งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายของโรค / อุบัติการณ์สุขภาพ ใน ชุมชน V“ อ. ตะวัน บุญเสือ วสส. พล. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายของโรค / อุบัติการณ์สุขภาพ ใน ชุมชน V“ อ. ตะวัน บุญเสือ วสส. พล. 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การกระจายของโรค / อุบัติการณ์สุขภาพ ใน ชุมชน V“ อ. ตะวัน บุญเสือ วสส. พล. 2553

3 ให้ทุกคน อธิบาย 1.การกระจาย(ตัวของ)นักศึกษา เภสัช20/ ทันตา15 2. คำถาม ที่นศ. มีต่อclass? 3.การกระจายตัว ของ นักศึกษา เภสัช20/ ทันตา15 ด้านบุคคล 4.การกระจายตัว ของ นักศึกษาเภสัช20/ ทันตา15 ด้านพื้นที่ที่มา(ภูมิลำเนา) 5.การกระจายตัว ของ นักศึกษาเภสัช20/ ทันตา15 ก ด้านเวลาที่เกิด กรจายตัวของนศ

4 ให้ทุกคน อธิบาย 1.การกระจาย(ตัวของ)นักศึกษา สสช61 2. คำถาม ที่นศ. มีต่อclass???? 3.การกระจายตัว ของ นักศึกษา สสช61 ตาก ด้านบุคคล 4.การกระจายตัว ของ นักศึกษา สสช 61 ด้านพื้นที่เกิด/ที่มา 5.การกระจายตัว ของ นักศึกษา สสช 61 ด้านเวลาที่เกิด กรจายตัวของนศ

5 ระบาดวิทยาเชิง บรรยาย ขั้นตอนการหาความรู้ (ทางระบาดวิทยา) นิยาม(ของปัญหา) ขนาด และ ความรุนแรง บุคคล, เวลา, สถานที่ Host, Agent, Environment + กระบวนการเกิดปัญหา ระบาดวิทยาเชิง วิเคราะห์ ระบาดวิทยาเชิง วิจัย

6 หากต้องตอบคำถาม -โรคอะไร - Birds flu - เกิดกับใคร - คนไทย ? เอเชีย ? ยุโรป - เกิดที่ไหน - ประเทศอินโดฯ อินเดีย,เวียดนาม - เกิดเมื่อไหร่ - ปลายฝน /ฤดูหนาว (ตอบด้วย การกระจายของโรค) (ตอบด้วย การกระจายของโรค) How เกิดได้อย่างไร - ติดต่อทางเดินหายใจ - ทางการสัมผัส (คนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย) - เกิดจากเชื้อ โคโรน่าไวรัส - ศึกษาลึกทาง genetic รู้ว่าเป็นโคโร น่า ไวรัส ที่ต่างจากตัวอื่นๆ - ชะมดเป็นตัวแพร่ โรคที่สำคัญ ( ตอบด้วย การเกิดโรค )

7 ต้องมีสิ่งที่ต้องการเพื่อนำมาใช้แสดง การกระจายตัว ของ นักศึกษา เภสัช 20/ ทันตา 15 1.ตัวเลข ที่บอก เป็น จำนวน อัตรา 2.แผนที่ Map 3. แผนผัง/แผนภูมิ Chart

8 ต้องมีสิ่งที่ต้องการเพื่อนำมาใช้แสดง การกระจายตัว ของ นักศึกษา สสช 61 1.ตัวเลข ที่บอก เป็นจำนวน /อัตรา 2.แผนที่ Map 3. แผนผัง/แผนภูมิ Chart

9 Fig. 4. Accident event types leading to sprain and strain injuries (sprain/strain injuries with 10 or more claims).

10 รูปแบบการกระจายของโรคในชุมชน ความหมาย และจำนวน กระจายแบบประปราย Sporadic กระจายประจำถิ่นEndemic กระจายแบบแพร่ระบาดEpidemic กระจายแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่มOut-break กระจายแพร่ระบาดทั่วโลก Pandemic

11 Figure 1. 1999 distribution of counties with full or partial primary care health personnel shortage designation. PC = primary care; HPSA = health professional shortage area. Source: The Robert Gaham Center: Policy Studies in Family Practice and Primary Care.

12 รูปแบบการกระจายของโรค ความหมาย และจำนวน กระจายแบบประปราย Sporadic = นานๆพบ 1-2 รายในพื้นที่นั้นๆ กระจายประจำถิ่นEndemic = พบจำนวน เดิมๆ ที่เคยเกิด ในพื้นที่และระยะเวลา เดียวกันนั้น กระจายแบบแพร่ระบาดEpidemic = มี จำนวนมากกว่าเดิม.>X+2sd.ในพื้นที่และ ระยะเวลาเดียวกันนั้น กระจายแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่มOut-break

13

14 รูปแบบการกระจายของโรค ความหมาย และจำนวน กระจายแบบประปราย Sporadic กระจายประจำถิ่นEndemic กระจายแบบแพร่ระบาดEpidemic กระจายแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่มOut-break = เกิด กับกลุ่มเดียวกันที่ไปได้สัมผัสสิ่งใดมาคล้ายๆกัน นับได้มากตั้งแต่ 2คนขึ้นไป กระจายแพร่ระบาดทั่วโลก Pandemic =เกิดกับ คน(ในกลุ่มเป้าหมาย)แล้วแพร่กระจายจาก ประเทศหนึ่งไปยังประเทศต่างๆ ได้มากกว่า2 ประเทศ (จนทั่วโลกได้)

15 22 June 2009 52,160 cases, 231 deaths (WHO-timeline) ประเทศใหม่ : อัลจีเรีย บังคลาเทศ บรูไน ฟิจิ สโลเวเนีย อัลจีเรีย บังคลาเทศ บรูไน ฟิจิ สโลเวเนีย

16 Who When Where บุคคลเวลา สถานที่ PersonTimePlace PersonTimePlace การกระจายของ โรค / อุบัติการณ์ สุขภาพใน ชุมชน

17 Descriptive Epidemiology ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา

18 การศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของโรค หรือ การ กระจายของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคใน ชุมชน ระบาดวิทยาเชิงพรรณา (Descriptive epidemiology) ระบาดวิทยาเชิงพรรณา (Descriptive epidemiology) รูปแบบการศึกษา : การศึกษาที่ให้ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโรคหรือปัญหาทางแพทย์ และอนามัยกับปัจจัยที่น่าสนใจ อัตราอุบัติการณ์ (Incidence rate) อัตราความชุก (Prevalence rate) อัตราตาย( Mortality rate)

19 การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน บุคคล Person ตาม 1.อายุ 2. เพศ 3.สถานภาพสมรส 4.ระดับการศึกษา 5.อาชีพ 6.ฐานะ/พฤติกรรม/ ความเชื่อ

20 การกระจายของโรค/อุบัติการณ์ สุขภาพในชุมชน 1.อายุ --  รายปี ; กลุ่มอายุ -  >1,1-4, 5-9,10-14, 15-19, 20- 24, 25- 2. เพศ ; ชาย,หญิง 3.สถานภาพสมรส; โสด, คู่, ม่าย หย่า แยก (ม่าย=หย่า, แยก)

21 การกระจายของโรค/อุบัติการณ์ สุขภาพในชุมชน 4.ระดับการศึกษา ; ไม่ได้เรียน,ประถมศึกษา, มัธยมศ( ต้น,ปลาย), อุดมศ(ป.ตรี, สูงกว่า) 5.อาชีพ ; เกษตรกรรม, รับจ้าง, ค้าขาย, รับ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจ, อื่นๆ 6.ฐานะ; ดี, พอมีพอกิน/ปานกลาง, ยากจน 7.พฤติกรรม; บวก, ลบ (ใช้จ่าย :ประหยัด ปกติ ฟุ่มเฟือย) 8.ความเชื่อ; บวก, ลบ

22 การกระจายของ Dt+Rx ในชุมชน วสส บุคคล Person ตาม อายุ 19yr=9; 20yr=15; 21yr=34 22yr=24;>=23yr=6 เพศ ญ =YY; ช =xx เพศ ญ =YY; ช =xx สถานภาพสมรส โสด =eee ระดับการศึกษา =hh; อาชีพ =jj ฐานะ : ยากจน xx พอมี yy ร่ำรวย zz พฤติกรรม = E S F/ ความ เชื่อ =gg

23 การกระจายของ 61ใน ชุมชน วสส บุคคล Person ตาม อายุ 19yr=9; 20yr=15; 21yr=34 22yr=24;>=23yr=6 เพศ ญ =YY; ช =xx เพศ ญ =YY; ช =xx สถานภาพสมรส โสด =eee ระดับการศึกษา =hh; อาชีพ =jj ฐานะ : ยากจน xx พอมี yy ร่ำรวย zz พฤติกรรม = E S F/ ความ เชื่อ =gg

24 บุคคล ที่มีฐานะ ความเป็นอยู่ 1. หลีกเลี่ยงการ ถูกยุงกัด

25 บุคคล เชื้อขาติ เผ่าพันธุ์

26 12,169 6,270 Malaria in VBDO 2 Chiangmai by Sex FY 1999 Ex

27 Cases Malaria Age Group in VBDO 2 Chiangmai bY 1999 Ex

28 การกระจายของโรค/อุบัติการณ์ สุขภาพในชุมชน ด้านบุคคล Person ให้นศ.(ของห้อง/รุ่นนี้) แสดง การกระจายมาให้ครบถ้วน (ทั้ง คุณลักษณะ และ จำนวน/อัตรา) ใบ งาน 1

29 การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพใน ชุมชน เวลา Timeตาม นาที, ชั่วโมง วัน, สัปดาห์เดือน, ฤดูกาล ปี, ทศวรรษ

30 การกระจายของผู้ป่วยอุจจาระ ร่วงอย่างแรง ตามวันเริ่มป่วย มกราคมกุมภาพันธ์ วันเริ่มป่วย จำนวนผู้ป่วย Ex

31 Cases Monthly Reported Malaria Thai Cases VBDO 2 FY 1999 - 2001 Ex

32 ระบาดวิทยาเชิงบรรยาย Pertussis (Whooping Cough) United States, 1998 Source: CDC. Summary of notifiable diseases. 1998. 0 0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 Age Group (Years) <1 1–4 5–9 10–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 >60 Reported Cases ? Ex

33 อัตราป่วยของผู้ป่วยวัณโรคจำแนก ตามอวัยวะที่เกิดโรค, ประเทศไทย พ. ศ.2536-2546 ปี พ. ศ. อัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคน ? ? Ex

34 การกระจายของโรค/อุบัติการณ์ สุขภาพในชุมชน(นศ.รุ่นนี้) ด้าน เวลา Time ให้นศ.(ของห้อง/รุ่นนี้) แสดงการ กระจายมาให้ครบถ้วน (ทั้ง คุณลักษณะ และ จำนวน/อัตรา) ใบ งาน 2

35 การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน สถานที่ Place ตาม การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน สถานที่Place ตาม บ้าน,ซอย, ละแวก, ด้าน, คุ้ม, หมู่, ตำบล, อำเภอ,เทศบาล จังหวัด, ภาค,ประเทศ.,ภูมิภาค. ทวีป

36 3 ขอบป่า (Forest verge) เป็นบริเวณ รอยต่อระหว่าง Open swamp และ swamp forest พบยุงแมน โซเนียได้หลาย ชนิดแต่พบชนิด Ma. Annulifera มากที่สุด Ex

37 Spot map เป็นการนำเสนอข้อมูลเป็น จำนวน โดยอาศัยจุดหรือเข็มหมุด 1 จุด = ผู้ป่วย 1 รายหรือ 1 กลุ่ม ทำให้เห็นทิศทาง การกระจายและความถี่ ของผู้ป่วยในพื้นที่ การอธิบายถึงทิศทางการแพร่กระจายให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการลงจุดที่พบผู้ป่วยราย แรกของแต่ละหมู่บ้านลงในแผนที่ Ex

38

39 PANDEMIC DISEASE Ex

40 การกระจายของโรค/อุบัติการณ์ สุขภาพในชุมชน ด้านสถานที่ Place ให้นศ.(ของห้อง/รุ่นนี้) แสดง การกระจายมาให้ครบถ้วนโดย ให้ร่างแผนที่มาด้วย (ทั้ง คุณลักษณะ และ จำนวน/ อัตรา) ใบ งาน 3

41 ภาพที่ 1 เพศของผู้ประสบภัยไข้หวัดนกที่มา รับบริการ (n = 361 ) 34.1 % 65.9 % ผลการศึกษา Ex

42 ภาพที่ 2 อายุ ของผู้ประสบภัย ไข้หวัดนกที่มารับบริการ (n = 361 ) X 53.23 S.D. 14.06 Median 60 25.5 % 31.0 % 0.6 % 14.1 % 23.8 %

43 ภาพที่ 3 อาชีพของผู้ประสบภัยไข้หวัดนก ที่มารับบริการ (n= 361) อาชีพ ร้อยละ ทำนาทำไร่ งานบ้าน รับจ้าง ค้าขาย ว่างงาน เลี้ยงสัตว์ รับราชการ อื่นๆ 53.5% 11.7% 10.2% 2.8% 1.9% 14.9% 0.8% Ex

44 การกระจายของโรค/อุบัติการณ์ สุขภาพในชุมชน บุคคล เวลา ส สถานที่ อายุ เพศนาที, ชั่วโมง บ้าน, ซอย, ละแวก, การศึกษาวัน, สัปดาห์ คุ้ม ด้าน, หมู่, อาชีพ ฐานะเดือน, ฤดูกาล ตำบล, อำเภอ เชื้อชาติปี, ทศวรรษ เทศบาล, จังหวัด พฤติกรรม ภาค, ประเทศ ความเชื่อ ภูมิภาค, ทวีป

45 สัตตบุรุษ กับนักวิทยาการระบาด สัตตบุรุษ :เหตุ ผล ตน กาล เทศ บุคคล ชุมชน นักวร : สาเหตุ โรค / อบส Host –time Place Person Community

46 ความรอบรู้เรื่องโรคควรมีประเด็น อะไรบ้าง โรค ( ภัย ) คืออะไร ทราบได้อย่างไร - นิยาม - ขนาด - ความรุนแรง โรค ( ภัย ) เกิดขึ้นได้ อย่างไร - องค์ประกอบ - สิ่งกำหนด - กระบวนการเกิด โรค - ขั้นตอน ( หรือ ธรรมชาติ ) การเกิดโรค - ปรากฏการณ์ ภูเขาน้ำแข็ง - รูปแบบการเกิด โรค โรค ( ภัย ) มีการ กระจายอย่างไร - บุคคล - เวลา - สถานที่ ใช้ประโยชน์จากความรู้ ได้อย่างไร

47 การกระจายตามบุคคล มีประโยชน์ ? การกระจายของโรคตาม บุคคล Ex

48 จำนวนรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ภาคเหนือ และประเทศไทย 2530-2547 การกระจายตามเวลา มีประโยชน์ ? การกระจายของโรคตามเวลา Ex

49 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัด …….. ปีพ.ศ.2547 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน (42-46) จำนวนผู้ป่วย การกระจายตามเวลา มีประโยชน์ ? Ex

50 การกระจายของโรคตามสถานที่ Ex

51 ไข้หวัดนก ประเทศไทย 2547 17 cases in 12 provinces การกระจายของโรคตามสถานที่ การกระจายตามสถานที่ มีประโยชน์ ? Ex

52 ให้ นศ. อธิบาย หรือ พรรณนา อบส. ให้ ไปแสดงผลจาก file งานส่ง ดร. สมตระกูล มาว่า หน้าใด ได้ อธิบายการกระจายโรคใน ประเด็นใด บ้าง พร้อม ส่ง file มา ที่ tawan-new@hotmail.com tawan-new@hotmail.com ภายใน 15 กรกฎาคม 53

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 บุคคล – แบ่งตาม คุณลักษณะ ประจำตัว ( เพศ, อายุ, ภูมิคุ้มกัน ) – แบ่งตาม กิจกรรม ( งาน, กีฬา, ศาสนา ) – แบ่งตาม ฐานะ การกระจายของโรค/อบส. เวลา –ระยะยาว –เป็นรอบ –ระยะสั้น สถานที่ –แบ่งตาม ธรรมชาติ (ปชก., ภูมิ ประเทศ, ป่า ไม้ ) –แบ่งตามเขต การปกครอง สรุป

63 ให้นศ. อธิบายหรือพรรณนา อบส. การใช้จ่ายของนศ. ใน รอบปี PPT ข้อมูลและการแสดงข้อมูล ในรูปกราฟ แผนภูมิ แผนที่ ให้อธิบายการกระจายในประเด็น ใด พร้อม ส่ง file tawan- new@hotmail.com ภายใน 31 กรกฎาคม 53tawan- new@hotmail.com

64 การกระจายในประเด็นใด 1.จ่ายแต่ละเดือน (พค. 52-เม.ย. 53) 2.จ่ายแต่ละสัปดาห์(ทั้ง52-53) 3.สถานที่ใช้จ่าย ๓ เดือนไม่ติดกัน 4.ใช้จ่ายเพื่อ -อาหาร -เสื้อผ้า - เสริมสวย – สื่อสารและ เทคโนโลยี -การศึกษาเล่าเรียน –สันทนาการ –อื่นๆ ทั้งหมดทั้งปี 5.ในแต่ละเดือน

65 Cases Monthly Reported Malaria Thai Cases VBDO 2 FY 1999 - 2001 Ex

66 ระบาดวิทยาเชิงบรรยาย Pertussis (Whooping Cough) United States, 1998 Source: CDC. Summary of notifiable diseases. 1998. 0 0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 Age Group (Years) <1 1–4 5–9 10–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 >60 Reported Cases ? Ex

67 ไข้หวัดนก ประเทศไทย 2547 17 cases in 12 provinces การกระจายของโรคตามสถานที่ การกระจายตามสถานที่ มีประโยชน์ ? Ex

68 PANDEMIC DISEASE Ex

69


ดาวน์โหลด ppt การกระจายของโรค / อุบัติการณ์สุขภาพ ใน ชุมชน V“ อ. ตะวัน บุญเสือ วสส. พล. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google