝั่ง ตต. ประกอบด้วย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ภาคกลางฝั่ง ตอ. ประกอบด้วย นครนายก อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี กรุงเทพฯและปริมณฑล กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช

11 การแข่งขันรอบคัดเลือก
เงื่อนไขการสมัครและกติกาการแข่งขัน (ต่อ) ทีมที่ทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ในแต่ละพื้นที่(zone) จะได้รับรางวัลทีมละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทั้งนักศึกษาและครูคุมทีม ทีมที่ทำคะแนนสูงสุดจากทั้งหมดรวม 100 ทีม จะได้รับของรางวัลมูลค่าคนละ 999 บาท โดยจะต้องมารับด้วยตนเองในวันแข่งรอบชิงชนะเลิศ (สำหรับทีมที่ได้รางวัลระดับเขตแล้ว จะไม่สามารถรับรางวัลนี้อีกได้)

12 กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก
วันแข่งขัน วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา – น. กำหนดการ (ร่าง) น. ผู้แข่งขันทยอยเชื่อมต่อระบบ น. ดำเนินการแข่งขัน หมายเหตุ - ให้ทีมลงโปรแกรมและเชื่อมต่อระบบล่วงหน้าตามกำหนดของกรรมการกลาง ทีมที่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ก่อนเวลาแข่งขัน ถือว่าแพ้ฟาล์ว สถานที่แข่งขัน สนามแข่งขันประจำจังหวัด(ตามที่กำหนด)

13 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
เป้าหมายผู้ร่วมแข่งขัน 100 ทีม (200 คน) ประกอบด้วย ทีมที่ทำคะแนนสูงสุด 100 ทีม จากผู้แข่งรอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้ร่วมแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องผ่านการแข่งรอบคัดเลือกมาแล้ว ผู้แข่งขันต้องติดตั้งโปรแกรมที่ใช้แข่งและสามารถดูแลระบบได้เอง

14 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
กติกาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกออนไลน์ (e-testing) ในวันที่กำหนดแล้ว ผู้ร่วมแข่งขันนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการติดตั้งโปรแกรมและทดสอบระบบแล้วมาใช้ในการแข่งขัน ผู้ร่วมแข่งขันสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแข่งได้มากกว่า 1 เครื่อง และอาจนำเครื่องพริ้นท์มาใช้ด้วยได้ บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันโดยได้รับความเห็นชอบของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ผู้แข่งขันใช้เครื่องคำนวณในการแข่งขันได้ ครูคุมทีมสามารถเดินเข้าพื้นที่แข่งขันเพื่อช่วยแก้ปัญหาอุปกรณ์ได้ตลอดการแข่งขัน หากผู้แข่งขันร้องขอ และกรรมการคุมสอบอนุญาต ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องนำบัตรนักศึกษามาแสดงตัวในวันแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งและจัดสถานที่ฝึกงานให้กับทีมที่ได้รับรางวัลตามความเหมาะสม ในกรณีทีมที่ได้รับรางวัลฝึกงานและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกงานได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลทั้งหมดของตำแหน่ง และให้ส่งมอบรางวัลให้กับผู้ได้คะแนนลำดับต่อไป คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

15 กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
วันแข่งขัน วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา – น. กำหนดการ (ร่าง) น. ผู้แข่งขันเชื่อมต่อระบบ น. พิธีเปิดการแข่งขัน กรรมการคุมสอบชี้แจงเงื่อนไขการแข่งขัน น. ดำเนินการแข่งขัน น. พิธีประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะการ แข่งขัน น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน น. ทีมและครูคุมทีมรับรางวัลผ่านรอบคัดเลือกหมายเหตุ ให้ทีมลงโปรแกรมและเชื่อมต่อระบบล่วงหน้าตามกำหนดของกรรมการกลาง ทีมที่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ก่อนเวลาแข่งขัน ถือว่าแพ้ฟาล์ว สถานที่แข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี-เทค)

16 รางวัล รางวัลระดับเขต รางวัลสำหรับผู้ผ่านรอบคัดเลือก
ทีมแข่ง ที่ทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับของเขตพื้นที่จะรับทุนการศึกษาทีมละ 2,000 บาท สนามแข่งขันที่ได้รับคะแนนโหวตจากทีมแข่งเกินร้อยละ 75จากสนามแข่งทั่วประเทศ จะได้รับเกียรติบัตรศูนย์สอบดีเด่นประจำปี รางวัลสำหรับผู้ผ่านรอบคัดเลือก ทีมแข่งที่ทำคะแนนสูงสุด 100 ทีมจากทั่วประเทศจะได้รับรางวัลมูลค่าทีมละ 1,998 บาท และได้รับประกาศนียบัตรผ่านรอบคัดเลือก

17 รางวัล รางวัลระดับชาติ ประเภทที่ 1 รางวัลคุณภาพ
รางวัลคุณภาพ สำหรับทีมที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น ประกาศนียบัตรเหรียญทอง สำหรับผู้แข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมที่ทำคะแนนได้ร้อยละ 85 ขึ้นไป ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน สำหรับผู้แข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมที่ทำคะแนนได้ร้อยละ 70 – 84 ครูผู้คุมทีมจะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง-เหรียญเงินตามทีมที่ได้

18 รางวัล รางวัลระดับชาติ ประเภทที่ 2 รางวัลเกียรติยศ
2. รางวัลเกียรติยศ สำหรับทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุด โดยแบ่งเป็น - รางวัลชนะเลิศ ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินสด 25,000 บาท และเข้าฝึกงานในบริษัทที่มีระบบบัญชีมาตรฐาน เช่น บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ.ปริญสิริ บจก.เบอร์ดา ประเทศไทย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย หรืออื่นๆ สถาบันจะได้รับชุดเพิ่มทักษะการสอนวิชาบัญชี 1 ชุดพร้อมโล่เกียรติยศ - รางวัลดีเด่นอันดับหนึ่ง ทีมดีเด่นอันดับหนึ่งจะได้รับเงินสด 15,000 บาท และโอกาสเข้าฝึกงานในบริษัทที่มีระบบบัญชีมาตรฐาน เช่น บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ.ปริญสิริ บจก.เบอร์ดา ประเทศไทย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย หรืออื่นๆ

19 รางวัล - รางวัลดีเด่นอันดับสอง
ทีมดีเด่นอันดับสองจะได้รับเงินสด 10,000 บาท และโอกาสเข้าฝึกงานในบริษัทที่มีระบบบัญชีมาตรฐาน เช่น บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ.ปริญสิริ บจก.เบอร์ดา ประเทศไทย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย หรืออื่นๆ สถาบันจะได้รับชุดเพิ่มทักษะการสอนวิชาบัญชี 1 ชุดพร้อมโล่เกียรติยศ - รางวัลดีเด่นอันดับสาม ทีมดีเด่นอันดับสามจะได้รับเงินสด 5,000 บาท และโอกาสเข้าฝึกงานในบริษัทที่มีระบบบัญชีมาตรฐาน เช่น บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ.ปริญสิริ บจก.เบอร์ดา ประเทศไทย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย หรืออื่นๆ

20 รางวัล - รางวัล ดีเด่นอันดับสี่ 10 รางวัล
ทีมดีเด่นอันดับสี่จะได้รับเงินสดทีมละ 3,000 บาท - รางวัลดีเด่นอันดับห้า 15 รางวัล ทีมดีเด่นอันดับห้าจะได้รับเงินสดทีมละ 2,000 บาท 3. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น สำหรับสถานศึกษาที่มีทีมเข้ารอบชิงมากกว่า 1 ทีม และคะแนนของทุกทีมรวมกันมากที่สุด ได้รับโล่เกียรติยศ หมายเหตุ ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกตำแหน่งจะได้รับเกียรติบัตร ครูผู้คุมทีมที่ได้รับรางวัลทุกตำแหน่งจะได้รับเกียรติบัตร

21 กำหนดการแข่งขัน กิจกรรม รายละเอียด พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม W1
ขั้นตอนอบรมครู กลุ่มภาคกลาง 6-7 กลุ่มกทม. 22-23 กลุ่มภาคเหนือ 14-15 กลุ่มภาคใต้ 9-10 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2-3 ขั้นตอนรับสมัคร รับสมัครทีมผ่านอีเมล์ ขั้นเตรียมแข่ง จัดส่งโปรแกรมและทดสอบเชื่อมต่อระบบ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 จัดส่งข้อสอบ  * แข่งรอบคัดเลือก 8 แข่งรอบชิงชนะเลิศและมอบรางวัล 19 ประกาศผลทางการผ่านเว็บไซต์  26

22 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จัดเตรียมโดย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google