งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของชาติไทย : พ. อ. ดร. ศรศักร ชูสวัสดิ์ องค์ประกอบของชาติ มี 1. ดินแดนที่แน่นอน 2. อำนาจอธิปไตยเหนือ ดินแดน 3. รัฐบาล 4. ประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของชาติไทย : พ. อ. ดร. ศรศักร ชูสวัสดิ์ องค์ประกอบของชาติ มี 1. ดินแดนที่แน่นอน 2. อำนาจอธิปไตยเหนือ ดินแดน 3. รัฐบาล 4. ประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 ความเป็นมาของชาติไทย : พ. อ. ดร. ศรศักร ชูสวัสดิ์ องค์ประกอบของชาติ มี 1. ดินแดนที่แน่นอน 2. อำนาจอธิปไตยเหนือ ดินแดน 3. รัฐบาล 4. ประชาชน ( ที่มีความสำนึก เป็นชาติร่วมกัน )

10 วิธีการที่จะช่วยให้เข้าใจความ เป็นมาของชาติไทย 1. ความรู้เกี่ยวกับยุคสมัยที่สืบเนื่อง กันของประวัติศาสตร์ชาติไทย 2. เส้นเวลาแสดงพัฒนาการและ เหตุการณ์สำคัญของชาติไทย 3. แผนที่แสดงที่ตั้งเมืองและ อาณาจักรต่าง ๆ 4. การรู้จักข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อ เข้าถึงความรู้และหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์

11 การศึกษาความเป็นมาของชาติ ก่อให้เกิดความรักชาติได้ เพราะความรับรู้ ความสำนึก และ ความตระหนัก เป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับกระตุ้นคนไทยให้เห็น ความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข อีกทั้งร่วมมือกันปกป้อง ผลประโยชน์ของชาติและพัฒนาชาติ

12 ความเป็นมาของชาติ ไทย : จุดเน้น ป.6 - การสถาปนาอาณาจักร รัตนโกสินทร์ - สงครามเก้าทัพ ม.2 - การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคง ความเจริญแก่อาณาจักรอยุธยา อาณาจักร ธนบุรี ( ผู้นำ ที่ตั้งเมืองหลวง ภูมิศาสตร์ และ สภาพสังคม ) ม.3 - ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 1 - ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุวชนทหารและขบวนการเสรีไทย

13 สัญลักษณ์ของ ชาติ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

14 สัญลักษณ์ช่วย บรรยายภาพ ให้ชัดเจน อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

17 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

18 สัญลักษณ์กับ เรื่องไทยๆ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

19 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

21 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

27 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ สอน อย่างไร จาก สัญลักษ ณ์ สู่จิตสำนึก ความเป็น ไทย อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

28 สำนึกความเป็นไทย : ธงชาติไทย และเพลงชาติไทย เมื่อคนไทยชนะกีฬาระหว่าง ประเทศ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

29

30 ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น ไทย เราจงมาร่วมใจกัน ยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อความภาคภูมิใจในเอก ราช และความเสียสละของบรรพ บุรุษไทย อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

32 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ. ระวิวรรณ ภาคพรต

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของชาติไทย : พ. อ. ดร. ศรศักร ชูสวัสดิ์ องค์ประกอบของชาติ มี 1. ดินแดนที่แน่นอน 2. อำนาจอธิปไตยเหนือ ดินแดน 3. รัฐบาล 4. ประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google