งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NEW ANACHISM JITTRAKORN PO-NGAM NEW ANARCHISM อนาธิปไตย และ Civil Disobedience “อารยะขัดขืน” หรือ “อนารยะขัดขืน” ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม ในการวิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NEW ANACHISM JITTRAKORN PO-NGAM NEW ANARCHISM อนาธิปไตย และ Civil Disobedience “อารยะขัดขืน” หรือ “อนารยะขัดขืน” ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม ในการวิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 NEW ANACHISM JITTRAKORN PO-NGAM

3 NEW ANARCHISM อนาธิปไตย และ Civil Disobedience “อารยะขัดขืน” หรือ “อนารยะขัดขืน” ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม ในการวิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เราจะให้ ความสำคัญอย่างสูงแก่อุดมการณ์ ที่เรียกว่า New Anarchism เพราะอะไร ?

4 คำตอบ ในปลายศตวรรษที่ 20 กระบวนการโลกาภิวัตน์ กำลังแผ่ ขยายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ ต้องตกอยู่ ภายใต้การรุกรานทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา บรรษัทข้ามชาติและทุนนิยมโลก เป็นการล่าอาณานิคม แบบใหม่ล่าสุด ในศตวรรษที่ 21 การสร้างจักรวรรดิครอง โลกแบบใหม่นี้ จะดำเนินไปอย่างเข้มข้นมากขึ้น การ ครอบงำของโลกานิยมจะปรากฏอย่างรุนแรงทุกวงการ อธิปไตยทางเศรษฐกิจจะสูญสิ้น

5 คำตอบ “เศรษฐกิจพื้นบ้าน” และ “วัฒนธรรมท้องถิ่น” จะถูกทำลาย ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ไม่มีอุดมการณ์ใด ทรงพลังไปกว่า NEW ANARCHISM อนาธิปไตยแบบใหม่ต้องการต่อต้านการ ครอบงำระดับโลกทุกรูปแบบ

6 PIERRE - JOSEPH PROUDHON นักคิดคนสำคัญของฝรั่งเศส ประกาศในปี 1840 ในผลงานชื่อ What is Property? “ข้าพเจ้าเป็นอนาร์คิสต์” เขาย้ำว่า “สังคมจะพบกับความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่ามกลางความปั่นป่วนยุ่งเหยิง”

7 William Godwin นักคิดนักเขียนอังกฤษ เป็นคนแรกที่เสนอความคิด และหลักการ “อนาธิปไตย” อย่างเป็นระบบ ใน ผลงานชื่อว่า Enquiry Concerning Political Justice (1773) Godwin วิพากษ์ระบอบ “อำนาจนิยม” อย่างถอน รากถอนโคน เขาเชื่อว่า การศึกษาบนพื้นฐานของ หลักการ “เสรีภาพ” และ “เหตุผลนิยม” จะช่วย ให้คนเรามีจิตสำนึกและการกระทำเพื่อสังคม ส่วนรวม

8 แนวคิดพื้นฐานของ ANARCHISM แนวคิดหลัก คือ การต่อต้านรัฐและ สถาบันต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการปกครองและ กฎหมาย นักอนาร์คิสต์ ต้องการมีสังคมที่ ไร้รัฐ สมาชิกในสังคมจัดการปัญหา บ้านเมืองกันเอง โดยไม่มีการบีบบังคับ อุดมการณ์อนาร์คิสต์ เป็นทั้งแบบ “เสรีภาพสุดขั้ว” + “สังคมนิยมสุดขั้ว”

9 หลักการพื้นฐานของ ANARCHISM ต่อต้านอำนาจรัฐ เพื่อระบอบธรรมชาติ ต่อต้านการครอบงำทางศาสนา เพื่อระบบเศรษฐกิจเสรี

10 ต่อต้านอำนาจรัฐ อนาธิปไตย คือ การปฏิเสธหลักการของอำนาจ ต่อต้าน เพราะ อำนาจเป็นสิ่งที่ทำลายหลักการ “เสรีภาพ” และ “ความเสมอภาค” ที่ไหนมีอำนาจ ที่นั่นจะมีการครอบงำกดขี่ขูดรีด ทำให้คน กลายเป็นทาส Pual Goodman อนาคิสต์อเมริกัน กล่าวว่า “จิตวิทยาแห่งอำนาจ” จะก่อให้เกิดสังคมที่คน บางกลุ่มทารุณโหดร้าย และคนส่วนใหญ่ต้องมี ชีวิตด้วยความหวาดผวา

11 ระบอบธรรมชาติ อนาร์คิสต์ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับวลีของ JEAN- JACQUES ROUSSEAU ใน Social Contract (1762) “มนุษย์เราเกิดมาเป็นอิสรเสรี แต่ปรากฏว่า ทุกหนทุกแห่ง มนุษย์ต้องถูกพันธนาการด้วยโซ่ ตรวน” ที่เป็นเช่นนี้เพราะ รัฐ อำนาจรัฐ และการปกครองเป็น ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความชั่วร้ายในสังคม

12 โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์มีศักยภาพที่จะ จัดการดูแลชีวิตตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่ง รัฐ ระบบสังคมเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ บนพื้นฐานของ “สามัคคีธรรม” และ “สันติธรรม” โดยไม่ต้องมีกลไก Law and Order ระบอบธรรมชาติ

13 นี่คือ ความเชื่อแบบยูโธเปีย (Utopianism) เชื่อในความดีงามของมนุษย์ เชื่อในศักยภาพ ของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนเองได้และมี ชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ สร้าง สังคมแบบธรรมชาติขึ้นมาได้ (Natural Order)

14 อนาร์คิสต์หลายกลุ่ม มองว่า ปรัชญา ตะวันออก เช่น เต๋า และเซน สนับสนุน แนวคิดของตนเกี่ยวกับ natural order “มนุษย์ต้องอยู่อย่างสอดคล้องกับ ธรรมชาติ โดยปราศจากการครอบงำ จากพลังอำนาจภายนอก”

15 ทฤษฎีแนวอนาคิสต์ที่ทันสมัยที่สุด ในยุคปัจจุบัน คือ Social Ecology -นิเวศวิทยาสังคม ของ Murray Bookchin หรือ Eco-Anarchism - อนาธิปไตยแนวนิเวศ

16 ต่อต้านการครอบงำทางศาสนา อนาคิสต์บางคน (ปรูดอง และบาคูนิน) ประกาศว่า ปรัชญาการเมืองแนวอนาคิสต์จะต้องตั้งอยู่บน พื้นฐานของการปฏิเสธศาสนา(และศาสนจักร) เพราะว่าสิ่งนี้ไม่อาจทำให้มนุษย์เป็นอิสระเสรีได้ ศาสนา ก็เหมือนกับรัฐ คือ เป็นต้นตอแห่งอำนาจ ที่ครอบงำมนุษย์ ศาสนจักรกับรัฐมักจะเป็นพันธมิตร กัน เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเอง เพื่อให้ ประชาชนต้องเชื่อฟังตลอดกาล

17 ระบบเศรษฐกิจเสรี บาคูนิน (Bakunin) อนาคิสต์รัสเซีย กล่าวว่า “อำนาจการเมือง” และ “ความมั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ” เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้

18 ระบบเศรษฐกิจเสรี ปรัชญาสังคมเศรษฐกิจของอนาคิสต์ส่วนใหญ่ สอดคล้องกับอุดมการณ์ “สังคมนิยม” โดยมองว่า ระบบทุนนิยม เป็นระบบที่กดขี่ ขูดรีดมวลชน ผู้ยากไร้

19 ระบบเศรษฐกิจเสรี ในแนว ANACHIST “ชนชั้นปกครอง” หมายถึง บุคคลทุกกลุ่มที่มี ความร่ำรวย มีอำนาจ และอภิสิทธิ์ (ไม่ใช่ แต่เฉพาะนายทุนเท่านั้น)

20 อนาร์คิสต์ ปฏิเสธ “ทุนนิยมตะวันตก” ทุก รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตลาดเสรีสุดขั้ว หรือ เศรษฐกิจแบบผสม (รัฐ + ตลาด) อนาร์คิสต์ ปฏิเสธ “สังคมนิยมโดยรัฐ” (State Socialism เช่น แบบโซเวียต หรือจีน)

21 “ทุนนิยม” และ “สังคมนิยม” มีการขูดรีดและ กดขี่ เหมือนกัน ทุนนิยม มีชนชั้นนายทุน สังคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสต์

22 ตามแนวคิดของ ANACHIST สังคมมี 3 กลุ่ม – ประชาชนส่วนใหญ่ผู้ยากไร้ ซึ่งถูกกดขี่ขูดรีด – คนบางกลุ่มซึ่งขูดรีดผู้อื่น และตัวเองก็ถูก ขูดรีดด้วย – ชนชั้นปกครอง เป็นผู้กดขี่ขูดรีดแบบสุดยอด

23 ANACHIST รวมเป็นหนึ่ง เดียวกับประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อ “การปฏิวัติสังคม” และสร้างระบบเศรษฐกิจสังคม แบบใหม่ขึ้นมา

24 ANARCHISM ในศตวรรษที่ 21 ในศตวรรษที่ 19 -20 ลัทธิอนาธิปไตยไม่ค่อย มีบทบาทเท่าใดสำหรับการเคลื่อนไหวทาง การเมือง นอกจากนั้นความคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคมแนวอนาร์คิสต์ก็ไม่ได้รับความสนใจ เหมือนกับแนวสังคมนิยม

25 ANARCHISM ในศตวรรษที่ 21 แต่อุดมการณ์อนาร์คิสต์ก็ยังทรงพลังอยู่ ในฐานะที่ชี้ให้เห็นความเลวร้ายของอำนาจ ทางการเมืองที่ครอบงำสังคม

26 ANARCHISM ในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน “ลัทธิอนาธิปไตย” เริ่มมามี ความสำคัญอีกใน “ขบวนการเคลื่อนไหวสังคม แนวใหม่” (New Social Movement) เช่น ขบวนการนักศึกษา สตรีนิยม ขบวนการ สิ่งแวดล้อม ขบวนการต่อต้านการครอบงำ ของต่างชาติ การต่อต้านลัทธิบริโภคนิยม และอุตสาหกรรมนิยม

27 ANARCHISM ในศตวรรษที่ 21 ในยุคของ Post-modernity ใน ศตวรรษที่ 21 อุดมการณ์อนาร์คิสต์ จะกลายเป็นพลังต่อต้านอำนาจครอบงำ ที่สำคัญอย่างแน่นอน

28 ความเห็นของ “กลุ่มอนาร์คิสต์ใหม่” 1. แม้มีความเจริญเกิดขึ้น แต่ช่องว่าง ระหว่างโลกตะวันตก กับกลุ่มประเทศที่ กำลังพัฒนาก็ยังมีมาก

29 ความเห็นของ “กลุ่มอนาร์คิสต์ใหม่” 2. โลกาภิวัตน์ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ความยากจนของโลกที่กำลังพัฒนาได้เลย นี่เป็นปัญหาเศรษฐกิจการเมือง ที่ร้ายแรงที่สุดในยุคปัจจุบัน

30 ความเห็นของ “กลุ่มอนาร์คิสต์ใหม่” 3. บรรษัทข้ามชาติกำลังสร้างจักรวรรดิ ใหญ่เพื่อครองโลก และเป็นต้นตอของ การทำลายสิ่งแวดล้อมโลก รวมทั้งขูดรีดแรงงานผู้ยากไร้ทั่วโลก

31 ความเห็นของ “กลุ่มอนาร์คิสต์ใหม่” “บรรษัทข้ามชาติกำลังทำลายชีวิต ทั้งปวงบนผืนโลกนี้ โดยมี WTO / IMF / World Bank เป็นผู้สนับสนุน”

32 NEW ANARCHISM ยุคโลกาภิวัตน์ โฉมหน้าใหม่ของการต่อต้านอำนาจครอบงำ ในช่วงของการเปลี่ยนศตวรรษจาก 20 ไปสู่ 21 กระบวนการ “โลกาภิวัตน์” กำลังขยายตัวอย่าง รวดเร็ว เราได้เห็นการประท้วงของกลุ่มพลังต่าง ๆ เกิดขึ้นที่หลายมุมเมืองของโลก 30 พ.ย. 1999 WTO ที่ Seattle 16 เม.ย. 2000 World Bank / IMF ที่ Washington 11 ก.ย. 2000World Economic Forum ที่ Melbourne 26 ก.ย. 2000World Bank / IMF ที่ Prague (เชคโกสโลวะเกีย)

33 การต่อต้านเหล่านี้ ประกอบด้วย….. กลุ่มพลังราดิคัลที่หลากหลาย กลุ่มนักสิ่งแวดล้อมนิยม กลุ่มสตรีนิยม กลุ่มคอมมิวนิสต์ใหม่ กลุ่มพิทักษ์ผู้บริโภค กลุ่มแรงงาน และกลุ่มที่เรียกว่า New Anarchist

34 การต่อต้านที่ Seaattle ถือได้ว่า เป็นการเปิด ฉากชุดใหม่ของการต่อต้านโลกาภิวัตน์ เป้าหมายหลัก คือ การต่อต้านคัดค้านทุนนิยม โลก บรรษัทข้ามชาติ และสถาบันการเงินการค้า ข้ามชาติ ที่อยู่ใต้คำบัญชาของสหรัฐฯ และ บรรษัทข้ามชาติ

35 ทำไมต้องต่อต้านโลกาภิวัตน์? นักอุดมการณ์ของทุนนิยมโลก พยายามบอกเราว่า การพัฒนาเทคโนโลยีได้กลายเป็นพลังหลัก ในการผลักดันกระบวนการโลกาภิวัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถยกระดับ ความเป็นอยู่ของประชาชน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตของประเทศเหล่านี้และให้ประโยชน์มากมาย ในการติดต่อกับโลกตะวันตก

36 ทำไมต้องต่อต้านโลกาภิวัตน์? ท่ามกลางโลกาภิวัตน์ กำไรของบรรษัทข้ามชาติก็เพิ่ม มากขึ้น พร้อม ๆ กับธุรกิจขนาด ใหญ่ของประเทศที่กำลังพัฒนา ผู้คนมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น

37 ข้อเสนอแนะของ New Anarchism ต้องยุติกระแสโลกาภิวัตน์ และบั่นทอนอำนาจ อิทธิพลของกลไกต่าง ๆ ที่ส่งเสริมโลกาภิวัตน์ สร้างกฎระเบียบการค้าใหม่ (Fair Trade สำคัญกว่า Free Trade) ยุติการตลาดที่แพร่กระจายสินค้าที่เป็นอันตราย และไร้ความหมายสำหรับการบริโภค

38 ข้อเสนอแนะของ New Anarchism สร้างประชาธิปไตยโลก (Global Democracy) ที่ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน และความยั่งยืนทางนิเวศ ล้มสถาบันการเงินการค้าระหว่างประเทศ เช่น WTO / World Bank / IMF เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความยากจน และการเอารัด เอาเปรียบของทุนนิยมโลกที่กระทำต่อประเทศที่กำลัง พัฒนา

39 สังคมอุดมคติของ New Anarchism หลักการพื้นฐานของการสร้างสังคมใหม่ สามัคคีธรรม เสรีภาพ ความเสมอภาค

40 สังคมอุดมคติของ New Anarchism การเมือง / สังคม - สังคมไร้ชนชั้น - ประชาธิปไตยโดยตรง - จัดองค์กรแบบประชาคมนิยม - กระจายอำนาจอย่างกว้างขวาง - การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง อย่างเต็มที่

41 สังคมอุดมคติของ New Anarchism ระบบเศรษฐกิจแนวอนาร์คิสต์ : ระบบสหกรณ์ * ใช้แรงงานรวมหมู่ * ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวม * การสร้างชุมชนสีเขียวขนาดเล็ก * ระบบการจัดการกันเอง * เศรษฐกิจพึ่งตนเอง * สนองความต้องการขั้นพื้นฐาน * ระบบแลกเปลี่ยนสินค้าบริการอย่างยุติธรรม และเท่าเทียม

42 สังคมอุดมคติของ New Anarchism ระบบนิเวศ : ปรัชญา Eco - Anarchism * มนุษย์กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน * การจัดการระบบเศรษฐกิจสังคมต้องสอดคล้อง กับหลักนิเวศวิทยา ผสมกับ Green Politics

43 THE END


ดาวน์โหลด ppt NEW ANACHISM JITTRAKORN PO-NGAM NEW ANARCHISM อนาธิปไตย และ Civil Disobedience “อารยะขัดขืน” หรือ “อนารยะขัดขืน” ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม ในการวิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google