งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ้างอิงผลงานของ ผู้อื่น รศ. ดร. ยุพิน เตชะมณี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ้างอิงผลงานของ ผู้อื่น รศ. ดร. ยุพิน เตชะมณี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ้างอิงผลงานของ ผู้อื่น รศ. ดร. ยุพิน เตชะมณี

2 หมายถึง การนำข้อมูล ความรู้ หรือ ความคิดของผู้อื่นมาใช้ในงานเขียน ตามหลักกฎหมายและจริยธรรมทาง วิชาการต้องระบุชื่อเจ้าของข้อมูลหรือ ความรู้นั้น ซึ่งเป็นการให้เครดิตแก่เข้า ของข้อมูล หรือเรียกอีกอย่างว่า “ การ อ้างอิง ” ผลงานของผู้อื่น 1. คำอธิบาย

3 การนำข้อมูลของคนอื่นไปใช้ในงาน เขียนของตนเองโดยไม่ระบุชื่อเจ้าของ ข้อมูล เป็นการขโมยข้อมูลความคิด ของผู้อื่น เป็นการกระทำความผิดทั้ง กฎหมายและจรรยาบรรณ 2. การขโมยข้อมูล ข้อเขียน ความคิด (Plagiarism)

4 3.1 นักเรียน นักศึกษา - สอบตกในรายวิชา - สอบตกทุกรายวิชา - พักการเรียน - ถูกไล่ออก - ถอนปริญญา 3.2 บุคคลทั่วไป - ถูกถอดยศ ตำแหน่ง - ถูกลงโทษทางวินัย 3. โทษของการขโมยข้อมูล ความคิดของผู้อื่น

5 4.1 คัดลอกข้อเขียนของผู้อื่น และของตนเองจาก ผลงานเก่า (copy)4.2 เอาข้อเขียนของ ผู้อื่นมาเขียนใหม่ (paraphrase) ด้วยสำนวนภาษา ใหม่ 4.3 สรุปหรือย่อข้อเขียนของผู้อื่น 4. วิธีการขโมยข้อเขียนโดยไม่ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน

6 ระบุหรืออ้างอิงชื่อเจ้าของผลงานที่ถูก นำมาใช้ ตามรูปแบบการอ้างอิงที่กำหนด 5. ใช้ผลงานของคนอื่นอย่างไร จึงจะไม่เป็นการขโมย

7 6.1 คัดลอกข้อความ ต้องใส่เครื่องหมาย “……..” คร่อมข้อความที่คัดลอกมา ( ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้าที่คัดลอกมา ) ( นภาลัย สุวรรณธาดา, 2556, 29) 6.2 นำข้อความของผู้อื่นมาเขียนใหม่หรือถ่าย ความ (paraphrase) เขียนด้วยภาษาสำนวน ของผู้เขียน แต่ใจความต้องเหมือนเดิม ( ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์ ) ( นภาลัย สุวรรณธาดา, 2556) 6. วิธีการใช้ผลงานหรือข้อเขียน ของผู้อื่นและการอ้างอิง

8 6.3 นำข้อความของผู้อื่นมาย่อหรือสรุป แล้ว เขียนย่อหรือสรุปด้วยภาษาสำนวนของ ผู้เขียนแต่ใจความต้องเหมือนเดิม (Summarize)( ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์ ) ( นภาลัย สุวรรณธาดา, 2556) 6. วิธีการใช้ผลงานหรือข้อเขียนของ ผู้อื่นและการอ้างอิง ( ต่อ )

9 ( นามสกุล, อักษรย่อชื่อ., ปีพิมพ์, เลข หน้า ( ถ้าคัดลอกมา )(Smith, J., 2011, 29) หรือ (Smith, J., 2011, p 29) 7. การใช้ผลงานภาษาต่างประเทศ และการอ้างอิง

10 สมมุติว่า คุณกรอ้างอิงผลงานของคุณบัวใน บทความของคุณกร แล้วผู้เขียนก็อ้างอิงงาน ของคุณบัว โดยที่ผู้เขียนไม่ได้อ่านตัวผลงาน ของคุณบัว ให้อ้างอิงดังนี้ ( บัว ทองกนกดี อ้างใน กร จริยเวช, 2556) 8. การอ้างอิงผลงานที่ผู้อื่น อ้างแล้ว

11 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt การอ้างอิงผลงานของ ผู้อื่น รศ. ดร. ยุพิน เตชะมณี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google