งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอเชิญเข้าร่วมค่ายเบาหวาน ครั้ง ที่ 5 ทีมงานผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน ประกอบด้วย  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  โภชนากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอเชิญเข้าร่วมค่ายเบาหวาน ครั้ง ที่ 5 ทีมงานผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน ประกอบด้วย  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  โภชนากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอเชิญเข้าร่วมค่ายเบาหวาน ครั้ง ที่ 5 ทีมงานผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน ประกอบด้วย  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  โภชนากร  นักกายภาพบำบัด การเตรียมตัวสำหรับชาวค่าย . ชุดออกกำลังกายยามเช้า + รองเท้าผ้าใบ . ของใช้ประจำตัวที่จำเป็น . ยาที่รับประทานประจำ . รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ** ควรงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงในคืนก่อนเข้าค่าย เพื่อเจาะ เลือดตรวจน้ำตาล ** อัตราค่าใช้จ่าย (2 วัน 1 คืน ) เพียง 500 บาท

2 คลินิกเบาหวาน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มุ่งมั่น พัฒนาการดูแลรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดี ที่สุด โดยทีมเบาหวานเน้นการให้ความรู้แก่ผู้ เป็นเบาหวานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่าน กิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุน ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการเป็น โรคเบาหวานและสามารถดูแลตนเองได้อย่าง ถูกต้อง การจัดกิจกรรมสำหรับผู้เป็นเบาหวาน ได้มีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม บรรยาย และกิจกรรมค่ายเบาหวาน โดยริเริ่ม ครั้งแรกเมื่อปี 2548 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น อย่างดี ดังนั้นการจัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน ครั้งที่ 5 จะ เน้นการกระตุ้นให้ผู้เป็นเบาหวานและญาติ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเพื่อป้องกันและควบคุม โรคเบาหวาน ผ่านการทำกิจกรรม โดยเฉพาะการทำกิจกรรมร่วมกับผู้เป็น เบาหวานรายอื่น กิจกรรมสามารถช่วยให้เกิด ความเข้าใจและเห็นแนวทางในการปฏิบัติตน ได้ดีกว่าการบอกกล่าวหรือแจกเอกสารความรู้ เพียงอย่างเดียว นอกจากผู้เป็นเบาหวานจะ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ แล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน การพบปะ พูดคุยร่วมกับผู้อื่น จะช่วยให้ผู้เป็นเบาหวาน รู้สึกว่าตนเองไม่ผิดแปลกไปจากผู้อื่นในสังคม จึงทำให้เกิดกำลังใจและมีความพยายามใน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองมากขึ้น ใบสมัครกิจกรรมค่ายเบาหวาน ชื่อ - สกุล.......................................................... อายุ.............. ปี เพศ  ชาย  หญิง สถานะ  โสด  สมรส  หม้าย  อื่นๆ......... ศาสนา  พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อื่นๆ......... การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา  ไม่ได้เรียน อาชีพ  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ................ ที่อยู่................................................................................................................................................................... โทรศัพท์............................... มือ ถือ..................................... ระยะเวลาเป็น เบาหวาน............................................................. ปี โรคประจำตัว อื่นๆ....................................................................... ลักษณะของงาน  ระดับบริหาร  ระดับปฏิบัติการ  อยู่นอกสำนักงาน  เดินทางบ่อย  ทำงานบ้าน  ไม่ได้ทำงาน ประวัติการดื่มสุราและสูบบุหรี่  ไม่ดื่ม  ดื่ม..........  ไม่สูบ  สูบ.….... มวน / ซองต่อวัน ออกกำลังกาย  ไม่เคย  ออกกำลังกายโดย …. ความถี่...... วัน / สัปดาห์ การตรวจร่างกายประจำปี  ไม่เคย  เคยทุก.......... ปี รู้สึกอย่างไร เมื่อทราบว่าเป็น เบาหวาน......................................... ……………………………………………………………… ……… กำหนดการค่ายเบาหวาน ครั้งที่ 5 …………………………………………………………………… ….. วันเสาร์ 27 พฤศจิกายน 2553 06.30 - 08.00 ชาวค่ายเบาหวานพร้อมกันบริเวณชั้น G  ลงทะเบียน  เจาะ เลือดและวัดสัญญาณชีพ  รับประทานอาหารเช้า 08.00 - 08.30 ต้อนรับและกล่าวเปิด ค่าย 08.30 - 09.30 เตรียมพลขึ้นรถมุ่งหน้า สู่ หาดแก้วรีสอร์ท 10.00 - 10.30 ชมวิดีทัศน์ “ จาก ( ใจ ) เพื่อน …. ถึงเพื่อน ” 10.45 - 11.00 กิจกรรมสันทนาการ 11.00 - 11.30 กิจกรรม “ ฉันมาทำอะไรที่นี่ ” กับทีม เบาหวาน 11.30 - 12.00 กิจกรรม “ คุณก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว ” 12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหาร กลางวัน 13.00 - 13.30 กิจกรรมสันทนาการ 13.30 - 15.30 เรียนรู้วิถีชาวบ้านกับ กิจกรรม Walk Rally 5 ฐาน ฐาน 1 ตา ไต ตีน ฐาน 2 อาหารบ้านบ้าน ฐาน 3 อาวุธคู่กาย ฐาน 4 เครื่องมือ ( ช่วย ) ปราบ หวานฐาน 5 กิจกรรมบำบัด 17.30 - 18.00 กิจกรรม “ คุณก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว ” 18.00 - 19.00 พักรับประทานอาหาร เย็น 19.00 - 20.00 กิจกรรม “ ปลด ปล่อย....... อินซูลิน ” 20.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย วันอาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2553 06.00-07.00 ยืดเส้นยืดสาย กับกิจกรรมไทเก็ก 07.00-07.30 กิจกรรม “ คุณก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว ” 07.30-08.00 พักรับประทานอาหารเช้า 09.00-09.30 กิจกรรมสันทนาการ 09.30-11.30 ตะลอนทัวร์วิถีชุมชน 11.30-12.00 กิจกรรม “ คุณก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว ” 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-13.30 กิจกรรมสันทนาการ 13.30-14.00 กล่าวปิดงานและมอบของที่ระลึก 14.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ดาวน์โหลด ppt ขอเชิญเข้าร่วมค่ายเบาหวาน ครั้ง ที่ 5 ทีมงานผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน ประกอบด้วย  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  โภชนากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google