งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ ของ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และตามที่ อ. ก. ค. ศ. เขต พื้นที่การศึกษามอบหมาย 2. เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้งและการบริหารงานบุคคลใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ ของ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และตามที่ อ. ก. ค. ศ. เขต พื้นที่การศึกษามอบหมาย 2. เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้งและการบริหารงานบุคคลใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ ของ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และตามที่ อ. ก. ค. ศ. เขต พื้นที่การศึกษามอบหมาย 2. เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้งและการบริหารงานบุคคลใน เรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 3. พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา 5. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 6. จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและ เกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา 7. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการ บริหารงานบุคคลเสนอ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก. ค. ศ. ต่อไป 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก. ค. ศ. มอบหมาย

3 1. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ ก. ค. ศ. 2. วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดระบบบริหารราชการใน หน่วยงานการศึกษา 3. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดำเนินการ เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ของหน่วยงานการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 8. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ ก. ค. ศ. 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก. ค. ศ. มอบหมาย

4 1. การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท. แทนตำแหน่งว่าง ปี 2552 2. การได้มาซึ่งองค์ประกอบใน ก. ค. ศ. และอ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทย ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ใหม่ ) ตาม ว.17 4. สะสางการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ฯเดิม ( ว.25) 5. การแก้ไข พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาฯ 6. ประสานงานดำเนินการ งานค้างอื่นๆ

5 1. การยอมรับความ แตกต่าง 2. การคงสิ่งดีดีในอดีตไว้ 3. สนุกสนานกับงาน 4. การแบ่งความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน 5. การสร้างสำนึกของการ อยู่ร่วมกัน 6. การปฏิบัติตามจรรยา ขององค์กร 7. การให้อำนาจตัวเองและ คนอื่น พิรุฬ เพียรลำเลิศ นิติกร เชี่ยวชาญ สำนักงาน ก. พ. Healthy Organization


ดาวน์โหลด ppt 1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ ของ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และตามที่ อ. ก. ค. ศ. เขต พื้นที่การศึกษามอบหมาย 2. เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้งและการบริหารงานบุคคลใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google