งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนับสนุนบทบาท อสม. ใน การป้องกันควบคุมโรค การประชุมปฏิบัติการ “ เติมพลังกาย เพิ่ม พลังใจ พลังปัญญา : อสม. แคมป์ ” 17-18 พฤศจิกายน 2551 สีดารีสอร์ท นครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนับสนุนบทบาท อสม. ใน การป้องกันควบคุมโรค การประชุมปฏิบัติการ “ เติมพลังกาย เพิ่ม พลังใจ พลังปัญญา : อสม. แคมป์ ” 17-18 พฤศจิกายน 2551 สีดารีสอร์ท นครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนับสนุนบทบาท อสม. ใน การป้องกันควบคุมโรค การประชุมปฏิบัติการ “ เติมพลังกาย เพิ่ม พลังใจ พลังปัญญา : อสม. แคมป์ ” 17-18 พฤศจิกายน 2551 สีดารีสอร์ท นครนายก

2 อสม. กับการป้องกันควบคุมโรค เฝ้าระวังโรค – รู้การเกิดโรค รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทำให้ ป้องกัน ควบคุมโรคได้ทันท่วงที ก่อนที่โรคจะ แพร่กระจาย ป้องกันโรค – ป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือลดความรุนแรงของ โรค ควบคุมโรค – ควบคุมโรคให้ลดลง หรืออยู่ในวงจำกัด ไม่ให้ แพร่กระจาย

3 อสม. กับการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก เฝ้าระวังโรค – รายงานเมื่อพบผู้ป่วยไข้เลือดออก – สำรวจและสังเกตความชุกลูกน้ำยุงลาย – สำรวจภาชนะที่เป็นหรืออาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ป้องกันโรค – ชวนชุมชนดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมของแต่ละ บ้าน โรงเรียน วัด ศาสนสถาน กำจัดภาชนะที่เป็นหรืออาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ควบคุมโรค – ประสานการพ่นสารเคมี ( ในบ้าน ) กำจัดยุงเมื่อ มีผู้ป่วยในหมู่บ้าน ให้ความรู้แก่เพื่อนบ้าน ในการกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย การสังเกตอาการและการ ดูแลรักษาผู้ที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก

4 อสม. กับการป้องกันควบคุมโรค วัณโรค การรักษาผู้ป่วยวัณโรค ถือเป็นการป้องกัน โรคด้วย เป็นพี่เลี้ยงกำกับการกินยาของผู้ป่วยวัณโรค เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยวัณโรค ติดตามผู้ป่วยที่ขาดยา ช่วยค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ไอติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือด ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ป้องกันวัณโรค ด้วย การป้องกันโรคเอดส์

5 อสม. กับการป้องกันควบคุมโรค เอดส์ การกระจายถุงยางอนามัย การทำความเข้าใจกับโอกาสเสี่ยงใน พื้นที่ การทำความเข้าใจกับกลไกการติดเชื้อ ฯ การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อฯ และครอบครัว การสร้างโอกาสการทำงานเอดส์ของ เยาวชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การสนับสนุนบทบาท อสม. ใน การป้องกันควบคุมโรค การประชุมปฏิบัติการ “ เติมพลังกาย เพิ่ม พลังใจ พลังปัญญา : อสม. แคมป์ ” 17-18 พฤศจิกายน 2551 สีดารีสอร์ท นครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google