งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทนายหมายเลข ๑ ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้ประสานงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทนายหมายเลข ๑ ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้ประสานงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทนายหมายเลข ๑ ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้ประสานงาน

2 อำนาจและหน้าที่ ผอ.สพท. (มาตรา 24)
1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 2. เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้งและการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 3. พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 5. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 6. จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย

3 อำนาจและหน้าที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. (มาตรา 20)
1. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ ก.ค.ศ. 2. วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา 3. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ของหน่วยงานการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 8. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ ก.ค.ศ. 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

4 ภารกิจเร่งด่วน (ในขณะนี้)
1. การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. แทนตำแหน่งว่าง ปี การได้มาซึ่งองค์ประกอบใน ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) ตาม ว สะสางการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯเดิม (ว.25) 5. การแก้ไข พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 6. ประสานงานดำเนินการ งานค้างอื่นๆ

5 Healthy Organization การยอมรับความแตกต่าง การคงสิ่งดีดีในอดีตไว้
พิรุฬ เพียรลำเลิศ นิติกร เชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. การยอมรับความแตกต่าง การคงสิ่งดีดีในอดีตไว้ สนุกสนานกับงาน การแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจน การสร้างสำนึกของการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามจรรยาขององค์กร การให้อำนาจตัวเองและคนอื่น


ดาวน์โหลด ppt บทบาทนายหมายเลข ๑ ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้ประสานงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google