งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ประจำปี ๒๕๕๗

2 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
นางบาดารียะห์ นิบูละ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อำเภจะแนะ

3 ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบัน หมายเหตุ 2545 - 2547
ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ - วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส - โรงเรียนดารุสสาลาม - โรงเรียนบ้านตะโละ

4 ประวัติการทำงาน วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สถานศึกษา หมายเหตุ
- เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ตุลาคม 2548 - 1 พฤศจิกายน 2548 จนถึงปัจจุบัน ครูอาสาสมัคร ครูอาสาสมัคร (พนักงานราชการ) ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะแนะ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะแนะ

5 วิสัยทัศน์ จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม เป็นมิตรกับชุมชน

6 ภาพปัจจุบัน กศน.ตำบลดุซงญอ
ภาพปัจจุบัน กศน.ตำบลดุซงญอ

7 ภาพอนาคต กศน.ดุซงญอ

8 บริบททั่วไปของตำบลดุซงญอ
ลักษณะที่ตั้ง ตำบลดุซงญอเป็น 1 ใน 4 ตำบลของ อำเภอจะแนะ โดยมีระยะห่างจากอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวน ๘ หมู่บ้าน และกศน.ตำบลดุซงญอ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านรือเปาะ เนื้อที่ เนื้อที่ตำบลดุซงญอมีพื้นที่ทั้งหมด ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.11 ของพื้นที่อำเภอจะแนะ

9 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบองอ อำเภอระแงะ ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบองอ อำเภอระแงะ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จำนวนประชากรทั้งหมด - ตำบลดุซงญอมีครัวเรือน ๒,๑๐๐ ครัวเรือน - มีประชากร ทั้งหมด ๙,๔๖๑ คน

10 การตั้งเป้าหมายความสำเร็จของงานแต่ละด้าน
ส่งเสริมการรู้หนังสือ โรงเรียนตาดีกาบ้านน้ำหอม จำนวน 55 คน โรงเรียนตาดีกาบ้านแมะแซ จำนวน 54 คน รวม คน

11 จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ ๑/๒๕๕๗
ระดับ จำนวน นศ. ทั้งหมด จำนวนนักศึกษาเข้าสอบ ๑/๒๕๕๗ เปอเซ็นต์ ๑/๒๕๕๗ ๒/๒๕๕๗ มัธยมศึกษาตอนต้น 90 55 61.11% ๘๐%

12 การสอบ N-Net ระดับ จำนวน นศ. ทั้งหมด จำนวนนักศึกษา เข้าสอบ ๑/๒๕๕๗
เปอเซ็นต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9 7 77.77%

13 รหัสประจำตัวนักศึกษา
เกรดเฉลี่ยปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล เกรดเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 2/2556 1/2557 1 นายมัรวาน ดอแม 2.65 2.80 2 นายมูหัมหมัด สาแม 2.96 3.20 3 นางซาวียะห์ ยูโซ๊ะ 2.75 3.00 4 นางสาวนาอีม๊ะ แขวง 5 นายอุสมาน กือจิ 2.85

14 การพัฒนาอาชีพสู่การมีงานทำ
อาชีพ ส.ส. อาหาร – ขนม ๒๘ คน ช่างเชื่อม ๒๘ คน อาชีพปกติ อาหาร – ขนม ๒๑ คน ช่างอิเล็คทรอนิคส์ ๒๒ คน

15 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
การทำบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมประชาธิปไตย เพศศึกษาแก้ปัญหาเอดส์

16 การศึกษาตามอัธยาศัย - จำนวนผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จำนวน 500 คน - จำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 1,100 คน - จำนวนผู้รับบริการใน กศน.ตำบล จำนวน 400 คน

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google