งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนพัฒนาการคิดด้วยคีย์บอร์ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนพัฒนาการคิดด้วยคีย์บอร์ด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนพัฒนาการคิดด้วยคีย์บอร์ด
Learning innovation with the keyboard. นายฆบฝาด หีมหวัง รหัส

2 ความสำคัญและเหตุผล โรงเรียนบ้านพรุหวาเป็นโรงเรียนในชนบท ไม่มีสื่อการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ผู้วิจัยจึงได้แก้ปัญหาโดยการพัฒนาวงจรจากคีย์บอร์ดเก่ามา เพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และสามารถควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ชื่องานวิจัย

3 ชื่องานวิจัย

4 ชื่องานวิจัย

5 ชื่องานวิจัย

6 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่มีต้นทุนต่ำและสามารถนำมาสอนนักเรียนได้ ชื่องานวิจัย

7 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
1.คีย์บอร์ด ชื่องานวิจัย

8 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล ชื่องานวิจัย

9 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
3. อุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์ ชื่องานวิจัย

10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
“การควบคุมรถสำรวจระยะไกลแบบไร้สาย” โดย กล้าศักดิ์ เขื่อนนิล 2554 ชื่องานวิจัย

11 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
“การควบคุมหุ่นยนต์สำรวจผ่านเว็บบราว์เซอร์” โดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2548 “การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ พี ดี ซี เอ วิชาโครงงานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” โดย นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว 2550 ชื่องานวิจัย

12 ระเบียบวิธีวิจัย ADDIE Model
1.วิเคราะห์ (Analysis) 2. ออกแบบ (Design) 3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development) 4. ขั้นตอนการดำเนินการ (Implement) 5. ขั้นประเมินผล (Evauation) ชื่องานวิจัย

13 2. ระบบรับสัญญาณ output จากคอมพิวเตอร์ผ่านทางคีบรอด USB และ PS2
ขอบเขตของการวิจัย 1. การสอนแบบโครงงาน ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องงานประดิษฐ์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 2. ระบบรับสัญญาณ output จากคอมพิวเตอร์ผ่านทางคีบรอด USB และ PS2 ชื่องานวิจัย

14 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีสื่อการเรียนเรื่องหุ่นยนต์ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียน 2. นักเรียนได้เรียนรู้อิเลกทรอนิกส์เบื้องต้น 3. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4. ชุดสื่อมีราคาต้นทุนต่ำ 5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และนำไปพัฒนาต่อได้ ชื่องานวิจัย

15 ระยะเวลาเวลาดำเนินการ
ชื่องานวิจัย

16 วัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณในการวิจัย
1. ทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) - แผงวงจรคีย์บรอด 1อัน - รีเลย์ 3 ตัว - โครงรถ 1 อัน - ทรานซิสเตอร์ 3 ตัว - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง ชื่องานวิจัย

17 วัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณในการวิจัย
2. ทรัพยากรทางด้านซอฟต์แวร์ (Software) - Teamviewer 8 - วิชชวลเบสิก 6 - Apache - PHP - Adobe Photoshop - Adobe Dreamweaver ชื่องานวิจัย

18 วัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณในการวิจัย
รายละเอียด งบประมาณ 1. ค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 1.1 ค่าอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ 1.2 ค่าโครงรถ 1.3 ค่ากล้องเว็บแคม 1.4 ค่าพิมพ์รายงาน 1.5 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 150 บาท 2,800 บาท 500 บาท 10,000 บาท รวมงบประมาณ 23,450 บาท ชื่องานวิจัย

19 สรุป จากปัญหาการไม่มีสื่อการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการประยุกต์ใช้แผงวงจรคีย์บอร์ด มาควบคุมอุปกรณ์และใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลผ่านเว็บบราวเซอร์ ผลที่ได้ทำให้มีสื่อการสอนและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในชนบทได้มีโอกาสทางการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ชื่องานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนพัฒนาการคิดด้วยคีย์บอร์ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google