งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท อสม. เชิงรุก ๑. เป็นผู้นำทางความคิดและผู้นำ ทางด้านสุขภาพในระดับชุมชน ในการ ลดโรค ๕ โรคสำคัญที่เป็นสาเหตุการ ตายลำดับต้นๆของประชาชน คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท อสม. เชิงรุก ๑. เป็นผู้นำทางความคิดและผู้นำ ทางด้านสุขภาพในระดับชุมชน ในการ ลดโรค ๕ โรคสำคัญที่เป็นสาเหตุการ ตายลำดับต้นๆของประชาชน คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท อสม. เชิงรุก ๑. เป็นผู้นำทางความคิดและผู้นำ ทางด้านสุขภาพในระดับชุมชน ในการ ลดโรค ๕ โรคสำคัญที่เป็นสาเหตุการ ตายลำดับต้นๆของประชาชน คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและ หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาต และมะเร็ง และปฏิบัติงานด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ, การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค, การฟื้นฟูสภาพ และ การคุ้มครองผู้บริโภค

2 บทบาท อสม. เชิงรุก ๒. ปรับพฤติกรรมสุขภาพ โดยทำตน เป็นแบบอย่างและสร้างพฤติกรรม สุขภาพในชุมชน เป็นแกนนำในการ ขับเคลื่อนชุมชนและชักชวนเพื่อนบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม เช่น รณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน มัน เค็ม, เพิ่มผักผลไม้, ออกกำลังกาย วัน ละ ๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๓ วัน, งดเว้น อบายมุข เหล้า บุหรี่, ทำจิตใจ ให้ แจ่มใส ไม่เครียด เป็นต้น

3 บทบาท อสม. เชิงรุก ๓. อสม. ฑูตไอโอดีน โดยการติดตาม หญิงมีครรภ์ในชุมชนเพื่อให้ได้รับ ไอโอดีนชนิดเม็ด, ตรวจสอบเกลือและ เครื่องปรุงที่เติมสารไอโอดีน ๔. ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ขับเคลื่อนการพัฒนา รพ. สต. โดยเน้น การจัดทำแผนชุมชน / แผนสุขภาพ ตำบล โดยใช้เครื่องมือแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์

4 บทบาท อสม. เชิงรุก ๕. ขับเคลื่อนโครงการตามแผนสุขภาพ ตำบล โดยเน้นให้มีการทำงานกับภาคี เครือข่ายจากทุกภาคส่วน และร่วม บูรณาการทุกแผนในชุมชนให้เป็นแผน สุขภาพตำบล ๖. สนับสนุนให้นำงบประมาณจาก กองทุนสุขภาพตำบล มาใช้ในการ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผน สุขภาพตำบล

5 บทบาท อสม. เชิงรุก ๗. สรุปผลการดำเนินงาน อสม. เชิงรุก ( รายงานการปฏิบัติงานของ อสม.) และร่วมกับ รพ. สต. ในการจัดการ ความรู้ ผ่านเรื่องเล่า การทำงาน อสม. เชิงรุก ในแต่ละเดือน ๘. ร่วมกับ รพ. สต. พัฒนาศักยภาพ ของสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในโรงเรียน อสม. โดย การอบรมฟื้นฟู อสม.

6 บทบาท อสม. เชิงรุก ๙. สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล ให้ เป็นกองทุนต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้ โดยการพัฒนาและจัดกระบวนการ เรียนรู้โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

7 “ หัวใจสี่ดวง... หลอมรวมเป็น หนึ่ง ”


ดาวน์โหลด ppt บทบาท อสม. เชิงรุก ๑. เป็นผู้นำทางความคิดและผู้นำ ทางด้านสุขภาพในระดับชุมชน ในการ ลดโรค ๕ โรคสำคัญที่เป็นสาเหตุการ ตายลำดับต้นๆของประชาชน คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google