งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce บทวิเคราะห์ “การแข่งขันสินค้าไทยและอาเซียน ในตลาดจีนในอีก 5 ปี ข้างหน้า”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce บทวิเคราะห์ “การแข่งขันสินค้าไทยและอาเซียน ในตลาดจีนในอีก 5 ปี ข้างหน้า”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce บทวิเคราะห์ “การแข่งขันสินค้าไทยและอาเซียน ในตลาดจีนในอีก 5 ปี ข้างหน้า” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 25 พฤศจิกายน 2557

2

3 X = อัตราภาษีที่เก็บจริง อัตราภาษี X ≥ 20% % ≤ x < 20% % ≤ x < 15% % ≤ x < 10%5500 X ≤ 5%คงอัตราภาษีที่เก็บจริง00 กรอบการลดภาษีสินค้าปกติ ของอาเซียน 6 ละจีน  การเปิดเสรีการค้าสินค้าทั่วไป ได้จัดทำความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า (Agreement on Trade in Goods) ในส่วนสินค้าปกติ เริ่มลดภาษีตั้งแต่ กรกฎาคม 2548 และลดลงเหลือ 0% ภายในปี 2553

4 กรอบการลดภาษีสินค้าปกติ ของเวียดนาม X = อัตราภาษีที่ เก็บจริง อัตราภาษี X > 60% % ≤ X < 60% % ≤ X < 45% % ≤ X < 35% % ≤ X < 30% % ≤ X < 25% % ≤ X < 20% % ≤ X < 15% % ≤ X < 10% % ≤ X < 7% X ≤ 5%คงอัตราภาษีที่เก็บจริง0

5 กรอบการลดภาษีสินค้าปกติ ของกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ X = อัตราภาษีที่ เก็บจริง อัตราภาษี X > 60% % ≤ X < 60% % ≤ X < 45% % ≤ X < 35% % ≤ X < 30% % ≤ X < 25% % ≤ X < 20% % ≤ X < 15% % ≤ X < 10%7* % ≤ X < 7% X ≤ 5%คงอัตราภาษีที่เก็บจริง0 * เมียนมาร์คงอัตราภาษีไม่สูงกว่า 7.5% จนถึงปี 2553

6

7 มูลค่าการส่งออก นำเข้า และดุลการค้าของ อาเซียนในตลาดจีน  หลังจากเริ่มลดภาษี ( ) อัตราการเติบโตทางการค้าระหว่างอาเซียนและจีนเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนลดภาษี ( )  หลังภาษีเป็น 0 ( ) แม้มูลค่าการค้าจะเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเติบโตทางการค้าต่ำกว่าช่วงลดภาษี  ช่วงลดภาษีประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ดุลการค้ากับจีน แต่หลังภาษีเป็น 0 ประเทศในกลุ่มอาเซียนเริ่มขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มมากขึ้น  คาดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศในกลุ่มอาเซียนอาจขาดดุลการค้ากับจีนไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯหรือ 975,000 ล้านบาทต่อปี (อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนใน 5 ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มชะลอตัว โดย IMF คาดว่า ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 6.6 ขณะที่ช่วงหลังภาษีเป็น 0 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.5 ส่งผลให้การค้ากับอาเซียนชะลอตัวลง) ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ช่วงก่อนลดภาษี ส่งออกขยายตัวร้อยละ 18.8 นำเข้าขยายตัวร้อยละ 13.6 ช่วงการลดภาษี ส่งออกขยายตัวร้อยละ 20.4 นำเข้าขยายตัวร้อยละ 24.9 ช่วงหลังภาษี เป็น ส่งออกขยายตัว ร้อยละ 14.9 นำเข้าขยายตัว ร้อยละ 19.8 ช่วง 5 ปี ข้างหน้า ส่งออกขยายตัวร้อยละ 9.7 นำเข้าขยายตัวร้อยละ 7.4 ส่งออกปี ,346 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 5.0 ล้านล้านบาท นำเข้าปี ,235 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4.4 ล้านล้านบาท ส่งออกปี ,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 10.7 ล้านล้านบาท นำเข้าปี ,698 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 12.0 ล้านล้านบาท

8 มูลค่าการส่งออกสินค้าเฉลี่ยต่อปีของประเทศต่างๆ ใน อาเซียนไปตลาดจีนใน 5 ปี ข้างหน้า  มาเลเซียเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก สินค้าไปตลาดจีนมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งมีมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลังภาษี เป็น 0 และอีก 5 ปีข้างหน้า มากที่สุดในอาเซียน  ไทยมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นหลังภาษีเป็น 0 เป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย แต่ในอีก 5 ปี ข้างหน้า มีมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 4 รองจาก มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ตามลำดับ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น หลังภาษีเป็น0 ( ) (ล้านดอลลาร์) มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ใน 5 ปี ข้างหน้า ( ) (ล้านดอลลาร์) ไทย27,349 ( (2)15,107 (4) มาเลเซีย44,235 (1)16,900 (1) อินโดนีเซีย21,957 (3)15,994 (2) สิงคโปร์18,178 (4)12,965 (5) ฟิลิปปินส์11,2749,328 บรูไน22848 เวียดนาม12,404 (5)15,589 (3) เมียนมาร์3,5578,767 กัมพูชา ลาว1,0393,007 รวม140,45798,096

9 สัดส่วนการส่งออกของประเทศในกลุ่มอาเซียน ไปตลาดจีน  มาเลเซียยังเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดจีน มากที่สุดในกลุ่มอาเซียน  ไทยมีส่วนแบ่งตลาดในจีนสูงขึ้นหลังภาษีเป็น 0 แต่ใน 5 ปีข้างหน้า ( ) คาดว่าส่วน แบ่งตลาดจะลดลง จากการแย่งส่วนแบ่งตลาด ของประเทศในกลุ่ม CLMV 5 ปีข้างหน้า ( ) ส่วนแบ่งตลาด ของไทยหายไป 1.0% จากก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หรือมีมูลค่าการส่งออกหายไป เฉลี่ย 3,629.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 117,954 ล้านบาทต่อปี ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10 มูลค่าการนำเข้าสินค้าเฉลี่ยต่อปีของประเทศต่างๆ ใน อาเซียนจากจีนใน 5 ปี ข้างหน้า มูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น หลังภาษีเป็น0 ( ) (ล้านดอลลาร์) มูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ใน 5 ปี ข้างหน้า ( ) (ล้านดอลลาร์) ไทย22,906 (5)15,627 (3) มาเลเซีย28,368 (2)26,796 (2) อินโดนีเซีย26,208 (4)14,976 (4) สิงคโปร์27,246 (3)12,384 (5) ฟิลิปปินส์13,3769,459 บรูไน1,1101,416 เวียดนาม33,368 (1)36,981 (1) เมียนมาร์5,0374,848 กัมพูชา2,3562,000 ลาว1,1152,815 รวม161,090120,070  หลังภาษีเป็น 0 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มูลค่าการ นำเข้าสินค้าจากจีนมากสุดในอาเซียน  อีก 5 ปี ข้างหน้า คาดว่าเวียดนามจะเป็น ประเทศที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากจีนมากสุดใน อาเซียน  เวียดนามเป็นประเทศที่มีมูลค่าการนำเข้าที่ เพิ่มขึ้นหลังภาษีเป็น 0 และอีก 5 ปีข้างหน้ามาก ที่สุด  ไทยมีมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นหลังภาษีเป็น 0 เป็นอันดับ 5 ในกลุ่มอาเซียน แต่ในอีก 5 ปี ข้างหน้าอยู่ในอันดับ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

11 สัดส่วนการนำเข้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน จากตลาดจีน  ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสัดส่วนการพึงพาการ นำเข้าสินค้าจากจีนมากที่สุดในอาเซียน  อีก 5 ปี ข้างหน้า ( ) คาดว่าเวียดนามจะเป็น ประเทศที่มีสัดส่วนการพึ่งพาสินค้าจากจีนมากที่สุดใน อาเซียนเนื่องจากมีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  คาดว่า 5 ปี ข้างหน้า ( ) ไทยจะมีการนำเข้า จากจีนมากขึ้นแต่มีสัดส่วนการนำเข้าลดลง เนื่องจาก เวียดนามมีมูลค่าการนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น 5 ปีข้างหน้า ( ) สัดส่วนการนำเข้าของ ไทยเพิ่มขึ้น 0.3% จากก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หรือมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1,059 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 34,416 ล้านบาท ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

12 สัดส่วนการนำเข้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน จากตลาดจีน  ประเทศที่คาดว่าจะเกินดุลการค้ากับจีนใน 5 ปีข้างหน้า ( ) ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และลาว  ประเทศที่คาดว่าขาดดุลการค้ากับจีน ใน 5 ปี ข้างหน้า ( ) ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม และกัมพูชา  ประเทศที่คาดว่าจะขาดดุลการค้ากับจีนมากที่สุดคือ เวียดนาม  5 ปีข้างหน้าไทยเกิดดุลกับจีนลดลง โดยเกินดุลกับจีนเท่ากับ 8,423 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 273,749 ล้านบาท ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

13

14 ผลการศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาถึงการแข่งขันของไทยและประเทศต่างๆ ใน อาเซียน ในการส่งออกสินค้าต่างๆ ไปตลาดจีน โดยพิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดในช่วงเวลาก่อน ภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) และใน 5 ปีข้างหน้า ( ) ว่า ส่วนแบ่งตลาดของประเทศต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สำหรับสินค้าที่นำมาศึกษา ประกอบด้วย 14 รายการดังนี้  ข้าวสาร  มันสำปะหลัง  ผลไม้  สัตว์น้ำ  อาหารแปรรูป  ยางและผลิตภัณฑ์ยาง  พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  กระดาษ  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สิ่งทอ  เครื่องแต่งกาย  รองเท้า  อัญมณี

15 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดไทยเวียดนาม คู่แข่งสำคัญของไทยเวียดนาม เวียดนาม/กัมพูชา/เมียนมาร์ สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-เสียหายเสียหายมากขึ้น มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (9,607 ล้านบาท) (14,654 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ เวียดนามและกัมพูชา ที่มีส่วน แบ่งตลาดเพิ่มขึ้น  ไทยเสียประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้าข้าวสาร  มูลค่าความเสียหายช่วงปี เฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วน แบ่งตลาดของไทยจะลดลง เนื่องจากกัมพูชาเข้ามาแย่ง ส่วนแบ่งตลาด  มูลค่าความเสียหายในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่าเฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดไทย คู่แข่งสำคัญของไทยเวียดนาม/อินโดนีเซียเวียดนาม สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากขึ้น มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (9,204 ล้านบาท)447.3 (14,537 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ ไทย กัมพูชา และลาว ที่มี ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น  ไทยได้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า มันสำปะหลัง  มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับ ในช่วงปี เฉลี่ยปี ละ ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วน แบ่งตลาดของไทยจะเพิ่มขึ้น เล็กน้อย โดยแย่งส่วนแบ่ง ตลาดมาจากอินโดนีเซีย  มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับ ในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่า เฉลี่ยปีละ ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

17 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดไทย คู่แข่งสำคัญของไทยฟิลิปปินส์/เวียดนาม สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากขึ้น มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (7,329 ล้านบาท)525.6 (17,082 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ ไทย เวียดนาม และกัมพูชาที่มี ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น  ไทยได้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า ผลไม้  มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับ ในช่วงปี เฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วนแบ่ง ตลาดของไทยจะเพิ่มขึ้น โดย แย่งส่วนแบ่งตลาดมาจาก ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและ อินโดนีเซีย  มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับ ในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่า เฉลี่ยปีละ ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

18 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดไทย อินโดนีเซีย คู่แข่งสำคัญของไทยอินโดนีเซีย/เวียดนาม สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-เสียหายเสียหายมากขึ้น มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (722 ล้านบาท)-95.1 (3,091 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนามที่มีส่วนแบ่งตลาด เพิ่มขึ้น  ไทยเสียประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า สัตว์น้ำแช่เย็นแช่แข็ง  มูลค่าความเสียหายช่วงปี เฉลี่ยปีละ 22.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วนแบ่ง ตลาดของไทยจะลดลง โดย เสียส่วนแบ่งตลาดให้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม  มูลค่าความเสียหายในช่วง 5 ปี ข้างหน้าคาดว่าเฉลี่ยปีละ 95.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

19 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดมาเลเซีย อินโดนีเซีย คู่แข่งสำคัญของไทยมาเลเซีย/อินโดนีเซีย สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-เท่าเดิมได้ประโยชน์ มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (16,268 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาวและกัมพูชาที่มีส่วนแบ่ง ตลาดเพิ่มขึ้น  ไทยได้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า อาหารแปรรูป  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วน แบ่งตลาดของไทยจะเพิ่มขึ้น โดยแย่งส่วนแบ่งตลาดมา จาก มาเลเซีย  มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับ ในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่า เฉลี่ยปีละ ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

20 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดไทย คู่แข่งสำคัญของไทยมาเลเซีย/อินโดนีเซีย สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-เสียประโยชน์ได้ประโยชน์ มูลค่าประโยชน์/ความเสียหายที่ได้รับเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (5,447 ล้านบาท)566.8 (18,421 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และลาว ทีส่วนแบ่ง ตลาดเพิ่มขึ้นหลังภาษีเป็น 0  ไทยเสียประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า ยางในช่วงปี หลังจากนั้นกลับมาได้ประโยชน์ หลังปี 2555  มูลค่าความเสียงหายที่ได้รับ ในช่วงปี เฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วนแบ่ง ตลาดของไทยจะเพิ่มขึ้น โดย แย่งส่วนแบ่งตลาดมาจาก อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่าเฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

21 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดสิงคโปร์ไทยสิงคโปร์ คู่แข่งสำคัญของไทยมาเลเซีย/สิงคโปร์ สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ลดลง มูลค่าประโยชน์/ความเสียหายที่ได้รับเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (11,630 ล้านบาท)37.2 (1,209 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียน มาร์ และ กัมพูชาทีส่วนแบ่ง ตลาดเพิ่มขึ้นหลังภาษีเป็น 0  ไทยได้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า พลาสติกในช่วงปี แต่ส่วนแบ่งตลาดมีแนวโน้ม ลดลงตั้งแต่ปี 2554  มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับในช่วง ปี เฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วนแบ่ง ตลาดของไทยจะลดลง โดย เสียส่วนแบ่งตลาดให้สิงคโปร์  มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่าเหลือเฉลี่ยปี ละ 37.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

22 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดมาเลเซียไทย คู่แข่งสำคัญของไทยมาเลเซีย/อินโดนีเซียอินโดนีเซีย/เวียดนาม /เมียนมาร์ กัมพูชา สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ลดลง มูลค่าประโยชน์/ความเสียหายที่ได้รับเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (18,706 ล้านบาท)47.4 (1,541 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ ไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และ ลาวที ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นหลังภาษี เป็น 0  ไทยได้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า ไม้ในช่วงปี แต่ ส่วนแบ่งตลาดมีแนวโน้มลดลง  มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับในช่วง ปี เฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วนแบ่ง ตลาดของไทยจะลดลง โดย เสียส่วนแบ่งตลาดให้เวียดนาม เมียนมาร์ และ ลาว  มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่า เฉลี่ยเหลือ ปีละ ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

23 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดอินโดนีเซีย คู่แข่งสำคัญของไทยอินโดนีเซียมอินโดนีเซีย/สิงคโปร์ สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-เสียหายเสียหายลดลง มูลค่าความเสียหายที่ได้รับเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (3,615 ล้านบาท) (3,351 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จากจาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนามทีส่วนแบ่ง ตลาดเพิ่มขึ้นหลังภาษีเป็น 0  ไทยเสียประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า กระดาษในช่วงปี  มูลค่าความเสียงหายที่ได้รับ ในช่วงปี เฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วนแบ่ง ตลาดของไทยจะสูงกว่า ค่าเฉลี่ยในช่วงปี เล็กน้อย  มูลค่าความเสียหายที่ได้รับ ในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่า เฉลี่ยปีละ103.1ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

24 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดสิงคโปร์มาเลเซีย คู่แข่งสำคัญของไทยมาเลเซีย/สิงคโปร์ /ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย/สิงคโปร์/ ฟิลิปปินส์/เวียดนาม สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-ได้ประโยชน์เสียประโยชน์ มูลค่าประโยชน์/ความเสียหายที่ได้รับเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (14,107 ล้านบาท)-6,114.9 (198,734 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม และ กัมพูชาทีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น หลังภาษีเป็น 0  ไทยส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไป จีนมากที่สุด และได้ประโยชน์ จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงปี แต่ส่วนแบ่งตลาดมี แนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2553  มูลค่าประโยชน์ที่ได้รับในช่วง ปี เฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วนแบ่ง ตลาดของไทยจะลดลง โดย เสียส่วนแบ่งตลาดให้เวียดนาม  มูลค่าความเสียหายที่ได้รับ ในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่า เฉลี่ยปีละ 6,114.9 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดไทยเวียดนาม คู่แข่งสำคัญของไทยอินโดนีเซียอินโดนีเซีย/เวียดนาม สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-เสียหายเสียหายมากขึ้น มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (6,978 ล้านบาท) (17,534 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ เวียดนามที่มีส่วนแบ่งตลาด เพิ่มขึ้น  ไทยเสียประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า สิ่งทอ  มูลค่าความเสียหายช่วงปี เฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วน แบ่งตลาดของไทยจะลดลง โดยเสียส่วนแบ่งตลาดให้ เวียดนาม  มูลค่าความเสียหายในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่าเฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

26 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดเวียดนาม คู่แข่งสำคัญของไทย อินโดนีเซีย/ เวียดนาม/ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย/เวียดนาม/ กัมพูชา สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-เสียหายเสียหายมากขึ้น มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (490 ล้านบาท) (5,002 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และเมียน มาร์ที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น  ไทยเสียประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า เครื่องแต่งกาย  มูลค่าความเสียหายช่วงปี เฉลี่ยปีละ 15.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วน แบ่งตลาดของไทยจะลดลง โดยเสียส่วนแบ่งตลาดให้ เวียดนาม  มูลค่าความเสียหายในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่าเฉลี่ยปีละ 153.9ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

27 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดเวียดนาม คู่แข่งสำคัญของไทยอินโดนีเซีย/เวียดนาม สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-เสียหายเสียหายมากขึ้น มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (2,705 ล้านบาท) (4,154 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และลาวที่ มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น  ไทยเสียประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า รองเท้า  มูลค่าความเสียหายช่วงปี เฉลี่ยปีละ 83.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วน แบ่งตลาดของไทยจะลดลง โดยเสียส่วนแบ่งตลาดให้ เวียดนาม  มูลค่าความเสียหายในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่าเฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

28 รายการก่อนภาษีเป็น 0 ( ) หลังภาษีเป็น 0 ( ) 5 ปี ข้างหน้า ( ) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดไนจีนมากที่สุดไทยเมียนมาร์ คู่แข่งสำคัญของไทยเมียนมาร์/สิงคโปร์เมียนมาร์ สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของไทย (%) ไทยได้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน-เสียหายเสียหายมากขึ้น มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (4,823 ล้านบาท) (25,695 ล้านบาท)  ประเทศที่ได้ประโยชน์จาก จาก FTA อาเซียน-จีน ได้แก่ เมียนมาร์ที่มีส่วนแบ่งตลาด เพิ่มขึ้น  ไทยเสียประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีนในสินค้า อัญมณี  มูลค่าความเสียหายช่วงปี เฉลี่ยปีละ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  5 ปีข้างหน้าคาดว่าส่วน แบ่งตลาดของไทยจะลดลง โดยเสียส่วนแบ่งตลาดให้ เมียนมาร์  มูลค่าความเสียหายในช่วง 5ปี ข้างหน้าคาดว่าเฉลี่ยปีละ 790.6ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

29 สินค้า มูลค่าประโยชน์/ความเสียหายที่ได้รับเฉลี่ยต่อปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สถานะใน5ปีข้างหน้า หลังภาษีเป็น 0 ( )5 ปี ข้างหน้า ( ) ข้าวสาร (-9,607 ล้านบาท) (-14,654ล้านบาท)เสียหายมากขึ้น มันสำปะหลัง (9,204 ล้านบาท)447.3 (14,537 ล้านบาท)ได้ประโยชน์มากขึ้น ผลไม้ (7,329 ล้านบาท)525.6 (17,082 ล้านบาท)ได้ประโยชน์มากขึ้น สัตว์น้ำ (-722 ล้านบาท)-95.1 (-3,091 ล้านบาท)เสียหายมากขึ้น อาหารแปรรูป (16,266 ล้านบาท)ได้ประโยชน์มากขึ้น ยางและผลิตภัณฑ์ยาง (5,447ล้านบาท)566.8 (18,421 ล้านบาท)ได้ประโยชน์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก (11,629 ล้านบาท)37.2 (1,209 ล้านบาท)ได้ประโยชน์ลดลง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (18,704ล้านบาท)47.4 (1,541ล้านบาท)ได้ประโยชน์ลดลง กระดาษ (3,614 ล้านบาท) (3,351ล้านบาท)เสียหายลดลง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (14,108 ล้านบาท)-6,114.9 (198,734 ล้านบาท)เสียหาย สิ่งทอ (-6,978 ล้านบาท) (-17,534 ล้านบาท)เสียหายมากขึ้น เครื่องแต่งกาย (-491ล้านบาท) (-5,002 ล้านบาท)เสียหายมากขึ้น รองเท้า (-2,704 ล้านบาท) (-4,154ล้านบาท)เสียหายมากขึ้น อัญมณี (-4,820 ล้านบาท) (-25,695 ล้านบาท)เสียหายมากขึ้น รวม 14 สินค้า (26,592 ล้านบาท)-6,251.0 (-203,158 ล้านบาท)เสียหาย สินค้าอื่นๆ1,039.5 (33,784 ล้านบาท)2,621.7 (85,204 ล้านบาท)ได้ประโยชน์มากขึ้น รวมทั้งหมด1,857.7 (60,375ล้านบาท)-3,629.3(-117,954 ล้านบาท)เสียหาย หมายเหตุ : มูลค่าประโยชน์/ความเสียหายที่ได้รับเฉลี่ยต่อปีของช่วงหลังลดภาษีเป็น 0 เป็นผลจากการเปรียบเทียบก่อนภาษี เป็น 0 และหลังภาษีเป็น 0 ส่วนช่วง 5 ปีข้างหน้าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างช่วง 5 ปี ข้างหน้ากับช่วงก่อนภาษีเป็น 0 ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

30 1.ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และรสนิยมรายตามมณฑล และรายสินค้า 2.ตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทยตามเมืองสำคัญของจีน 3.รักษาและให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้าไทยและตราสินค้าของ ไทย 4.ปรับรูปแบบการทำตลาดเชิงลึก เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การให้ ข้อมูลถึงผู้บริโภคจีน

31 Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 106/14 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์: , 6353 โทรสาร:


ดาวน์โหลด ppt Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce บทวิเคราะห์ “การแข่งขันสินค้าไทยและอาเซียน ในตลาดจีนในอีก 5 ปี ข้างหน้า”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google