งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอเชิญเข้าร่วมค่ายเบาหวาน ครั้งที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอเชิญเข้าร่วมค่ายเบาหวาน ครั้งที่ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอเชิญเข้าร่วมค่ายเบาหวาน ครั้งที่ 5
ทีมงานผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวานประกอบด้วย  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  โภชนากร นักกายภาพบำบัด การเตรียมตัวสำหรับชาวค่าย . ชุดออกกำลังกายยามเช้า+รองเท้าผ้าใบ . ของใช้ประจำตัวที่จำเป็น . ยาที่รับประทานประจำ . รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ **ควรงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงในคืนก่อนเข้าค่าย เพื่อเจาะเลือดตรวจน้ำตาล** อัตราค่าใช้จ่าย (2 วัน 1 คืน) เพียง 500 บาท

2 กำหนดการค่ายเบาหวาน ครั้งที่ 5 ใบสมัครกิจกรรมค่ายเบาหวาน
คลินิกเบาหวาน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มุ่งมั่นพัฒนาการดูแลรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดีที่สุด โดยทีมเบาหวานเน้นการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานและสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง การจัดกิจกรรมสำหรับผู้เป็นเบาหวานได้มีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบรรยาย และกิจกรรมค่ายเบาหวาน โดยริเริ่มครั้งแรกเมื่อปี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้นการจัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน ครั้งที่5 จะเน้นการกระตุ้นให้ผู้เป็นเบาหวานและญาติตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ผ่านการทำกิจกรรม โดยเฉพาะการทำกิจกรรมร่วมกับผู้เป็นเบาหวานรายอื่น กิจกรรมสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจและเห็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้ดีกว่าการบอกกล่าวหรือแจกเอกสารความรู้เพียงอย่างเดียว นอกจากผู้เป็นเบาหวานจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้แล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน การพบปะพูดคุยร่วมกับผู้อื่น จะช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานรู้สึกว่าตนเองไม่ผิดแปลกไปจากผู้อื่นในสังคม จึงทำให้เกิดกำลังใจและมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองมากขึ้น กำหนดการค่ายเบาหวาน ครั้งที่ 5 ……………………………………………………………………….. วันเสาร์ 27 พฤศจิกายน 2553 ชาวค่ายเบาหวานพร้อมกันบริเวณชั้น G  ลงทะเบียน  เจาะเลือดและวัดสัญญาณชีพ  รับประทานอาหารเช้า ต้อนรับและกล่าวเปิดค่าย เตรียมพลขึ้นรถมุ่งหน้าสู่ หาดแก้วรีสอร์ท ชมวิดีทัศน์ “จาก (ใจ) เพื่อน….ถึงเพื่อน” กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม “ฉันมาทำอะไรที่นี่” กับทีมเบาหวาน กิจกรรม “คุณก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว” พักรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมสันทนาการ เรียนรู้วิถีชาวบ้านกับกิจกรรม Walk Rally 5 ฐาน ฐาน1 ตา ไต ตีน ฐาน2 อาหารบ้านบ้าน ฐาน 3 อาวุธคู่กาย ฐาน 4 เครื่องมือ (ช่วย) ปราบหวาน ฐาน 5 กิจกรรมบำบัด กิจกรรม “คุณก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว” พักรับประทานอาหารเย็น กิจกรรม “ปลดปล่อย อินซูลิน” พักผ่อนตามอัธยาศัย ใบสมัครกิจกรรมค่ายเบาหวาน ชื่อ-สกุล อายุ ปี เพศ  ชาย  หญิง สถานะ  โสด  สมรส  หม้าย  อื่นๆ ศาสนา  พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อื่นๆ การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา  ไม่ได้เรียน อาชีพ  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ ที่อยู่ โทรศัพท์ มือถือ ระยะเวลาเป็นเบาหวาน ปี โรคประจำตัวอื่นๆ ลักษณะของงาน  ระดับบริหาร  ระดับปฏิบัติการ  อยู่นอกสำนักงาน  เดินทางบ่อย  ทำงานบ้าน  ไม่ได้ทำงาน ประวัติการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ไม่ดื่ม  ดื่ม ไม่สูบ  สูบ.…....มวน/ซองต่อวัน ออกกำลังกาย  ไม่เคย  ออกกำลังกายโดย…. ความถี่......วัน / สัปดาห์ การตรวจร่างกายประจำปี  ไม่เคย  เคยทุก ปี รู้สึกอย่างไร เมื่อทราบว่าเป็นเบาหวาน ……………………………………………………………………… วันอาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2553 ยืดเส้นยืดสาย กับกิจกรรมไทเก็ก กิจกรรม “คุณก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว” พักรับประทานอาหารเช้า กิจกรรมสันทนาการ ตะลอนทัวร์วิถีชุมชน กิจกรรม “คุณก็ทำได้ ง่ายนิดเดียว” พักรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมสันทนาการ กล่าวปิดงานและมอบของที่ระลึก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ดาวน์โหลด ppt ขอเชิญเข้าร่วมค่ายเบาหวาน ครั้งที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google