งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CONSISTENCY MATTERS 1010. เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกัน จาก หัวข้อที่แล้ว จะเห็นได้ว่าเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของบาง องค์ประกอบจะไม่สอดคล้องกับ ส่ วนอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CONSISTENCY MATTERS 1010. เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกัน จาก หัวข้อที่แล้ว จะเห็นได้ว่าเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของบาง องค์ประกอบจะไม่สอดคล้องกับ ส่ วนอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CONSISTENCY MATTERS 1010

2 เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกัน จาก หัวข้อที่แล้ว จะเห็นได้ว่าเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของบาง องค์ประกอบจะไม่สอดคล้องกับ ส่ วนอื่นๆ เว้นแต่ในกรณีที่เนื้อหา หรือเนื้อเรื่องเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่สอดคล้องซึ่งกันและกันกับส่วน อื่นๆ องค์ประกอบที่มีพฤติกรรมเดียวกันเหล่านั้นควรจัดให้อยู่ในกลุ่ม เดียวกัน เพื่อให้ดูแล้วเนื้อหาเหล่านั้นมีความสอดคล้องไปในทาง เดียวกัน เช่นเดียวกันกับองค์ประกอบที่ไม่สอดคล้องกัน บางครั้งจะ ปรากฏให้เห็นเหมือนกับว่าเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องนั้น ส อดคล้องกับ ส่วนอื่น ในความพยายามของนักออกแบบมือใหม่ บางครั้งอาจจะ สับสนกับความแตกต่างนี้ได้ด้วยการเข้าใจผ่านสายตา ดังนั้น บ่อยครั้งจึงมีการนำเนื้อหาเหล่านั้นกลับมาปรับเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้ เนื้อหาเหล่านั้นเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น

3 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ดี

4 ตัวอย่าง ( ต่อ )

5

6 ตัวอย่างที่ไม่ดี

7 ตัวอย่าง ( ต่อ )

8

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt CONSISTENCY MATTERS 1010. เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกัน จาก หัวข้อที่แล้ว จะเห็นได้ว่าเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของบาง องค์ประกอบจะไม่สอดคล้องกับ ส่ วนอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google