งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม A3 ข้าวนก 1. ปัญหาอุปสรรคการทำงาน  บุคลากรขาดทักษะด้านสารสนเทศ  บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระ งานแต่ละคนมีหลายหน้าที่  ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัตงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม A3 ข้าวนก 1. ปัญหาอุปสรรคการทำงาน  บุคลากรขาดทักษะด้านสารสนเทศ  บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระ งานแต่ละคนมีหลายหน้าที่  ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัตงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่ม A3 ข้าวนก

3 1. ปัญหาอุปสรรคการทำงาน  บุคลากรขาดทักษะด้านสารสนเทศ  บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระ งานแต่ละคนมีหลายหน้าที่  ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัตงาน ด้านบุคลากรด้านบุคลากร

4  เครื่องมือไม่ทันสมัย มีประสิทธิภาพต่ำ  เครื่องมือไม่เพียงพอ / ไม่เหมาะกับ ปริมาณงาน $งบประมาณเกี่ยวกับด้านสารสนเทศมี จำกัด $มีข้อจำกัดและหลักเกณฑ์มาก เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ด้านอุปกรณ์ด้านอุปกรณ์ ด้านงบประมาณด้านงบประมาณ

5 2. แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดฝึกอบรม ให้มีความรู้อย่างมี ลำดับชั้นและต่อเนื่อง จัดฝึกอบรม ให้มีความรู้อย่างมี ลำดับชั้นและต่อเนื่อง รับ จนท. ที่มีความชำนาญด้าน IT ช่วยปฏิบัติงาน รับ จนท. ที่มีความชำนาญด้าน IT ช่วยปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับ บุคคลากรด้าน IT ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับ บุคคลากรด้าน IT ด้านบุคลากรด้านบุคลากร

6  กำหนดอายุการใช้ และปรับเปลี่ยน ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย ให้เพียงพอ ต่อความต้องการ  ขอการสนับสนุนงบประมาณจาก แหล่งเงินทุนอื่น ด้านอุปกรณ์ด้านอุปกรณ์ ด้านงบประมาณด้านงบประมาณ

7 3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Technology + System + Speed ความสำเร็จ คน มืออาชีพ/ ชำนาญ/ กระตือรือล้น เทคโนโลยีและระบบอันทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ความสำเร็จ

8 4. ข้อเสนอแนะ สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้าน IT ภายในหน่วยงานเดียวกันและระหว่าง หน่วยงานอื่นๆ ให้ส่วนกลางจัดสรรเครื่องมือและ ระบบจัดเก็บข้อมูลให้แก่ศูนย์ฯ ส่วน ภูมิภาค

9 4. ข้อเสนอแนะ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และ นำเสนอข้อมูลให้ทันสมัย และ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา สร้างระบบสื่อสารระหว่างองค์กรให้ ทันสมัย

10 5. อื่นๆ ติดตั้งระบบอินเตอร์เนตไร้สาย ให้ครอบคลุมพื้นที่หน่วยงาน แจกโน๊ตบุคให้เจ้าหน้าที่ไอที แจกโทรศัพท์มือถือพร้อม ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ไอที

11 5. อื่นๆ ติดตั้ง Security System จัดหาสื่อ โสตทัศนูปกรณืใน ระบบดิจิตอล เช่น เครื่องเสียง (Brief Theater) จัดรายการทางด้านการเกษตร ในสถานีวิทยุชุมชน

12


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม A3 ข้าวนก 1. ปัญหาอุปสรรคการทำงาน  บุคลากรขาดทักษะด้านสารสนเทศ  บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระ งานแต่ละคนมีหลายหน้าที่  ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัตงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google