งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. นำวิธีคิดแบบโยนิโส มนสิการมาใช้อย่างถูก วิธีมีเหตุผลสัมพันธ์กับ การประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. นำวิธีคิดแบบโยนิโส มนสิการมาใช้อย่างถูก วิธีมีเหตุผลสัมพันธ์กับ การประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 นำวิธีคิดแบบโยนิโส มนสิการมาใช้อย่างถูก วิธีมีเหตุผลสัมพันธ์กับ การประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การรู้จักคิดพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ รอบด้านและถูกต้องทำให้ เกิดปัญญาแตกฉาน

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นวิธีคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดผลดี หรือประโยชน์อันพึงประสงค์

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า “ คนเราทุกคนมีพื้นฐานความรู้และ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เมื่อพบเห็น บุคคลหรือประสบเหตุการณ์ เรื่องราว และสิ่งของอย่างเดียวกัน ก็จะคิดหรือ หรือรู้สึกไม่เหมือนกัน ”

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

8

9

10

11 เป็นการคิดโดยเอาประสบการณ์หรือ ความรู้เดิมมาคิดปรุงแต่งไปในทางที่ดี และเป็นประโยชน์ ทำให้จิตใจผ่องแผ้ว มองโลกในแง่ดี มีกำลังใจทำหน้าที่

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างพัฒนา ตนเอง ยกระดับชีวิตในทางที่ดีขึ้น เรียก อีกอย่างว่า “ วิธีคิดสร้างสรรค์พัฒนา ”

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นวิธีคิดตามหลักการและจุดหมาย ในระดับปฏิบัติหรือลงมือทำ

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อรรถ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ ธรรม จุดมุ่งหมาย หลักการ

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักการ จุดมุ่งหมาย หลักการ จุดมุ่งหมาย สำเร็จ ทำอะไร สัมพันธ์กัน

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กำลังทำ อะไร กำลังทำ อะไร สำเร็จ ทำเพื่ออะไร ต้องทำอย่างไร

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. นำวิธีคิดแบบโยนิโส มนสิการมาใช้อย่างถูก วิธีมีเหตุผลสัมพันธ์กับ การประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google