งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น รศ. ดร. ยุพิน เตชะมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น รศ. ดร. ยุพิน เตชะมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น รศ. ดร. ยุพิน เตชะมณี
การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น รศ. ดร. ยุพิน เตชะมณี

2 1. คำอธิบาย หมายถึง การนำข้อมูล ความรู้ หรือความคิดของผู้อื่นมาใช้ ในงานเขียน ตามหลักกฎหมายและจริยธรรมทางวิชาการ ต้องระบุชื่อเจ้าของข้อมูลหรือความรู้นั้น ซึ่งเป็นการให้ เครดิตแก่เข้าของข้อมูล หรือเรียกอีกอย่างว่า “การอ้างอิง” ผลงานของผู้อื่น

3 2. การขโมยข้อมูล ข้อเขียน ความคิด
(Plagiarism) การนำข้อมูลของคนอื่นไปใช้ในงานเขียนของตนเองโดย ไม่ระบุชื่อเจ้าของข้อมูล เป็นการขโมยข้อมูลความคิดของ ผู้อื่น เป็นการกระทำความผิดทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณ

4 3. โทษของการขโมยข้อมูลความคิดของผู้อื่น
3.1 นักเรียน นักศึกษา สอบตกในรายวิชา สอบตกทุกรายวิชา พักการเรียน ถูกไล่ออก ถอนปริญญา 3.2 บุคคลทั่วไป ถูกถอดยศ ตำแหน่ง ถูกลงโทษทางวินัย

5 4. วิธีการขโมยข้อเขียนโดยไม่ระบุชื่อเจ้าของผลงาน
4.1 คัดลอกข้อเขียนของผู้อื่น และของตนเองจากผลงานเก่า (copy) เอาข้อเขียนของผู้อื่นมาเขียนใหม่ (paraphrase) ด้วยสำนวนภาษาใหม่ สรุปหรือย่อข้อเขียนของผู้อื่น

6 5. ใช้ผลงานของคนอื่นอย่างไรจึงจะไม่เป็นการขโมย
5. ใช้ผลงานของคนอื่นอย่างไรจึงจะไม่เป็นการขโมย ระบุหรืออ้างอิงชื่อเจ้าของผลงานที่ถูกนำมาใช้ ตามรูปแบบการ อ้างอิงที่กำหนด

7 6. วิธีการใช้ผลงานหรือข้อเขียนของผู้อื่นและการอ้างอิง
6.1 คัดลอกข้อความ ต้องใส่เครื่องหมาย “……..” คร่อมข้อความที่ คัดลอกมา (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้าที่คัดลอกมา) (นภาลัย สุวรรณธาดา, 2556, 29) 6.2 นำข้อความของผู้อื่นมาเขียนใหม่หรือถ่ายความ (paraphrase) เขียน ด้วยภาษาสำนวนของผู้เขียน แต่ใจความต้องเหมือนเดิม (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์) (นภาลัย สุวรรณธาดา, 2556)

8 6. วิธีการใช้ผลงานหรือข้อเขียนของผู้อื่นและการอ้างอิง(ต่อ)
6.3 นำข้อความของผู้อื่นมาย่อหรือสรุป แล้วเขียนย่อหรือสรุปด้วย ภาษาสำนวนของผู้เขียนแต่ใจความต้องเหมือนเดิม (Summarize) (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์) (นภาลัย สุวรรณธาดา, 2556)

9 7. การใช้ผลงานภาษาต่างประเทศและการอ้างอิง
(นามสกุล, อักษรย่อชื่อ. , ปีพิมพ์, เลขหน้า (ถ้าคัดลอกมา) (Smith, J., 2011, 29) หรือ (Smith, J., 2011, p 29)

10 8. การอ้างอิงผลงานที่ผู้อื่นอ้างแล้ว
สมมุติว่า คุณกรอ้างอิงผลงานของคุณบัวในบทความของคุณกร แล้ว ผู้เขียนก็อ้างอิงงานของคุณบัว โดยที่ผู้เขียนไม่ได้อ่านตัวผลงานของ คุณบัว ให้อ้างอิงดังนี้ (บัว ทองกนกดี อ้างใน กร จริยเวช, 2556)

11 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น รศ. ดร. ยุพิน เตชะมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google