งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การรับฟัง พยานหลักฐาน. 2 คือ การพิจารณาวินิจฉัย พยานหลักฐานเพื่อค้นหา ข้อเท็จจริง ให้ได้ความจริง และยุติธรรม เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการสอบสวน ค้นหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การรับฟัง พยานหลักฐาน. 2 คือ การพิจารณาวินิจฉัย พยานหลักฐานเพื่อค้นหา ข้อเท็จจริง ให้ได้ความจริง และยุติธรรม เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการสอบสวน ค้นหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การรับฟัง พยานหลักฐาน

2 2 คือ การพิจารณาวินิจฉัย พยานหลักฐานเพื่อค้นหา ข้อเท็จจริง ให้ได้ความจริง และยุติธรรม เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการสอบสวน ค้นหา และรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วมาพิจารณา ค้นหาข้อเท็จจริงที่เป็น ความจริง เพื่อให้เกิด ความยุติธรรม

3 3 ข้อเท็จจริงที่เข้าสู่สำนวน 1. โดยพยานหลักฐาน 2. โดยข้อสันนิษฐาน 3. โดยผู้สอบสวนหรือผู้ พิจารณารับรู้เอง 4. โดยผู้สอบสวนหรือผู้ พิจารณาตรวจเห็นเอง 5. โดยผู้ถูกกล่าวหารับ

4 4 พยานหลักฐานมี 4 ชนิด คือ 1. พยานบุคคล คือ บุคคลที่จะให้ถ้อยคำ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ที่ตนได้รับรู้ 2. พยานเอกสาร คือ สิ่งที่จารึกเป็นลาย ลักษณ์อักษรที่แสดงออก ซึ่งความหมาย

5 5 พยานหลักฐานมี 4 ชนิด ( ต่อ ) 3. พยานวัตถุ คือ สิ่งที่มีรูปร่างทั้งหลาย ที่สามารถมีผลต่อ ความเห็นของบุคคล โดย ความคงอยู่ ที่ตั้ง หรือสภาพของสิ่งนั้น 4. พยานผู้เชี่ยวชาญ คือ บุคคลที่จะต้องให้การ เกี่ยวกับความเห็น ให้ทางวิชาการ

6 6 พยานหลักฐานแบ่งตาม น้ำหนักพยาน ได้หลายประเภท ดังนี้ 1. พยานชั้นหนึ่งและพยาน ชั้นสอง พยานชั้นหนึ่ง ได้แก่ พยานหลักฐานที่ดีที่สุด ที่พึงจะมีได้ในขณะนั้น เช่น พยานที่ลงนาม เป็นพยานในสัญญา

7 7 พยานชั้นสอง ได้แก่ พยานหลักฐานอื่นที่ยัง ไม่ดีที่สุด แม้จะบ่งชี้ ข้อเท็จจริงได้ เช่น บุคคลที่ให้การว่าเคยเห็น และจำลายมือของ คู่สัญญาได้ ต้นฉบับเอกสาร - พยานชั้นหนึ่ง สำเนาเอกสาร - พยานชั้นสอง

8 8 2. พยานโดยตรงและ พยานเหตุผลหรือ พยานแวดล้อมกรณี พยานโดยตรง - พยานหลักฐานใด ๆ ที่ ระบุว่าข้อเท็จจริงได้มีอยู่ โดยไม่ต้องหาเหตุผล สันนิษฐานอย่างใดต่อไป อีก

9 9 พยานเหตุผลหรือพยาน แวดล้อมกรณี - พยานที่ไม่ระบุโดยตรง ว่าข้อเท็จจริง เป็นเช่นนั้น แต่มีเหตุผล หรือพฤติการณ์ เชื่อมโยงพอจะเชื่อได้ว่า ข้อเท็จจริงควรจะ เป็นเช่นนั้น

10 10 การรับฟังพยานเหตุผลหรือ พยานแวดล้อมกรณี 1. รับฟังประกอบพยาน โดยตรงให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้น 2. รับฟังเมื่อบ่งชี้โดยแน่นอน ไม่มีทางจะคิดเป็น อย่างอื่น 3. รับฟังว่าพยานฝ่ายใดมี น้ำหนักกว่ากัน เมื่อสองฝ่ายโต้เถียงกัน โดยอ้างพยานเหตุผล หรือพยานแวดล้อมกรณี ด้วยกัน 4. รับฟังเพื่อแย้งพยานโดย ตรงที่ปราศจากเหตุผล

11 11 3. ประจักษ์พยานและพยาน บอกเล่า ประจักษ์พยาน - พยาน ที่ได้รู้ได้เห็น ข้อเท็จจริงนั้นมาด้วยตนเอง พยานบอกเล่า - พยาน ที่มิได้รู้เห็น ข้อเท็จจริงนั้นมาด้วย ตนเอง หากแต่ได้ยิน ได้ฟังผู้อื่นเล่าถึง ข้อเท็จจริงนั้นมาอีกทอดหนึ่ง หรือหลายทอด

12 12 พยานที่มีน้ำหนักมาก ควรรับฟัง  พยานที่เป็นกลาง  พยานที่มีเหตุผลเชื่อมโยง  พยานคู่  พยานร่วม  พยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานผู้เชี่ยวชาญ

13 13 พยานที่มีน้ำหนักน้อย ไม่ควรรับฟัง 1. พยานที่ให้การไม่อยู่กับ ร่องกับรอย 2. พยานที่มีสาเหตุโกรธเคือง 3. พยานที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิด 4. พยานที่มีประโยชน์ เกี่ยวข้อง 5. พยานเดี่ยว

14 14 พยานที่มีน้ำหนักน้อยไม่ ควรรับฟัง ( ต่อ ) 6. พยานที่ให้การแตกต่างกัน 7. พยานที่ไม่สมเหตุสมผล 8. พยานบอกเล่า 9. คำซัดทอดของผู้ถูก กล่าวหา

15 15 การรับฟังพยานบอกเล่า หลัก ไม่ พอรับฟัง ข้อยกเว้น 1. รับฟังเป็นพยานเหตุผล หรือ พยานแวดล้อมกรณี ประกอบพยาน 2. รับฟังเมื่อสมเหตุสมผลและ มีพยานแวดล้อม กรณีอื่นสนับสนุนพอ

16 16 การชั่งน้ำหนักพยาน  ต้องฟังพยานที่มีน้ำหนัก มากก่อน  ถ้าไม่มี ฟังพยานที่มี น้ำหนักน้อย  ต้องฟังคำพยานที่ สมเหตุสมผลในสภาพ ปกติวิสัยของคนทั่วไป

17 17 การชั่งน้ำหนักหรือการ รับฟัง พยานหลักฐานของผู้ พิจารณา ขึ้นอยู่กับ :  สามัญสำนึก  หลักตรรกวิทยาหรือ ความสมเหตุสมผล  ประสบการณ์

18 18 การรับฟังข้อ สันนิษฐาน หลัก รับ ฟังไม่ได้ ข้อยกเว้น มีกฎหมาย ระเบียบ หรือ แบบธรรมเนียม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนอย่างใด ก็ ตกเป็นหน้าที่ของ ผู้ถูกกล่าวหาที่จะนำสืบหักล้าง ถ้านำสืบหักล้าง ไม่ได้ ก็ต้องฟังตามข้อ สันนิษฐาน

19 19 ข้อเท็จจริงที่รับรู้เอง 1. ถ้อยคำภาษาไทยหรือ ภาษาอื่นที่เป็นที่เข้าใจกัน อยู่ทั่วไป 2. ธรรมเนียม ประเพณี ซึ่ง เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป 3. กิจการความเป็นไปของ บ้านเมือง 4. สิ่งธรรมดา ธรรมชาติ

20 20 ข้อควรระวัง - พยานหลักฐาน นอกสำนวน - พยานรับสมอ้าง / เท็จ - พยานเลื่อนลอย

21 21 การรับฟัง พยานหลักฐาน


ดาวน์โหลด ppt 1 การรับฟัง พยานหลักฐาน. 2 คือ การพิจารณาวินิจฉัย พยานหลักฐานเพื่อค้นหา ข้อเท็จจริง ให้ได้ความจริง และยุติธรรม เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการสอบสวน ค้นหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google