งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขัน “ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” ระดับอาชีวศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 จัดเตรียมโดย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขัน “ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” ระดับอาชีวศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 จัดเตรียมโดย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด ( มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขัน “ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” ระดับอาชีวศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 จัดเตรียมโดย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด ( มหาชน )

2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับรู้การแข่งขัน - สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน - สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ สปป.ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม จีน มาเลเซีย เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ครู เข้ารับการอบรม 500 คน (ที่ยังไม่เคยอบรม) - นักศึกษา ร่วมแข่งขัน 1,200 คน

3 วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร สายวิชาบัญชีระดับอาชีวศึกษา อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการ พัฒนาและเรียนรู้นวัตกรรรมใหม่ๆด้านบัญชีคอมพิวเตอร์  เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาชีพบัญชีเพื่อการ นำทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในภาคธุรกิจ  เพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการบัญชีให้มีความรู้ในระบบ ซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยเพื่อการถ่ายทอดที่มีคุณภาพ  เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานด้านบัญชีให้ได้มาตรฐานระดับ อาเซียนเพื่อเป็นประตูสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค  เพื่อกระตุ้นความต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความ พร้อมที่สมบูรณ์ในการแข่งขันในตลาดแรงงานเสรีตามกรอบ ASEAN Economic Community (AEC)

4 รูปแบบการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ - รอบคัดเลือก - รอบชิงชนะเลิศ มีรางวัล 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกให้รางวัลระดับเขต (zone) และรอบชิงชนะเลิศ ให้รางวัลระดับภูมิภาค ASEAN รอบคัดเลือก แข่งขันที่ศูนย์ประจำจังหวัด รอบชิงชนะเลิศ แข่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก(อี-เทค) รายละเอียดของรางวัลและเกียรติบัตรจะชี้แจงต่อไป

5 คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการตัดสิน4 ท่าน ประกอบด้วย - ผู้แทนจากสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย - ผู้บริหารจากบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด(มหาชน) - ผู้แทนจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในวงการบัญชี 1-2 ท่าน อาทิ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน - บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมโปรแกรม บัญชี 400 ชุดเพื่อมอบให้แก่สถาบันการศึกษาใช้ฝึกฝนทักษะ ก่อนการแข่งขัน - บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมการใช้ให้แก่ อาจารย์วิชาบัญชีคอมพิวเตอร์ สถาบันละ 2 คน (ที่ยังไม่เคยรับ การอบรม)โดยจัดอบรมที่กรุงเทพฯหรือในภูมิภาค - อาจารย์ที่ได้รับการอบรมแล้ว จัดการฝึกฝนนักศึกษาเพื่อ แข่งขันรอบคัดเลือก - บริษัทฯมอบโปรแกรมให้ครูผู้รับผิดชอบและควบคุมการจัดส่ง ทีมแข่งขันโดยตรง เพื่อติดตั้งโปรแกรมล่วงหน้า - รับสมัครสถานศึกษาแต่ละจังหวัดเป็นศูนย์สอบประจำจังหวัด เพื่อจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคและคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษา เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรวม 100 ทีม

7 เงื่อนไขการเป็นศูนย์สอบประจำจังหวัด - ให้ศูนย์สอบจัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับผู้ใช้ได้ 40 ทีม (อย่างน้อย 100 เครื่อง) โดยจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้ได้อย่างน้อยทีมละ 2 เครื่อง - ในหนึ่งจังหวัดจะมีศูนย์สอบเพียงศูนย์เดียวที่มีความพร้อม - ศูนย์สอบแต่ละแห่งต้องมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 30-40 ทีม จาก อย่างน้อย 4 สถานศึกษา - ให้ศูนย์สอบจัดเตรียมห้องเพื่อรองรับทีมแข่งและครูคุมทีม 50 ทีม (ประมาณ 150 คน) - ศูนย์สอบมีสิทธิเก็บค่าลงทะเบียนแข่งจากทีมได้ทีมละ 100 บาท - ศูนย์สอบมีสิทธิเก็บค่าอาหารคนละ 100 บาท ตามความ ต้องการของผู้ร่วมกิจกรรม โดยอาจจัดเตรียมเป็นคูปองอาหารได้ - ศูนย์สอบที่มีคะแนนโหวตจากเครื่องของทีมแข่งขัน ผ่านระบบ e-voting เกินร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตรศูนย์สอบดีเด่น - จัดการแข่งขันรอบตัดสินที่กรุงเทพฯ ช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ขั้นตอนการดำเนินงาน

8 การแข่งขันรอบคัดเลือก เงื่อนไขการสมัครและกติกาการแข่งขัน  1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิก 2 คน โดยไม่กำหนดระดับชั้นปีและภาควิชา ครูคุมทีมทีมละไม่เกิน 2 คน  จัดการแข่งขันระดับภูมิภาคออนไลน์ (e-testing) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ศูนย์สอบแต่ละจังหวัดพร้อมกันในครั้งเดียว  แต่ละสถานศึกษาส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดยส่งได้ไม่ จำกัดจำนวนทีม หากสมัครแล้วไม่เข้าแข่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆจะ ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมแข่งขันครั้งต่อไป (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กรรมการอำนวยการการแข่งขัน)  ทีมร่วมแข่งต้องเตรียมค่าลงทะเบียนทีมละ 100 บาท โดยจ่ายให้ศูนย์ สอบในวันแข่งขัน และเตรียมค่าอาหารคนละ 100 บาท ตามความต้องการ ของผู้ร่วมกิจกรรมให้กับศูนย์สอบในวันแข่ง  ทีมที่เข้าแข่งขันต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแข่งขันเอง  ทีมสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแข่งได้มากกว่า 1 เครื่อง และอาจนำเครื่องพริ้นท์รวมถึงเครื่องคิดเลขมาใช้ด้วยได้   ครูคุมทีมสามารถเดินเข้าพื้นที่แข่งขันเพื่อช่วยแก้ปัญหาอุปกรณ์ ได้ตลอดการแข่งขัน หากผู้แข่งขันร้องขอ และกรรมการคุมสอบ อนุญาต

9 การแข่งขันรอบคัดเลือก เงื่อนไขการสมัครและกติกาการแข่งขัน (ต่อ)  ทีมที่เข้าแข่งขันต้องส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ weasso.consult@gmail.com ภายในวันที่กำหนด และการสมัครจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันการ สมัครทางอีเมล์จากกรรมการกลางเท่านั้นweasso.consult@gmail.com  ทีมจะต้องพิมพ์รายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องชัดเจน และจะแจ้ง ยืนยันสนามแข่งให้ทราบล่วงหน้าทางอีเมล์ของครูคุมทีมที่ระบุในใบสมัคร  กรรมการกลางแข่งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสนามสอบตามความ เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทีมทราบล่วงหน้า  คณะกรรมการกลางจะจัดส่งโปรแกรมสำหรับการแข่งให้ทางอีเมล์ของครู คุมทีมที่ระบุในใบสมัครเพื่อติดตั้งและใช้ในการแข่งชัน  คณะกรรมการกลางจะจัดส่งข้อสอบให้ทางอีเมล์ของครูคุมทีมที่ระบุในใบ สมัครเพื่อใช้ในการแข่งชัน โดยจะแจ้งรหัสเปิดข้อสอบที่ศูนย์สอบในวัน แข่งขัน  ผู้ร่วมแข่งขันต้องนำบัตรนักศึกษามาแสดงตนในวันแข่งขัน  คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10 การแข่งขันรอบคัดเลือก เงื่อนไขการสมัครและกติกาการแข่งขัน (ต่อ)  ทีมที่ทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละเขต (zone) จะได้รับรางวัล พิเศษโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 เขตดังนี้ 1.ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง 2.ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 3.ภาคตอ./เหนือตอนบน ประกอบด้วย เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ 4.ภาคตอ./เหนือตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 5.ภาคกลางฝั่ง ตต. ประกอบด้วย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม 6.ภาคกลางฝั่ง ตอ. ประกอบด้วย นครนายก อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี 7.กรุงเทพฯและปริมณฑล กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 8.ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด 9.ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต 10.ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช

11 การแข่งขันรอบคัดเลือก เงื่อนไขการสมัครและกติกาการแข่งขัน (ต่อ)  ทีมที่ทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ในแต่ละพื้นที่(zone) จะได้รับรางวัล ทีมละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทั้งนักศึกษาและครูคุมทีม  ทีมที่ทำคะแนนสูงสุดจากทั้งหมดรวม 100 ทีม จะได้รับของรางวัลมูลค่า คนละ 999 บาท โดยจะต้องมารับด้วยตนเองในวันแข่งรอบชิงชนะเลิศ (สำหรับทีมที่ได้รางวัลระดับเขตแล้ว จะไม่สามารถรับรางวัลนี้อีกได้)

12 กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก วันแข่งขันวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา08.30 – 15.30 น. กำหนดการ (ร่าง) 08.00-09.15 น. ผู้แข่งขันทยอยเชื่อมต่อระบบ 13.30 -15.30 น. ดำเนินการแข่งขัน หมายเหตุ - ให้ทีมลงโปรแกรมและเชื่อมต่อระบบล่วงหน้าตามกำหนดของ กรรมการกลาง - ทีมที่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ก่อนเวลาแข่งขัน ถือว่าแพ้ฟาล์ว สถานที่แข่งขันสนามแข่งขันประจำจังหวัด(ตามที่กำหนด)

13 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เป้าหมายผู้ร่วมแข่งขัน 100 ทีม (200 คน) ประกอบด้วย ทีมที่ทำคะแนนสูงสุด 100 ทีม จากผู้แข่งรอบ คัดเลือก คุณสมบัติผู้ร่วมแข่งขัน - ผู้แข่งขันต้องผ่านการแข่งรอบคัดเลือกมาแล้ว - ผู้แข่งขันต้องติดตั้งโปรแกรมที่ใช้แข่งและสามารถดูแล ระบบได้เอง

14 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กติกาการแข่งขัน - ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกออนไลน์ (e-testing) ในวันที่ กำหนดแล้ว - ผู้ร่วมแข่งขันนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการติดตั้งโปรแกรมและทดสอบระบบ แล้วมาใช้ในการแข่งขัน - ผู้ร่วมแข่งขันสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแข่งได้มากกว่า 1 เครื่อง และอาจนำเครื่องพริ้นท์มาใช้ด้วยได้ - บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน โดยได้รับความเห็นชอบของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย -อนุญาตให้ผู้แข่งขันใช้เครื่องคำนวณในการแข่งขันได้ -ครูคุมทีมสามารถเดินเข้าพื้นที่แข่งขันเพื่อช่วยแก้ปัญหาอุปกรณ์ได้ตลอดการ แข่งขัน หากผู้แข่งขันร้องขอ และกรรมการคุมสอบอนุญาต -ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องนำบัตรนักศึกษามาแสดงตัวในวันแข่งขัน -ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งและจัดสถานที่ฝึกงานให้กับทีมที่ได้รับ รางวัลตามความเหมาะสม -ในกรณีทีมที่ได้รับรางวัลฝึกงานและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกงานได้ ให้ ถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลทั้งหมดของตำแหน่ง และให้ส่งมอบรางวัลให้กับผู้ได้ คะแนนลำดับต่อไป -คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

15 กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันแข่งขันวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา08.30 – 14.30 น. กำหนดการ (ร่าง) 08.00-09.15 น. ผู้แข่งขันเชื่อมต่อระบบ 09.15-09.30 น.พิธีเปิดการแข่งขัน กรรมการคุมสอบชี้แจงเงื่อนไขการแข่งขัน 09.30-11.30 น. ดำเนินการแข่งขัน 11.30-12.30 น.พิธีประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะการ แข่งขัน 12.30-13.30 น.รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 13.30 -14.30 น. ทีมและครูคุมทีมรับรางวัลผ่านรอบคัดเลือก หมายเหตุ - ให้ทีมลงโปรแกรมและเชื่อมต่อระบบล่วงหน้าตามกำหนดของ กรรมการกลาง - ทีมที่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ก่อนเวลาแข่งขัน ถือว่าแพ้ฟาล์ว สถานที่แข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี-เทค)

16 รางวัล รางวัลระดับเขต - ทีมแข่ง ที่ทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับของเขตพื้นที่จะรับ ทุนการศึกษาทีมละ 2,000 บาท - สนามแข่งขันที่ได้รับคะแนนโหวตจากทีมแข่งเกินร้อยละ 75 จากสนามแข่งทั่วประเทศ จะได้รับเกียรติบัตรศูนย์สอบดีเด่น ประจำปี รางวัลสำหรับผู้ผ่านรอบคัดเลือก - ทีมแข่งที่ทำคะแนนสูงสุด 100 ทีมจากทั่วประเทศจะได้รับ รางวัลมูลค่าทีมละ 1,998 บาท และได้รับประกาศนียบัตรผ่าน รอบคัดเลือก

17 รางวัล รางวัลระดับชาติ ประเภทที่ 1 รางวัลคุณภาพ 1.รางวัลคุณภาพ สำหรับทีมที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น -ประกาศนียบัตรเหรียญทอง สำหรับผู้แข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมที่ ทำคะแนนได้ร้อยละ 85 ขึ้นไป -ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน สำหรับผู้แข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมที่ ทำคะแนนได้ร้อยละ 70 – 84 -ครูผู้คุมทีมจะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง-เหรียญเงินตามทีมที่ได้

18 รางวัล รางวัลระดับชาติ ประเภทที่ 2 รางวัลเกียรติยศ 2. รางวัลเกียรติยศ สำหรับทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุด โดยแบ่งเป็น - รางวัลชนะเลิศ ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินสด 25,000 บาท และเข้าฝึกงานในบริษัทที่มี ระบบบัญชีมาตรฐาน เช่น บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ.ปริญสิริ บจก. เบอร์ดา ประเทศไทย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย หรืออื่นๆ สถาบันจะได้รับชุดเพิ่มทักษะการสอนวิชาบัญชี 1 ชุดพร้อมโล่ เกียรติยศ - รางวัลดีเด่นอันดับหนึ่ง ทีมดีเด่นอันดับหนึ่งจะได้รับเงินสด 15,000 บาท และโอกาสเข้า ฝึกงานในบริษัทที่มีระบบบัญชีมาตรฐาน เช่น บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ.ปริญสิริ บจก.เบอร์ดา ประเทศไทย กลุ่มบริษัทฟาร์ม โชคชัย หรืออื่นๆ สถาบันจะได้รับชุดเพิ่มทักษะการสอนวิชาบัญชี 1 ชุดพร้อมโล่ เกียรติยศ

19 รางวัล - รางวัลดีเด่นอันดับสอง ทีมดีเด่นอันดับสองจะได้รับเงินสด 10,000 บาท และโอกาสเข้า ฝึกงานในบริษัทที่มีระบบบัญชีมาตรฐาน เช่น บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ.ปริญสิริ บจก.เบอร์ดา ประเทศไทย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย หรืออื่นๆ สถาบันจะได้รับชุดเพิ่มทักษะการสอนวิชาบัญชี 1 ชุดพร้อมโล่ เกียรติยศ - รางวัลดีเด่นอันดับสาม ทีมดีเด่นอันดับสามจะได้รับเงินสด 5,000 บาท และโอกาสเข้า ฝึกงานในบริษัทที่มีระบบบัญชีมาตรฐาน เช่น บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ.ปริญสิริ บจก.เบอร์ดา ประเทศไทย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย หรืออื่นๆ สถาบันจะได้รับชุดเพิ่มทักษะการสอนวิชาบัญชี 1 ชุดพร้อมโล่ เกียรติยศ

20 รางวัล - รางวัล ดีเด่นอันดับสี่ 10 รางวัล ทีมดีเด่นอันดับสี่จะได้รับเงินสดทีมละ 3,000 บาท - รางวัลดีเด่นอันดับห้า 15 รางวัล ทีมดีเด่นอันดับห้าจะได้รับเงินสดทีมละ 2,000 บาท 3. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น สำหรับสถานศึกษาที่มีทีมเข้ารอบชิง มากกว่า 1 ทีม และคะแนนของทุกทีมรวมกันมากที่สุด ได้รับโล่ เกียรติยศ หมายเหตุ ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกตำแหน่งจะได้รับเกียรติบัตร ครูผู้คุมทีมที่ได้รับรางวัลทุกตำแหน่งจะได้รับเกียรติบัตร

21 กำหนดการแข่งขัน กิจกรรมรายละเอียด พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคม W1W2W3W4W1W2W3W4W1W2W3W4W1W2W3W4 ขั้นตอนอบรมครูกลุ่มภาคกลาง 6-7 กลุ่มกทม. 22- 23 กลุ่มภาคเหนือ 14- 15 กลุ่มภาคใต้ 9- 10 กลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2-3 ขั้นตอนรับสมัครรับสมัครทีมผ่านอีเมล์ ขั้นเตรียมแข่ง จัดส่งโปรแกรมและทดสอบ เชื่อมต่อระบบ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 จัดส่งข้อสอบ * * แข่งรอบคัดเลือก 8 แข่งรอบชิงชนะเลิศและมอบ รางวัล 19 ประกาศผลทางการผ่าน เว็บไซต์ 26

22


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขัน “ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” ระดับอาชีวศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 จัดเตรียมโดย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google