งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสร้างข้อสอบ ชนิดเลือกตอบ ไตรรงค์ เจนการ โทร. 081-7058686 ( อาจาร ย์ปู่ ) owslive.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสร้างข้อสอบ ชนิดเลือกตอบ ไตรรงค์ เจนการ โทร. 081-7058686 ( อาจาร ย์ปู่ ) owslive.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสร้างข้อสอบ ชนิดเลือกตอบ ไตรรงค์ เจนการ โทร. 081-7058686 ( อาจาร ย์ปู่ ) pootrairong@wind owslive.com

2 STEM: How many campuses does La Trobe University have? a. 5 b. 4 OPTIONS c. 7 Wrong answers DISTRACTERS Correct Answer – KEY (C. 7) The whole question is called an ITEM

3 คุณสมบัติของผู้เขียนข้อสอบได้ ดีและคล่อง ๑.รู้จักลักษณะของคำถามที่ดีว่าต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร ๒.รู้จักวิธีเขียนคำถามว่าต้องระวังในเรื่องใดบ้าง ๓.รู้จักชนิดของคำถามประเภทต่างๆจากแบบที่ ๑.๐๐ – ๖.๐๐ ๔.รู้จักรูปแบบคำถามชนิดต่างๆ ๕.หัดเขียน- หัดวิจารณ์คำถาม-คำตอบ ๖.ปรับปรุงคำถามโดยการวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ

4 หลักการเขียน ข้อสอบ

5 คำถามประเภทละเมอ รำพึง รำพัน หลักการเขียนข้อ คำถาม ๑. คำถามควรใช้ประโยค คำถาม ๐๐ ) อยุธยา ๑ )....... ๒ )........ ๓ )........ ๐๐ ) เชียงใหม่ ๑ )....... ๒ )........ ๓ )........ ๐๐) ปัจจุบันพระนครศรีอยุธยาเป็น ชื่อของอะไร ๑) เมืองหลวง ๒) จังหวัดหนึ่ง ๓) สถานีรถไฟ

6 หลักการเขียนข้อคำถาม ๐ ) คนจีนเป็น อย่างไร ๑ ) ขยัน ๒ ) ฉลาด ๓ ) เห็นแก่ตัว ลองเดาใจฉันซิว่า ฉันจะถามอะไรกันแน่ ๒. คำถามต้องเน้นจุดที่ต้องการจะถาม ให้ชัดเจน ๐) ลักษณะเด่นชัดที่สุดของคนจีน เป็นอย่างไร ๑) ขยัน ๒) ฉลาด ๓) เห็นแก่ตัว

7 หลักการเขียนข้อคำถาม ท๑.๑ ป ๑/๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ๐๐) จากเรื่องที่อ่าน นายแดงมี นิสัยเช่นใด ๑) ร่าเริง ๒) ใจแคบ ๓)..... ให้เขียนเป็นคำถามก็เขียนเป็นคำถามแล้วไง ! ๓. ถามให้ตรงตัวชี้วัดและตรงตามเนื้อหาที่ ต้องการ ๐๐) จากเรื่องที่อ่าน เหตุการณ์ใดมี โอกาสที่จะเกิดขึ้นกับนายแดง ๑) เสียทรัพย์สินเงินทอง ๒) เกิดอันตรายต่อชีวิต ๓).....

8 หลักการเขียนข้อคำถาม ๐) ถ้ารัฐบาลผลิตยาบ้าส่งขายต่างประเทศจะเกิดผลดีต่อ เศรษฐกิจของประเทศอย่างไร ๑) ประเทศจะร่ำรวยกว่าประเทศอื่นๆ ๒) คลังจะมีเงินมาก ๐๐) ถ้าคนไทยดื่มเหล้ากันมากๆจะเกิดผลดีต่อประเทศ อย่างไร ๑) ประเทศเก็บภาษีรายได้ๆมากขึ้น ๒) คลังจะมีเงินมาก ๔. ถามในสิ่งที่ดีหรือมีประโยชน์ ๐๐๐)ถ้าไม่ขายยาบ้าควรจะขายยาอะไรจึงได้กำไรดี ?

9 หลักการเขียนข้อคำถาม ๕. ถามในสิ่งที่สามารถหาข้อยุติ ได้ตามหลักวิชา ๐) ถ้าแมลงพัฒนาตัวเองฉลาดกว่ามนุษย์ โลกจะเป็นอย่างไร ๐๐) ถ้าพืชทุกชนิดไม่มีการสังเคราะห์แสง มนุษย์ในพื้นโลกจะเป็นอย่างไร ๐๐๐) วิญญาณของคนที่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน

10 หลักการเขียนข้อคำถาม ๖. ถามให้ใช้ความคิด ๐ ) พระอาทิตย์ขึ้น ทางทิศใด ๑)ทิศใต้ ๒ ) ทิศเหนือ ๓ ) ทิศ ตะวันตก ๔ ) ทิศ ตะวันออก ๑)ทิศตะวันตก ๒ ) ทิศตะวันออก ๓ ) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ๔)ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ๐ ) ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทาง ทิศตะวันตก พระ อาทิตย์จะตกทางทิศใด

11 หลักการเขียนข้อคำถาม ๗. คำถามอย่าใช้ภาษาฟุ่มเฟือย ๐) เรามิใช่คนต่างชาติ เราเป็นคนไทย ควรประพฤติปฏิบัติ ตามประเพณีไทย ข้อใดเป็นกิริยามารยาทของไทย ๑)ยกมือไหว้ผู้ที่เคารพ ๒) จับมือเขย่ากับผู้ที่รู้จัก ๓) คำนับทักทายกับคนที่มาหา ๔) กอดจูบผู้ที่ต้องการทักทาย ๐) ข้อใดเป็นกิริยามารยาทของไทย

12 หลักการเขียนข้อคำถาม ๘. คำถามใช้ภาษาให้เหมาะสมกับ ผู้เรียน ๐) ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีอุปสงค์มากเกินไป มีอิทธิพลต่อการตลาดเพียงใด

13 หลักการเขียนข้อคำถาม ๙. หลีกเลี่ยงการใช้คำถามปฏิเสธ โดยเฉพาะคำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ๐) ถ้าไม่ออกกำลังกาย เราจะไม่เสี่ยงต่อการ เป็นโรคอะไร ๐๐) ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเรา เราจะไม่ต้องเสีย สิทธิอะไร ๐๐๐) ถ้าไม่กินผักผลไม้จะมีโอกาสเกิดเป็น โรคอะไร

14 ๙. หลีกเลี่ยงการใช้คำถามปฏิเสธ โดยเฉพาะคำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ๘. คำถามใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ๗. คำถามอย่าใช้ภาษาฟุ่มเฟือย ๖. ถามให้ใช้ความคิด ๕. ถามในสิ่งที่สามารถหาข้อยุติได้ตามหลักวิชา ๔. ถามในสิ่งที่ดีหรือมีประโยชน์ ๓. ถามให้ตรงตัวชี้วัดและตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ ๒. คำถามต้องเน้นจุดที่ต้องการจะถามให้ชัดเจน ๑. คำถามควรใช้ประโยคคำถาม หลักการเขียน คำถาม

15 หลักการ เขียน ตัวเลือก

16 หลักการเขียนตัวเลือก ๑. มีความเป็นเอกพันธ์ ๐) พืชชนิดใด ไม่เข้าพวก ๑. มะม่วง ๒. มะนาว ๓. มะขาม ๔. แตงโม ๐๐) การกระทำใดที่เกินความจำเป็น ๑. ใช้น้ำสุกซักผ้า ๒. ใช้น้ำฝนเลี้ยงปลา ๓. ใช้น้ำกลั่นผสมยาฉีด ๔. ใช้น้ำตากรีดความเห็นใจ

17 ๐) มีมะพร้าวอยู่ ๔๕ ผล ขาย ไป ๑๐ ผล จะเหลือมะพร้าวกี่ ผล ๑. ๓๗ ผล ๒. ๓๖ ผล ๓. ๓๕ ผล ๔. ๓๔ ผล หลักการเขียนตัวเลือก ๒. ตัวเลือกมีความเป็นไปได้ทุกตัว ๐) มีมะพร้าวอยู่ ๔๕ ผล ขาย ไป ๑๐ ผล จะเหลือมะพร้าวกี่ ผล ๑. ๕๕ ผล ๒. ๔๖ ผล ๓. ๔๔ ผล ๔. ๓๕ ผล ถ้าเป็นตัวเลขควรลำดับตามจำนวน

18 หลักการเขียนตัวเลือก ๓. หลีกเลี่ยงตัวเลือกแบบปลายเปิด/ ปลายปิด เช่น ไม่มีข้อถูก ผิดทุกข้อ ถูกทุกข้อ ข้อถูกมิได้ให้ไว้ ๔. ใช้ภาษารัดกุม ชัดเจน ควรใช้คำ ข้อความที่เด็กรู้จักและ เข้าใจ

19 หลักการเขียนตัวเลือก ๕. เขียนตัวเลือกให้อิสสระขาด จากกัน ๐๐) กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งแรกเมื่อใด ๑. ก่อน พ.ศ. ๒๑๑๒ ๒. หลัง พ.ศ. ๒๑๑๒ ๓. ก่อน พ.ศ. ๒๓๑๐ ๔. หลัง พ.ศ. ๒๓๑๐

20 หลักการเขียนตัวเลือก ๖. ควรหลีกเลี่ยงตัวชี้แนะตัวคำตอบ อย่าให้ข้อคำถามแรกๆชี้แนะคำตอบข้อหลังๆ อย่าให้ตัวถูกมีคำซ้ำกับข้อคำถาม อย่าใช้คำขยายที่ไม่เหมาะสม อย่าถามเรื่องที่เคยชินเกินไป อย่าใช้ตัวเลือกสั้นยาวแตกต่างกันมาก ควรกระจายตำแหน่งตัวเลือกถูก

21 หลักการเขียนตัวเลือก ๑. มีความเป็นเอกพันธ์ ๒. ตัวเลือกมีความเป็นไปได้ทุกตัว ๓. หลีกเลี่ยงตัวเลือกแบบปลายเปิด/ปลายปิด ๔. ใช้ภาษารัดกุม ชัดเจน ๕. เขียนตัวเลือกให้อิสสระขาดจากกัน ๖. ควรหลีกเลี่ยงตัวชี้แนะตัวคำตอบ

22 ชนิดของคำถาม ประเภทต่างๆ จากแบบที่ ๑.๐๐ – ๖.๐๐

23 Original Terms New Terms Evaluation Synthesis Analysis Application Comprehension Knowledge Creating Evaluating Analysing Applying Understanding Remembering (Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8)

24 จำได้ :Remembering เข้าใจ :Understanding นำไปใช้ :Applying วิเคราะห์ :Analysing ประเมิน :Evaluating สร้าง :Creating

25 จำได้ : Remembering สมองเก็บรักษาความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ตนรู้เห็น ไม่ว่าจะเป็น การเก็บไว้ชั่วคราวหรือ ถาวรก็ตาม

26 บรรดาข้อเท็จจริงและ รายละเอียดของ เรื่องราว การกระทำ ใดๆ ที่มนุษย์ได้สะสม และถ่ายทอดกันต่อๆ กันมาแต่ในอดีต ที่เรา สามารถรับทราบสิ่ง เหล่านี้ได้ ความรู้และประสบการณ์

27 ความสามารถที่จะเรียก เอาตัวความรู้กลับคืน ออกมาให้ปรากฏ ระลึกได้ :

28 คว าม จำ จำเนื้อหา เฉพาะเจ าะจง จำศัพท์/นิยาม จำสูตร กฎ ความจริง เฉพาะอย่าง จำ การ ดำเนินกา ร ลักษณะเ ฉพาะ จำระเบียบแบบแผน จำลำดับขั้นตอนและ แนวโน้ม จำการจำแนกประเภท จำเกณฑ์ จำวิธีการ จำ ความคิด รวบยอด ความคิด รวบยอด จำหลักวิชาและการ ขยายหลักวิชา จำทฤษฏีและ โครงสร้าง

29 จำเนื้อหา เฉพาะเจาะจง ๐๐) พระบรมราโชวาทหมายถึงอะไร ๑. คำสั่งสอน ๒. คำปราศรัย ๓. คำบรรยาย ๔. คำยกย่องเกียรติคุณ ๑.๑๑ จำศัพท์/นิยาม

30 ๐) สิ่งใดที่ทำให้พระพุทธเจ้านึกถึงอุทกดาบส และอาฬารดาบสเป็นบุคคลแรก ๑. ความนับถือ ๒. ความกตัญญู ๓. ความสงสาร ๔. ความเมตตา ถามเนื้อเรื่อง ๑. ๑๒จำสูตร กฎ ความจริง ความสำคัญเฉพาะอย่าง

31 จำ การดำเนินการ ลักษณะเฉพาะ จำ ระเบียบแบบแผน ๐) คำประพันธ์ประเภทสดุดีและยอพระเกียรติ นิยมแต่งด้วยร้อยกรองชนิดใด ๑. โคลง ๒. ฉันท์ ๓. กาพย์ ๔. ลิลิต

32 จำ ลำดับขั้นตอนและแนวโน้ม ๐) ก่อนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพ ต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกสุด ๑. ถวายอาหาร ๒. อาราธนาศีล ๓. ถวายปัจจัย ๔. บูชาพระพุทธรูป

33 จำ การจำแนกประเภท ๐) น้ำเหงื่อมีลักษณะคล้ายกับอะไร ๑. น้ำตา ๒. น้ำลาย ๓. น้ำเหลือง ๔. น้ำปัสสาวะ

34 จำเกณฑ์ ๐๐) โคลงสยามานุสติเป็นอมตะเพราะอะไร ๑. มีเอกโทครบ ๒. สัมผัสถูกต้อง ๓. ให้สำนึกในชาติ ๔. เป็นคติของทหาร

35 ๑.๒๕จำวิธีการ/การปฏิบัติ ๐) วัตถุใดไม่สามารถหาปริมาตร ด้วยวิธีแทนที่น้ำ ๑. ลูกแก้ว ๒. สารส้ม ๓. ดินน้ำมัน ๔. กำมะถัน

36 จำ ความคิดรวบยอด ๑. ๓๑จำหลักวิชาและการขยาย หลักวิชา ๐) ค.ร.น. และ ห.ร.ม เหมือนกันในข้อใด ๑. ใช้วิธีแยกตัวประกอบ ๒. ใช้วิธีหารเลข ๒ จำนวน ๓. ใช้วิธีหาตัวร่วมที่น้อยที่สุด ๔. ใช้วิธีหาตัวร่วมที่มากที่สุด

37 ๑. ๓๒จำ ทฤษฏีและโครงสร้าง ๐) เราจัดให้ต้นหญ้า ต้นข้าว และต้นไผ่ เป็นพืช ประเภทเดียวกัน เพราะยึดสิ่งใดเป็นหลัก ๑. ราก ๒. ที่อยู่ ๓. ขนาด ๔. ประโยชน์

38 จัดทำรายการ (list) แสดง (show) ระบุ (define) ติดป้ายบอก (label) บอก (tell) รวบรวม (collect) พรรณนา (describe) ตรวจ (examine) ระบุ (identify) จัดทำตาราง (tabulate) ระบุคำพูดจดบันทึก (record) บอกชื่อเลือก (select) การใช้คำถามประเภท ใคร เมื่อไร ที่ไหน คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับความจำ

39 ท๑.๑ ม๒/๖. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การ โน้ม น้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน ท๕.๑ ป๒/๒. ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท๔.๑ ป๔/๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

40 จำได้..... เข้าใจฉันหรือเปล่า ?

41 เข้าใจ : Understanding ความสามารถที่พยายามดัดแปลง ปรับปรุง หรือเสริมแต่งความรู้เดิม ให้มีรูปลักษณะใหม่เพื่อ นำไปใช้กับสถานการณ์อื่นใหม่ที่ แปลกออกไป แต่ก็ยังมีบางอย่าง คล้ายคลึงกับของเดิม เป็นการ ผสมแล้วขยายความรู้ออกไปให้ ไกลจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล

42 ผู้ที่จะเกิดความเข้าใจ ผู้ที่จะเกิดความเข้าใจ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ : ๑. รู้ความหมายและรายละเอียดย่อยๆของเรื่อง นั้นๆมาก่อนแล้ว ๒. รู้ความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้อง ระหว่างชิ้น ความรู้ย่อยๆเหล่านั้น ๓. สามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นด้วยภาษาของ ตนเองได้ ๔. เมื่อพบสิ่งอื่นใดที่มีสภาพทำนองเดียวกันกับที่ เคยเรียนรู้มาแล้ว ก็สามารถตอบและอธิบายได้

43 สรุป (summarize) พรรณนา (describe) อภิปราย (discuss) ตีความ (interpret) อธิบาย (explain) บอกความแตกต่าง (contrast) เชื่อมโยง (associate) จำแนก (distinguish) ประมาณ (estimate) ทำนาย พยากรณ์ (predict) คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับความเข้าใจ แยกหมวดหมู่(Classify), บรรยาย(Describe), อภิปราย(Discuss), ชี้แจงเหตุผล(Explain), จำแนก(Identify), หาแหล่งที่ตั้ง(Locate), จำแนกแยกแยะ(recognize), รายงาน(Report), คัดสรร(Select), แปลความ(Translate), ถอดความ(Paraphrase)

44 ควา ม เข้า ใจ ตีความ แปล ความ ขยาย ความ แปลความหมายคำ/ข้อความ แปลภาพ สัญลักษณ์ แปลถอดความ ตีความของเรื่อง ตีความข้อเท็จจริง ขยายความแบบจิตภาพ ขยายความแบบพยากรณ์ ขยายความแบบสมมติ

45 ๒. ๑๐ แปลความหมายคำ / ข้อความ ๐๐) ข้อใดเป็นประโยคคำถาม ๑. เธอไม่ชอบร้องเพลง ๒. เธอร้องเพลงไม่เป็น ๓. เธอหาได้ร้องเพลงไม่ ๔. เธอจะร้องเพลงหรือไม่

46 ๒. ๑๐ แปลความถอดความ ๐) “ ตำข้าวสารกรอกหม้อ” นั้นหมายถึงอะไร ๑. หาเช้ากินค่ำ ๒. สุกเอาเผากิน ๓. ทำงานเอาหน้า ๔. ขายผ้าเอาหน้ารอด ๐๐) “ ชื่อเสียงของท่านโด่งดัง มาก” มีหมายความตรง กับข้อใด ๑. เป็นคนที่ไว้วางใจได้ ๒. เป็นคนที่มีคนรู้จักมาก ๓. เป็นคนที่มีความเสียสละ ๔. เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์

47 ตีความหมายของเรื่อง ๒. ๒๐ ตีความ ๐) กลอนมีความหมาย เกี่ยวกับเรื่องใด ๑. การตอบแทน ๒. การรู้วิชาการ ๓. การใช้ความคิด ๔. การระมัดระวังตัว ๐๐) กลอนนี้กล่าวในลักษณะใด ๑. ยกตัวอย่างให้เห็น ๒. ระบุคำที่มีคุณค่าในชีวิต ๓. ชี้แนะให้เห็นความสำคัญ ๔. กล่าวสภาพความเป็นจริง “ แม้ใครรักรักมั่งชังชังตอบ ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี”

48 ตีความข้อเท็จจริง ๒. ๒๐ ตีความ “ วัฒนาต้องการทดลองเกี่ยวกับชีวิตของยุง เขาจับยุง ๑๐ ตัว มาขังไว้ในกล่องมุ้งลวด ๒ วัน ปรากฏว่ายุงตายไป ๕ ตัว” ๐) การที่ยุงตาย แสดงให้ เห็นสภาพของอะไร ๑. การอดน้ำ ๒. อดอาหาร ๓. ขาดอากาศ ๔. ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ๐๐) ทำไมยุงอีก ๕ ตัวจึงไม่ ตาย ๑. เพราะแข็งแรง ๒. เพราะตัวโตกว่า ๓. เพราะเป็นยุงอายุน้อย ๔. ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด

49 ๒. ๓๐ ขยายความแบบจิตภาพ ๐) การที่รัชกาลที่ ๔ จำยอมทำ สัญญากับต่างประเทศ เปรียบเทียบได้กับสุภาษิตข้อใด ๑. น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ๒. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ๓. น้ำขุ่นอยู่ใน น้ำใสอยู่ข้างนอก ๔. น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย ๐๐) สนธิสัญญาของฝรั่ง ที่ทำ กับไทยมีลักษณะ เหมือนกับสนธิสัญญา ระหว่างใคร ๑. ไทยกับญี่ปุ่น ๒. ไทยกับอังกฤษ ๓. ญี่ปุ่นกับอเมริกา ๔. ญี่ปุ่นกับเยอรมัน

50 ๒. ๓๐ ขยายความแบบ พยากรณ์ ๐) ถ้าประเทศเปรียบเสมือน ต้นไม้ จังหวัดเปรียบได้ เหมือนกับอะไร ๑. ผล ๒. กิ่ง ๓. ใบ ๔. ราก ๐๐) เมื่อน้ำมันมีราคาสูงขึ้น กิจการประเภทใดจะมีราคา แพงขึ้นทันที ๑. การขนส่ง ๒. การไฟฟ้า ๓. การโรงแรม ๔. การก่อสร้าง

51 ๒. ๓๐ ขยายความแบบ สมมติ ๐) ถ้าเราอยู่ประเทศ มาเลเซีย จังหวัดยะลาอยู่ ทางทิศใด ๑. ทิศใต้ ๒. ทิศเหนือ ๓. ทิศตะวันออก ๔. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ๐๐) ถ้าไม่มีพืช มนุษย์ จะเดือดร้อนในเรื่องใด มาก ๑. อาหาร ๒. ที่อยู่อาศัย ๓. เครื่องนุ่งห่ม ๔. ยารักษาโรค ๑. อาหาร ๒. ทิศเหนือ

52 นำไปใช้แก้ปัญหา

53 ๓. การนำไปใช้ : Applying การนำเอาความรู้ความเข้าใจไป พลิกแพลงแก้ปัญหาใหม่ๆที่ยังไม่ เคยพบเคยเห็นกันโดยตรงมาก่อน หรือพลิกแพลงนำมาใช้ในกิจกรรม ต่างๆ มิใช่หมายถึงการ ทำงานหรือการปฏิบัติใดๆที่เราให้ เด็กทำ

54 เลือก(Choose), แสดง(Demonstrate), ละคร(Dramatize), บริการทางด้านอาชีพ(Employ), อธิบายพร้อมตัวอย่าง (Illustrate), ปฏิบัติการ(Operate), กำหนดการทำงาน(Schedule), ร่าง(Sketch), แก้ปัญหา(solve), ใช้(Use), เขียน(Write) คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับการนำไปใช้

55 การ ประยุ กต์ ถามความสอดคล้องระหว่างหลักวิชา กับการปฏิบัติ ถามความสอดคล้องระหว่างตัวอย่าง กับตัวอย่าง ถามขอบเขตของหลักวิชาและการปฏิบัติ ถามให้อธิบายหลักวิชา ถามเหตุผลของการปฏิบัติ

56 ถามความสอดคล้องระหว่างหลักวิชา กับการปฏิบัติ ๐) วิมังสา ได้แก่การปฏิบัติตรงกับข้อใด ๑. รีบทำงานส่งครู ๒. ขอให้ครูอธิบายเพิ่มเติม ๓. พยายามคิดโจทย์ยากๆ ๔. ตรวจคำตอบอย่างรอบคอบ

57 ถามความสอดคล้องระหว่าง ตัวอย่างกับตัวอย่าง ๐) ข้อใดมีความหมายแบบเดียวกันกับ “ถ้วยแก้วแตก” ๑. วิ่งเล่น ๒. ดายหญ้า ๓. ปลูกต้นไม้ ๔. มาโรงเรียน

58 ถามขอบเขตของหลักวิชา และการปฏิบัติ ๐๐) “ขอเรียนเชิญพระคุณเจ้ารับประทาน อาหารได้” ข้อความนี้บกพร่องในเรื่องใด ๑. ใช้สำนวนผิด ๒. ใช้คำฟุ่มเฟือย ๓. ใช้คำผิดหลักภาษา ๔. ใช้คำขยายผิดที่ ๓. ใช้คำผิดหลัก ภาษา

59 ถามให้อธิบายหลักวิชา ๐) ทำไมจึงมักมีหนอนภายในผลพุทรา ๑. เพราะมีไข่แมลงที่ดอก ๒. เพราะหนอนเจาะเข้าไป ๓. เพราะหนอนชอบผลไม้นี้ ๔. เพราะเป็นการกระทำของบักเตรี ๑. เพราะมีไข่แมลงที่ดอก

60 วิเคราะห์.. วิเคราะห์.

61 การวิเคราะห์ : Analysing สำคัญ ความสัมพันธ์หลักการ การจำแนก เปรียบเทียบ วิจารณ์ เพื่อให้ได้ส่วนที่เป็น ลักษณะที่สำคัญ ความสัมพันธ์ และหลักการ ของเรื่องราวที่เป็น ข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์ ต่างๆ

62 ประเมินค่าAppraise), เปรียบเทียบCompare), แตกต่าง(Contrast), วิจารณ์(Criticize), จำแนก(Differentiate), แบ่งแยก(Discriminate), วินิจฉัย(Distinguish), ตรวจสอบ(Examine), ทดลอง (Experiment) คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับการวิเคราะห์

63 วิเคราะห์เพียง ๑ สิ่ง วิเคราะห์ ๒ สิ่งพร้อมๆกัน วิเคราะห์จากทุกๆ สิ่งของทั้งหมด หาคุณลักษณะ หน้าที่ จุดเด่น-ด้อย สิ่งสำคัญ หาคุณลักษณะ หน้าที่ จุดเด่น-ด้อย สิ่งสำคัญคู่ ใด/สองสิ่งใดเกี่ยวโยง สัมพันธ์กันอย่างไร หากฎเกณฑ์ หลักการ ของระบบที่ทำให้ส่วน ต่างๆของสิ่ง/เรื่องนั้นๆ ประกอบกันอยู่ได้ วิเคราะห์ ความสำคัญ วิเคราะห์ ความสัม พันธ์ วิเคราะห์ หลักการ

64 การ วิเคราะห์ วิเคราะห์ ความสำ คัญ วิเคราะห์ ความสัม พันธ์ วิเคราะ ห์ หลักการ วิเคราะห์ชนิด วิเคราะห์สิ่งสำคัญ วิเคราะห์เลศนัย ขนาด/ระดับความสัมพันธ์ ขั้นตอนของความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์และวิธีการ เหตุที่ทำให้ได้ผลเกิดตามมา วิเคราะห์โครงสร้าง วิเคราะห์หลักการ

65 วิเคราะห์ชนิด ๔. ๑๐ วิเคราะห์ ความสำคัญ พิจารณาข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้ ถ้าบกพร่องเกี่ยวกับ คำ ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๑ ไวยากรณ์ ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๒ ความหมาย ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๓ การเปรียบเทียบ ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๔ ๐) แสงอาทิตย์แผดกล้ายามรุ่งอรุณ ๐๐) นางสวยยังกับเทพบุตร ๐๐๐) เดี๋ยวนี้เขาถึงแก่กรรมไปนานแล้ว

66 ๔. ๑๐ วิเคราะห์ความสำคัญ ๔. ๑๐ วิเคราะห์ความสำคัญ ( ชนิด ) พิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่ามีลักษณะใด ถ้าเป็นลักษณะ อธิบาย ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๑ อ้อนวอน ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๒ ปลุกใจ ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๓ ประชด ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๔ ๐) กินเร็วๆเข้า ๐๐) กินเหมือนหมู ๐๐) กินเหมือนหมู ๐๐๐) กินอย่างนี้อิ่มทนดี

67 ๔. ๑๐วิเคราะห์ความสำคัญ ( สิ่ง สำคัญ ) ๐) ลักษณะใดเป็นประชาธิปไตย ๑. ทุกคนร่ำรวยเท่ากัน ๒. ทุกคนมีอำนาจเท่ากัน ๓. ทุกคนรับผิดชอบ เท่ากัน ๔. ทุกคนมีการศึกษา เท่ากัน ๓. ทุกคนรับผิดชอบ เท่ากัน ๐๐) ข้อความนี้ถือว่าสิ่งใด สำคัญที่สุด ๑. ประชาชนในชาติ ๒. การเสียสละชีวิต ๓. ความสุขของส่วนรวม ๔. การยกย่องสรรเสริญ “มนุษย์ย่อมรักชีวิตด้วยกันทุกคน ฉะนั้นบุคคลที่ยอมสละชีวิต ของตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาติบ้านเมือง จึงสมควรได้รับการ ยกย่อง...” ๓. ความสุขของ ส่วนรวม

68 ๔. ๑๐วิเคราะห์ความสำคัญ ( สิ่งสำคัญ ) ๐) รัชกาลที่๗ ทรงยอมรับ การปฏิวัติของคณะราษฎร์ เพื่ออะไร ๑. เพื่อความสงบสุข ๒. เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญ ๓. เพื่อเห็นแก่คณะราษฎร์ ๔. เพื่อเปลี่ยนการ ปกครอง ๐๐) การส่งเครื่อง บรรณาการ มีความมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงอะไร ๑. ความมั่งมี ๒. ความสามัคคี ๓. ความจงรักภักดี ๔. ความมีเกียรติยศ ๑. เพื่อความ สงบสุข ๓. ความ จงรักภักดี

69 ๔. ๑๐วิเคราะห์ความสำคัญ ( ๔. ๑๐วิเคราะห์ความสำคัญ ( เลศนัย ) ๐) คำโฆษณา “เสพย์วันนี้เป็นผีในวันหน้า” มี ความหมายต่อต้านยาเสพย์ติดชนิดใด ๑. บุหรี่ ๒. ยาบ้า ๓. กัญชา ๔. เฮโรอีน

70 ขนาด / ระดับ ความสัมพันธ์ ๔. ๒๐วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ๐) เรื่องใดมีความสมพันธ์ กันมากที่สุด ๑. เวลากับเงินต้น ๒. เงินรวมกับเงินต้น ๓. เวลากับอัตราดอกเบี้ย ๔. เงินต้นกับอัตรา ดอกเบี้ย ๕. อัตราดอกเบี้ยกับเงิน รวม 5 ) สองสิ่งใดไม่สัมพันธ์กัน ๑. รัศมีกับคอร์ด ๒. รัศมีกับเส้นรอบวง ๓. ขนาดของมุมกับอาร์ค ๔. เส้นสัมผัสวงกลมกับมุม ฉาก ๕. เส้นผ่าศูนย์กลางกับเส้นรอ บวง รศ. ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์)

71 ขั้นตอนของ ความสัมพันธ์ ๔. ๒๐วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ๐) สาเหตุประการแรกที่ ทำให้เกิดคลื่นในทะเล คืออะไร ๑. ลมพัด ๒. โลกหมุน ๓. แสงแดด ๔. แผ่นดินไหว ๕. น้ำขึ้น น้ำลง ๐๐) การที่คนในชาติอพยพออก นอกประเทศกันมาก ทำให้เกิด ปัญหาทางเศรษฐกิจของชาติแล้ว จะมีปัญหาใดตามมา ๑. ความมั่นคงภายใน ๒. ความขัดแย้งเรื่องเขตแดน ๓. ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ ๔. ความเสียเปรียบทางการ ทหาร

72 วัตถุประสงค์และ วิธีการ ๔. ๒๐วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ๐) เกษตรกรของประเทศไทย มีความต้องการความ ช่วยเหลือด้านใดมากที่สุด ๑. การคมนาคม ๒. การชลประทาน ๓. การส่งเสริมการตลาด ๔. การประกันราคา ผลผลิต ๐๐) ชาติมหาอำนาจหวังผลด้าน ใดมากที่สุดต่อการขยายอำนาจ ของตน ๑. ด้านเศรษฐกิจ ๒. ด้านการป้องกันตนเอง ๓. ด้านรักษาความเป็นธรรม ๔. ด้านเกียรติภูมิในฐานะผู้นำ

73 เหตุที่ทำให้ได้ผล เกิดตามมา ๔. ๒๐วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ๐) บุคลิกภาพด้านใดของมนุษย์ ที่จะนำไปสู่การสูญชาติพันธุ์ได้ ในที่สุด ๑. ไม่เสียสละ ๒. ไม่รับผิดชอบ ๓. ไม่รู้จักสิทธิ ๔. ไม่รู้จักหน้าที่ ๕. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๐) เหตุจูงใจใดที่ทำให้คน ในชนบทหลั่งไหลเข้าเมือง ๑. มีงานทำ ๒. มีความสะดวก ๓. มีความปลอดภัย ๔. มีเครื่องบริโภค ๕. มีรายได้เพียงพอ

74 วิเคราะห์ โครงสร้าง ๔. ๓๐ วิเคราะห์ หลักการ ๐) ลักษณะสังคมไทยที่สืบทอดกัน มาเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ คืออะไร ๑. การเคารพผู้อาวุโส ๒. การยกย่องคนมีฐานะ ๓. การนับถือผู้มีชาติตระกูล ๔. การยอมรับเรื่องชั้นวรรณะ ๕. การเชื่อถือในเรื่องบุญกรรม ๐๐) ผู้ใดมีอำนาจสูงสุด ในระบอบประชาธิปไตย ๑. ประชาชน ๒. คณะรัฐมนตรี ๓. นายกรัฐมนตรี ๔. พระมหากษัตริย์ ๕. ประธานรัฐสภา ๑. ประชาชน

75 วิเคราะห์ โครงสร้าง ๔. ๓๐ วิเคราะห์ หลักการ ๐) สี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่อาจเป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เพราะยัง ขาดสมบัติเกี่ยวกับอะไรอยู่ อย่างหนึ่ง ๑. มุม ๒. ด้าน ๓. พื้นที่ ๔. เส้นทแยงมุม ๐๐) แม่เหล็กธรรมชาติกับ แม่เหล็กไฟฟ้ามีสิ่งใดที่ แตกต่างกัน ๑. จำนวนขั้ว ๒. แรงดูดผลัก ๓. ทิศทางเส้นแรง ๔. ความเข้มของสนาม ๕. ปฏิกิริยากับแม่เหล็กโลก ๒. ด้าน ๔. ความเข้มของ สนาม

76 วิเคราะห์หลักการ ๔. ๓๐ วิเคราะห์ หลักการ ๐) ชายพูดว่า “ผมชอบสุภาษิตที่ว่าสิบเบี้ยใกล้มือ” ส่วนหญิงพูดว่า “ฉันเชื่อคติ นกน้อยสร้างรังแต่ พอตัว” ถามว่า ใครน่าจะซื้อรถยนต์เงินผ่อน ๑. ชาย ๒. หญิง ๓. ไม่ซื้อทั้งสองคน ๔. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ ๑. ชาย

77 วิเคราะห์หลักการ ๔. ๓๐ วิเคราะห์ หลักการ ๐) “กรรมกร ๑ คนทำงานเสร็จใน ๕ วัน ถ้าจะ ให้งานเสร็จใน ๑ วัน จะต้องใช้กรรมกร ๕ คน” ถามว่า การคำนวณนี้ยึดหลักการใด ๑. ทุกคนทำงานพร้อมกัน ๒. ทุกคนทำงานอย่างเดียวกัน ๓. ทุกคนทำงานเสร็จพร้อมกัน ๔. ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

78 ประเมิน

79 การประเมินผล : Evaluating การตรวจสอบ การวิจารณ์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ เลือกกระทำหรือไม่กระทำ ในเรื่องราวที่เป็น ปรากฏการณ์ ข้อเท็จจริง ต่างๆ ฯลฯ

80 ประเมินค่า(Appraise), อภิปราย(Argue), แก้ต่าง(Defend), พิจารณาตัดสิน(Judge), เลือก(Select), สนับสนุน(Support), ให้คุณค่า(Value), ประเมินค่า(Evaluation) คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับการประเมิน

81 ประเมิ น ค่า ค่า อาศัย เกณ ฑ์ ภายใ น อาศัย เกณ ฑ์ ภายน อก ประเมินความถูกต้องของเรื่อง ประเมินความเป็นเอกพันธ์ของเรื่อง ประเมินความสมบูรณ์ถูกต้องของเรื่อง ประเมินความเหมาะสม/ประสิทธิภาพ ของวิธีการและการปฏิบัติ ประเมินความสมเหตุสมผล/ผลลัพธ์ ผลสรุป ประเมินโดยสรุป ประเมินโดยเปรียบเทียบ ประเมินมาตรฐาน ประเมินความเด่นด้อย

82 ๖. ๑๐ อาศัย เกณฑ์ภายใน ประเมินความ ถูกต้องของเรื่อง ๐) การที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทาง ตะวันออก ไปทางตะวันตกทุกวัน เหมาะสำหรับใช้พิสูจน์ความจริง เรื่องใดได้ดีที่สุด ๑. โลกหมุนอยู่ตลอดเวลา ๒. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ๓. โลกหมุนในทิศทางเดียวกัน ๔. โลกหมุนด้วยความเร็วคงที่ ๐) การที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทาง ตะวันออก ไปทางตะวันตก จะ ใช้เป็นข้อพิสูจน์สำหรับเรื่องใด ไม่ได้ ๑. โลกหมุนรอบตัวเอง ๒. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ๓. โลกไม่หมุนกลับไป กลับมา ๔. โลกหมุนเช่นนี้มานาน แล้ว ๓. โลกหมุนในทิศทาง เดียวกัน ๒. โลกหมุนรอบดวง อาทิตย์

83 ๖. ๑๐ อาศัย เกณฑ์ภายใน ประเมินความเป็นเอก พันธ์ของเรื่อง ๐) ที่วีระกล่าวเช่นนี้ เพราะเขามีความคิดอย่างไร ๑. ความร้อนเร่งการระเหย ๒. พืชผักสดต้องการความเย็น ๓. ต้นผักกาดเป็นพืชไม่ชอบแดด ๔. พืชดูดน้ำในตอนกลางวันได้น้อย ๕. แดดตอนเที่ยงเป็นอันตรายต่อพืช วีระกล่าวว่า “ต้นผักกาดใบเหี่ยวในตอนเที่ยง เพราะแดดจัด” ๑. ความร้อนเร่งการ ระเหย

84 ๖. ๑๐ อาศัย เกณฑ์ภายใน ประเมินความสมบูรณ์ ถูกต้องของเรื่อง วีระกล่าวว่า “ต้นผักกาดใบเหี่ยวในตอนเที่ยง เพราะ แดดจัด” ๐) คำกล่าวนี้ยังไม่ชัดเจน เพราะไม่บอก อะไร ๑. ใบเหี่ยวมากหรือน้อย ๒. ดินชุ่มชื้นหรือแห้งแล้ง ๓. แดดสว่างมากหรือน้อย ๔. แดดร้อนมากหรือน้อย ๕. ต้นผักกาดอยู่ในร่มหรือกลางแจ้ง ๔. แดดร้อนมาก หรือน้อย

85 ๖. ๑๐ อาศัยเกณฑ์ ภายใน ประเมินความเหมาะสม/ประสิทธิภาพของวิธีการและการปฏิบัติ ๐) คำกล่าวของวีระจะเชื่อถือได้มากขึ้น ถ้ามี ข้อเท็จจริงใดมาสนับสนุน ๑. ผักกาดต้นอื่นๆใบเหี่ยวหมด ๒. พืชชนิดอื่นแถบนั้นใบเหี่ยวด้วย ๓. ถ้ารดน้ำ ใบผักกาดจะสดขึ้น ๔. ถ้าในเวลาเช้า ใบไม่เหี่ยว ๕. ถ้าปลูกในฤดูหนาว ใบไม่เหี่ยว ๔. ถ้าในเวลาเช้า ใบ ไม่เหี่ยว

86 ๖.๑๐ อาศัยเกณฑ์ภายใน ประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ผลสรุป ๐) คำกล่าวของวีระมีลักษณะเช่นไร ๑. ถูกต้องแล้ว เพราะเขาพูดตามที่เห็น ๒. ถูกมากกว่าผิด เพราะต้นผักกาดมีใบบาง ๓. ผิดมากกว่าถูก เพราะ พืชทั่วไปต้องการแดด ๔. ไม่ถูกต้องเลย เพราะยังไม่มีการเปรียบเทียบ ๕. ยังสรุปไม่ได้ เพราะการเหี่ยวขึ้นอยู่กับต้นอ่อน หรือแก่ วีระกล่าวว่า “ต้นผักกาดใบเหี่ยวในตอนเที่ยง เพราะแดดจัด” ๑. ถูกต้องแล้ว เพราะ เขาพูดตามที่เห็น

87 ๖. ๒๐ อาศัยเกณฑ์ ภายนอก ประเมินโดยสรุป ๐) วรรณคดีฉบับใดมีเนื้อเรื่องใกล้เคียง กับสภาพจริงของมนุษย์มากที่สุด ๑. สามก๊ก ๒. สังข์ทอง ๓. รามเกียรติ์ ๔. พระอภัยมณี ๕. ขุนช้างขุนแผน ๑. สาม ก๊ก

88 ๖. ๒๐ อาศัยเกณฑ์ ภายนอก ประเมินโดยสรุป ๐๐) การกระทำหรือคำกล่าวใด ที่เหมาะกับสภาพและ ฐานะของตน ๑. ขอลัดคิวหน่อย นายของคุณเป็นเพื่อนผม ๒. เขาพยายามเก็บเงินสร้างบ้าน มีหลังคาแบบโดม ๓. เบียดบนรถเมล์ไม่ไหว อยากมีรถยนต์สักคัน ๔. ผมไปงานเลี้ยงทั้งชุดนักเรียนได้ไหม จะได้ ทันเวลา ๕. ขอทานคนนี้ถือศักดิ์ศรี ให้เหรียญบาทก็ไม่ยอมรับ ๔. ผมไปงานเลี้ยงทั้ง ชุดนักเรียนได้ไหม จะ ได้ทันเวลา

89 ๖. ๒๐ อาศัยเกณฑ์ ภายนอก ประเมินโดย เปรียบเทียบ ๐) การรำวงดีกว่าการเต้นรำในข้อใด ๑. คนทั่วไปนิยม ๒. ไม่ต้องหัดมาก ๓. เด็กๆก็รำได้ ๔. ไม่สิ้นเปลืองมาก ๕. ไม่ต้องสวมเสื้อนอก ๑. คนทั่วไป นิยม

90 ๖. ๒๐ อาศัยเกณฑ์ ภายนอก ประเมิน มาตรฐาน ๐) ควรใช้หลักเกณฑ์ใดสำหรับวินิจฉัยว่า นาฬิกาเรือนนี้มีคุณภาพ ๑. เดินด้วยระบบอีเลคโทรนิค ๒. สร้างโดยบริษัทที่เชื่อถือได้ ๓. มีใบประกาศนียบัตรรับรอง ๔. บอกเวลาตรงกับสัญญาณวิทยุ ๕. เป็นชนิดเดียวกับที่สถานีวิทยุใช้ ๔. บอกเวลาตรงกับ สัญญาณวิทยุ

91 ๖. ๒๐ อาศัยเกณฑ์ ภายนอก ประเมินความเด่น - ด้อย ๐) เด็กที่ประหยัดเงินโดยวิธีงดเที่ยว กับงดอาหาร กลางวัน อย่างไหนดีกว่ากัน ๑. งดเที่ยวดีกว่า เพราะอาจได้รับอันตราย ๒. งดเที่ยวดีกว่า เพราะยังมีโอกาสเที่ยวได้อีก ๓. งดอาหารดีกว่า เพราะไม่ต้องเสียเงินซื้อ ๔. งดอาหารดีกว่า เพราะกลับมากินที่บ้านได้ ๕. งดอาหารดีกว่า เพราะกินบ่อยจะอ้วนมาก ๒. งดเที่ยวดีกว่า เพราะยังมีโอกาส เที่ยวได้อีก

92 สร้างสรรค์

93 คิด สร้างสรรค์ / สังเคราะห์ : Creating การนำสิ่งต่างๆมาจัดให้เป็นเรื่องราวใหม่ หรือมี บทบาทหน้าที่ใหม่ เป็นการจัดทำขึ้นมาใน แบบฟอร์มใหม่ หรือโครงสร้างใหม่ตลอดถึง การผลิต การวางแผน หรือการสร้างให้เกิด ขึ้นมา การคิดสร้างสรรค์ต้องการใส่บางส่วน เข้าไปด้วยกันในแนวทางใหม่ๆ หรือทำการ วิเคราะห์แนวใหม่ภายในบางสิ่งบางอย่าง และ จะมีความแตกต่างทั้งในแบบฟอร์มและผลผลิตที่ เกิดขึ้นมาใหม่ๆ

94 ความสามารถในการวางแผนสร้าง การลงมือสร้างจนสำเร็จ การผลิตผล งาน ที่มีสมมุติฐานอยู่ในกฎเกณฑ์ และเหตุผล Creating

95 รวบรวมจัด (Assemble) สร้าง (Construct) สร้างสรรค์ (Creating) ออกแบบ (Design) พัฒนา (Develop) คิดสูตร-คิดระบบ (Formulate) เขียน (Write) คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับการสร้างสรรค์

96 คิด สร้างสรรค์ / สังเคราะห์ สร้างผลงานเพื่อการสื่อสาร การพูดการเขียนการแสดง สร้างผลงานการดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ในหลักการ

97 ๕. ๑๐ คิดสร้างสรรค์ / สังเคราะห์ สร้างผลงานเพื่อ การสื่อสาร การพูด แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระของตนเองต่อเรื่องราว ให้ชี้แจงขยายความเรื่องราวให้กระจ่างชัด ให้สรุปสิ่งที่หัวใจของเรื่องราวโดยใช้ภาษาของตนเอง หาข้อยุติจากการอภิปราย ให้วิจารณ์เปรียบเทียบความดีงาม เด่นด้อย เหมาะสมของสิ่งต่างๆ การให้คะแนนด้วยวิธีจัดอันดับคุณภาพ(RUBRICS) อย่าให้ คะแนนเป็นตัวเลข โดยตั้งเกณฑ์การวัดไว้ล่วงหน้า ดร.ชวาล แพรัตกุล

98 ๕.๑๐ คิดสร้างสรรค์/สังเคราะห์ สร้างผลงานเพื่อการสื่อสาร การเขียน การเขียนตามหัวข้อเรื่องที่กำหนดให้ การแต่งนิทานสอนใจสั้นๆ การแต่งคำประพันธ์เกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แต่งความประเภทคำปราศรัย สดุดี โอวาทฯลฯ ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อความให้ได้มาตรฐานทางภาษา ให้ผสมผสานความคิดหลายๆแนวที่มี ต่อเป็นเรื่องราวเดียวกันเข้าด้วยกัน

99 ๕.๑๐ คิดสร้างสรรค์/สังเคราะห์ สร้างผลงานเพื่อการสื่อสาร จากการแสดง จากภาพหรือวัตถุสิ่งของ ให้พูดหรือเขียนบรรยายตามภาพที่เห็น จากเสียงหรือเสียงดนตรี เพลง ถามให้บรรยาย วิจารณ์ จากการแสดง/การกระทำเป็นต้นเรื่อง.....

100 ๕.๒๐ คิดสร้างสรรค์/สังเคราะห์ สร้างแผนงาน/การดำเนินการ ตรวจสอบขั้นตอนแผนงาน/การดำเนินการ กำหนดขั้นตอนแผนงาน/การดำเนินการ กำหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่ในการ ดำเนินการ วางแผนการควบคุม บทบาทหน้าที่ในการ ดำเนินการ นำเสนอแผนงานดำเนินการ

101 ๕. ๓๐ คิดสร้างสรรค์ / สังเคราะห์ สร้างความสัมพันธ์ ในหลักการ การปรับปรุงแก้ไขของเดิม การอธิบาย การให้ความหมายขยายความตาม แนวใหม่ สร้างสมมุติฐานและให้ความเห็น กำหนดวิธีพิสูจน์ตรวจสอบสมมุติฐานและทฤษฎี การอนุมานลงสรุปเรื่องราวตามเงื่อนไขใดๆที่ กำหนดให้ โดยสรุป :การคิดสร้างสรรค์เป็นการสร้างงาน ขึ้นมาใหม่ๆทั้งสิ้น

102 ข้อสอบต้องตรงตามตัวชี้วัด และครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ข้อสอบต้องยึดหลักการเขียน ข้อสอบที่ดี ข้อสอบต้องตรงตามระดับ ที่กำหนดไว้ใน test blueprint

103 ภาระงานในวันนี้ เขียนข้อสอบคนละ ๕ ข้อ จากวิชาที่สอนโดยให้ถูก หลักการเขียนข้อสอบและ ตรงกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด เขียนข้อสอบคนละ ๕ ข้อ จากวิชาที่สอนโดยให้ถูก หลักการเขียนข้อสอบและ ตรงกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด

104 ท๑.๑ ม ๒/๒. จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน คำถาม.............................................. ๑......................... ๒......................... ๓......................... ๔......................... ๕........................................................................................................................................................................ เรื่องที่กำหนดให้อ่าน...............................................................................

105

106 ไตรรงค์ เจนการ 081- 7058686 ( อาจาร ย์ปู่ ) pootrairong@windo wslive.com ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

107 รูปแบบชนิด คำถาม

108 ๑.แบบคำตอบถูก ๒.แบบเติมคำ ๓.แบบเปลี่ยนแทน ๔.แบบคำตอบไม่จำกัด ๕.แบบคำตอบรวม ๖.แบบคำตอบไม่ สมบูรณ์ ๗.แบบนิเสธ ๘. แบบเรียงลำดับ ๙. แบบอนุกรม ๑๐. แบบขาดเกิน ๑๑. แบบสัมพันธ์ ๑๒. แบบหลักการร่วม ๑๓. แบบตรรกวิจารณ์ ๑๔. แบบรูปภาพ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสร้างข้อสอบ ชนิดเลือกตอบ ไตรรงค์ เจนการ โทร. 081-7058686 ( อาจาร ย์ปู่ ) owslive.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google