งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมาใช้อย่างถูกวิธีมีเหตุผลสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การรู้จักคิดพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ รอบด้านและถูกต้องทำให้ เกิดปัญญาแตกฉาน

5 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
เป็นวิธีคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดผลดี หรือประโยชน์อันพึงประสงค์

6 “ คนเราทุกคนมีพื้นฐานความรู้และ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เมื่อพบเห็น บุคคลหรือประสบเหตุการณ์ เรื่องราว และสิ่งของอย่างเดียวกัน ก็จะคิดหรือ หรือรู้สึกไม่เหมือนกัน ”

7 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม

8 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม

9 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม

10 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม

11 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
เป็นการคิดโดยเอาประสบการณ์หรือ ความรู้เดิมมาคิดปรุงแต่งไปในทางที่ดี และเป็นประโยชน์ ทำให้จิตใจผ่องแผ้ว มองโลกในแง่ดี มีกำลังใจทำหน้าที่

12 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างพัฒนา ตนเอง ยกระดับชีวิตในทางที่ดีขึ้น เรียก อีกอย่างว่า “ วิธีคิดสร้างสรรค์พัฒนา”

13 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
เป็นวิธีคิดตามหลักการและจุดหมาย ในระดับปฏิบัติหรือลงมือทำ

14 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
หลักการ จุดมุ่งหมาย

15 สำเร็จ สัมพันธ์กัน ทำอะไร หลักการ จุดมุ่งหมาย

16 สำเร็จ ทำเพื่ออะไร ต้องทำอย่างไร กำลังทำ อะไร

17 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google