งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนับสนุนบทบาท อสม.ในการป้องกันควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนับสนุนบทบาท อสม.ในการป้องกันควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนับสนุนบทบาท อสม.ในการป้องกันควบคุมโรค
การประชุมปฏิบัติการ “เติมพลังกาย เพิ่มพลังใจ พลังปัญญา: อสม. แคมป์” 17-18 พฤศจิกายน 2551 สีดารีสอร์ท นครนายก

2 อสม.กับการป้องกันควบคุมโรค
เฝ้าระวังโรค รู้การเกิดโรค รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทำให้ป้องกัน ควบคุมโรคได้ทันท่วงที ก่อนที่โรคจะแพร่กระจาย ป้องกันโรค ป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือลดความรุนแรงของโรค ควบคุมโรค ควบคุมโรคให้ลดลง หรืออยู่ในวงจำกัด ไม่ให้แพร่กระจาย

3 อสม.กับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
เฝ้าระวังโรค รายงานเมื่อพบผู้ป่วยไข้เลือดออก สำรวจและสังเกตความชุกลูกน้ำยุงลาย สำรวจภาชนะที่เป็นหรืออาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรค ชวนชุมชนดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมของแต่ละบ้าน โรงเรียน วัด ศาสนสถาน กำจัดภาชนะที่เป็นหรืออาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคุมโรค ประสานการพ่นสารเคมี (ในบ้าน) กำจัดยุงเมื่อมีผู้ป่วยในหมู่บ้าน ให้ความรู้แก่เพื่อนบ้าน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การสังเกตอาการและการดูแลรักษาผู้ที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก

4 อสม. กับการป้องกันควบคุมโรควัณโรค
การรักษาผู้ป่วยวัณโรค ถือเป็นการป้องกันโรคด้วย เป็นพี่เลี้ยงกำกับการกินยาของผู้ป่วยวัณโรค เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยวัณโรค ติดตามผู้ป่วยที่ขาดยา ช่วยค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ไอติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือด ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ป้องกันวัณโรค ด้วย การป้องกันโรคเอดส์

5 อสม.กับการป้องกันควบคุมโรคเอดส์
การกระจายถุงยางอนามัย การทำความเข้าใจกับโอกาสเสี่ยงในพื้นที่ การทำความเข้าใจกับกลไกการติดเชื้อฯ การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อฯ และครอบครัว การสร้างโอกาสการทำงานเอดส์ของเยาวชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การสนับสนุนบทบาท อสม.ในการป้องกันควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google