งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี 2550
กระทรวงสาธารณสุข

2 1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ
ปัญหาสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไปสู่โรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่มีพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้องมากขึ้น เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นภัยเงียบ ก่อตัวสะสมในร่างกายโดยไม่รู้ตัว และจะส่งผลเมื่อเกิดโรคหรืออาการรุนแรงแล้ว คาดว่ามีคนไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ ประมาณ 13 ล้านคน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้นำเอาพลังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีอยู่กว่า 800,000 คน ทั่วประเทศ มาร่วมแสดงบทบาทในการป้องกันควบคุมโรค

3 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 ทบทวนบทบาทและภารกิจของ อสม.ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามสภาพปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป 2.2 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นและเร่งด่วน ของ อสม.ในการปฏิบัติงานให้เน้นหนักกับสภาพปัญหาดังกล่าว 2.3 เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน

4 3. เป้าหมาย 3.1 วิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) จังหวัดละ 5 คน จังหวัด รวม คน 3.2 วิทยากรครูฝึก อสม. (ครู ข) อำเภอละ 5 คน อำเภอ รวม 4,385 คน 3.3 อสม. หมู่บ้านละ 3 คน 74,422 หมู่บ้าน รวม 223,281 คน

5 4. กลวิธี/กิจกรรม 4.1 ประชุมหารือผู้บริหาร
4. กลวิธี/กิจกรรม 4.1 ประชุมหารือผู้บริหาร 4.2 จัดทำแนวทางการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.3 ประชุมมอบนโยบายแก่จังหวัด 4.4 อบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก.) 4.5 ประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนชายแดนภาคใต้ 4.6 อบรมวิทยากรครูฝึก อสม. (ครู ข.) 4.7 อบรม อสม. 4.8 ติดตามสนับสนุน 4.9 รณรงค์ตรวจวัดความดันโลหิต 4.10 ประเมินผลโครงการ

6 5. งบประมาณ/สิ่งสนับสนุน
5. งบประมาณ/สิ่งสนับสนุน 5.1 งบประมาณ - จากกรมต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. จำนวน 65, 062, บาท - ได้รับสนับสนุนงบฯ จาก สสจ. อปท. 5.2 สิ่งสนับสนุน - แนวทางการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม. จำนวน 12,000 เล่ม - ประกาศนียบัตรสำหรับ อสม. จำนวน 400,000 แผ่น

7 6. ระยะเวลาดำเนินการ - ประชุมหารือผู้บริหาร 5 มิ.ย.50
6. ระยะเวลาดำเนินการ - ประชุมหารือผู้บริหาร มิ.ย.50 - จัดทำแนวทางการอบรม มิ.ย.50 - ประชุมมอบนโยบายแก่ทีมจังหวัด ก.ค.50 - อบรม ครู ก ก.ค.50 - ประชุมเครือข่ายภาคประชาชนชายแดนภาคใต้ ก.ค.50 - การอบรม อสม. ทั่วประเทศ ก.ค.-16 ส.ค.50 - การรณรงค์ตรวจวัดความดันโลหิตทั่วประเทศ ก.ย.50

8 กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
7. สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน วิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) 375 คน 377 คน วิทยากรครูฝึก อสม. (ครู ข) 4,385 คน อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 225,538 คน 297,837 คน รณรงค์ตรวจวัดความดันโลหิต 26,532,460 คน 21,691,310 คน ตรวจวัดดัชนีมวลกาย 6,903,875 คน 6,111,196 คน

9 จำนวนประชากรที่ได้รับการตรวจคัดกรองเทียบกับเป้าหมาย
26,532,460 คน 21,691,310 คน (81.75%) เป้าหมาย ตรวจคัดกรอง

10 ร้อยละของการตรวจพบผู้มีความดันสูงจำแนกตามภูมิภาค
23.41% 14.18% 12.87% 12.11% 7.94% กทม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตอ/น ภาคใต้

11 จังหวัดที่พบอัตราผู้มีความดันโลหิตสูงใน 5 ลำดับแรก
จังหวัดที่พบอัตราผู้มีความดันโลหิตสูงใน 5 ลำดับแรก 23.41% 21.7% 20.51% 19.94% 19.27% กทม อยุธยา เชียงใหม่ นครสวรรค์ เชียงราย

12 การคัดกรองดัชนีมวลกาย
4,392,148 คน (71.87%) 1,307,247คน (21.39%) 411,801 คน (6.74%) ปกติ ท้วม อ้วน


ดาวน์โหลด ppt สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google