งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไปสู่โรคที่ เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่มีพฤติกรรม สุขภาพไม่ถูกต้องมากขึ้น เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นภัยเงียบ ก่อตัวสะสมใน ร่างกายโดยไม่รู้ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไปสู่โรคที่ เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่มีพฤติกรรม สุขภาพไม่ถูกต้องมากขึ้น เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นภัยเงียบ ก่อตัวสะสมใน ร่างกายโดยไม่รู้ตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไปสู่โรคที่ เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่มีพฤติกรรม สุขภาพไม่ถูกต้องมากขึ้น เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นภัยเงียบ ก่อตัวสะสมใน ร่างกายโดยไม่รู้ตัว และจะส่งผลเมื่อเกิด โรคหรืออาการรุนแรงแล้ว คาดว่ามีคนไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค อัมพาต อัมพฤกษ์ ประมาณ 13 ล้านคน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้นำเอาพลังของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อส ม.) ซึ่งมีอยู่กว่า 800,000 คน ทั่วประเทศ มาร่วมแสดงบทบาทในการป้องกันควบคุม โรค

3 2.1 ทบทวนบทบาทและภารกิจของ อสม. ใน การดูแลสุขภาพของประชาชนตามสภาพ ปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป 2.2 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น และเร่งด่วน ของ อสม. ในการปฏิบัติงานให้ เน้นหนักกับสภาพปัญหาดังกล่าว 2.3 เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแล ผู้ป่วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน

4 3.1 วิทยากรระดับจังหวัด ( ครู ก ) จังหวัดละ 5 คน 75 จังหวัด รวม 375 คน 3.2 วิทยากรครูฝึก อสม. ( ครู ข ) อำเภอ ละ 5 คน 877 อำเภอ รวม 4,385 คน 3.3 อสม. หมู่บ้านละ 3 คน 74,422 หมู่บ้าน รวม 223,281 คน

5 4.1 ประชุมหารือผู้บริหาร 4.2 จัดทำแนวทางการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.3 ประชุมมอบนโยบายแก่จังหวัด 4.4 อบรมวิทยากรระดับจังหวัด ( ครู ก.) 4.5 ประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ชายแดนภาคใต้ 4.6 อบรมวิทยากรครูฝึก อสม. ( ครู ข.) 4.7 อบรม อสม. 4.8 ติดตามสนับสนุน 4.9 รณรงค์ตรวจวัดความดันโลหิต 4.10 ประเมินผลโครงการ

6 5.1 งบประมาณ - จากกรมต่าง ๆ ของกระทรวง สาธารณสุข และ สปสช. จำนวน 65, 062,730 บาท - ได้รับสนับสนุนงบฯ จาก สสจ. อปท. 5.2 สิ่งสนับสนุน - แนวทางการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม. จำนวน 12,000 เล่ม - ประกาศนียบัตรสำหรับ อสม. จำนวน 400,000 แผ่น

7 - ประชุมหารือผู้บริหาร 5 มิ. ย.50 - จัดทำแนวทางการอบรม 20-22 มิ. ย.50 - ประชุมมอบนโยบายแก่ทีมจังหวัด 2 ก. ค.50 - อบรม ครู ก 6-8 ก. ค.50 - ประชุมเครือข่ายภาคประชาชนชายแดน ภาคใต้ 8-19 ก. ค.50 - การอบรม อสม. ทั่วประเทศ 15 ก. ค.-16 ส. ค.50 - การรณรงค์ตรวจวัดความดันโลหิตทั่ว ประเทศ 2-8 ก. ย.50

8 กิจกรรมเป้าหมา ย ผลการ ดำเนินงาน วิทยากรระดับ จังหวัด ( ครู ก ) 375 คน 377 คน วิทยากรครูฝึก อสม. ( ครู ข ) 4,385 คน อบรมพัฒนา ศักยภาพ อสม. 225,538 คน 297,837 คน รณรงค์ตรวจวัด ความดันโลหิต 26,532,4 60 คน 21,691,310 คน ตรวจวัดดัชนีมวล กาย 6,903,8 75 คน 6,111,196 คน

9 21,691,310 คน (81.75%) 26,532,460 คน เป้าหมายตรวจคัดกรอง จำนวน

10 23.41% 14.18% 12.11% 7.94% 12.87% กทม. ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตอ / น ภาคใต้

11 23.41% 21.7% 20.51%19.94% 19.27% กทม. อยุธยา เชียงใหม่ นครสวรรค์ เชียงราย

12 4,392,148 คน (71.87%) 1,307,247 คน (21.39%) 411,801 คน (6.74%) ปกติ ท้วม อ้วน


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไปสู่โรคที่ เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่มีพฤติกรรม สุขภาพไม่ถูกต้องมากขึ้น เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นภัยเงียบ ก่อตัวสะสมใน ร่างกายโดยไม่รู้ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google