งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การสนทนาออนไลน์และ จริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต วิชา คอมพิวเตอร์2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 4 อินเตอร์เน็ต ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์

2 การสนทนาผ่านเครือข่าย (Chat)
Chat เป็นการประชุมหรือสนทนาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรียกย่อ ๆ ว่า IRC (Internet Relay Chat) มีลักษณะคล้าย ๆ กับการทอล์ค (Talk) ซึ่งสามารถคุยเป็นการส่วนตัว หรือเป็นกลุ่มก็ได้โดยใช้การพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันแบบทันทีทันใด การสนทนาลักษณะนี้เราเรียกว่า chatting ทำให้ผู้คนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประหยัด ค่าใช้จ่าย เพราะลักษณะของการติดต่อสื่อสารจะไม่ต้องเสียค่าบริการแบบโทรศัพท์ทางไกล                    

3 ตัวอย่างโปรแกรมสนทนาออนไลน์
QQ msn Astra camfrog

4 คุณธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

5 จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
1.    ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 2.    ไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3.    ไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น 4.    ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5.    ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 6.    ไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7.    ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8.    ไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 9.    คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันตามมาจากการกระทำ 10.  ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา มารยาท 

6 ผลกระทบการใช้อินเทอร์เน็ต
1. โทษของอินเทอร์เน็ต โทษของอินเทอร์เน็ต มีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหาย, ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้อง, แหล่งประกาศซื้อขายของผิดกฏหมาย, ขายบริการทางเพศ ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ

7 ผลกระทบการใช้อินเทอร์เน็ต
2 โรคติดอินเทอร์เน็ต บุคคลใดที่มีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 4 ประการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แสดงว่าเป็นอาการติดอินเทอร์เน็ต รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นเวลานานขึ้นอยู่เรื่อยๆ ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง หรือหยุดใช้ คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยง ปัญหา หลอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย

8 ผลกระทบการใช้อินเทอร์เน็ต

9 ผลกระทบการใช้อินเทอร์เน็ต
3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาหลักที่นับว่ายิ่งมีความรุนแรง เพิ่มมากขึ้น ประมาณกันว่ามีถึง 230% ในช่วงปี 2002 และแหล่งที่เป็นจุดโจมตีมากที่สุดก็คือ อินเทอร์เน็ต นับว่ารุนแรงกว่าปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์เสียด้วยซ้ำ หน่วยงานทุกหน่วยงาน ที่นำไอทีมาใช้งาน จึงต้องตระหนักในปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง จำเป็นต้องลงทุนด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย ระบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ การวางแผน ติดตาม และประเมินผลที่ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง แต่ไม่ว่าจะมีการป้องกันดีเพียงใด ปัญหาการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ก็มีอยู่เรื่อยๆ ทั้งนี้ระบบการโจมตีที่พบบ่อยๆ

10 End


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google