งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 คุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมจิตใจมนุษย์ให้ปฏิบัติให้สิ่งที่ดี งาม ถูกต้องทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " คุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมจิตใจมนุษย์ให้ปฏิบัติให้สิ่งที่ดี งาม ถูกต้องทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  คุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมจิตใจมนุษย์ให้ปฏิบัติให้สิ่งที่ดี งาม ถูกต้องทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข

3  คุณธรรม ประกอบด้วย ความรู้ ความคิด และอารมณ์ที่ทำให้เรามี สติปัญญามีวิจารณญาณในการตัดสินดีชั่ว ถูกผิด ซึ่งจะจะช่วย ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น งานเขียนที่จะช่วยยกระดับจิตใจให้ สูงขึ้น งานเขียนที่จะช่วยในการพัฒนาคุณธรรมมีมากมาย อาจหา อ่านได้จากหนังสือธรรมะ บทร้อยกรอง นิทานสุภาษิต หรืออาจ แทรกอยู่ในบทความ เรื่องสั้น นวนิยาย

4

5 การอ่านเป็นการรับรู้ความหมายจากถ้อยคำที่ตีพิมพ์อยู่ในสิ่งพิมพ์ หรือหนังสือ โดยผู้อ่านรับรู้ว่าผู้เขียนได้ส่งสารใดมายังผู้อ่านทั้งใน ด้าน ความรู้ ความคิด ความหมาย ความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น โดย ผู้อ่านจะต้องรู้จักสังเกต พิจารณา ด้วยความรู้และเชาวน์ปัญญา รอบด้านและหมั่นฝึกฝนการอ่านจนชำนาญ การอ่านที่ดีมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 1. มีสมาธิในการอ่าน 2. มีประสบการณ์หรือพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ผ่าน 3. มีอารมณ์คล้อยตามเรื่องที่อ่าน 4. มีความรู้รอบตัวดี สามารถแสดง ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ วินิจสาร และประเมินค่า เรื่องที่อ่านได้ 5. จดบันทึกประเด็นสำคัญจากเรื่องที่อ่านและเขียนแสดง ข้อคิดเพิ่มเติมได้ 6. รู้จักลักษณะเฉพาะของประเภทหนังสือที่อ่าน 7. มีความสม่ำเสมอในการอ่านหนังสือ 8. รู้จักการค้นคว้าเพิ่มเติมเมื่อต้องการข้อมูลมากขึ้น

6 การอ่านมีประโยชน์และมีความสำคัญยิ่งต่อ การศึกษา เพราะเป็นวิธีที่เราใช้แสวงหาความรู้ที่ ต้องการได้ด้วยตนเอง ในโลกยุคข้อมูล ข่าวสาร จำเป็นต้องพัฒนาตนเอง ในโลกยุคข้อมูล ข่าวสาร จำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการอ่าน ไม่ว่าจะ อ่านจากหนังสือหรือสิ่งอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ล้วนเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ ทันยุค ทันสมัย


ดาวน์โหลด ppt  คุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมจิตใจมนุษย์ให้ปฏิบัติให้สิ่งที่ดี งาม ถูกต้องทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google