งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนและหลักการคิด วิเคราะห์วรรณคดี. แนวในการวิเคราะห์วรรณคดี วิเคราะห์ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้ แต่ง วิเคราะห์ลักษณะคำประพันธ์ วิเคราะห์เรื่องย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนและหลักการคิด วิเคราะห์วรรณคดี. แนวในการวิเคราะห์วรรณคดี วิเคราะห์ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้ แต่ง วิเคราะห์ลักษณะคำประพันธ์ วิเคราะห์เรื่องย่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนและหลักการคิด วิเคราะห์วรรณคดี

2 แนวในการวิเคราะห์วรรณคดี วิเคราะห์ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้ แต่ง วิเคราะห์ลักษณะคำประพันธ์ วิเคราะห์เรื่องย่อ วิเคราะห์เนื้อเรื่อง วิเคราะห์แนวคิด จุดมุ่งหมาย เจตนาของผู้เขียน วิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรม

3 การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ แนวความคิดและกลวิธี นำเสนอ คุณค่าด้านสังคม การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4 การพิจารณาคุณค่าด้าน วรรณศิลป์ คือ วรรณศิลป์ในงานเขียน ทำให้ผู้อ่าน เกิด ความรู้สึกในจิตใจและเกิดจินตนาการสร้างภาพคิด ในสมองได้ดี การวิเคราะห์งานประพันธ์จึงควร พิจารณาวรรณศิลป์เป็นอันดับแรกแล้วจึงวิจารณ์ว่า มีคุณค่าหรือน่าสนใจเพียงใดหากงานประพันธ์นั้น เป็นประเภทบทร้อยกรอง ผู้อ่านที่จะวิเคราะห์ วิจารณ์ ควรมีความรู้บางอย่าง เช่น รู้บังคับการ แต่งบทร้อยกรองรู้วิธีใช้ภาษาของกวี รู้วิธีสร้าง ภาพฝันหรือความคิดของกวี เป็นต้น

5 การวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา สาระ แนวความคิด และกลวิธีนำเสนอ เนื้อหาสาระที่ดีนั้นอาจเป็นในแง่การให้ความรู้ ให้ความคิดเห็น คติ คำสอน ข้อเตือนใจ ชี้ช่องให้ มองเห็นความจริง ความดี ชี้ทางแก้ปัญหา แนะสิ่งที่ ควรปฏิบัติหรือ สิ่งที่ควรละเว้น กลวิธีการเขียนอาจ ชี้แนะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ได้แล้วแต่กลวิธีของ ผู้เขียน ว่าจะทำได้แนบเนียนน่าสนใจเพียงใดข้อที่ น่าสังเกตคือ งานเขียนที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องสอน ศีลธรรมหรือคุณธรรมโดยตรง ผู้เขียนอาจใช้กลวิธี ต่าง ๆ เพื่อให้คนอ่านเกิดความคิดได้ด้วยตนเอง ดังนั้นก่อนการวิจารณ์คนอ่านจึงต้องพยายามทำ ความเข้าใจ จับความหมายและสรุปแนวความคิด ทั้งหลายของผู้เขียนให้ได้เสียก่อนหลักสำคัญมีอยู่ อย่างหนึ่งว่า งานประพันธ์ที่ดีควรมีเนื้อหาสาระมุ่ง สร้างสรรค์ มิใช่มุ่งทำลาย

6 การพิจารณาคุณค่าด้านสังคม การพิจารณาคุณค่าด้านสังคมจากวรรณกรรม ผู้อ่านต้องค้นหาสาระก่อนว่าผู้เขียน ต้องการเสนอ “ สาระ ” อะไรให้กับผู้อ่านเป็นด้านดีหรือด้านเสีย ของสังคมและผู้อ่าน ต้องพิจารณาว่า พึงปฏิบัติ อย่างไร หรือได้แนวคิดอะไรบ้างจากการอ่าน วรรณกรรมนั้น วรรณกรรมทุกเรื่องจะสะท้อนภาพ ชีวิตและสังคม

7 การนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน งานประพันธ์ย่อมประกอบด้วยถ้อยคำ เนื้อหาสาระและกลวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ ซึ่ง สามารถนำงานประพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น ในแง่จดจำถ้อยคำสำนวนไปใช้เพื่อความ สนุกสนาน ความไพเราะ ส่วนเนื้อหาสาระอาจ นำไปใช้ในแง่ได้คติข้อเตือนใจ ได้ความคิดเห็นที่ มีประโยชน์ต่อชีวิต ครอบครัว สังคมและ ประเทศชาติการนำคุณค่าของงานประพันธ์ไป ใช้ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้อ่าน ที่จะวิเคราะห์เพื่อเลือก จดจำ คิดและนำไปใช้ตามกำลังความคิดของตน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนและหลักการคิด วิเคราะห์วรรณคดี. แนวในการวิเคราะห์วรรณคดี วิเคราะห์ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้ แต่ง วิเคราะห์ลักษณะคำประพันธ์ วิเคราะห์เรื่องย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google