งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ธนชัย พนาพุฒิ อายุรแพทย์โรคไต รพ. ขอนแก่น 14 พย. 2557 Service Plan สาขาไต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ธนชัย พนาพุฒิ อายุรแพทย์โรคไต รพ. ขอนแก่น 14 พย. 2557 Service Plan สาขาไต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ธนชัย พนาพุฒิ อายุรแพทย์โรคไต รพ. ขอนแก่น 14 พย. 2557 Service Plan สาขาไต

2 G lobal H ealth

3

4 A ging society

5 ESRD W orldwide Collins AJ et al. Nephrology 2010; 15 (Suppl2): 37-42.

6 RRT : H igh H ealth B urden 1/10 of Total Health Cost

7 E mergency H emodialysis

8 ทางออก ?

9 เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ

10 B etter S ervice ได้พบหมอ รอไม่นาน อยู่ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน

11 ประชุมจัดทำ Guideline เขต 7 กย. 2556

12

13 อบรม Guideline กย. 2556

14 CKD ระยะ 1 CKD ระยะ 2 CKD ระยะ 3 CKD ระยะ 4 CKD ระยะ 5 > 90<1515-2930-5960-89 eGFR ml/min Kidney Damage Normal GFR Kidney Damage Mild GFR fall Moderate fall in GFR Severe fall in GFR Renal failure โรคไตเรื้อรัง

15

16 3. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวม

17 การติดตามระดับการทำงานของไต

18 จะขับเคลื่อน Service Plan ให้สำเร็จได้อย่างไร ?

19

20 ก ลยุทธ์การจัดบริการ เป็นอย่างไร ?

21 CKD HD PD KT DM, HT กลุ่มเสี่ยง โรค โรคขั้นรุนแรง

22 CKD HD PD KT DM, HT CRRT 1. คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง 2. ชะลอไต เสื่อม CKD Clinic 3. HD / CAPD 4. ศูนย์ปลูก ถ่าย กลุ่มเสี่ยง โรค โรคขั้นรุนแรง

23 CKD HD PD KT DM, HT CRRT 1. คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง 2. ชะลอไต เสื่อม CKD Clinic 3. HD / CAPD 4. ศูนย์ปลูก ถ่าย eGFR 50% CKD clinic A-F2 100% ปี 57 > 10 ราย / ปี ใน 3 ปี อัตราคัดกรอง > 90% M2 ขึ้นไป 100% ปี 57 กลุ่มเสี่ยง โรค โรคขั้นรุนแรง

24 CKD clinic คัดกรอง DM HT รักษา ชะลอการ เสื่อมไต รพ. A – F2

25 รูปแบบ CKD clinic ชะลอไต เสื่อม โรคเรื้อรัง

26 องค์ประกอบ CKD clinic บุคลากร ให้คำแนะนำ เก็บตัวชี้วัด

27 บุคลากร

28 ของ / เครื่องมือ แนวทางการดูแล / ส่งต่อ Cr, รายงาน eGFR (CKD-EPI) ยา ACEI (Enalapril) / ARB (Lorsatan) คำปรึกษาโรคไต U/S (option)

29 ข้อมูล มีผู้ป่วย DM / HT / CKD จำนวน... ราย มี CKD clinic A-F2 จำนวน … แห่ง มีการรายงาน eGFR จำนวน … แห่ง การตรวจ Cr วิธี Enzymatic จำนวน … แห่ง รพ. ที่มี ACEI/ ARB จำนวน … แห่ง การลงวินิจฉัยโรค CKD: N181-185… % ตัวชี้วัดเป็นอย่างไร 43 แฟ้ม

30 ความคาดหวัง คลินิก ชะลอไตเสื่อม CKD manager รายงาน eGFR (CKD-EPI) 100% ยา ACEI / ARB วินิจฉัย CKD ระยะ I-V, N181-185 ผลงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม

31 เป้าหมาย

32 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง DM HT Uprot strip, Cr ปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย >90% ผล …

33 CKD clinic A-F2 100 ร้อย แก่นสาร สิน 100% ปี 57

34 ตัวชี้วัดที่ 1. ลดปัจจัยเสี่ยงและคัดกรอง การเกิดโรคไตในประชากรที่เป็นกลุ่ม เสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่ ตัวชี้วัดที่ 2 การชะลอความเสื่อมของ ไต ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีการดําเนินการ CKD Clinic ตัวชี้วัดที่ 2.2 ตัวชี้วัดการเสื่อมของไตตามเกณฑ์ของ สมาคมโรคไต (15 ตัวชี้วัด ) KPI

35 ลำดับ ตัวชี้วัด ( Indicators) เป้าหมาย 1BP ≤ 130/80 mmHg>60 % 2 ผู้ป่วยได้รับ ACEI /ARBs>60 % 3 อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr >50 % 4Hb > 10 g/dl>60 % 5HbA1C < 7 % (DM)>40 % 6LDL cholesterol < 100 mg/dl>40 % 7 ผู้ป่วยมีค่า serum potassium < 5.5 mEq/L>80 % 8 ผู้ป่วยมีค่า serum bicarbonate > 22 mEq/L>80 % 9 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน Urine Protien Strip ( รพ. ระดับ F-M) >80 % 10 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน urine protein creatinine ratio (UPCR) หรือ urine protein 24 hrs >40 % 11 UPCR < 500 mg/g หรือ Urine protein 24 h < 500 mg/day >40 % 12Serum phosphate < 4.5 mg/dL>50 % 13 Serum parathyroid hormone (PTH) อยู่ใน ระดับเหมาะสม >50 % 14 ผู้ป่วยได้รับการทำ emergency vascular access ก่อนเริ่ม RRT <20 % 15 ผู้ป่วยได้เข้าร่วม educational class ในหัวข้อต่างๆ ครบ >60 % มาตรฐาน 15 ตัวชี้วัด ระดับ S-A ข้อ 1-15 ระดับ M-F ข้อ 1-9

36 แผนโรคไต ปี 2558 อบรม CKD Manager สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Kidney Transplantation พัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

37

38


ดาวน์โหลด ppt นพ. ธนชัย พนาพุฒิ อายุรแพทย์โรคไต รพ. ขอนแก่น 14 พย. 2557 Service Plan สาขาไต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google