งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญและเหตุผล ชื่องานวิจัย โรงเรียนบ้านพรุหวาเป็นโรงเรียนใน ชนบท ไม่มีสื่อการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ผู้วิจัยจึงได้แก้ปัญหาโดยการพัฒนา วงจรจากคีย์บอร์ดเก่ามา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญและเหตุผล ชื่องานวิจัย โรงเรียนบ้านพรุหวาเป็นโรงเรียนใน ชนบท ไม่มีสื่อการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ผู้วิจัยจึงได้แก้ปัญหาโดยการพัฒนา วงจรจากคีย์บอร์ดเก่ามา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสำคัญและเหตุผล ชื่องานวิจัย โรงเรียนบ้านพรุหวาเป็นโรงเรียนใน ชนบท ไม่มีสื่อการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ผู้วิจัยจึงได้แก้ปัญหาโดยการพัฒนา วงจรจากคีย์บอร์ดเก่ามา เพื่อใช้เป็นสื่อ ในการสอนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ สามารถควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตได้

3 ชื่องานวิจัย 3

4 4

5 5

6 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเกี่ยวกับ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่มี ต้นทุนต่ำและสามารถนำมาสอน นักเรียนได้ ชื่องานวิจัย

7 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 1. คีย์บอร์ด ชื่องานวิจัย

8 8 2. ควบคุมคอมพิวเตอร์ ระยะไกล ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

9 ชื่องานวิจัย 9 3. อุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์ ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

10 “ การควบคุมรถสำรวจระยะไกลแบบไร้สาย ” โดย กล้าศักดิ์ เขื่อนนิล 2554 ชื่องานวิจัย 10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

11 “ การควบคุมหุ่นยนต์สำรวจผ่านเว็บบราว์เซอร์ ” โดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2548 “ การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ พี ดี ซี เอ วิชาโครงงานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3” โดย นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว 2550 ชื่องานวิจัย 11 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

12 ชื่องานวิจัย 12 1. วิเคราะห์ (Analysis) 2. ออกแบบ (Design) 3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development) 4. ขั้นตอนการดำเนินการ (Implement) 5. ขั้นประเมินผล (Evauation) ระเบียบวิธีวิจัย ADDIE Model

13 ขอบเขตของการวิจัย 1. การสอนแบบโครงงาน ใน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องงานประดิษฐ์ ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 2. ระบบรับสัญญาณ output จาก คอมพิวเตอร์ผ่านทางคีบรอด USB และ PS2 ชื่องานวิจัย

14 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  1. นักเรียนมีสื่อการเรียนเรื่องหุ่นยนต์ เพิ่มโอกาส ทางการเรียนรู้ของนักเรียน  2. นักเรียนได้เรียนรู้อิเลกทรอนิกส์เบื้องต้น  3. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์  4. ชุดสื่อมีราคาต้นทุนต่ำ  5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และนำไป พัฒนาต่อได้ ชื่องานวิจัย

15 ระยะเวลาเวลาดำเนินการ ชื่องานวิจัย

16 วัสดุ / อุปกรณ์ / งบประมาณในการวิจัย 1. ทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) - แผงวงจรคีย์บรอด 1 อัน - รีเลย์ 3 ตัว - โครงรถ 1 อัน - ทรานซิสเตอร์ 3 ตัว - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง ชื่องานวิจัย

17 วัสดุ / อุปกรณ์ / งบประมาณในการวิจัย 2. ทรัพยากรทางด้านซอฟต์แวร์ (Software) - Teamviewer 8 - วิชชวลเบสิก 6 - Apache - PHP - Adobe Photoshop - Adobe Dreamweaver ชื่องานวิจัย

18 วัสดุ / อุปกรณ์ / งบประมาณในการวิจัย งบประมาณในการวิจัย ชื่องานวิจัย รายละเอียดงบประมาณ 1. ค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 1.1 ค่าอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ 1.2 ค่าโครงรถ 1.3 ค่ากล้องเว็บแคม 1.4 ค่าพิมพ์รายงาน 1.5 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 150 บาท 2,800 บาท 500 บาท 10,000 บาท รวมงบประมาณ 23,450 บาท

19 สรุป จากปัญหาการไม่มีสื่อการสอนเกี่ยวกับ หุ่นยนต์ งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการประยุกต์ใช้ แผงวงจรคีย์บอร์ด มาควบคุมอุปกรณ์และใช้ คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลผ่านเว็บ บราวเซอร์ ผลที่ได้ทำให้มีสื่อการสอนและเพิ่ม โอกาสให้นักเรียนในชนบทได้มีโอกาสทางการ เรียนรู้และเพิ่มทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ชื่องานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญและเหตุผล ชื่องานวิจัย โรงเรียนบ้านพรุหวาเป็นโรงเรียนใน ชนบท ไม่มีสื่อการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ผู้วิจัยจึงได้แก้ปัญหาโดยการพัฒนา วงจรจากคีย์บอร์ดเก่ามา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google