งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ่านอะไรและอ่านอย่างไรเพื่อพัฒนาตนในด้านความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ่านอะไรและอ่านอย่างไรเพื่อพัฒนาตนในด้านความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ่านอะไรและอ่านอย่างไรเพื่อพัฒนาตนในด้านความรู้

2 มึงหาภาพมาใส่ตรงนี้ คุณธรรมคืออะไร
คุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมจิตใจมนุษย์ให้ปฏิบัติให้สิ่งที่ดีงาม  ถูกต้องทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุข มึงหาภาพมาใส่ตรงนี้

3 คุณธรรมประกอบด้วยอะไร
คุณธรรม  ประกอบด้วย  ความรู้  ความคิด  และอารมณ์ที่ทำให้เรามีสติปัญญามีวิจารณญาณใน การตัดสินดีชั่ว  ถูกผิด  ซึ่งจะจะช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น  งานเขียนที่จะช่วยยกระดับจิตใจให้ สูงขึ้น  งานเขียนที่จะช่วยในการพัฒนาคุณธรรมมีมากมาย  อาจหาอ่านได้จากหนังสือธรรมะ  บท ร้อยกรอง  นิทานสุภาษิต  หรืออาจแทรกอยู่ในบทความ  เรื่องสั้น  นวนิยาย มึงหาภาพมาใส่ตรงนี้

4 สรุป

5 สรุปเรื่องการรับสารด้วยการอ่าน
การอ่านเป็นการรับรู้ความหมายจากถ้อยคำที่ตีพิมพ์อยู่ในสิ่งพิมพ์หรือหนังสือ โดยผู้อ่านรับรู้ว่า ผู้เขียนได้ส่งสารใดมายังผู้อ่านทั้งในด้าน ความรู้ ความคิด ความหมาย ความสัมพันธ์กับสิ่ง อื่น โดยผู้อ่านจะต้องรู้จักสังเกต พิจารณา ด้วยความรู้และเชาวน์ปัญญารอบด้านและหมั่นฝึกฝน การอ่านจนชำนาญ การอ่านที่ดีมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 1. มีสมาธิในการอ่าน 2. มีประสบการณ์หรือพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ผ่าน 3. มีอารมณ์คล้อยตามเรื่องที่อ่าน 4. มีความรู้รอบตัวดี สามารถแสดงความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ วินิจสาร และประเมินค่า เรื่องที่อ่านได้ 5. จดบันทึกประเด็นสำคัญจากเรื่องที่อ่านและเขียนแสดงข้อคิดเพิ่มเติมได้ 6. รู้จักลักษณะเฉพาะของประเภทหนังสือที่อ่าน 7. มีความสม่ำเสมอในการอ่านหนังสือ 8. รู้จักการค้นคว้าเพิ่มเติมเมื่อต้องการข้อมูลมากขึ้น

6 สรุปเรื่องการรับสารด้วยการอ่าน
การอ่านมีประโยชน์และมีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษา  เพราะเป็นวิธีที่เราใช้แสวงหา ความรู้ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง  ในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร  จำเป็นต้องพัฒนา ตนเอง  ในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร  จำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการอ่าน  ไม่ว่าจะอ่าน จากหนังสือหรือสิ่งอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ล้วนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองให้เป็น ผู้รอบรู้  ทันยุคทันสมัย


ดาวน์โหลด ppt อ่านอะไรและอ่านอย่างไรเพื่อพัฒนาตนในด้านความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google