งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้านและ ทะเบียนบ้าน. การขอเลขที่บ้าน เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน จะต้องแจ้งขอเลขที่บ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ สร้างบ้านเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้านและ ทะเบียนบ้าน. การขอเลขที่บ้าน เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน จะต้องแจ้งขอเลขที่บ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ สร้างบ้านเสร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ้านและ ทะเบียนบ้าน

2 การขอเลขที่บ้าน เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน จะต้องแจ้งขอเลขที่บ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ สร้างบ้านเสร็จ

3 ผู้มีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากเจ้าบ้าน เจ้าบ้าน หมายความว่าผู้ซึ่งเป็น หัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะเป็น เจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นใด

4 สถานที่แจ้ง กรณีบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาล ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลที่บ้านตั้งอยู่ในเขต พื้นที่

5 สถานที่แจ้ง (ต่อ) กรณีบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล (1)แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอให้ออก ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) (2)แจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอที่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่

6 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง 1)บัตรฯ ผู้แจ้ง 2)หลักฐานการอนุญาตปลูกสร้างบ้าน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้าง อาคาร (ถ้ามี) 3)ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี)

7 การรื้อถอนบ้าน 1)รื้อบ้านหลังเดิมเพื่อปลูกบ้านหลัง ใหม่บริเวณเดิม เจ้าบ้านไม่ต้อง แจ้งการรื้อถอน โดยสามารถใช้ เลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน ของบ้านหลังเดิมได้

8 การรื้อถอนบ้าน (ต่อ) 2) รื้อบ้านโดยไม่ปลูกใหม่ในที่ดิน เดิมต้องแจ้งรื้อถอนบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อบ้านเสร็จ

9 ผู้มีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากเจ้าบ้าน

10 สถานที่แจ้ง สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นที่บ้านรื้อถอนอยู่ใน เขตพื้นที่

11 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง 1)บัตรฯ ผู้แจ้ง 2)สำเนาทะเบียนบ้าน ของบ้านที่มี การรื้อถอน 3)ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี)

12

13 1. เมื่อมีคนเกิดให้แจ้งเกิดดังนี้ (1) คนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้าน หรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อ นายทะเบียนผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

14 (2) คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือ มารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด

15 2. กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ใน การ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน จะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับ แจ้ง ท้องที่อื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวง

16 3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ แจ้งการเกิด หรือการตายต่อนายทะเบียน แห่งท้องที่อื่น พ. ศ. 2551

17 4. ผู้ใดพบเด็กในสภาพแรก เกิดหรือ เด็กไร้ เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งให้นำ ตัวเด็ก ส่งและแจ้งต่อ พนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

18 5. กรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ ปรากฏบุพการี หรือบุพการี ทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน เอกชนที่ จดทะเบียนตาม กฎหมายถ้าเด็กยังไม่ได้แจ้ง การเกิดและไม่มีรายการบุคคลใน ทะเบียนบ้าน ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเกิด ในท้องที่ที่หน่วยงานตั้งอยู่

19 กรณีแจ้งการเกิดเกิน กำหนดเวลา (1) คนไทย (2) คนไม่มีสัญชาติ ไทย

20 คนไทย เกิดนอก ราชอาณาจักร

21 คนไม่มีสัญชาติ ไทย เกิดใน ราชอาณาจักร

22 คนไม่มีสัญชาติไทย เกิดนอกราชอาณาจักร

23


ดาวน์โหลด ppt บ้านและ ทะเบียนบ้าน. การขอเลขที่บ้าน เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน จะต้องแจ้งขอเลขที่บ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ สร้างบ้านเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google